Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/116
Nächste Seite
Waterverwarmingstoestellen
Vandbilvarmerer
Chauffages à eau
Riscaldatori ad acqua
04/2002
Inbouwaanwijzing
Montagevejledning
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Thermo Top C
Thermo Top E
Thermo Top C - B (benzine)
Thermo Top C - B (benzin)
Thermo Top C - B (essence)
Thermo Top C - B (benzina)
Thermo Top C - D (diesel)
Thermo Top C - D (Diesel)
Thermo Top C - D (diesel)
Thermo Top C - D (diesel)
Thermo Top C - PME (biodiesel)
Thermo Top C - PME (biodiesel)
Thermo Top C - PME PME (biodiesel)
Thermo Top C - PME PME (biodiesel)
Thermo Top E - B (benzine)
Thermo Top E - B (benzin)
Thermo Top C - B (essence)
Thermo Top C - B (benzina)
Thermo Top E - D (diesel)
Thermo Top E - D (Diesel)
Thermo Top E - D (diesel)
Thermo Top C - D (diesel)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • die 30 AH Sicherung von der Webasto Thermo Wasserheizung Top E/S schlägt immer nach kurzem
  Einschalten durch Eingereicht am 24-5-2020 12:27

  Antworten Frage melden
 • die 30 AH Sicherung schlägt nach kurzer Zeit durch Eingereicht am 24-5-2020 12:22

  Antworten Frage melden

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Waterverwarmingstoestellen
  Vandbilvarmerer
  Chauffages à eau
  Riscaldatori ad acqua

  Inbouwaanwijzing
  Montagevejledning
  Instructions de montage
  Istruzioni di montaggio
  Thermo Top C
  Thermo Top E
  Thermo Top C - B (benzine)
  Thermo Top C - B (benzin)
  Thermo Top C - B (essence)
  Thermo Top C - B (benzina)
  Thermo Top C - D (diesel)
  Thermo Top C - D (Diesel)
  Thermo Top C - D (diesel)
  Thermo Top C - D (diesel)
  Thermo Top C - PME (biodiesel)
  Thermo Top C - PME (biodiesel)
  Thermo Top C - PME PME (biodiesel)
  Thermo Top C - PME PME (biodiesel)
  Thermo Top E - B (benzine)
  Thermo Top E - B (benzin)
  Thermo Top C - B (essence)
  Thermo Top C - B (benzina)

  04/2002

  Thermo Top E - D (diesel)
  Thermo Top E - D (Diesel)
  Thermo Top E - D (diesel)
  Thermo Top C - D (diesel) • Page 2 • Page 3

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Inhoudsopgave
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  Wettelijke bepalingen voor de inbouw
  Gebruik / uitvoering
  Plaats van inbouw
  Typeplaatje
  Houder
  Inbouwvoorbeeld in personenauto
  Aansluiting op het koelsysteem van het voertuig
  Brandstofinvoeging
  Verbrandingsluchtvoorziening
  Rookgaskanaal
  Elektrische aansluitingen
  Schakelschema's
  Eerste inbedrijfstelling
  Storingen
  Technische gegevens

  Indholdsfortegnelse
  1
  3
  4
  6
  7
  8
  9
  11
  16
  17
  18
  20
  22
  23
  24

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  Lovbestemmelser vedrørende montage
  Anvendelse / udførelse
  Montagested
  Typeskilt
  Holder
  Montageeksempel i personbil
  Tilslutning til køretøjets kølesystem
  Integration af brændstof
  Brændluftforsyning
  Forbrændingsgasledning
  Elektriske tilslutninger
  Ledningsdiagrammer
  Første idrifttagning
  Driftsforstyrrelser
  Tekniske data

  29
  31
  32
  34
  35
  36
  37
  39
  44
  45
  46
  48
  50
  51
  52

  I • Page 4

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Sommaire

  Indice

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15

  II

  Dispositions légales pour le montage
  57
  Application / exécution
  59
  Emplacement de montage
  60
  Plaque signalétique
  62
  Support
  63
  Exemple d'installation dans un véhicule de tourisme
  64
  Raccordement au circuit de refroidissement du véhicule 65
  Intégration dans le circuit de carburant
  67
  Alimentation en air de combustion
  72
  Conduite d'échappement
  73
  Branchements électriques
  74
  Schémas électriques
  76
  Première mise en service
  78
  Défauts
  79
  Caractéristiques techniques
  80

  Disposizioni di legge relative al montaggio
  85
  Impiego / modelli
  87
  Posizione di montaggio
  88
  Targhetta d'identificazione
  90
  Supporto
  91
  Esempio di montaggio su autovettura
  92
  Allacciamento al sistema di raffreddamento del veicolo 93
  Integrazione del combustibile
  95
  Alimentazione di aria per la combustione
  100
  Tubazione del gas di scarico
  101
  Collegamenti elettrici
  102
  Schemi elettrici
  104
  Prima messa in funzione
  106
  Guasti
  107
  Dati tecnici
  108 • Page 5

  Thermo Top C / Thermo Top E
  1

  Wettelijke bepalingen voor de inbouw

  Wettelijke bepalingen voor de inbouw

  1.1. Wettelijke bepalingen voor de inbouw
  Voor het verwarmingstoestel Thermo Top C en Thermo Top E
  bestaat typegoedkeuring volgens EG-richtlijnen 72/245/EEG (EMC) en
  2001/56/EG (verwarming) met de EG-goedkeuringsnummers:

  1.7.1. Een duidelijk zichtbare bedrijfsindicator binnen het gezichtsveld
  van de gebruiker moet aangeven of het verwarmingstoestel in- of
  uitgeschakeld is.

  warmtebelasting en mogelijke verontreiniging door brandstof of olie
  worden beschermd.
  2.2.2. De verbrandingskachel zelf mag bij oververhitting geen
  brandgevaar opleveren. Aan deze eis is voldaan wanneer bij de inbouw
  op voldoende afstand t.o.v. alle andere onderdelen en een geschikte
  luchtverversing gelet wordt en vuurvaste materialen of hittewerende
  platen worden gebruikt.
  2.2.3. Bij voertuigen der klasse M2 en M3 mag het verwarmingstoestel
  niet in de passagiersruimte ondergebracht zijn. Een inrichting in een
  hermetisch gesloten omhulling die bovendien aan de voorwaarden van
  sectie 2.2.2 voldoen mag evenwel worden gebruikt.
  2.2.4. Het plaatje overeenkomstig sectie 1.4 (typeplaatje) of een
  herhaling (duplicaat typeplaatje) ervan moet zo worden aangebracht dat
  het nog gemakkelijk leesbaar is wanneer het verwarmingstoestel in een
  voertuig ingebouwd is.
  2.2.5. Bij de opstelling van het verwarmingstoestel moeten alle
  passende voorzorgsmaatregelen worden getroffen teneinde het risico
  van lichamelijk letsel voor personen of beschadiging van meegevoerde
  voorwerpen tot een minimum te beperken.

  2. Voorschriften voor de inbouw in het voertuig

  2.3. Brandstoftoevoer

  2.1. Geldigheidsgebied

  2.3.1. De brandstofvuldop mag zich niet in de passagiersruimte bevinden
  en moet met van goed afsluitend deksel voorzien zijn om het ontsnappen
  van brandstof te voorkomen.
  2.3.2. Bij verwarmingstoestellen voor vloeibare brandstof, waarbij de
  brandstoftoevoer gescheiden is van de brandstoftoevoer van het voertuig,
  moeten de soort van de brandstof en de vuldop duidelijk gemerkt zijn.
  2.3.3. Op de vuldop moet een aanwijzing aangebracht zijn dat het
  verwarmingstoestel voor het bijvullen van brandstof moet worden
  uitgeschakeld. Een overeenkomstige aanwijzing moet ook in de
  gebruiksaanwijzing van de fabrikant zijn opgenomen.

  e1* 72/245*95/54*1232*02
  e1*2001/56*0002*00
  e1*2001/56*0003*00
  Voor de inbouw zijn in eerste instantie de bepalingen van bijlage VII der
  richtlijn 2001/56/EG in acht te nemen.
  ADVIES:
  De bepalingen van deze richtlijnen zijn in het geldigheidsgebied
  van de EU-richtlijn 70/156/EEG bindend en dienen in landen zonder
  speciale voorschriften eveneens te worden opgevolgd!
  (uittreksel uit de richtlijn 2001/56/EG bijlage VII)

  2.1.1. Behoudens sectie 2.1.2 moeten verbrandingskachels volgens de
  voorschriften van deze bijlage worden ingebouwd.
  2.1.2. Bij voertuigen der klasse O (aanhangers) met
  verwarmingstoestellen voor vloeibare brandstof wordt ervan uitgegaan
  dat zij aan de voorschriften van deze bijlage voldoen.
  2.2. Opstelling van het verwarmingstoestel
  2.2.1. Onderdelen van de opbouw en overige bouwcomponenten in de
  nabijheid van het verwarmingstoestel moeten tegen overmatige

  1 • Page 6

  Wettelijke bepalingen voor de inbouw
  2.4. Uitlaatsysteem
  2.4.1. De rookgasuitlaat moet zodanig zijn opgesteld dat het
  binnendringen van rookgassen in het interieur via
  beluchtingsinrichtingen, warmeluchtinlaten of raamopeningen wordt
  vermeden.
  2.5. Verbrandingsluchtinlaat
  2.5.1. De lucht voor de branderkamer van het verwarmingstoestel mag
  niet uit de passagiersruimte van het voertuig worden gezogen.
  2.5.2. De luchtinlaatopening moet zodanig aangebracht zijn dat deze
  niet door voorwerpen geblokkeerd kan worden.
  2.6. Verwarmingsluchtinlaat
  2.6.1. De verwarmingsluchtvoorziening moet uit ventilatielucht of
  recirculatielucht bestaan en moet uit een schone omgeving worden
  aangezogen, die niet door rookgassen van de aandrijfmotor, door de
  verbrandingskachel of door een andere bron in het voertuig
  verontreinigd kan worden.
  2.6.2. De toevoerleiding moet door roosters of andere geschikte
  middelen beschermd zijn.
  2.7. Verwarmingsluchtuitlaat
  2.7.1. Warmeluchtleidingen binnen het voertuig moeten zo aangebracht
  of beschermd zijn dat bij aanraking geen kans op lichamelijk letsel of
  kans op beschadiging bestaat.
  2.7.2. De luchtuitlaatopening moet zo aangebracht of beschermd zijn
  dat deze niet door voorwerpen geblokkeerd kan worden.
  2.8. Automatische besturing van de verwarmingsinstallatie
  Als de motor afslaat, moet de verwarmingsinstallatie automatisch
  uitgeschakeld en de brandstofvoorziening binnen 5 seconden
  onderbroken worden.
  Als een handmatige inrichting reeds geactiveerd is, mag de
  verwarmingsinstallatie in werking blijven.

  2

  Thermo Top C / Thermo Top E
  ATTENTIE:
  Het niet opvolgen van de inbouwaanwijzing en de daarin vervatte
  aanwijzingen leidt tot aansprakelijkheidsuitsluiting vanwege Webasto.
  Hetzelfde geldt ook voor ondeskundig of niet met gebruikmaking van
  originele reserveonderdelen uitgevoerde reparaties. Daardoor komt
  zowel de typegoedkeuring van het verwarmingstoestel alsook de
  algemene bedrijfsvergunning/EG-typegoedkeuring te vervallen.
  ADVIES:
  Afwijkend van punt 2.2.3 mag het verwarmingstoestel ook in voertuigen
  der klasse M1 en N niet in de passagiersruimte worden ondergebracht.
  Een inrichting in een hermetisch gesloten omhulling die bovendien aan
  de voorwaarden van sectie 2.2.2 voldoen mag evenwel worden
  gebruikt.
  1.2.

  Algemene bepalingen

  1.2.1.
  Uitlaatgas
  Uitlaatgaskanalen moeten toereikend afstand (minstens 20 mm) t.o.v.
  temperatuurgevoelige auto-onderdelen (undercoating,
  kunststofonderdelen, ...) hebben.
  1.2.2.
  Brandstofleidingen
  De brandstofleiding moet in elk geval in een koele omgeving worden
  geïnstalleerd teneinde bellenvorming door de verwarming te
  voorkomen. • Page 7

  Thermo Top C / Thermo Top E
  2

  Gebruik / uitvoering

  Gebruik / uitvoering

  2.1. Gebruik van de waterverwarmingstoestellen
  De waterverwarmingstoestellen Webasto Thermo Top C en E dienen in
  combinatie met de bij de auto behorende verwarmingsinstallatie
  – voor het verwarmen van de passagiersruimte,
  – voor het ontdooien van de autoruiten alsmede
  – voor het voorverwarmen van watergekoelde motoren.

  2.2. Uitvoering
  Thermo Top C - B additionele standverwarming
  Waterverwarmingstoestel voor brandstof "benzine"

  Thermo Top C - D additionele stand verwarming
  Waterverwarmingstoestel voor brandstof "diesel"

  De waterverwarmingstoestellen werken onafhankelijk van de automotor
  en worden op het koelsysteem, op het brandstofsysteem en op de
  elektrische installatie van het voertuig aangesloten.

  Thermo Top C - PME additionele standverwarming
  Waterverwarmingstoestel voor brandstof "biodiesel"

  Thermo Top E - B additionele standverwarming
  Waterverwarmingstoestel voor brandstof "benzine"

  Thermo Top E - D additionele standverwarming
  Waterverwarmingstoestel voor brandstof "diesel"

  De waterverwarmingstoestellen Thermo Top C en Thermo Top E zijn
  voor 12 volt ontworpen.

  3 • Page 8

  Plaats van inbouw
  3

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Plaats van inbouw

  Het waterverwarmingstoestel mag alleen buiten de passagiersruimte
  worden aangebracht.
  Het inbouwen van de verwarmingstoestellen gebeurt bij voorkeur in de
  motorruimte in tegen spatwater beschermde plaatsen nabij het voorste
  spatscherm of het schutbord.
  Het inbouwen van de verwarmingstoestellen gebeurt zo laag mogelijk,
  zodat de automatische ontluchting van verwarmingstoestel en
  circulatiepomp gegarandeerd is. Dit geldt in het bijzonder vanwege de
  niet zelf aanzuigende circulatiepomp.
  ATTENTIE:
  De openingen van de wateraansluitstomp mogen in geen inbouwpositie
  naar beneden wijzen.
  ATTENTIE:
  Het inbouwen van de verwarmingstoestellen mag niet geschieden:
  – in onmiddellijke nabijheid van of boven hete onderdelen
  – in het directe spatwatergebied van de wielen
  – onder de waadlijn van het voertuig

  4

  Fig. 1:

  Inbouwposities • Page 9

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Plaats van inbouw

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Fig. 2:

  Circulatiepomp
  Brandstofinlaatstomp
  Wateruittreestomp
  Rookgasuitlaatstomp
  Verbrandingslucht-ingang
  Waterinlaatstomp

  Inbouwtekening Thermo Top E en Z/C

  5 • Page 10

  Typeplaatje
  4

  Typeplaatje

  Het typeplaatje moet op een tegen beschadiging beschermde plaats
  liggen en in ingebouwde toestand van het verwarmingstoestel goed
  zichtbaar zijn (of duplicaat typeplaatje gebruiken).
  De niet toepasselijke jaartallen zijn van het typeplaatje te verwijderen.

  6

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 11

  Thermo Top C / Thermo Top E
  5

  Houder

  Houder

  De houder moet met minstens 4 schroeven M6 aan de carrosserie of op
  een tussenstuk worden bevestigd.
  Als er platte carrosserievlakken aanwezig zijn, moeten er
  onderlegringen met een minimum diameter van 22 mm worden gebruikt.
  De houder mag niet met plaatschroeven aan de carrosserie worden
  bevestigd.
  De houder moet op vakkundige en oordeelkundige wijze rekening
  houdend met de minimale buigstralen worden bewerkt. Daarbij moet
  aan de technische voorschriften worden voldaan.

  7 • Page 12

  Inbouwvoorbeeld in personenauto
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Inbouwvoorbeeld in personenauto

  Radiateur
  Koelwaterthermostaat
  Waterpomp (van de automotor)
  Automotor in standaard uitvoering
  Waterverwarmingstoestel
  Batterij
  Zekeringhouder

  Fig. 3:

  8

  Thermo Top C / Thermo Top E

  8
  9
  10
  11
  12
  13

  Besturingstoestel
  (in het verwarmingstoestel)
  Relais (voor aanjager)
  Regelklep van de autoverwarming
  Warmtewisselaar van de autoverwarming
  Ventilator van de autoverwarming
  Schakelaar voor de ventilator van de
  autoverwarming

  Inbouwvoorbeeld voor verwarmingstoestel Thermo Top C en E in personenauto

  14
  15
  16
  17

  Zekeringstrip in het voertuig
  Voorkeuzeklok
  Brandstoftoevoer
  Inlaatgeluiddemper,
  verbrandingsluchtaanzuigleiding
  18 Uitlaatgas-geluiddemper
  19 Circulatiepomp
  20 Brandstofdoseringspompe • Page 13

  Thermo Top C / Thermo Top E
  7

  Aansluiting op het koelsysteem van het voertuig

  Aansluiting op het koelsysteem van het voertuig

  De verwarmingstoestellen worden overeenkomstig Fig. 3, 4 en 5 op het
  koelsysteem van het voertuig aangesloten. De in het circuit aanwezige
  hoeveelheid koelvloeistof moet minstens 4 liter (Thermo Top C)
  resp. 3 liter (Thermo Top E) bedragen.
  1
  7

  2
  ϑ

  3

  4

  Altijd moeten de door Webasto bijgeleverde waterslangen worden
  gebruikt. Indien dit niet gebeurt, moeten de slangen minstens DIN 73411
  vervullen. De slangen moeten knikvrij en – voor de juiste ontluchting –
  bij voorkeur stijgend worden geïnstalleerd. Slangverbindingen moeten
  met slangklemmen tegen wegglijden beveiligd zijn.

  5

  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Expansievat
  Thermostaat
  Automotor
  Circulatiepomp
  Verwarmingstoestel
  Warmtewisselaar van de
  verwarming
  Radiateur

  Fig. 4:

  ADVIES:
  Lekkende koelvloeistof moet in een geschikte reservoir worden
  opgevangen.

  ADVIES:
  De montage van de slangklemmen op het verwarmingstoestel moet
  tussen de verdikking en het verwarmingstoestel geschieden.
  Slangklemmen met een aanhaalkoppel van 2,0 + 0,5 Nm vastdraaien.
  Voor de eerste inbedrijfstelling van de verwarmingstoestellen of na het
  verversen van de koelvloeistof moet op zorgvuldige ontluchting van het
  koelsysteem worden gelet. Verwarmingstoestel en leidingen moeten
  zodanig ingebouwd zijn dat een statische ontluchting gegarandeerd is.
  Gebrekkige ontluchting kan tijdens het verwarmen tot storing door
  oververhitting leiden.

  Inbouw in het motorkoelwatercircuit "Inline invoegen"

  De invoegen van verwarmingstoestellen in het motorkoelwatercircuit
  dient in het aanvoerwatercircuit van de bij de auto behorende
  warmtewisselaar te geschieden.

  9 • Page 14

  Aansluiting op het koelsysteem van het voertuig
  7.1. Verplaatsen van de circulatiepomp
  De circulatiepomp kan zowel op de voor het verwarmingstoestel
  bedoelde plaats alsook gescheiden van het verwarmingstoestel in het
  watercircuit worden opgenomen.Op de juiste doorstroming van het
  verwarmingstoestel (wateruitgang boven/wateringang beneden) moet
  in elk geval worden gelet (anders onjuiste functie)!

  Fig. 5:

  10

  Circulatiepomp U4847
  Inbouwposities

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 15

  Thermo Top C / Thermo Top E
  8

  Brandstofinvoeging

  Brandstofinvoeging

  8.1. Brandstofinvoeging zonder terugslagklep in de tank
  De brandstofinvoeging van het verwarmingstoestel gebeurt volgens
  Fig. 3 in de retourleiding.
  8.2.

  Brandstofinvoeging met terugslagklep in de tank of
  brandstofinvoeging bij 1-streng-brandstofvoorziening
  Tankopnemer met 90°-uitgang wordt in de tankappendage van de tank
  ingebouwd (Fig. 6).

  Fig. 6:

  Tankappendage 90°

  11 • Page 16

  Brandstofinvoeging
  8.3.

  Brandstofvoorziening

  Thermo Top C / Thermo Top E
  De gegevens over de toelaatbare druk op het brandstofopnamepunt
  staan in de volgende tabel.
  Toelaatbare brandstoftoevoerhoogte H (m)

  bij max. toelaatbare overdruk
  (bar) in brandstofleiding l1

  0,00

  0,2

  1,00

  0,11

  Toelaatbare
  brandstofzuighoogte S (m)

  bij max. toelaatbare onderdruk
  (bar) in de brandstoftank

  0,00

  -0,10

  0,50

  -0,06

  1,00

  -0,02

  OPMERKING
  Een brandstofaanvoerleiding kan in de regel door een ingebouwd
  brandstoffilter geïdentificeerd worden.
  De brandstoftoevoer uit de retourleiding mag alleen met de speciale
  Webasto brandstofopnemer (zie Fig. 8) geschieden.
  l1 + l 2 ≤ 7 m
  l1 ≤ 1,2 m
  l2 ≤ 5,8 m
  Fig. 7:

  12

  Brandstofvoorziening

  De brandstofopnemer is zo te monteren dat lucht- of gasbellen
  automatisch in de richting van de tank kunnen afvloeien (zie Fig. 8).
  Lucht- of gasbellen in de brandstofleiding van het voertuig kunnen
  optreden wanneer de carburateur of de brandstofpomp van het voertuig
  lek zijn resp. bij omgevingstemperaturen, die boven de
  verdampingstemperatuur van de brandstof liggen. • Page 17

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Brandstofinvoeging
  8.4.

  Brandstofleidingen

  ADVIES:
  De slangklemmen moeten met een aanhaalkoppel van 1,0 + 0,4 Nm
  worden vastgedraaid.
  Gemorste brandstof voor de inbedrijfstelling van motor of
  verwarmingstoestel verwijderen.
  Als brandstofleidingen mogen alleen stalen, koperen en plastic
  leidingen uit soepel, licht- en temperatuurgestabiliseerd PA 11 of PA 12
  (bv. Mecanyl RWTL) conform DIN 73378 worden gebruikt.
  van de tank

  Fig. 8:

  naar de motor

  naar de doseerpomp
  Webasto brandstofopnemer

  De brandstoftoevoer mag niet in de motorruimte geschieden, omdat
  zich hier ingevolge de warmtestraling van de motor gasbellen in de
  leidingen kunnen vormen, wat tot storingen van het verbrandingsproces
  kan leiden.
  Bij de inbouw van verwarmingstoestellen in voertuigen met
  injectiesysteem moet daarom worden vastgesteld of de brandstofpomp
  in de tank of buiten de tank gemonteerd is.
  Zit de brandstofpomp in de tank, dan kan de brandstoftoevoer alleen uit
  retourleiding geschieden, waarbij gegarandeerd moet zijn dat de
  retourleiding bijna tot de tankbodem reikt. Is dit niet het geval, dan kan
  de retourleiding worden verlengd.

  ATTENTIE:
  Wanneer er PME (raps-methylester) als brandstof wordt gebruikt, dient
  gegarandeerd te zijn, dat brandstofleidingen en brandstoffilter bestand
  zijn tegen PME.
  Aangezien het gestaag oplopende leggen van leidingen niet
  gegarandeerd kan worden, mag de binnendiameter een bepaalde maat
  niet overschrijden. Vanaf een binnendiameter van 4 mm verzamelen
  zich lucht- of gasbellen in de leidingen, wat tot storingen kan leiden
  wanneer de leidingen doorhangen of aflopend aangelegd zijn. Met de in
  Fig. 7 genoemde diameters is gegarandeerd dat er geen hinderlijke
  bellenvorming optreedt.
  Het aflopende leggen van leidingen van de doseerpomp naar het
  verwarmingstoestel moet worden voorkomen.
  Vrij hangende brandstofleidingen moeten worden bevestigd teneinde
  doorhangen te voorkomen. De montage moet zo geschieden dat de
  leidingen tegen steenslag en temperatuurbeïnvloeding (rookgaskanaal)
  beschermd zijn.

  13 • Page 18

  Brandstofinvoeging

  Thermo Top C / Thermo Top E

  8.5. Verbinding van 2 pijpen met slang
  De juiste verbinding van brandstofleidingen met slang is in Fig. 9
  afgebeeld.

  Thermo Top C / Thermo Top E benzine

  Op dichtheid letten!!
  bij voorkeur
  15° - 90°

  goed
  beugel

  verkeerd
  bel

  bel

  Fig. 10: Doseerpomp DP 2
  Inbouwpositie
  Thermo Top C / Thermo Top E diesel

  Fig. 9:

  Buis/slangverbinding

  8.6. Doseerpomp
  De doseerpomp is een gecombineerde transport-, doseer- en
  afsluitsysteem en is onderworpen aan bepaalde inbouwcriteria
  (zie figuur 7, 10 en 11).
  8.6.1.
  Einbauort
  Voor inbouw van de doseerpomp dient gegarandeerd te zijn dat de
  maximaal optredende druk op het tappunt beneden 0,2 bar ligt.

  Fig. 11: Doseerpomp DP 30
  Inbouwpositie

  Het verdient aanbeveling om de doseerpomp op een koele plaats te
  monteren. De toelaatbare omgevingstemperatuur mag tijdens bedrijf
  nooit boven + 20°C stijgen.

  gemonteerd. Eventueel moet een straalbescherming worden
  aangebracht.

  Doseerpomp en brandstofleidingen mogen niet in het
  uitstralingsbereik van hete onderdelen van het voertuig worden

  14

  De preferente montageruimte ligt nabij van de tank. • Page 19

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Brandstofinvoeging

  8.6.2.
  Inbouw en bevestiging
  De doseerpomp moet met een trillingsdempende ophanging worden
  bevestigd. De inbouwpositie is overeenkomstig Fig. 10 en 11 beperkt
  teneinde een goede zelfontluchting te garanderen.
  8.7. Etiket
  Het etiket "Bij tanken verwarmingstoestel uitschakelen" moet op enen
  geschikte plaats worden aangebracht.

  15 • Page 20

  Verbrandingsluchtvoorziening
  9

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Verbrandingsluchtvoorziening

  De verbrandingsluchtaanzuigopening moet zo worden aangebracht dat
  verstopping door verontreiniging niet te verwachten is. Ze mag niet in
  rijrichting wijzen.
  Een verbrandingsluchtaanzuigleiding is vereist.
  Het tappunt voor de verbrandingslucht moet op een spatwaterdichte,
  koele (temperatuur ≤ 20° C) plaats boven de waadlijn van het voertuig
  liggen.

  0-90°

  0-90°

  De verbrandingslucht mag in geen geval uit ruimten worden gehaald
  waarin personen verblijven. Ligt het verwarmingstoestel in een gesloten
  inbouwdoos, is een beluchtingsopening van minstens 3 cm2 vereist.
  Bij inbouw van het verwarmingstoestel nabij de tank van het voertuig in
  een gemeenschappelijke montageruimte moet de verbrandingslucht uit
  de buitenlucht aangezogen en het uitlaatgas naar buiten geleid worden.
  De openingen moeten spatwaterdicht uitgevoerd worden.
  9.1. Luchtinlaatgeluiddemper
  De toelaatbare inbouwpositie van de luchtinlaatgeluiddemper ligt tussen
  0° en 90° naar beneden gericht.
  Aanwijzingen voor de inbouw
  Verbrandingsluchtaanzuigleiding max. 400 mm lang met de gekerfde
  kant (ca. 18 mm) op de verbrandingsluchtaanzuigstomp van het
  verwarmingstoestel aanbrengen en met bijgaande slangklem
  bevestigen.
  Luchtinlaatgeluiddemper aan de niet gekerfde kant tot de aanslag in de
  verbrandingsluchtaanzuigleiding draaien (extra bevestiging middels
  slangklem is niet vereist).
  ATTENTIE:
  Op voldoende afstand ten opzichte van de rookgasinstallatie letten!

  16

  Fig. 12: Luchtinlaatgeluiddemper
  Inbouwpositie
  Al naar gelang de inbouwsituatie de luchtinlaatgeluiddemper met de
  bijgaande montageclip of met kabelbinders op een geschikte instantie/
  plaats bevestigen.
  9.1.1.

  Bevestiging van de luchtinlaatgeluiddemper met
  montageclip
  – Een gat diameter 6,5 mm op een geschikte plaats boren
  – Montageclip in het boorgat duwen
  – Luchtinlaatgeluiddemper in de montageclip zetten • Page 21

  Thermo Top C / Thermo Top E
  10

  Rookgaskanaal

  Rookgaskanaal

  Het rookgaskanaal (binnendiameter 22 mm) kan met verscheidene
  krommingen (samen 270°, kleinste buigstraal 50 mm) worden
  geïnstalleerd.
  Het rookgaskanaal mag totaal niet korter dan 500 mm zijn.
  De maximale kabellengte bedraagt 1000 mm.

  Het gebruik van het verwarmingstoestel Thermo Top C / Thermo Top E
  zonder geluiddemper is niet toegestaan.
  De monding van de rookgasafvoerpijp mag niet in rijrichting wijzen
  (zie Fig. 14).

  De rookgasgeluidsdemper bij voorkeur in de nabijheid van het
  verwarmingstoestel monteren, maar minstens 200 mm van het
  verwarmingstoestel verwijderd.
  De rookgasgeluidsdemper mag niet in de nabijheid van de
  verbrandingsluchtaanzuigopening worden gemonteerd.
  De rookgasgeluidsdemper en het rookgaskanaal mogen niet aan
  temperatuurgevoelige auto-onderdelen worden bevestigd en moeten
  ten opzichte ervan een afstand van minstens 20 mm hebben.
  De monding van de rookgasafvoerpijp moet vrij lopend zijn en mag niet
  op onderdelen van het voertuig gericht zijn. De monding van de rookgasafvoerpijp moet op voldoende afstand (≥ 0,2 m) van de vloer liggen.
  Uitstroomrichting bij benadering verticaal 90° ± 10°
  Fig. 14: Rookgasbuismond
  Inbouwpositie
  Als rookgaskanaal dienen starre buizen uit ongelegeerd staal met een
  minimum wanddikte van 1,0 mm of flexibele buizen van gelegeerd staal
  te worden gebruikt.

  Fig. 13: Rookgasgeluidsdemper
  Doorstroomrichting willekeurig

  ADVIES:
  Condensopstuwingen in het rookgaskanaal moeten direct worden
  afgevoerd. Zo nodig is het aanbrengen van een condensafvoergat
  toegestaan.

  17 • Page 22

  Elektrische aansluitingen
  11

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Elektrische aansluitingen

  11.1. Aansluiting besturingstoestel/verwarmingstoestel
  De elektrische aansluiting van de verwarmingstoestellen wordt
  uitgevoerd overeenkomstig Fig. 17.

  11.3. Aansluiting van de zomer-winter-schakelaar (optie)

  11.2. Inbouw en aansluiting van de voorkeuzeklok
  Het inbouwen van de voorkeuzeklok gebeurt overeenkomstig Fig. 15.
  Boormal is meegeleverd!

  De aansluiting van de zomer-winter-schakelaar gebeurt
  overeenkomstig Fig. 16 en 17.

  ADVIES:
  Aansluiting zomer-winter-schakelaar bij inbouw Telestart niet mogelijk!

  De aansluiting van de voorkeuzeklok gebeurt overeenkomstig het
  schakelschema in Fig. 17.
  Stekker
  Voorkeuzeklok

  vi
  br

  Isoleren

  S5
  Fig. 16: Aansluiting zomer-winter-schakelaar
  Fig. 15: Inbouw voorkeuzeklok
  ADVIES:
  Bij de montage niet op het indicatieveld drukken!

  18

  ADVIES:
  De leidingen br en vi zijn met de uiteinden in de isolatieslang gestoken! • Page 23

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Elektrische aansluitingen

  11.4. Aanjager
  De aansturing van de aanjager gebeurt door het aanjagerrelais, zie
  schakelschema in Fig. 17.
  ADVIES:
  De aansluiting van besturingstoestel (verwarming) is voor een
  ventilatorrelais ontworpen (I max = 0,5 A).
  11.5. Inbouw Telestart (optie)
  De inbouw van de Telestart gebeurt overeenkomstig inbouwaanwijzing
  Telestart.
  De Telestart zender wordt overeenkomstig de gebruiks- en
  onderhoudsaanwijzing aangeleerd.
  11.6. Inbouw Thermo Call (optie)
  De inbouw van de Thermo Call gebeurt overeenkomstig
  inbouwaanwijzing Thermo Call.

  19 • Page 24

  Schakelschema's
  12

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schakelschema's

  12.1. Legende voor schakelschema's:

   Diagnose
   Buitentemperatuur
   Aanjagerzekering in voertuig aanwezig
   Optie
  Draaddoorsnede

  20

  Draadkleuren

  < 7,5 m

  7,5 - 15 m

  0,5 mm2

  0,75 mm 2

  0,75 mm 2

  1,5 mm2

  1,0 mm2

  1,5 mm2

  1,5 mm2

  2,5 mm2

  2,5 mm2

  4,0 mm2

  4,0 mm2

  6,0 mm2

  bl
  br
  ge
  gn
  gr
  or
  rt
  sw
  vi
  ws

  blauw
  bruin
  geel
  groen
  grijs
  oranje
  rood
  zwart
  violet
  wit

  Pos.
  A1
  A2
  A3
  B2
  E
  F1
  F2
  F3
  H1
  K3
  M1
  M2
  M3
  P
  S1
  S2
  S5
  X1
  X2
  X3
  X4
  X5
  X6
  X9
  Y1

  Benaming
  Verwarmingstoestel
  Besturingstoestel
  Aansluitkastje
  Temperatuuropnemer
  Gloeistift / vlammendetector
  Zekering 20A
  Zekering 1A
  Zekering 25A
  LED (in pos. P)
  Relais
  Motor
  Motor
  Motor
  Voorkeuzeklok, digitaal
  Schakelaar voor aanjager
  Schakelaar voor aanjager
  Schakelaar
  Connector 6-polig
  Connector 2-polig
  Connector 2-polig
  Connector 2-polig
  Connector 2-polig
  Connector 2-polig
  Connector 4-polig
  Doseerpomp

  Opmerking
  Thermo Top E of Z/C

  Platte zekering DIN 72581 Deel 3
  Platte zekering DIN 72581 Deel 3
  Platte zekering DIN 72581 Deel 3
  Inschakelcontrole
  Aanjager
  Verbrandingsluchtventilator
  Circulatiepomp
  Aanjager
  Voor voorkeuzebedrijf
  Al naar gelang voertuig S1 of S2
  Al naar gelang voertuig S1 of S2
  Zomer/winter schakelaar
  Waterafstotend
  Waterafstotend
  Waterafstotend
  Waterafstotend
  Waterafstotend
  Waterafstotend • Page 25

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schakelschema's
  X9

  (75) 15
  30
  61

  rt

  ϑ 2

  1

  F1

  ge

  sw

  3

  A3
  rt

  F2

  2

  X1

  rt

  +

  3

  A2

  1

  sw

  rt

  OUT

  +15

  rt

  X6
  X5
  X4

  5

  P

  -

  I max. = 0,5 A
  gn/ws
  86

  87
  85

  4

  87a

  K3

  1

  X3

  2
  1
  2
  1 2
  1
  2

  X2

  1
  2

  B

  H1

  A

  X9

  C

  F3

  6

  30

  br
  br
  br

  X1

  1
  sw

  1
  2
  3

  4
  5
  6

  bl

  2

  X2

  M

  Ventileren
  Verwarmen

  vi
  br

  M3

  Y1

  S2

  E

  2

  1

  X3

  X4

  2

  1

  X5

  M

  M1

  4

  2
  M

  ϑ

  M2

  B2
  A1

  br

  S5

  br

  1

  S1

  31

  Fig. 17: Automatische schakeling voor Thermo Top C en E, 12V voorkeuzeklok (legende zie pagina 20)

  21 • Page 26

  Eerste inbedrijfstelling
  13

  Eerste inbedrijfstelling

  ADVIES:
  De veiligheidsrichtlijnen in de gebruiks- en onderhoudsaanwijzing
  moeten worden opgevolgd!
  De gebruiks- en onderhoudsaanwijzing voor inbedrijfstelling van het
  verwarmingstoestel in elk geval lezen.
  Na de inbouw van het verwarmingstoestel dient het watercircuit
  alsmede het brandstoftoevoersysteem zorgvuldig te worden ontlucht.
  Daarbij moeten de voorschriften van de fabrikant van het voertuig in
  acht worden genomen.
  Tijdens het proefdraaien van het verwarmingstoestel alle water- en
  brandstofaansluitingen op dichtheid en goede bevestiging controleren.
  Mocht het verwarmingstoestel tijdens bedrijf gestoord raken, moet de
  fout worden opgezocht en verholpen.

  22

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 27

  Thermo Top C / Thermo Top E
  14

  Storingen

  Storingen

  14.1. Uitschakeling wegens storing door fouten in het
  verwarmingstoestel
  Bij het niet tot stand komen van de vlam wordt max. 180 seconden
  brandstof getransporteerd.
  Bij het doven van de vlam tijdens bedrijf wordt max. 85 seconden
  brandstof getransporteerd.
  Bij oververhitting (triggeren van de temperatuurbegrenzer) wordt de
  brandstoftoevoer terstond gestopt.
  In alle gevallen (uitgezonderd defect in de
  verbrandingsluchtventilator) vindt er een uitschakeling wegens
  storing plaats na een uitlooptijd van 120 seconden. Al naar gelang
  de softwarevariante in het besturingstoestel kunnen er afwijkingen
  in de vermelde uitlooptijden optreden.
  ATTENTIE:
  Een uitschakeling wegens storing door oververhitting wordt niet
  aangegeven.
  14.2. Ontgrendeling van de verwarmingstoestellen na de
  vergrendeling wegens storing
  De ontgrendeling na storing gebeurt overeenkomstig de gebruiks- en
  onderhoudsaanwijzing.

  23 • Page 28

  Technische gegevens
  15

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Technische gegevens

  15.1. Technische gegevens Thermo Top C
  De nevenstaande technische gegevens zijn, voorzover er geen
  grenswaarden vermeld zijn, van toepassing met de bij
  verwarmingstoestellen gebruikelijke tolerantie van ± 10% bij een
  omgevingstemperatuur van +20°C en bij nominale spanning.
  15.1.1. Brandstof voor Thermo Top C (benzine):
  Als brandstof is de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven
  motorbrandstof geschikt.
  15.1.2. Brandstof voor Thermo Top C (diesel):
  Als brandstof is de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven
  dieselbrandstof geschikt. Bij overgang op koubestendige brandstoffen
  moet het verwarmingstoestel ca. 15 minuten in bedrijf worden gesteld
  opdat ook brandstofleiding en de brandstofpomp met nieuwe brandstof
  worden gevuld.
  Een nadelige beïnvloeding door additieven is niet bekend.

  Circulatiepomp

  4847

  Volumestroom tegen 0,1 bar

  900 l/h

  Nominale spanning

  12 volt

  Werkspanningsbereik
  Nominaal opgenomen vermogen
  Afmetingen circulatiepomp

  Gewicht

  24

  10,5 ... 15 volt
  14 W
  Lengte 214 mm
  Breedte 106 mm
  Hoogte 168 mm
  0,3 kg • Page 29

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Verwarmingstoestel

  Technische gegevens
  Werking

  Thermo Top C - B

  Thermo Top C - D

  EG-goedkeuringsteken
  Model
  Warmtestroom

  Waterverwarmingstoestel met verdamperbrander
  Volle capaciteit
  Deellast

  Brandstof
  Brandstofverbruik

  5,2 kW
  2,5 kW
  Benzine

  Volle capaciteit
  Deellast

  Diesel

  0,70 l/h
  0,34 l/h
  12 volt

  Werkspanningsbereik

  Toel. omgevingstemperatuur:
  Verwarmingstoestel: - werking
  - lager
  Doseerpomp:
  - werking
  Toel. beveiligingsdruk (warmteoverdrachtsvloeistof)
  Werkelijke inhoud van de warmteoverbrenger

  10,5 ... 15 volt
  Volle capaciteit
  Deellast

  28 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° * ... +20°C

  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l

  Minimum hoeveelheid van de circulatieketen

  4,00 l

  Minimale volumestroom voor het verwarmingstoestel

  250 l/h

  CO2 in het uitlaatgas (toel. functionele gebied)

  8 ... 12,0 vol.-%

  Afmetingen verwarmingstoestel
  (tolerantie ± 3 mm)

  Lengte 214 mm
  Breedte 106 mm
  Hoogte 168 mm

  Gewicht

  Diesel/PME
  0,61 l/h
  0,30 l/h

  Nominale spanning
  Nominaal opgenomen vermogen zonder
  circulatiepomp (zonder aanjager)

  Thermo Top C - D

  e1

  2,9 kg

  * Werking alleen toegestaan bij mengsel diesel/PME
  met PME-aandeel < 50%.

  25 • Page 30

  Technische gegevens

  Thermo Top C / Thermo Top E

  15.2. Technische gegevens Thermo Top E
  De nevenstaande technische gegevens zijn, voorzover er geen
  grenswaarden vermeld zijn, van toepassing met de bij
  verwarmingstoestellen gebruikelijke tolerantie van ± 10% bij een
  omgevingstemperatuur van +20°C en bij nominale spanning.
  15.2.1. Brandstof voor Thermo Top E (Benzin):
  Als brandstof is de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven
  motorbrandstof geschikt.
  15.2.2. Brandstof voor Thermo Top E (Diesel):
  Als brandstof is de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven
  dieselbrandstof geschikt. Bij overgang op koubestendige brandstoffen
  moet het verwarmingstoestel ca. 15 minuten in bedrijf worden gesteld
  opdat ook brandstofleiding en de brandstofpomp met nieuwe brandstof
  worden gevuld.
  Een nadelige beïnvloeding door additieven is niet bekend.

  Circulatiepomp
  Volumestroom tegen 0,1 bar
  Nominale spanning
  Werkspanningsbereik
  Nominaal opgenomen vermogen
  Afmetingen circulatiepomp

  Gewicht

  26

  4847
  900 l/h
  12 volt
  10,5 ... 15 volt
  14 W
  Lengte 214 mm
  Breedte 106 mm
  Hoogte 168 mm
  0,3 kg • Page 31

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Verwarmingstoestel

  Technische gegevens
  Werking

  Thermo Top E - B

  EG-goedkeuringsteken
  Model
  Warmtestroom

  Waterverwarmingstoestel met verdamperbrander
  Volle capaciteit
  Deellast

  Brandstof
  Brandstofverbruik

  Volle capaciteit
  Deellast

  4,2 kW
  2,5 kW
  Benzine

  Diesel

  0,56 l/h
  0,34 l/h

  0,49 l/h
  0,30 l/h

  Nominale spanning

  12 volt

  Werkspanningsbereik
  Nominaal opgenomen vermogen zonder circulatiepomp
  (zonder aanjager)
  Toel. omgevingstemperatuur:
  Verwarmingstoestel: - werking
  - lager
  Doseerpomp:
  - werking
  Toel. beveiligingsdruk (warmteoverdrachtsvloeistof)
  Werkelijke inhoud van de warmteoverbrenger
  Minimum hoeveelheid van de circulatieketen
  Minimale volumestroom voor het verwarmingstoestel

  Thermo Top E - D
  e1

  10,5 ... 15 volt
  Volle capaciteit
  Deellast

  23 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° ... +20°C
  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l
  3,00 l
  250 l/h

  CO2 in het uitlaatgas (toel. functionele gebied)

  8 ... 12,0 vol.-%

  Afmetingen verwarmingstoestel
  (tolerantie ± 3 mm)

  Lengte 214 mm
  Breedte 106 mm
  Hoogte 168 mm

  Gewicht

  2,9 kg

  * Werking alleen toegestaan bij mengsel diesel/PME
  met PME-aandeel < 50%.

  27 • Page 32

  Technische gegevens

  28

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 33

  Thermo Top C / Thermo Top E
  1

  Lovbestemmelser vedrørende montage

  Lovbestemmelser vedrørende montage

  1.1. Lovbestemmelser vedrørende montage
  Der foreligger typegodkendelser til bilvarmere Thermo Top C og Thermo
  Top E i henhold til EU-direktiverne 72/245/EØF (EMV) og 2001/56/EU
  (opvarmning) med EU-godkendelsesnumrene:
  e1* 72/245*95/54*1232*02
  e1*2001/56*0002*00
  e1*2001/56*0003*00
  Ved montagen skal der i første række overholdes bestemmelserne i
  appendiks VII i direktiv 2001/56/EU.
  INFO:
  Bestemmelserne i disse direktiver er bindende i gyldighedsområde
  for EU-direktiv 70/156/EØF og bør ligeledes overholdes i lande,
  hvor der ikke foreligger særlige regler!

  2.2.2. Forbrændingsbilvarmere må selv ved overophedning ikke udgøre
  en brandfarekilde. Dette anses for at være opfyldt, hvis der ved
  montagen er overholdt en tilstrækkelig afstand til alle dele og en
  tilstrækkelig ventilation og hvis der er anvendt ildfaste materialer og
  varmeskjolde.
  2.2.3. Ved køretøjer af klasserne M2 og M3 må bilvarmeren ikke
  monteres i kabinen. En montage i et tæt lukket hus, der desuden svarer
  til betingelserne i afsnit 2.2.2 må dog anvendes.
  2.2.4. Skiltet i afsnit 1.4 (typeskiltet) eller en gentagelse heraf
  (duplikattypeskilt) skal anbringes således, at det/de stadig er let at læse,
  når bilvarmeren er monteret i køretøjet.
  2.2.5. Ved montagen af bilvarmeren skal der træffes alle nødvendige
  foranstaltninger for at holde faren for personskader eller skader på
  medførte genstande så ringe som muligt.
  2.3. Brændstoftilførsel

  (Uddrag af direktiv 2001/56/EU, appendiks VII)
  1.7.1. En tydelig driftsindikator i operatørens synsfelt skal godt synligt
  vise, hvornår bilvarmeren er tændt eller slukket.
  2. Forskrifter for montagen i køretøjet
  2.1. Gyldighedsområde
  2.1.1. Under forbehold af afsnit 2.1.2 skal forbrændingsbilvarmere
  monteres i henhold til forskrifterne i dette appendiks.
  2.1.2. Ved køretøjer i klasse O (trailere) med bilvarmere til flydende
  brændstof forudsættes det at de svarer til forskrifterne i dette appendiks.

  2.3.1. Brændstofpåfyldningstudsen må ikke befinde sig i kabinen og skal
  være forsynet med et tæt lukkende dæksel for at hindre brændstoffet fra
  at sive ud.
  2.3.2. Ved bilvarmerer til flydende brændstoffer, hvor brændstoftilførsel
  er adskilt fra køretøjets kraftstoftilførsel, skal brændstofart og
  påfyldningsstudsen være tydeligt markeret.
  2.3.3. På påfyldningsstudsen skal der anbringes en henvisning, at
  bilvarmeren skal være slukket inden der påfyldes brændstof. En
  tilsvarende instruks skal også fremgå af producentens
  betjeningsvejledning.

  2.2. Placering af bilvarmeren
  2.2.1. Dele af opbygningen og andre dele i nærheden af bilvarmeren
  skal beskyttes mod for stor varmepåvirkning og en mulig forurening med
  brændstof eller olie.

  29 • Page 34

  Lovbestemmelser vedrørende montage
  2.4. Forbrændingsgasser
  2.4.1. Udløbet for forbrændingsgasserne skal være placeret således, at
  der ikke kan trænge forbrændingsgasser ind i kabinen via
  ventilationssystemet, varmluftindtag eller vinduesåbninger.
  2.5. Forbrændingsluftindtag
  2.5.1. Luften til bilvarmerens brændkammer må ikke afsuges fra
  køretøjets kabine.
  2.5.2. Luftindtaget skal være placeret således, at den ikke kan blokeres
  af genstande.
  2.6. Varmluftindtag
  2.6.1. Varmluftforsyningen skal bestå af frisk luft og omluft og indsuges
  fra et rent område, der ikke kan forurenes af drivmotorens gasser,
  udstødning fra forbrændingsbilvarmere eller en anden kilde i køretøjet.
  2.6.2. Indtagsledning skal være beskyttet af gitter eller andre egnede
  midler.
  2.7. Varmluftudtag
  2.7.1. Varmluftledninger i køretøjets indre skal være placeret således og
  beskyttes at der ved berøring ikke opstår farer for person- eller
  tingskader.
  2.7.2. Luftudtaget skal være placeret og beskyttet således at den ikke
  kan blokeres af genstande.
  2.8. Automatisk styring af varmeanlæg
  Når motoren stopper, skal der slukkes automatisk for varmeanlægget og
  kraftstoftilførslen skal afbrydes inden for 5 sekunder.
  Hvis det manuelle udstyr allerede er aktiveret, må varmeanlægget
  forblive i drift.

  30

  Thermo Top C / Thermo Top E
  OBS:
  Ved manglende overholdelse af montagevejledningen og
  informationerne bortfalder Webastos produktansvar. Det samme gælder
  for reparationer udført af ikke-fagfolk eller anvendelse af ikke-originale
  reservedele. Disse medfører at typegodkendelsen for bilvarmeren og
  dermed den Generelle driftstilladelse / EU-typegodkendelse bortfalder.
  INFO:
  Afvigende fra pkt. 2.2.3 må bilvarmeren også i køretøjer af klasserne M1
  og N ikke anvendes i kabinen. En anordning i et tæt lukket hus, der
  desuden svarer til betingelserne i afsnit 2.2.2, må dog anvendes.
  1.2.

  Generelle bestemmelser

  1.2.1.
  Forbrændingsgasser
  Forbrændingsgasledninger skal have tilstrækkelig afstand
  (mindst 20 mm) til ikke varmefaste dele af køretøjet (hulrumsforsegling,
  kunststofdele, ...).
  1.2.2.
  Kraftstofledninger
  Kraftstofledningen skal altid lægges i det køle område for at undgå
  blæredannelse pga. opvarmning. • Page 35

  Thermo Top C / Thermo Top E
  2

  Anvendelse / udførelse

  Anvendelse / udførelse

  2.1. Anvendelse af vandvarmere
  Vandvarmerne Webasto Thermo Top C og E tjener i forbindelse med
  køretøjets varmeanlæg
  – til opvarmning af kabinen,
  – til afrimning af køretøjets ruder samt
  – til forvarmning af vandkølede motorer.

  2.2. Udførelse
  Thermo Top C - B ekstra varmer
  Vandvarmer til brændstof "benzin"

  Thermo Top C - D ekstra varmer
  Vandvarmer til brændstof "Diesel"

  Vandvarmerne arbejder uafhængigt af køretøjets motor og tilsluttes til
  kølesystemet, kraftstofsystemet og det elektriske anlæg.

  Thermo Top C - PME (Biodiesel) ekstra varmer
  Vandvarmer til brændstof "biodiesel"

  Thermo Top E - B ekstra varmer
  Vandvarmer til brændstof "benzin"

  Thermo Top E - D ekstra varmer
  Vandvarmer til brændstof "Diesel"

  Vandvarmerne Thermo Top C og Thermo Top E er beregnet til 12 volt.

  31 • Page 36

  Montagested
  3

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Montagested

  Vandvarmeren må kun monteres uden for kabinen.
  Montagen af vandvarmere foregår fortrinsvist i motorrummet i området
  omkring de forreste hjulskærm og stænkkærmen, hvor apparatet er
  beskyttet mod stænkvand.
  Varmeapparterne monteres så dybt som muligt, således at udluftning af
  bilvarmeren og cirkulationspumpen er sikret. Det samme gælder især
  på grund af den ikke selvsugende cirkulationspumpe.
  OBS:
  Åbninger for vandtislutningsstudsen må aldrig monteres så de viser
  nedad.
  OBS:
  Montagen af bilvarmererne må ikke foretages:
  – tæt på eller over varme dele
  – hvor de er udsat for direkte stænkvand fra hjulene
  – under køretøjets bundlinie

  32

  Fig. 1:

  Montagepositioner • Page 37

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Montagested

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Fig. 2:

  cirkulationspumpe
  brændstofindtagsstuds
  vandudløbsstuds
  indtagsstuds for forbrændingsgasser
  indtag forbrændingsluft
  vandindtagsstuds

  Montageskitse Thermo Top E og Z/C

  33 • Page 38

  Typeskilt
  4

  Typeskilt

  Typeskiltet skal være anbragt på et sted, hvor det efter montagen er godt
  synligt og hvor det ikk beskadiges (eller anvende typeskilt-duplikat).
  De ikke korrekte årstal skal fjernes fra typeskiltet.

  34

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 39

  Thermo Top C / Thermo Top E
  5

  Holder

  Holder

  Holderen skal monteres med mindst 4 skruer M6 på karrosseriet eller på
  mellemholderen.
  Findes der jævne karrosseriflader, skal der anvendes underlagsskiver
  med en min. diameter på 22 mm.
  Holderen må ikke fastgøres på karrosseriet med pladeskruer.
  Holderen skal tilpasses fag- og sagkyndigt under overholdelse af den
  minimale bøjningsradius. Tekniske regler overholdes.

  35 • Page 40

  Montageeksempel i personbil
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Montageeksempel i personbil

  køler
  kølevandtermostat
  vandpumpe (for bilmotoren)
  bilmotor med standardserieudstyr
  vandvarmer
  batteri
  sikringsholder

  Fig. 3:

  36

  Thermo Top C / Thermo Top E

  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  styring (i bilvarmeren)
  relæ (til køretøjsblæseren)
  reguleringsventil for bilens varmeanlæg
  varmeveksler bilens varmeanlæg
  blæser bilens varmeanlæg
  kontakt til blæser bilens varmeanalæg
  sikringssdåse i køretøjet

  Montageeksempel til bilvarmer Thermo Top C og E i personbil

  15 ur til indstillling
  16 brændstofudtag
  17 lyddæmper indsugning,
  forbrændingsluft-sugeledning
  18 lyddæmper forbrændingsgasser
  19 cirkulationspumpe
  20 brændstofdoseringspumpe • Page 41

  Thermo Top C / Thermo Top E
  7

  Tilslutning til køretøjets kølesystem

  Tilslutning til køretøjets kølesystem

  Bilvarmereren tilsluttes køretøjets kølesystem i henhold til Fig. 3, 4 og 5.
  Den kølervæske, der cirkulerer i kredsløbet skal udgøre mindst 4 liter
  (Thermo Top C) eller 3 liter (Thermo Top E).
  1
  7

  2
  ϑ

  3

  4

  Principielt skal de vandslanger, der er leveret af Webasto, anvendes.
  Anvendes andre slanger, skal disse mindst overholde DIN 73411.
  Slangerne skal anbringes uden skarpe bøjninger og helst opad – for en
  korrekt udluftning.
  Slangeforbindelser skal sikres ved hjælp af spændebånd.

  5

  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  ekspansionsbeholder
  termostat
  bilmotor
  cirkulationspumpe
  bilvarmer
  varmeveksler varmeanlæg
  køler

  Fig. 4:

  INFO:
  Udløbende kølevæske skal opsamles i en egnet beholder.

  INFO:
  Montage af spændebånd ved varmeappartet skal udføres mellem
  vulsten og bilvarmeren.
  Spændebåndene skal spændes med et startmoment på 2,0 + 0,5 Nm.
  Inden første idrifttagning af bilvarmererne eller efter udskiftning af
  kølervæske skal der sørges for en omhyggelig udluftning af
  kølesystemet. Bilvarmeren og ledninger skal være monteret således at
  den statisk udluftning er garanteret.
  Mangelfuld udluftning kan under driften medføre skader på grund af
  overophedning.

  Montage i motor-vandkredsløb "Inline-integration"

  Integrationen af bilvarmeren i kølekredsløbet skal ske i fremløbet af
  køretøjets egen varmeveksler.

  37 • Page 42

  Tilslutning til køretøjets kølesystem
  7.1. Flytning af cirkulationspumpene
  Cirkulationspumpen kan integreres i vandkredsløbet både på den
  placering der er beregnet til den på bilvarmeren eller adskilt fra
  bilvarmeren. Der skal dog altid sørges for en korrekt gennemstrømning
  af bilvarmeren (vandudløb øverst, vandindtag nederst). Ellers opstår
  fejlfunktioner!

  Fig. 5:

  38

  Cirkulationspumpe U4847
  Montagepositioner

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 43

  Thermo Top C / Thermo Top E
  8

  Integration af brændstof

  Integration af brændstof

  8.1. Brændstofintegration uden kontraventil i tanken
  Brændstofintegrationen for bilvarmeren sker i henhold til Fig. 3 i
  returledningen.
  8.2.

  Brændstofintegration med kontraventil i tank eller
  brændstofintegration ved et-strengs-brændstoftilførsel
  Tankudtag med 90°-udgang monteres i tankens armatur (Fig. 6).

  Fig. 6:

  Tankens armatur 90°

  39 • Page 44

  Integration af brændstof
  8.3.

  Brændstoftilførsel .

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Tallene for tilladt tryk på brændstofudtaget fremgår af efterfølgende
  tabel.
  Tilladt brændstoftilløbshøjde
  H (m)

  ved maks till. overtryk (bar)
  i brændstofledningen l1

  0,00

  0,2

  1,00

  0,11

  Tilladt brændstoftilsugningshøjde S (m)

  Ved maks. till. undertryk (bar)
  i brændstoftank

  0,00

  -0,10

  0,50

  -0,06

  1,00

  -0,02

  NOTE
  En brændstof-fremløbsledning kan normalt identificeres ved at der er et
  kraftstoffilter monteret.
  Brændstofudtagning fra returledningen må kun udføres med et specielt
  Webasto-brændstofudtagningsværktøj (se Fig. 8)..
  l1 + l 2 ≤ 7 m
  l1 ≤ 1,2 m
  l2 ≤ 5,8 m
  Fig. 7:

  Brændstoftilførsel

  Udtagningsværktøjet skal monteres således at luft- eller gasbobler
  automatisk kan transporteres til tanken (se Fig. 8).
  Luft- eller gasbobler i køretøjets brændstofledning kan også opstå, når
  karburatoren eller benzinpumpen er utæt eller f. eks. når
  omgivelsestemperaturerne ligger over brændstoffets
  fordampningstemperatur.
  Brændstofudtagning må ikke foregå i motorrummet, da her pga.

  40 • Page 45

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Integration af brændstof
  8.4.

  Brændstofledninger

  INFO:
  Spændebåndene skal spændes med et startmoment på 1,0 + 0,4 Nm.
  Udløbet brændstof skal fjernes inden motoren eller bilvarmeren tages i
  drift.
  Som brændstofledninger må der kun anvendes stål-, kobber- eller
  kunststofledninger af blød indstillet, lys- og temperaturstbiliseret PA 11
  eller PA 12 (f. eks. Mecanyl RWTL) i henhold til DIN 73378.

  fra tank

  Fig. 8:

  til motor

  til doseringspumpe
  Webasto-brændstofudtag

  motorens varmestråling kan opstå gasbobler ledningerne, hvilket kan
  medføre forstyrrelser i forbrændingen.
  Ved montage af bilvarmerere i køretøjer med indsprøjtningssystemer
  skal derfor ses efter om benzinpumpen befinder sig i eller uden for
  tanken.
  Er benzinpumpen anbragt i tanken, kan brændstofudtagning kun ske fra
  returledningen, hvor det skal sikres, at returledningen rækker næsten til
  tankbunden. Er dette ikke tilfældet, kan returledningen forlænges.

  OBS:
  Anvendes PME (planteolie-etylester) som brændstof, skal
  brændstofledninger og Brændstoffiltre være PME-faste.
  Da en stigende ledningsinstallation for det meste ikke kan garanteres,
  må den indre diameter ikke overskride et bestemt mål. Ved en indre
  diameter på over 4 mm ophobes luft- eller gasbobler, der medfører
  forstyrrelser, når ledningerne hænger eller er installeret fallende. Ved de
  diametre, der er nævnt i Fig. 7 er det sikret, at der ikke dannes
  forstyrrende bobler.
  En fallende ledningsinstallation fra doseringspumpen til bilvarmeren bør
  undgås.
  Frit hængende brændstofledninger skal fastgøres for at undgå at de
  hænger. Ved montagen skal der sørges for at ledningerne er beskyttet
  mod stenslag og høje temperaturer (udstødningssystem).

  41 • Page 46

  Integration af brændstof

  Thermo Top C / Thermo Top E

  8.5. Forbindelse af to rør vha. slange
  Den korrekte forbindelse af brændstofledningerne vha. slange er vist i
  fig. 9.

  Thermo Top C / Thermo Top E benzin

  Sør for at forbindelserne er tæt!!
  mest hensigtsmæssigt
  15° - 90°

  rigtigt
  spændebånd

  forkert
  boble

  Fig. 9:

  boble

  Fig. 10: Doseringspumpe DP 2
  Montageposition
  Thermo Top C / Thermo Top E Diesel

  Rør/slangeforbindelse

  8.6. Doseringspumpe
  Doseringspumpen er et kombineret transport-, doserings- og spærresystem og underligger bestemte montagekriterier (se Fig. 7, 10 og 11).
  8.6.1.
  Montagested
  Inden montagen af doseringspumpen skal det sikres, at det maks.
  forekommende tryk på udtagningsstedet ligger under 0,2 bar.
  Det er mest hensigtsmæsigt at montere doseringspumpen et køligt sted.
  Den tilladte omgivelsestemperatur må på intet driftstidspunkt overskride
  + 20°C.
  Doseringspumpen og brændstofledningerne må ikke monteres, hvor de
  kan være udsat for stråling af varme dele. Evt. skal der anbringes
  stråleskærm.

  42

  Fig. 11: Doseringspumpe DP 30
  Montageposition
  Det mest hensigtsmæssige montageområde er i nærheden af tanken. • Page 47

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Integration af brændstof

  8.6.2.
  Montage og fastgørelse
  Doseringspumpen skal fastgøres på en vibrationsdæmpende
  ophængning. Montagepositionen er indskrænket i henhold til Fig. 10
  og 11 for at sikre en god selvventilation.
  8.7. Mærkat
  Mærkaten "Sluk for bilvarmeren under tankning" skal anbringes et egnet
  sted.

  43 • Page 48

  Brændluftforsyning
  9

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Brændluftforsyning

  Brændlufttilsugningsåbningen skal placeres, at den ikke tilstoppes af
  snavs. Den må ikke vise i køreretningen
  En brændluftsugeledning er nødvendig.
  Udtagssted for brændluft skal ligge på et stænkvandbeskyttet, kølt
  (temperatur ≤ 20° C) sted over køretøjets bundlinje.
  Brændluften må aldrig udtages fra rum, hvor der opholdr sig personer.
  Ligger bilvarmeren i en lukket montageboks, er en luftåbning på mindst
  3 cm 2 nødvendig.
  Ved montage af apparatet nær køretøjets tank i en fælles montageboks
  skal brændluften indsuges fra det fri og forbrændingsgasserne afledes
  til det fri. Gennemgangen skal udføres stænktæt.
  9.1. Lyddæmpere luftindsugning
  Den tilladte montageposition for lyddæmperne til luftindsugning er
  mellem 0° og 90° nedad.
  INFO til montagen
  Forbind brændluftindsugningsledning maks. 400 mm med den slidsede
  side (ca. 18 mm) med brændlufttilsugningsstudsen på bilvarmeren og
  fikser den med vedlagt spændebånd.
  Drej lyddæmperen til luftindsugningen på den uslidsede side til stop ind
  i brændluftindsugningsledningen (en yderligere tilspænding med
  spændebånd er ikke nødvendig).
  OBS:
  Sørg for tilstrækkelig afstand til udstødningsanlægget!
  Fastgør alt efter forholdene lyddæmperen for luftindsugning på et egnet
  sted vha. vedlagte montageclips eller kabelbindere.

  44

  0-90°

  0-90°

  Fig. 12: Lyddæmper til luftindsugning
  Montageposition
  9.1.1.

  Fastgørelse af lyddæmperen til luftindsugningen ved
  hjælp af montageclips
  – Bor et hul på 6,5 mm i diameter ved et egnet sted
  – Tryk montageclip ind i boringen
  – Sæt lyddæmperen til kuftindsugning ind i montageclip • Page 49

  Thermo Top C / Thermo Top E
  10

  Forbrændingsgasledning

  Forbrændingsgasledning

  Forbrændingsgasledningen (indre diameterr 22 mm) kan monteres med
  flere bøjninger (i alt 270°, mindste bøjningsradius 50 mm).

  Forbrændingsgasrørets åbning må ikke vise i køreretning (se Fig. 14).

  Forbrændingsgasledningen må i alt ikke være kortere end 500 mm.
  Den maks. ledningslængde er 1000 mm.
  Lyddæmperen til forbrændingsgasser skal helst monteres tæt på, dog
  mindst 200 mm fra bilvarmeren.
  Lyddæmperen til forbrændingsgasser må ikke monteres i nærheden af
  brændluftindsugningen.
  Lyddæmperen for forbrændingsgasserne og forbrændingsgasledningen
  må ikke forbindes med ikke varmebestandige dele og skal have en
  tilstrækkelig afstand på mindst 20 mm fra disse dele.
  Forbrændingsgasrørets åbning skal være fri og må ikke pege på dele af
  køretøjet. Forbrændingsgasrørets åbning skal have tilstrækkelig
  jordafstand (≥ 0,2 m).
  Drift af bilvarmeren Thermo Top C / Thermo Top E uden lyddæmper er
  ikke tilladt.

  Udstrømningsretning næsten lodret 90° ± 10°
  Fig. 14: Åbning forbrændingsgasrør
  Montageposition
  Som forbrændingsgasledning skal stive rør af ulegeret stål med en min.
  vægtykkelse på 1,0 mm eller fleksibel rør kun af legeret stål anvendes.
  INFO:
  Kondensatophobninger i forbrændingsanlægget skal bortledes direkte,
  om nødvendigt er anbringelsen af en kondensatafløbsboring tilladt.

  Fig. 13: Lyddæmper forbrændingsgas
  Gennemstrømningsretning valgfrit

  45 • Page 50

  Elektriske tilslutninger
  11

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Elektriske tilslutninger

  11.1. Tilslutning stryringsenhed/bilvarmer
  Den elektriske tilslutning af bilvarmererne udføres i henhold til Fig. 17.

  Tilslutning af sommer-vinter-kontakten i henhold til Fig. 16 og 17.

  11.2. Montage og tilslutning af valgur
  Montage af valgur i henhold til Fig. 15. Boreskabelon er vedlagt!
  Tilslutning af valgur i henhold til ledningsdiagram Fig. 17.

  kontakt
  valgur

  vi
  br

  isoler

  S5
  Fig. 16: Tilslutning sommer-vinter-kontakt
  INFO:
  Enderne på ledninger br og vi er stukket ned i isoleringsslangen!
  Fig. 15: Montage valgur
  INFO:
  Berør ikke visningsfeltet under montagen!
  11.3. Tilslutning af sommer-vinter-kontakt (option)
  INFO:
  Tilslutning af sommer-vinter-kontakt ikke mulig ved montage telestart!

  46 • Page 51

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Elektriske tilslutninger

  11.4. Køretøjets blæser
  tyring af køretøjets blæser sekr via blæserrelæet se ledningsdiagram
  Fig. 17.
  INFO:
  Tilslutning i styringsenheden (varmer) er beregnet til et blæserrelæ
  (I max = 0,5 A).
  11.5. Montage Telestart (option)
  Montagen af Telestart i henhold til montagevejledning Telestart.
  Telestartsenderen indstilles i henhold til betjenings- og
  vedligeholdvejledningen.
  11.6. Montage Thermo Call (option)
  Montagen af Thermo Call i henhold til montgevejledning Thermo Call.

  47 • Page 52

  Ledningsdiagrammer
  12

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Ledningsdiagrammer

  12.1. Betegnelser i ledningsdiagrammerne:

   diagnose
   omgivelsestemperatur
   sikring af blæser findes i køretøjet
   option
  Ledningstværsnit

  48

  Ledningsfarver

  < 7,5 m

  7,5 - 15 m

  0,5 mm2

  0,75 mm 2

  0,75 mm 2

  1,5 mm2

  1,0 mm2

  1,5 mm2

  1,5 mm2

  2,5 mm2

  2,5 mm2

  4,0 mm2

  4,0 mm2

  6,0 mm2

  bl
  br
  ge
  gn
  gr
  or
  rt
  sw
  vi
  ws

  blå
  brun
  gult
  grøn
  grå
  orange
  rød
  sort
  violet
  hvid

  Pos.
  A1
  A2
  A3
  B2
  E
  F1
  F2
  F3
  H1
  K3
  M1
  M2
  M3
  P
  S1
  S2
  S5
  X1
  X2
  X3
  X4
  X5
  X6
  X9
  Y1

  Betegnelse
  bilvarmer
  styringsenhed
  tilslutningboks
  temperaturføler
  glødestift / flammevagt
  sikring 20A
  sikring 1A
  sikring 25A
  lysdiode (i pos. P)
  relæ
  motor
  motor
  motor
  valgur, digitalt
  kontakt til køretøjsblæser
  kontakt til køretøjsblæser
  kontakt
  stikforbindelse 6-polet
  stikforbindelse 2-polet
  stikforbindelse 2-polet
  stikforbindelse 2-polet
  stikforbindelse 2-polet
  stikforbindelse 2-polet
  stikforbindelse 4-polet
  doseringspumpe

  Bemærkning
  Thermo Top E eller Z/C

  flad DIN 72581 del 3
  flad DIN 72581 del 3
  flad DIN 72581 del 3
  tændkontrol
  køretøjets blæser
  forbrændingsluftblæser
  cirkulationspumpe
  køretøjsblæser
  til forudindstilling
  alt efter køretøj S1 eller S2
  alt efter køretøj S1 eller S2
  sommer/vinter-kontakt
  vandafvisende
  vandafvisende
  vandafvisende
  vandafvisende
  vandafvisende
  vandafvisende • Page 53

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Ledningsdiagrammer
  X9

  (75) 15
  30
  61

  rt

  ϑ 2

  1

  F1

  ge

  sw

  3

  A3
  rt

  F2

  2

  X1

  rt

  +

  3

  A2

  1

  sw

  rt

  OUT

  +15

  rt

  X6
  X5
  X4

  5

  P

  -

  I max. = 0,5 A
  gn/ws
  86

  87
  85

  4

  87a

  K3

  1

  X3

  2
  1
  2
  1 2
  1
  2

  X2

  1
  2

  B

  H1

  A

  X9

  C

  F3

  6

  30

  br
  br
  br

  X1

  1
  sw

  1
  2
  3

  4
  5
  6

  bl

  2

  X2

  br

  M3

  Blæs
  Opvarm

  vi

  Y1

  M

  S2

  E
  4

  2

  1

  X3

  X4

  2

  1

  X5

  M

  M1

  2
  M

  ϑ

  M2

  B2
  A1

  br

  S5

  br

  1

  S1

  31

  Fig. 17: Automatik til Thermo Top C og E, 12V valgur (betegnelser se side 48)

  49 • Page 54

  Første idrifttagning
  13

  Første idrifttagning

  INFO:
  Sikkerhedsinformationerne i betjenings- og vedligeholdvejledningen kal
  overholdes!
  Betjenings- og vedligeholdvejledningen skal læses inden bilvarmeren
  tages i brug.
  Efter at bilvarmeren er monteret skal vandkredsløbet og
  brændstofforsyningssystemet udluftes omhyggeligt. Forskrifterne fra
  køretøjets producent skal herved overholdes.
  Under en prøvekørsel af bilvarmeren skal alle vand- og
  brændstoftilslutninger kontrolleres med henblik på tæthed og fast
  montage. Går bilvarmeren i fejltilstand under drift, skal der gennemføres
  en fejlsøgning.

  50

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 55

  Thermo Top C / Thermo Top E
  14

  Driftsforstyrrelser

  Driftsforstyrrelser

  14.1. Slukning på grund af fejl ved bilvarmeren
  Opstår der ingen flamme, tilføres brændstof i maks 180 sekunder.
  Slukker flammen under driften, tilføres brændstof i maks. 85 sekunder.
  Ved overophedning (udløsning af temperatursikringen) stoppes
  brændstoftilførselen omgående.
  I alle tilfælde (undtagen defekt på forbrændingsluftblæseren)
  opstår der en pause i tilførselen efter en slukning pga.
  driftsforstyrrelser på 120 sek. Alt efter softwareversion i
  styringsenhed kan disse pausetider afviger fra denne værdi.
  OBS:
  Ved slukning pga. driftsforstyrrelser vises en evt. overophedning ikke.
  14.2. Frigivelse af bilvarmerer efter en låsning pga.
  driftsforstyrrelser
  Frigivelsen sek i henhold til betjenings- og vedligeholdsvejledningen.

  51 • Page 56

  Tekniske data
  15

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Tekniske data

  15.1. Tekniske data Thermo Top C
  Nedenstående tekniske data gælder, hvis ikke andre grænseværdier er
  angivet, med de for bilvarmerer gængse tolerancer på ± 10% ved
  omgivelsestemperaturer +20°C og ved driftsspænding.
  15.1.1. Brændstof til Thermo Top C (benzin):
  Som brændstof egner sig den af bilproducenten anbefalede kraftstof.
  15.1.2. Brændstof til Thermo Top C (Diesel):
  Som brændstof egner sig den af bilproducenten anbefalede
  dieselkraftstof. Ved et skift til kuldefaste brændstoffer skal bilvarmeren
  tages i drift i ca. 15 minutter, således at også brændstofledningen og
  brændstofpumpen fyldes med det ny brændstof.
  En negativ påvirkning af additiver er ukendt.

  cirkulationspumpe
  volumenstrøm mod 0,1 bar
  driftsspænding
  driftsspændingsområde
  mærkeeffekt
  dimensioner cirklulationspumpe

  vægt

  52

  4847
  900 l/h
  12 Volt
  10,5 ... 15 Volt
  14 W
  længde 214 mm
  bredde 106 mm
  højde 168 mm
  0,3 kg • Page 57

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Bilvarmer

  Tekniske data
  Drift

  Thermo Top C - B

  Thermo Top C - D

  EU-godkendelsestegn
  type
  varmestrøm

  vandbilvarmer med fordamperbrænder
  fuld effekt
  deleffekt

  brændstof
  brændstofforbrug

  5,2 kW
  2,5 kW
  benzin

  fuld effekt
  deleffekt

  Diesel

  0,70 l/h
  0,34 l/h

  Diesel/PME
  0,61 l/h
  0,30 l/h

  driftspænding

  12 Volt

  driftspændingsområde
  mærkeeffekt uden cirkulationspumpe
  (uden køretøjets blæser)

  Thermo Top C - D

  e1

  10,5 ... 15 Volt
  fuld effekt
  deleffekt

  till. omgivelsestemperatur:
  bilvarmer
  - drift
  - lagring
  doseringspumpe:- drift
  till. driftsovertryk (varmemediet)

  28 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° * ... +20°C

  0,4 ... 2,5 bar

  påfyldningsmængde i varmemediet

  0,15 l

  min. mængde i kredsløbet

  4,00 l

  min. volumenstrøm for bilvarmeren

  250 l/h

  CO2 i forbrændingsgas (till. funktionsområde)

  8 ... 12,0 vol.-%

  dimensioner bilvarmer
  (tolerance ± 3 mm)

  længde 214 mm
  bredde 106 mm
  højde 168 mm

  vægt

  2,9 kg

  * Drift kun tilladt ved blanding af Diesel/PME med PME-andel < 50%.

  53 • Page 58

  Tekniske data

  Thermo Top C / Thermo Top E

  15.2. Tekniske data Thermo Top E
  Nedenstående tekniske data gælder, hvis ikke andre grænseværdier er
  angivet, med de for bilvarmerer gængse tolerancer på ± 10% ved
  omgivelsestemperaturer +20°C og ved driftsspænding.
  15.2.1. Brændstof til Thermo Top E (benzin):
  Som brændstof egner sig den af bilproducenten anbefalede kraftstof.
  15.2.2. Brændstof til Thermo Top E (Diesel):
  Som brændstof egner sig den af bilproducenten anbefalede
  dieselkraftstof. Ved et skift til kuldefaste brændstoffer skal bilvarmeren
  tages i drift i ca. 15 minutter, således at også brændstofledningen og
  brændstofpumpen fyldes med det ny brændstof.
  En negativ påvirkning af additiver er ukendt.

  cirkulationspumpe

  4847

  volumenstrøm mod 0,1 bar

  900 l/h

  driftsspænding

  12 Volt

  driftsspændingsområde
  mærkeeffekt
  dimensioner cirklulationspumpe

  vægt

  54

  10,5 ... 15 Volt
  14 W
  længde 214 mm
  bredde 106 mm
  højde 168 mm
  0,3 kg • Page 59

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Bilvarmer

  Tekniske data
  Drift

  Thermo Top E - B

  EU-godkendelsestegn
  type
  varmestrøm

  vandbilvarmer med fordamperbrænder
  fuld effekt
  deleffekt

  brændstof
  brændstofforbrug

  fuld effekt
  deleffekt

  4,2 kW
  2,5 kW
  benzin

  Diesel

  0,56 l/h
  0,34 l/h

  0,49 l/h
  0,30 l/h

  driftspænding

  12 Volt

  driftspændingsområde
  mærkeeffekt uden cirkulationspumpe
  (uden køretøjets blæser)

  Thermo Top E - D
  e1

  10,5 ... 15 Volt
  fuld effekt
  deleffekt

  till. omgivelsestemperatur:
  bilvarmer
  - drift
  - lagring
  doseringspumpe:- drift
  till. driftsovertryk (varmemediet)
  påfyldningsmængde i varmemediet
  min. mængde i kredsløbet
  min. volumenstrøm for bilvarmeren

  23 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° ... +20°C
  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l
  3,00 l
  250 l/h

  CO2 i forbrændingsgas (till. funktionsområde)

  8 ... 12,0 vol.-%

  dimensioner bilvarmer
  (tolerance ± 3 mm)

  længde 214 mm
  bredde 106 mm
  højde 168 mm

  vægt

  2,9 kg

  * Drift kun tilladt ved blanding af Diesel/PME med PME-andel < 50%.

  55 • Page 60

  Tekniske data

  56

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 61

  Thermo Top C / Thermo Top E
  1

  Dispositions légales pour le montage

  Dispositions légales pour le montage

  1.1. Dispositions légales pour le montage
  Les chauffages Thermo Top C et Thermo Top E ont été soumis à une
  procédure de réception selon modèle-type conformément aux directives
  CE 72/245/CEE (CEM) et 2001/56/CE (chauffage) avec les numéros de
  réception CE :
  e1* 72/245*95/54*1232*02
  e1*2001/56*0002*00
  e1*2001/56*0003*00
  Il faut avant tout tenir compte des dispositions de l'annexe VII de la
  directive 2001/56/CE pour le montage.
  REMARQUE :
  Les dispositions de ces directives ont valeur d'obligation dans le
  champ d'application de la directive CE 70/156/CEE et doivent
  également être respectées dans les pays où il n'existe aucune
  réglementation particulière !
  (Extrait de la directive 2001/56/CE Annexe VII)
  1.7.1. Un témoin clairement visible, placé dans le champ de vision de
  l'utilisateur, doit l'informer lorsque le chauffage est mis en route ou
  éteint.
  2. Exigences relatives à l'installation dans le véhicule
  2.1. Champ d'application
  2.1.1. Sans préjudice du point 2.1.2, les chauffages à combustion sont
  installés conformément aux dispositions de la présente annexe.
  2.1.2 Les véhicules de catégorie O (remorques) dotés de chauffages à
  combustible liquide sont réputés conformes aux exigences de la
  présente annexe.

  2.2. Emplacement du chauffage
  2.2.1. Les parties de carrosserie et autres éléments constitutifs situés à
  proximité du chauffage doivent être protégés contre toute chaleur
  excessive et les risques de souillure par le combustible ou l'huile.
  2.2.2. Le chauffage à combustion ne doit pas être un risque d'incendie,
  même en cas de surchauffe. Cette exigence est réputée satisfaite si
  l'installation assure une distance adéquate avec toutes les parties
  avoisinantes et la ventilation nécessaire par l'emploi de matériaux
  ignifuges ou d'écrans thermiques.
  2.2.3. Dans le cas des véhicules M2 et M3, le chauffage ne doit pas être
  placé dans l'habitacle. L'installation dans une enveloppe efficacement
  fermée remplissant aussi les conditions visées au point 2.2.2 est
  cependant autorisée.
  2.2.4. L'étiquette visée au paragraphe 1.4 (plaque signalétique), ou un
  double de celle-ci (duplicata de la plaque signalétique), doit être placée
  de manière à être facilement lisible lorsque le chauffage est installé
  dans le véhicule.
  2.2.5. L'emplacement du chauffage est choisi en prenant toutes les
  précautions raisonnables pour réduire à un minimum les risques de
  dommages aux personnes ou à leurs biens.
  2.3. Alimentation en combustible
  2.3.1. L'orifice de remplissage du combustible ne doit pas être situé
  dans l'habitacle et doit être muni d'un bouchon efficace évitant toute
  fuite de combustible.
  2.3.2. Dans le cas de chauffages à combustibles liquides, lorsque
  l'alimentation en combustible est distincte de celle du véhicule, le type
  de carburant et l'emplacement de son orifice de remplissage doivent
  être clairement marqués.
  2.3.3. Une note précisant que le chauffage doit être coupé avant d'être
  réalimenté en combustible doit être fixée au point de remplissage. En

  57 • Page 62

  Dispositions légales pour le montage
  outre, des instructions adéquates doivent figurer dans le manuel
  d'utilisateur fourni par le fabricant.

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Si un dispositif manuel est déjà activé, le système de chauffage peut
  rester en fonctionnement.

  2.4. Système d'échappement
  2.4.1. L'orifice d'échappement doit être situé à un endroit tel que ses
  rejets ne puissent s'infiltrer à l'intérieur du véhicule par les ventilateurs,
  les entrées d'air chaud ou les fenêtres ouvertes.
  2.5. Entrée d'air de combustion
  2.5.1. L'air destiné à l'alimentation de la chambre de combustion du
  chauffage ne doit pas être prélevé dans l'habitacle du véhicule.
  2.5.2. L'entrée d'air doit être placée ou protégée de manière à ne pas
  pouvoir être obstruée par des bagages ou des détritus.
  2.6. Entrée d'air de chauffage
  2.6.1. L'air destiné au chauffage peut être de l'air frais ou de l'air recyclé
  et doit être prélevé à un endroit propre où tout risque de contamination
  par les gaz d'échappement provenant du moteur de propulsion, du
  chauffage à combustion ou de toute autre source du véhicule est
  improbable.
  2.6.2. La conduite d'amenée d'air doit être protégée par un treillis ou tout
  autre moyen adéquat.
  2.7. Sortie d'air de chauffage
  2.7.1. Toute gaine servant à canaliser l'air chaud à l'intérieur du véhicule
  doit être disposée ou protégée de manière à ne provoquer aucune
  blessure ou dégât par contact.
  2.7.2. La sortie d'air doit être placée ou protégée de façon à rendre
  improbable son obturation par des bagages ou des détritus.
  2.8. Contrôle automatique du système de chauffage
  Le système de chauffage doit être coupé automatiquement et
  l'alimentation en combustible arrêtée dans les cinq secondes en cas
  d'interruption de fonctionnement du moteur du véhicule.

  58

  ATTENTION :
  Le non-respect de la notice d'utilisation et des consignes qu'elle contient
  entraîne l'exclusion de toute responsabilité de la part de Webasto. Il en
  est de même pour toute réparation non professionnelle ou effectuée
  sans utiliser les pièces de rechange originales. La conséquence est une
  annulation de la réception selon modèle-type du chauffage et, de ce fait,
  de l'autorisation d'utilisation générale / réception CE.
  REMARQUE :
  Contrairement au point 2.2.3, le chauffage ne doit pas non plus être
  installé dans l'habitacle des véhicules des classes M1 et N. L'installation
  dans une enveloppe efficacement fermée remplissant aussi les
  conditions visées au point 2.2.2 est cependant autorisée.
  1.2.

  Dispositions générales

  1.2.1.
  Gaz d'échappement
  Les conduites d'échappement doivent être posées à distance suffisante
  (au moins 20 mm) des éléments du véhicule qui sont sensibles à la
  température (protection du bas de caisse, pièces en matière plastique,
  etc.).
  1.2.2.
  Conduites de carburant
  La conduite de carburant doit obligatoirement être posée dans des
  zones fraîches pour éviter la formation de bulles sous l'effet de la
  chaleur. • Page 63

  Thermo Top C / Thermo Top E
  2

  Application / exécution

  Application / exécution

  2.1. Application des chauffages à eau
  Les chauffages à eau Webasto Thermo Top C et E, combinés avec
  l'équipement du chauffage propre au véhicule, servent à
  – chauffer l'habitacle
  – dégivrer le pare-brise et
  – préchauffer les moteurs à refroidissement par eau.

  2.2. Exécution
  Chauffage d'appoint Thermo Top C - B
  Chauffage à eau pour véhicule à essence

  Chauffage d'appoint Thermo Top C - D
  Chauffage à eau pour véhicule diesel

  Les chauffages à eau fonctionnent indépendamment du moteur du
  véhicule et sont raccordés au circuit de refroidissement, au circuit de
  carburant et à l'équipement électrique du véhicule.

  Chauffage d'appoint Thermo Top C - PME
  Chauffage à eau pour véhicule au biodiesel

  Chauffage d'appoint Thermo Top E - B
  Chauffage à eau pour véhicule à essence

  Chauffage d'appoint Thermo Top E - D
  Chauffage à eau pour véhicule diesel

  Les chauffages à eau Thermo Top C et Thermo Top E sont conçus pour
  une alimentation 12 volts.

  59 • Page 64

  Emplacement de montage
  3

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Emplacement de montage

  Le chauffage à eau doit impérativement être installé en-dehors de
  l'habitacle.
  Il s'installe de préférence dans le compartiment moteur, dans la zone
  protégée des éclaboussures de l'aile avant ou au niveau du tablier.
  Le chauffage est à installer le plus bas possible afin de garantir la
  ventilation automatique de l'appareil et de la pompe de circulation,
  notamment en raison de la pompe de circulation qui n'est pas à autoamorçage.
  ATTENTION :
  Quelle que soit la position de montage, les orifices des raccords d'eau
  ne doivent jamais être dirigés vers le bas.
  ATTENTION :
  Il ne faut pas installer le chauffage :
  – à proximité immédiate ou au-dessus d'éléments chauds
  – directement dans le champ d'éclaboussure des roues
  – sous la ligne de gué du véhicule

  60

  Fig. 1:

  positions d'installation • Page 65

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Emplacement de montage

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Fig. 2:

  Pompe de circulation
  Raccord d'arrivée de carburant
  Raccord de sortie d'eau
  Raccord de sortie des gaz d'échappement
  Entrée air de combustion
  Raccord d'arrivée d'eau

  Dessin d'installation Thermo Top E et Z/C

  61 • Page 66

  Plaque signalétique
  4

  Plaque signalétique

  La plaque signalétique doit se trouver en un endroit protégé contre les
  dommages et doit être bien visible lorsque le chauffage est monté (sinon
  utilisé un duplicata de la plaque signalétique).
  Il faut supprimer les chiffres des années sans objet sur la plaque
  signalétique.

  62

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 67

  Thermo Top C / Thermo Top E
  5

  Support

  Support

  Le support est à fixer à la carrosserie ou au support intermédiaire avec
  au moins 4 vis M6.
  En présence d'une surface plane sur la carrosserie, utiliser des
  rondelles ayant un diamètre minimum de 22 mm.
  Ne pas fixer le support à la carrosserie avec des vis à tôle.
  Le support est à usiner de manière professionnelle en tenant compte
  des rayons de pliage minimums et en respectant les règles de la
  technique.

  63 • Page 68

  Exemple d'installation dans un véhicule de tourisme
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Exemple d'installation dans un véhicule de tourisme

  Radiateur
  Thermostat de liquide de refroidissement
  Pompe à eau (du véhicule)
  Moteur du véhicule avec équipement de série
  Chauffage à eau
  Batterie
  Porte-fusibles
  Module de commande (dans le chauffage)

  Fig. 3:

  64

  Thermo Top C / Thermo Top E

  9 Relais (pour la ventilation du véhicule)
  10 Soupape de régulation du chauffage
  du véhicule
  11 Échangeur thermique du chauffage
  du véhicule
  12 Soufflerie du chauffage du véhicule
  13 Commutateur de la soufflerie du chauffage
  du véhicule

  14
  15
  16
  17

  Rampe de fusibles dans le véhicule
  Horloge de programmation
  Point de prélèvement de carburant
  Silencieux d'aspiration, conduite d'aspiration
  de l'air de combustion
  18 Silencieux d'échappement
  19 Pompe de circulation
  20 Pompe de dosage de carburant

  exemple d'installation du chauffage Thermo Top C et E dans un véhicule de tourisme • Page 69

  Thermo Top C / Thermo Top E
  7

  Raccordement au circuit de refroidissement du véhicule

  Raccordement au circuit de refroidissement du véhicule

  Les chauffages sont raccordés au circuit de refroidissement du véhicule
  conformément aux figures 3, 4 et 5. Le circuit doit contenir au moins
  4 litres (Thermo Top C) ou 3 litres (Thermo Top E) de liquide de
  refroidissement.
  1
  7

  2
  ϑ

  3

  4

  REMARQUE :
  Recueillir le liquide de refroidissement qui s'écoule avec un récipient
  approprié.
  Il faut toujours utiliser les tuyaux d'eau fournis par Webasto. Le cas
  contraire, les tuyaux utilisés doivent au moins être conformes à la norme
  DIN 73411. Poser les tuyaux sans les couder et si possible en pente
  montante pour assurer une purge parfaite. Bloquer les raccords des
  tuyaux avec des colliers pour les empêcher de glisser.

  5

  REMARQUE :
  Les colliers sont à poser entre le bourrelet et le chauffage.
  Serrer les colliers à un couple de 2,0 + 0,5 Nm.
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Vase d'expansion
  Thermostat
  Moteur du véhicule
  Pompe de circulation
  Chauffage
  Échangeur thermique
  du chauffage
  Radiateur

  Fig. 4:

  Il faut veiller à soigneusement purger le circuit de refroidissement avant
  la première mise en service du chauffage ou après avoir vidangé le
  liquide de refroidissement. Poser le chauffage et les conduites de
  manière à garantir une purge statique.
  Une purge insuffisante peut provoquer une surchauffe et ainsi une
  panne lors du fonctionnement en mode chauffage.

  installation dans le circuit d'eau du moteur
  « intégration en ligne »

  Le chauffage doit être intégré dans le circuit de refroidissement à la
  sortie de l'échangeur thermique déjà présent dans le véhicule.

  65 • Page 70

  Raccordement au circuit de refroidissement du véhicule
  7.1. Déport de la pompe de circulation
  La pompe de circulation peut être installée à l'endroit prévu à cet effet
  sur le chauffage ou déportée dans le circuit d'eau. Il faut impérativement
  veiller à ce que le chauffage soit traversé dans le bon sens (entrée d'eau
  en bas / sortie d'eau en haut), sinon il risque une défaillance !

  Fig. 5:

  66

  pompe de circulation U4847
  positions d'installation

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 71

  Thermo Top C / Thermo Top E
  8

  Intégration dans le circuit de carburant

  Intégration dans le circuit de carburant

  8.1.

  Intégration dans le circuit de carburant sans clapet
  anti-retour dans le réservoir
  Comme illustré dans la figure 3, le chauffage vient s'intégrer dans la
  conduite de retour du circuit de carburant.
  8.2.

  Intégration dans le circuit de carburant avec clapet
  anti-retour dans le réservoir ou Intégration dans le circuit de
  carburant dans le cas d'une alimentation en carburant à une
  ligne
  Poser le point de prélèvement muni du départ à 90° dans le robinet du
  réservoir (figure 6).

  Fig. 6:

  robinet du réservoir 90°

  67 • Page 72

  Intégration dans le circuit de carburant
  8.3.

  Alimentation en carburant

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Le tableau suivant contient les indications de pression admissible au
  niveau du point de prélèvement du carburant.
  charge différentielle H (m)
  admissible du carburant

  pour une surpression (bar)
  maximale admissible dans la
  conduite de carburant l1

  0,00

  0,2

  1,00

  0,11

  hauteur d'aspiration S (m)
  admissible du carburant

  pour une dépression (bar)
  maximale admissible dans la
  conduite de carburant

  0,00

  -0,10

  0,50

  -0,06

  1,00

  -0,02

  REMARQUE
  La conduite d'arrivée de carburant peut généralement être identifiée par
  le filtre à carburant qui y est intégré.

  l1 + l 2 ≤ 7 m
  l1 ≤ 1,2 m
  l2 ≤ 5,8 m
  Fig. 7:

  68

  Alimentation en carburant

  Le prélèvement de carburant à partir de la conduite de retour n'est
  autorisée qu'avec un point de prélèvement de carburant spécial
  Webasto (voir figure 8).
  Il faut poser le point de prélèvement de carburant de manière à ce que
  les bulles d'air ou d'eau s'écoulent automatiquement en direction du
  réservoir (voir figure 8).
  Des bulles d'air ou d'eau peuvent apparaître dans la conduite de
  carburant du véhicule si le carburateur ou la pompe à carburant • Page 73

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Intégration dans le circuit de carburant
  8.4.

  Conduites de carburant

  REMARQUE :
  Serrer les colliers à un couple de 1,0 + 0,4 Nm.
  Éliminer le carburant qui s'est écoulé avant de mettre le moteur ou le
  chauffage en marche.
  Les conduites de carburant doivent exclusivement être composées de
  conduites en acier, en cuivre ou en matière plastique PA 11 ou PA 12
  tendre, stabilisée à la lumière et à la température (par exemple Mecanyl
  RWTL) conformes à DIN 73378.
  du réservoir

  Fig. 8:

  vers le moteur

  vers la pompe de dosage
  point de prélèvement de carburant Webasto

  présente un défaut d'étanchéité ou en présence de températures
  ambiantes supérieures au point d'évaporation du carburant.
  Le prélèvement de carburant ne doit pas être effectué à proximité du
  moteur, car le rayonnement thermique de celui-ci risquerait d'entraîner
  la formation de bulles de gaz dans les conduites et de provoquer ainsi
  des perturbations de la combustion.
  Par conséquent, lors de l'installation du chauffage dans un véhicule
  équipé d'un système à injection, il faut vérifier si la pompe à carburant
  est montée à l'intérieur ou à l'extérieur du réservoir.
  Si elle est installée dans le réservoir, le prélèvement de carburant ne
  peut alors être effectué que dans la conduite de retour en s'assurant que
  celle-ci mène presque au fond du réservoir. Le cas contraire, la conduite
  de retour peut être prolongée.

  ATTENTION :
  Si le carburant employé est du biodiesel (huile de colza methylester), il
  faut s'assurer que les conduites de carburant et le filtre à carburant sont
  compatibles avec ce type de carburant.
  Comme il est impossible de garantir une pose constamment montante
  des conduites, le diamètre intérieur ne doit pas dépasser une certaine
  valeur. Des bulles d'air ou de gaz s'accumulent à partir d'un diamètre de
  4 mm, lesquelles provoquent des perturbations si les conduites sont
  pendantes ou posées en pente descendante. Les diamètres indiqués
  dans la figure 7 empêchent la formation de bulles gênantes.
  Il faut éviter de poser la conduite en pente descendante entre la pompe
  de dosage et le chauffage.
  Les conduites de carburant suspendues librement doivent être fixées
  pour éviter toute flèche. Effectuer le montage de manière à ce que les
  conduites soient protégées contre les projections de pierres et les effets
  de la température (conduite d'échappement).

  69 • Page 74

  Intégration dans le circuit de carburant
  8.5. Raccordement de 2 tubes avec un tuyau
  Le raccordement correct des conduites de carburant avec un tuyau est
  illustré dans la figure 9.

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Thermo Top C / Thermo Top E essence

  Prendre garde à l'étanchéité !!
  de préférence
  15° - 90°

  correct
  collier

  incorrect
  bulle

  Fig. 9:

  bulle

  Fig. 10: pompe de dosage DP 2
  position d'installation
  Thermo Top C / Thermo Top E diesel

  Raccordement tube/tuyau

  8.6. Pompe de dosage
  La pompe de dosage est un système combiné de transport, de dosage
  et de blocage qui est soumis à des critères de montage bien précis
  (voir figures 7, 10 et 11).
  8.6.1.
  Emplacement de montage
  Avant d'installer la pompe de dosage, il faut s'assurer que la pression
  maximale présente au point de prélèvement est inférieure à 0,2 bar.

  Fig. 11: pompe de dosage DP 30
  position d'installation

  Il est préférable d'installer la pompe de dosage en un endroit frais. La
  température ambiante admissible ne doit en aucun moment dépasser
  +20 °C.

  véhicule. Le cas échéant, il faut prévoir une protection contre les
  rayonnements.

  La pompe de dosage et les conduites de carburant ne doivent pas être
  installées dans la zone de rayonnement des éléments chauds du

  70

  L'emplacement de montage préférentiel est à proximité du réservoir. • Page 75

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Intégration dans le circuit de carburant

  8.6.2.
  Montage et fixation
  Fixer la pompe de dosage avec un dispositif de suspension amortisseur
  de vibrations. La position de montage se limite aux possibilités illustrées
  dans les figures 10 et 11 afin de garantir un bon refroidissement
  intrinsèque.
  8.7. Étiquette autocollante
  L'étiquette autocollante « Éteindre le chauffage d'appoint avant de faire
  le plein » est à placer en un endroit approprié.

  71 • Page 76

  Alimentation en air de combustion
  9

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Alimentation en air de combustion

  L'orifice d'aspiration d'air de combustion est à placer de manière à
  empêcher toute obstruction suite à un encrassement. Il ne doit pas être
  dirigé dans le sens du déplacement.
  Une conduite d'aspiration de l'air de combustion est nécessaire.
  Le point de prélèvement de l'air de combustion doit se trouver en un
  endroit protégé contre les projections d'eau, frais (température ≤ 20° C)
  et au-dessus de la ligne de gué du véhicule.
  En aucun cas l'air de combustion ne doit être prélevé dans un espace
  où séjournent des personnes. Un orifice de ventilation d'une section
  minimale de 3 cm2 est nécessaire si le chauffage se trouve dans un
  coffret fermé.
  Si le chauffage est installé à proximité du réservoir du véhicule dans un
  espace de montage commun, l'air de combustion doit alors être aspiré
  depuis l'extérieur et les gaz d'échappement acheminés vers l'extérieur.
  Les traversées sont à réaliser étanches aux projections d'eau.
  9.1. Silencieux d'aspiration d'air
  Le silencieux d'aspiration d'air est à installer selon un angle compris
  entre 0° et 90° vers le bas.
  Consignes d'installation
  Enfiler la conduite d'aspiration d'air de combustion d'une longueur
  maximale de 400 mm par son côté fendu (environ 18 mm) sur le raccord
  d'aspiration d'air de combustion du chauffage et la fixer avec le collier
  fourni.
  Visser le silencieux d'aspiration du côté non fendu de la conduite
  d'aspiration d'air de combustion jusqu'en butée (il est inutile d'utiliser un
  collier de fixation de ce côté).

  72

  0-90°

  0-90°

  Fig. 12: Silencieux d'aspiration d'air
  position d'installatio
  ATTENTION :
  Veiller à une distance suffisante par rapport au circuit d'échappement !
  Suivant la position de montage, fixer le silencieux d'aspiration d'air de
  combustion à un endroit approprié avec le clip de fixation fourni ou avec
  des colliers de câblage.
  9.1.1.

  Fixation du silencieux d'aspiration d'air de combustion
  avec le clip de fixation
  – Percer un trou Ø 6,5 mm en un endroit approprié
  – Enfoncer le clip de fixation dans le trou
  – Insérer le silencieux d'aspiration dans le clip de fixation • Page 77

  Thermo Top C / Thermo Top E
  10

  Conduite d'échappement

  Conduite d'échappement

  La conduite d'échappement (diamètre intérieur 22 mm) peut être
  posée avec plusieurs coudes (au total 270°, plus petit rayon de
  courbure 50 mm).
  La longueur totale minimale de la conduite d'échappement est de
  500 mm. La longueur maximale de la conduite est de 1000 mm.

  Il est interdit de faire fonctionner le chauffage Thermo Top C /
  Thermo Top E sans silencieux.
  Le débouché du pot d'échappement ne doit pas être dirigé dans le sens
  du déplacement (voir figure 14).

  Le silencieux d'échappement est à installer de préférence à proximité du
  chauffage, mais éloigné d'au moins 200 mm de celui-ci.
  Le silencieux d'échappement ne doit pas être fixé à proximité de l'orifice
  d'aspiration d'air de combustion.
  Le silencieux d'échappement et la conduite d'échappement ne doivent
  pas être fixés à des éléments du véhicule sensibles à la température et
  doivent en être éloignés au moins de 20 mm.
  Le débouché du pot d'échappement doit être librement accessible et ne
  doit pas être dirigé vers des éléments du véhicule. Le pot
  d'échappement doit déboucher à une distance suffisante du sol
  (≥ 0,2 m).
  Sens de sortie pratiquement vertical 90° ± 10°
  Fig. 14: débouché du pot d'échappement
  position d'installation
  La conduite d'échappement doit être constituée de tubes rigides en
  acier non allié ayant une épaisseur de cloison minimale de 1,0 mm ou
  des tubes flexibles en acier allié exclusivement.

  Fig. 13: silencieux d'échappement
  Sens de passage au choix

  REMARQUE :
  La condensation qui s'accumule dans la conduite d'échappement est à
  évacuer immédiatement ; le perçage d'un orifice d'écoulement de la
  condensation est autorisé si nécessaire.

  73 • Page 78

  Branchements électriques
  11

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Branchements électriques

  11.1. Branchement du module de commande / chauffage
  Le branchement électrique du chauffage s'effectue conformément à la
  figure 17.
  11.2. Installation et branchement de l'horloge de programmation
  L'horloge de programmation est à installer comme illustré dans la
  figure 15. Le gabarit de perçage est fourni !

  11.3. Branchement du commutateur été/hiver (option)
  REMARQUE :
  Le branchement du commutateur été/hiver est impossible si l'option
  Telestart est installée !
  Le branchement du commutateur été/hiver s'effectue conformément
  aux figures 16 et 17.

  Le branchement de l'horloge de programmation s'effectue
  conformément à la figure 17.

  Fiche de
  l'horloge de
  programmation

  vi
  br

  dénuder

  S5
  Fig. 16: Branchement du commutateur été/hiver
  Fig. 15: Installation de l'horloge de programmation
  REMARQUE :
  Ne pas appuyer sur l'afficheur lors du montage !

  74

  REMARQUE :
  Les extrémités des fils br et vi sont enfilées dans la gaine isolante ! • Page 79

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Branchements électriques

  11.4. Ventilation du véhicule
  La ventilation du véhicule est commandée par le relais de ventilation du
  véhicule, voir schéma électrique figure 17.
  REMARQUE :
  Le branchement dans le module de commande (chauffage) est conçu
  pour un relais de ventilation (I max = 0,5 A).
  11.5. Installation l'option Telestart
  Le montage de l'option Telestart s'effectue conformément à la notice
  d'utilisation correspondante.
  La programmation de mise en service de l'émetteur Telestart s'effectue
  comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
  11.6. Installation de l'option Thermo Call
  Le montage de l'option Thermo Call s'effectue conformément à la notice
  d'utilisation correspondante.

  75 • Page 80

  Schémas électriques
  12

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schémas électriques

  12.1. Légende des schémas électriques :


  A1
  A2
  A3
  B2
  E
  F1
  F2
  F3
  H1

   Diagnostic
   Température extérieure
   Fusible existant de la ventilation du véhicule
   Option
  Section des fils

  76

  Couleur des fils

  < 7,5 m

  7,5 - 15 m

  0,5 mm2

  0,75 mm 2

  0,75 mm 2

  1,5 mm2

  1,0 mm2

  1,5 mm2

  1,5 mm2

  2,5 mm2

  2,5 mm2

  4,0 mm2

  4,0 mm2

  6,0 mm2

  bl
  br
  ge
  gn
  gr
  or
  rt
  sw
  vi
  ws

  bleu
  brun
  jaune
  vert
  gris
  orange
  rouge
  noir
  violet
  blanc

  K3
  M1
  M2
  M3
  P
  S1
  S2
  S5
  X1
  X2
  X3
  X4
  X5
  X6
  X9
  Y1

  Désignation
  Chauffage
  Module de commande
  Coffret de raccordement
  Sonde de température
  Bougie / détecteur d'allumage
  Fusible 20A
  Fusible 1A
  Fusible 25A
  Diode électroluminescente
  (dans P)
  Relais
  Moteur
  Moteur
  Moteur
  Horloge de programmation
  numérique
  Commutateur de la ventilation
  du véhicule
  Commutateur de la ventilation
  du véhicule
  Commutateur
  Connecteur à 6 broches
  Connecteur à 2 broches
  Connecteur à 2 broches
  Connecteur à 2 broches
  Connecteur à 2 broches
  Connecteur à 2 broches
  Connecteur à 4 broches
  Pompe de dosage

  Remarque
  Thermo Top E ou Z/C

  Fusible plat DIN 72581 Partie 3
  Fusible plat DIN 72581 Partie 3
  Fusible plat DIN 72581 Partie 3
  Contrôle de mise en marche
  Ventilation du véhicule
  Ventilateur à air de combustion
  Pompe de circulation
  Ventilation du véhicule
  Pour fonctionnement
  programmé
  S1 ou S2, suivant le véhicule
  S1 ou S2, suivant le véhicule
  Commutateur été/hiver
  hydrofuge
  hydrofuge
  hydrofuge
  hydrofuge
  hydrofuge
  hydrofuge • Page 81

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schémas électriques
  X9

  (75) 15
  30
  61

  rt

  ϑ 2

  1

  F1

  ge

  sw

  3

  A3
  rt

  F2

  2

  X1

  rt

  +

  3

  A2

  1

  sw

  rt

  OUT

  +15

  rt

  X6
  X5
  X4

  5

  P

  -

  I max. = 0,5 A
  gn/ws
  86

  87
  85

  4

  87a

  K3

  1

  X3

  2
  1
  2
  1 2
  1
  2

  X2

  1
  2

  B

  H1

  A

  X9

  C

  F3

  6

  30

  br
  br
  br

  X1

  1
  sw

  1
  2
  3

  4
  5
  6

  bl

  2

  X2

  M

  Ventilation
  Chauffage

  vi
  br

  M3

  Y1

  S2

  E

  2

  1

  X3

  X4

  2

  1

  X5

  M

  M1

  2
  M

  ϑ

  M2

  4

  B2
  A1

  br

  S5

  br

  1

  S1

  31

  Fig. 17: commande automatique pour Thermo Top C et E, horloge de programmation 12 V (voir légende page 76)

  77 • Page 82

  Première mise en service
  13

  Première mise en service

  REMARQUE :
  Respecter les consignes de sécurité dans la notice d'utilisation et
  d'entretien !
  Il faut impérativement lire la notice d'utilisation et d'entretien avant de
  mettre le chauffage en service.
  Purger soigneusement le circuit d'eau et le circuit d'alimentation en
  carburant après l'installation du chauffage. Il faut ici respecter les
  consignes du constructeur du véhicule.
  Vérifier l'étanchéité et le serrage de tous les raccords d'eau et de
  carburant pendant un essai de fonctionnement du chauffage. Effectuer
  une recherche de panne si un défaut venait à être constaté pendant le
  fonctionnement du chauffage.

  78

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 83

  Thermo Top C / Thermo Top E
  14

  Défauts

  Défauts

  14.1. Arrêt sur défaut en raison d'un dérangement au niveau du
  chauffage
  Si la flamme n'apparaît pas, l'arrivée de carburant se poursuit pendant
  180 secondes.
  Si la flamme s'éteint pendant le fonctionnement, l'arrivée de carburant
  se poursuit pendant au maximum 85 secondes.
  L'arrivée de carburant est stoppée immédiatement en cas de surchauffe
  (déclenchement du limiteur de température).
  Dans tous les cas (à l'exception d'un défaut au niveau du
  ventilateur à air de combustion), l'appareil continue de fonctionner
  par inertie pendant 120 secondes après un arrêt sur défaut. Cette
  durée peut varier en fonction de la version du logiciel du module
  de commande.
  ATTENTION :
  Aucune indication n'a lieu dans le cas d'un arrêt sur défaut provoqué par
  une surchauffe.
  14.2. Déverrouillage du chauffage après un blocage sur défaut
  Le déverrouillage suite à un défaut s'effectue comme indiqué dans la
  notice d'utilisation et d'entretien.

  79 • Page 84

  Caractéristiques techniques
  15

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Caractéristiques techniques

  15.1. Caractéristiques techniques Thermo Top C
  Si aucune valeur limite n'est précisée, les caractéristiques techniques
  ci-contre s'entendent avec les tolérances de ± 10% habituelles pour les
  appareils de chauffage sous une température ambiante de +20 °C et
  sous tension nominale.
  15.1.1. Carburant pour Thermo Top C (essence) :
  Le carburant préconisé par le constructeur du véhicule convient.
  15.1.2. Carburant pour Thermo Top C (diesel) :
  Le carburant (gas-oil) préconisé par le constructeur du véhicule
  convient. En cas de changement en faveur d'un gas-oil grand froid, il
  faut faire fonctionner le chauffage pendant 15 minutes environ pour que
  la conduite de carburant et la pompe à carburant soient remplies avec
  le nouveau carburant.
  Il n'existe aucun inconvénient connu lié aux additifs.

  Pompe de circulation

  4847

  Débit volumique contre 0,1 bar

  900 l/h

  Tension nominale

  12 volts

  Plage de température de fonctionnement
  Puissance nominale
  Dimensions de la pompe de circulation

  Poids

  80

  10,5 ... 15 volts
  14 W
  longueur 214 mm
  largeur 106 mm
  hauteur 168 mm
  0,3 kg • Page 85

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Chauffage

  Caractéristiques techniques
  Fonctionnement

  Thermo Top C - B

  Thermo Top C - D

  Label d'autorisation CE
  Construction
  Courant chaud

  Chauffage à eau avec brûleur à évaporation
  Pleine charge
  Charge partielle

  Carburant
  Consommation de carburant

  5,2 kW
  2,5 kW
  essence

  Pleine charge
  Charge partielle

  diesel

  0,70 l/h
  0,34 l/h

  diesel / biodiesel
  0,61 l/h
  0,30 l/h

  Tension nominale

  12 volts

  Plage de température de fonctionnement
  Puissance nominale sans pompe de circulation
  (sans ventilation du véhicule)

  Thermo Top C - D

  e1

  10,5 ... 15 volts
  Pleine charge
  Charge partielle

  Température ambiante admissible :
  Chauffage :- Fonctionnement
  - Stockage
  Pompe de dosage :- Fonctionnement
  Pression de service admissible (caloporteur)
  Capacité de l'échangeur thermique
  Volume minimum du circuit
  Débit minimum pour le chauffage
  CO2 dans les gaz d'échappement
  (plage de fonctionnement admissible)
  Dimensions du chauffage
  (tolérance ± 3 mm)
  Poids

  28 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° * ... +20°C

  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l
  4,00 l
  250 l/h
  8 ... 12,0 % vol.
  longueur 214 mm
  largeur 106 mm
  hauteur 168 mm
  2,9 kg

  * Fonctionnement seulement autorisé avec mélange gas-oil / biodiesel
  avec une part de biodiesel < 50%.

  81 • Page 86

  Caractéristiques techniques

  Thermo Top C / Thermo Top E

  15.2. Caractéristiques techniques Thermo Top E
  Si aucune valeur limite n'est précisée, les caractéristiques techniques
  ci-contre s'entendent avec les tolérances de ± 10% habituelles pour les
  appareils de chauffage sous une température ambiante de +20 °C et
  sous tension nominale.
  15.2.1. Carburant pour Thermo Top E (essence) :
  Le carburant préconisé par le constructeur du véhicule convient.
  15.2.2. Carburant pour Thermo Top E (diesel) :
  Le carburant (gas-oil) préconisé par le constructeur du véhicule
  convient. En cas de changement en faveur d'un gas-oil grand froid, il
  faut faire fonctionner le chauffage pendant 15 minutes environ pour que
  la conduite de carburant et la pompe à carburant soient remplies avec
  le nouveau carburant.
  Il n'existe aucun inconvénient connu lié aux additifs.

  Pompe de circulation

  4847

  Débit volumique contre 0,1 bar

  900 l/h

  Tension nominale

  12 volts

  Plage de température de fonctionnement
  Puissance nominale
  Dimensions de la pompe de circulation

  Poids

  82

  10,5 ... 15 volts
  14 W
  longueur 214 mm
  largeur 106 mm
  hauteur 168 mm
  0,3 kg • Page 87

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Chauffage

  Caractéristiques techniques
  Fonctionnement

  Thermo Top E - B

  Label d'autorisation CE
  Construction
  Courant chaud

  Chauffage à eau avec brûleur à évaporation
  Pleine charge
  Charge partielle

  Carburant
  Consommation de carburant

  Pleine charge
  Charge partielle

  4,2 kW
  2,5 kW
  essence

  diesel

  0,56 l/h
  0,34 l/h

  0,49 l/h
  0,30 l/h

  Tension nominale

  12 volts

  Plage de température de fonctionnement
  Puissance nominale sans pompe de circulation
  (sans ventilation du véhicule)

  Thermo Top E - D
  e1

  10,5 ... 15 volts
  Pleine charge
  Charge partielle

  Température ambiante admissible :
  Chauffage :- Fonctionnement
  - Stockage
  Pompe de dosage :- Fonctionnement
  Pression de service admissible (caloporteur)
  Capacité de l'échangeur thermique
  Volume minimum du circuit
  Débit minimum pour le chauffage
  CO2 dans les gaz d'échappement
  (plage de fonctionnement admissible)
  Dimensions du chauffage
  (tolérance ± 3 mm)
  Poids

  23 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° ... +20°C
  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l
  3,00 l
  250 l/h
  8 ... 12,0 % vol.
  longueur 214 mm
  largeur 106 mm
  hauteur 168 mm
  2,9 kg

  * Fonctionnement seulement autorisé avec mélange gas-oil / biodiesel
  avec une part de biodiesel < 50%.

  83 • Page 88

  Caractéristiques techniques

  84

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 89

  Thermo Top C / Thermo Top E
  1

  Disposizioni di legge relative al montaggio

  Disposizioni di legge relative al montaggio

  1.1. Disposizioni di legge relative al montaggio
  Per i riscaldatori del tipo Thermo Top C e Thermo Top E sono state
  ottenute le omologazioni ai sensi delle direttive CE 72/245/CEE
  (compatibilità elettromeccanica) e 2001/56/CE (riscaldamento) con i
  numeri di omologazione CE:
  e1* 72/245*95/54*1232*02
  e1*2001/56*0002*00
  e1*2001/56*0003*00
  Per il montaggio si devono applicare in primo luogo le disposizioni
  dell'allegato VII della direttiva 2001/56/CE.
  AVVERTENZA:
  Le disposizioni contenute in tali direttive sono vincolanti nel
  campo di applicazione della direttiva dell'Unione Europea
  70/156/CEE; nei Paesi in cui non vigono apposite prescrizioni
  dovrebbero essere osservate ugualmente!!
  (Estratto dalla direttiva 2001/56/CE allegato VII)
  1.7.1. Una spia luminosa chiaramente visibile nel campo visivo
  dell'utilizzatore deve segnalare se il dispositivo di riscaldamento è
  innestato o no.
  2. Prescrizioni di installazione nel veicolo
  2.1. Campo di applicazione
  2.1.1. Fatto salvo il punto 2.1.2, i dispositivi di riscaldamento a
  combustione devono essere installati conformemente alle prescrizioni
  del presente allegato.
  2.1.2. I veicoli della categoria O (rimorchi) muniti di dispositivi di
  riscaldamento a combustibile liquido sono considerati conformi alle
  prescrizioni del presente allegato.

  2.2. Posizione del dispositivo di riscaldamento
  2.2.1. Le parti della carrozzeria e qualsiasi altro componente situato in
  prossimità del dispositivo di riscaldamento devono essere protetti dal
  calore eccessivo e dal rischio di fuoruscita di combustibile o di olio.
  2.2.2. Il dispositivo di riscaldamento a combustione non deve presentare
  rischi d'incendio, anche in caso di surriscaldamento. Questa
  prescrizione è ritenuta soddisfatta se il dispositivo è installato a una
  distanza adeguata rispetto a tutte le parti e se vi è un'adeguata
  ventilazione, mediante l'uso di materiale ignifugo o di schermi termici.
  2.2.3. Per i veicoli delle categorie M2 e M3, il dispositivo di
  riscaldamento non deve essere installato nell'abitacolo. Tuttavia, è
  autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente sigillato e
  conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.
  2.2.4. L'etichetta di cui al punto 1.4, o un suo duplicato, deve essere
  apposta in modo da essere facilmente leggibile quando il dispositivo di
  riscaldamento è installato nel veicolo.
  2.2.5. Per quanto riguarda la posizione del dispositivo di riscaldamento,
  devono essere prese le debite precauzioni per ridurre al minimo i rischi
  di lesioni o danni ai beni personali.
  2.3. Alimentazione del combustibile
  2.3.1. Il bocchettone del serbatoio del combustibile non deve essere
  situato nell'abitacolo e deve essere munito di un tappo che impedisca la
  fuoruscita del combustibile.
  2.3.2. Per i dispositivi di riscaldamento a combustibile liquido, se
  l'alimentazione è indipendente da quella del veicolo, il tipo di
  combustibile e del bocchettone devono essere chiaramente
  contrassegnati.
  2.3.3. Un'avvertenza, indicante che il riscaldamento deve essere chiuso
  prima di procedere all'alimentazione del combustibile, deve essere

  85 • Page 90

  Disposizioni di legge relative al montaggio

  Thermo Top C / Thermo Top E

  apposta sul bocchettone. Inoltre un'istruzione in merito deve figurare nel
  manuale d'uso del fabbricante.

  Se è già stato attivato un dispositivo manuale, il sistema di
  riscaldamento può restare in funzione.

  2.4. Sistema di scarico

  ATTENZIONE:
  In caso di non osservanza delle istruzioni di montaggio e delle
  avvertenze in esse contenute, la Webasto declina ogni responsabilità.
  Lo stesso vale per riparazioni eseguite da personale non specializzato
  o per l'impiego di parti di ricambio non originali. Ciò comporta la revoca
  dell'omologazione del tipo del riscaldatore e quindi dell'approvazione del
  tipo / omologazione del tipo CE.

  2.4.1. L'orifizio di scarico deve essere situato in un punto che non
  consenta alle emissioni di infiltrarsi all'interno del veicolo attraverso
  ventilatori, prese d'aria riscaldata o finestrini apribili.
  2.5. Ingresso dell'aria di combustione
  2.5.1. L'aria destinata alla camera di combustione del dispositivo di
  riscaldamento non deve essere prelevata dall'abitacolo del veicolo.
  2.5.2. L'entrata dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non
  poter essere ostruita da oggetti.
  2.6. Ingresso dell'aria di riscaldamento
  2.6.1. L'aria destinata al riscaldamento può essere aria fresca o aria
  riciclata e deve essere prelevata in una zona pulita, che non possa
  essere contaminata dai fumi di scarico emessi dal motore di
  propulsione, dal dispositivo di riscaldamento a combustione o da
  qualsiasi altra fonte del veicolo.
  2.6.2. Il condotto d'aria deve essere protetto da una grata o a altri mezzi
  adeguati.

  AVVERTENZA:
  In deroga al punto 2.2.3, il dispositivo di riscaldamento non deve essere
  installato nell'abitacolo anche dei veicoli della categoria M1 e N.
  Tuttavia, è autorizzata l'installazione in un involucro ermeticamente
  sigillato e conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.2.
  1.2.

  Disposizioni generali

  1.2.1.
  Gas di scarico
  Le tubazioni del gas di scarico devono avere una distanza adeguata
  (almeno 20 mm) rispetto alle parti sensibili al calore del veicolo
  (protezione della scocca, parti di materie plastiche…).

  2.7. Uscita dell'aria di riscaldamento
  2.7.1. I condotti che servono a dirigere l'aria calda all'interno del veicolo
  devono essere disposti o protetti in modo da non provocare ferite o
  danni in caso di contatto.
  2.7.2. L'uscita dell'aria deve essere situata o protetta in modo da non
  poter essere ostruita da oggetti.
  2.8. Controllo automatico del sistema di riscaldamento
  In caso di interruzione del motore, il sistema di riscaldamento deve
  spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve
  essere interrotta entro 5 secondi.

  86

  1.2.2.
  Tubazioni del combustibile
  La tubazione del combustibile deve essere posata obbligatoriamente in
  zone fresche per evitare la formazione di bolle in seguito al
  riscaldamento. • Page 91

  Thermo Top C / Thermo Top E
  2

  Impiego / modelli

  Impiego / modelli

  2.1. Impiego dei riscaldatori ad acqua
  I riscaldatori ad acqua Webasto Thermo Top E ed E sono destinati,
  abbinati ai sistemi di riscaldamento propri del veicolo,
  – al riscaldamento dell'abitacolo
  – allo sbrinamento dei cristalli del veicolo
  – al preriscaldamento dei motori raffreddati ad acqua.

  2.2. Modelli
  Thermo Top C - B Riscaldamento integrativo in sosta
  Riscaldatore ad acqua per combustibile "benzina"

  Thermo Top C - D Riscaldamento integrativo in sosta
  Riscaldatore ad acqua per combustibile "diesel"

  I riscaldatori ad acqua funzionano indipendentemente dal motore del
  veicolo e vengono collegati al sistema di raffreddamento, il sistema del
  combustibile e l'impianto elettrico della vettura.

  Thermo Top C - PME
  Riscaldatore ad acqua per combustibile "biodiesel"

  Thermo Top E - B Riscaldamento integrativo in sosta
  Riscaldatore ad acqua per combustibile "benzina"

  Thermo Top E - D Riscaldamento integrativo in sosta
  Riscaldatore ad acqua per combustibile "diesel"

  I riscaldatori ad acqua Thermo Top C e Thermo Top E sono predisposti
  per 12 Volt.

  87 • Page 92

  Posizione di montaggio
  3

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Posizione di montaggio

  Il riscaldatore ad acqua deve essere installato esclusivamente
  all'esterno del l'abitacolo.
  L'installazione va effettuata preferibilmente nel vano del motore in zone
  protette contro spruzzi d'acqua dei parafanghi anteriori oppure sul
  paraspruzzi.
  I riscaldatori vanno installati il più possibile in basso al fine di garantire
  una ventilazione automatica del riscaldatore stesso e della pompa di
  circolazione. Ciò vale a maggior ragione in quanto la pompa di
  circolazione non è autoaspirante.
  ATTENZIONE:
  Le aperture dei raccordi per la circolazione dell'acqua non devono
  essere rivolti verso il basso in nessuna posizione di montaggio.

  ATTENZIONE:
  I riscaldatori non devono essere installati:
  – nelle immediate vicinanze di o sopra parti calde
  – nell'immediato raggio degli spruzzi d'acqua provenienti dalle ruote
  – al di sotto della linea di guado del veicolo

  88

  Fig. 1:

  Posizioni di montaggio • Page 93

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Posizione di montaggio

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Fig. 2:

  Pompa di circolazione
  Ingresso del combustibile
  Uscita dell'acqua
  Bocchettone gas di scarico
  Ingresso aria comburente
  Ingresso dell'acqua

  Disegno di montaggio Thermo Top E e Z/C

  89 • Page 94

  Targhetta d'identificazione
  4

  Targhetta d'identificazione

  La targhetta deve essere apposta in una zona ben protetta da
  danneggiamenti e deve essere ben visibile dopo l'installazione del
  riscaldatore (eventualmente usare il duplicato della targhetta).
  Cancellare sulla targhetta i numeri degli anni che non interessano.

  90

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 95

  Thermo Top C / Thermo Top E
  5

  Supporto

  Supporto

  Il supporto deve essere fissato con almeno 4 bulloni M6 sulla
  carrozzeria o sul supporto intermedio.
  Su parti di carrozzeria piane vanno impiegati spessori con un diametro
  minimo di 22 mm.
  Il supporto non deve essere fissato sulla carrozzeria con viti
  autofilettanti.
  Il supporto va lavorato a regola d'arte rispettando i raggi di curvatura
  minimi e attenendosi alle regole di tecnologia.

  91 • Page 96

  Esempio di montaggio su autovettura
  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Esempio di montaggio su autovettura

  Radiatore
  Termostato acqua di raffreddamento
  Pompa d'acqua
  (del motore dell'autoveicolo)
  Motore dell'autoveicolo con
  equipaggiamento di serie
  Riscaldatore ad acqua
  Batteria
  Portafusibile

  Fig. 3:

  92

  Thermo Top C / Thermo Top E

  8 Apparecchio di controllo (nel riscaldatore)
  9 Relè (per il ventilatore del veicolo)
  10 Valvola regolatrice per il riscaldamento
  del veicolo
  11 Scambiatore di calore del riscaldamento
  del veicolo
  12 Ventilatore del riscaldamento del veicolo
  13 Interruttore per ventilatore
  del riscaldamento del veicolo

  Esempio di montaggio per riscaldatore Thermo Top C ed E su autovettura

  14
  15
  16
  17

  Lamella fusibile nel veicolo
  Orologio di preselezione
  Prelievo combustibile
  Silenziatore di aspirazione,
  tubazione aspirazione dell'aria per
  la combustione
  18 Silenziatore gas di scarico
  19 Pompa di circolazione
  20 Pompa dosatrice combustibile • Page 97

  Thermo Top C / Thermo Top E
  7

  Allacciamento al sistema di raffreddamento del veicolo

  Allacciamento al sistema di raffreddamento del veicolo

  I riscaldatori vanno collegati al sistema di raffreddamento del veicolo
  come illustrato dalle figure 3, 4 e 5. La quantità di liquido refrigerante
  presente nel circuito deve essere di almeno 4 litri (Thermo Top C) o 3 litri
  (Thermo Top E).
  1
  7

  2
  ϑ

  3

  4

  In linea di massima vanno utilizzati i tubi flessibili per l'acqua in
  dotazione con il riscaldatore. In caso contrario, i flessibili devono
  corrispondere almeno alla norma DIN 73411. I tubi vanno posati senza
  pieghe e – per garantire una corretta disaerazione – possibilmente in
  posizione ascendente. I collegamenti dei tubi devono essere assicurati
  con fascette serramanicotto.

  5

  6

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Serbatoio di compensazione
  Termostato
  Motore del veicolo
  Pompa di circolazione
  Riscaldatore
  Scambiatore di calore
  del riscaldamento
  Radiatore

  Fig. 4:

  AVVERTENZA:
  In caso di fuoruscita di liquido refrigerante, raccoglierlo in un appropriato
  contenitore.

  AVVERTENZA:
  Il montaggio delle fascette sul riscaldatore deve effettuarsi tra il bordo
  rigonfio e il riscaldatore stesso.
  Le fascette serramanicotto vanno serrate con una coppia di serraggio di
  2,0 + 0,5 Nm.
  Prima della prima messa in funzione del riscaldatore oppure dopo il
  cambio del liquido refrigerante, occorre effettuare un'attenta
  disaerazione del sistema refrigerante. I riscaldatori e le tubazioni
  devono essere installati in modo da permettere una disaerazione
  statica.
  Una disaerazione incompleta può provocare durante il funzionamento
  un guasto in seguito a surriscaldamento.

  Montaggio nel circuito motore-acqua
  "integrazione in linea"

  L'integrazione dei riscaldatori nel circuito di raffreddamento deve essere
  effettuata nel tubo di mandata dello scambiatore di calore del veicolo.

  93 • Page 98

  Allacciamento al sistema di raffreddamento del veicolo
  7.1. Spostamento della pompa di circolazione
  La pompa di circolazione può essere montata sia nel punto previsto sul
  riscaldatore che distante dallo stesso nel circuito dell'acqua. Occorre
  assolutamente assicurarsi che il flusso all'interno del riscaldatore
  avvenga correttamente (uscita dell'acqua sopra / ingresso dell'acqua
  sotto) per evitare dei malfunzionamenti.

  Fig. 5:

  94

  Pompa di circolazione U4847
  Posizioni di montaggio

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 99

  Thermo Top C / Thermo Top E
  8

  Integrazione del combustibile

  Integrazione del combustibile

  8.1.

  Integrazione del combustibile senza valvola di non ritorno
  nel serbatoio del combustibile
  L'alimentazione integrata del riscaldatore con combustibile avviene
  come illustrato dalla fig. 3 nella tubazione di ritorno.
  8.2.

  Integrazione del combustibile con valvola di non ritorno nel
  serbatoio del combustibile oppure con alimentazione del
  combustibile ad una via
  Il dispositivo di prelievo con angolo a 90° va montato nel raccordo del
  serbatoio del combustibile (figura 6).

  Fig. 6:

  Raccordo serbatoio del combustibile a 90°

  95 • Page 100

  Integrazione del combustibile
  8.3.

  Alimentazione del combustibile

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Per i valori relativi alla pressione consentita sul punto di prelievo del
  combustibile far riferimento alla seguente tabella.
  Altezza consentita per
  l'entrata del combustibile
  H (m)

  con sovrapressione massima
  (bar) consentita nella
  tubazione del combustibile l1

  0,00

  0,2

  1,00

  0,11

  Altezza consentita di
  aspirazione del combustibile
  S (m)

  con pressione negativa
  massima (bar) consentita nel
  serbatoio del combustibile

  0,00

  -0,10

  0,50

  -0,06

  1,00

  -0,02

  AVVERTENZA
  Una tubazione di mandata del combustibile può essere identificata di
  norma anche da un filtro del combustibile incorporato.

  l1 + l2 ≤ 7 m
  l1 ≤ 1,2 m
  l2 ≤ 5,8 m
  Fig. 7:

  96

  Alimentazione del combustibile

  Per il prelievo del combustibile dalla tubazione di ritorno deve essere
  usato esclusivamente l'apposito dispositivo di prelievo del combustibile
  Webasto (vedi figura 8).
  Il dispositivo di prelievo va montato in modo da permettere il deflusso
  automatico di bolle d'aria o di gas in direzione del serbatoio del
  combustibile (vedi figura 8).
  Bolle d'aria o di gas nella tubazione del combustibile del veicolo
  possono verificarsi se il carburatore o la pompa del combustibile del • Page 101

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Integrazione del combustibile
  8.4.

  Tubazioni del combustibile

  AVVERTENZA:
  Le fascette serramanicotto vanno serrate con una coppia di serraggio di
  1,0 + 0,4 Nm.
  In caso di fuoruscita di liquido refrigerante, raccoglierlo in un appropriato
  contenitore.
  Le tubazioni del combustibile devono essere esclusivamente di acciaio,
  rame o materie plastiche di PA 11 o PA 12 morbido stabilizzato alla luce
  e alle temperature (ad es. Mecanyl RWTL) secondo DIN 73378.
  dal serbatoio
  del combustible

  Fig. 8:

  al motore

  alla pompa dosatrice
  Dispositivo di prelievo dei combustibile Webasto

  veicolo presentano delle perdite o nel caso di temperature ambiente
  superiori alla temperatura di evaporazione del combustibile.
  E' da evitarsi il prelievo del combustibile nella zona del motore perché
  qui si possono formare delle bolle di gas nelle tubazioni a causa della
  radiazione termica del motore il che può pregiudicare il processo di
  combustione.
  Durante l'installazione dei riscaldatori in veicoli con sistema di iniezione
  occorre pertanto verificare se la pompa del combustibile è montata nel
  serbatoio o all'esterno di esso.
  Se una pompa del combustibile è montata nel serbatoio, il prelievo del
  combustibile è possibile solo dalla tubazione di ritorno a condizione che
  essa raggiunga quasi il fondo del serbatoio. Altrimenti occorre
  prolungare adeguatamente la tubazione di ritorno.

  ATTENZIONE:
  Utilizzando PME (estere metilico di olio vegetale) quale combustibile
  occorre assicurarsi che le tubazioni e il filtro del combustibile siano
  resistenti a PME.
  Essendo perlopiù impossibile una posa delle tubazioni costantemente in
  ascesa, il diametro interno non deve superare un determinato valore. A
  partire da un diametro interno di 4 mm si accumulano delle bolle d'aria
  o di gas che causano dei malfunzionamenti se le tubazioni si inflettono
  o sono posate in discesa. Con i diametri indicati in fig. 7 si evita la
  formazione fastidiosa di bolle.
  Occorre evitare una posa delle tubazioni in discesa dalla pompa
  dosatrice al riscaldatore.
  Le tubazioni sciolte devono essere fissate per evitare che si inflettano. Il
  montaggio deve avvenire in modo che le tubazioni risultino protette
  contro pietre proiettate e l'effetto del calore (tubazione del gas di
  scarico).

  97 • Page 102

  Integrazione del combustibile
  8.5. Collegamento di 2 tubi con flessibile
  Il corretto collegamento delle tubazioni del combustibile con flessibile è
  raffigurato nella figura 9.

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Thermo Top C / Thermo Top E Benzin

  Controllare la tenuta!!
  preferibilmente
  15° - 90°

  corretto
  fascetta
  serramanicotto
  sbagliato
  bolla

  Fig. 9:

  bolla

  Fig. 10: Pompa dosatrice DP 2
  Posizione di montaggio
  Thermo Top C / Thermo Top E Diesel

  Collegamento tubo/flessibile

  8.6. Pompa dosatrice
  La pompa dosatrice è un sistema combinato di convogliamento,
  dosaggio e intercettazione ed è soggetta a determinati criteri di
  montaggio (vedi figure 7, 10 e 11).
  8.6.1.
  Ubicazione
  Prima del montaggio della pompa dosatrice occorre assicurarsi che la
  pressione massima che si verifica sul punto di prelievo sia inferiore a
  0,2 bar.
  E' preferibile montare la pompa in una zona fresca del veicolo. La
  temperatura ambiente consentita in nessun momento del
  funzionamento deve essere superiore a +20° C.

  98

  Fig. 11: Pompa dosatrice DP 30
  Posizione di montaggio
  La pompa dosatrice e le tubazioni di combustibile non devono essere
  montate nel raggio d'irraggiamento di parti calde del veicolo.
  Eventualmente occorre prevedere uno schermo anticalore.
  Il montaggio va effettuato preferibilmente vicino al serbatoio del
  combustibile. • Page 103

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Integrazione del combustibile

  8.6.2.
  Montaggio e fissaggio
  La pompa dosatrice va fissata con una sospensione antivibrante. Le
  posizioni di montaggio risultano limitate, come si vede nelle figure 10
  e 11 per garantire una buona disaerazione automatica.
  8.7. Etichetta
  L'etichetta "Durante il rifornimento di combustibile disinserire il
  dispositivo di riscaldamento" va incollata in un punto appropriato.

  99 • Page 104

  Alimentazione di aria per la combustione
  9

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Alimentazione di aria per la combustione

  L'apertura di aspirazione dell'aria per la combustione va disposta in
  modo da escludere un intasamento; essa comunque non deve essere
  rivolta in direzione di marcia.
  Occorre prevedere una tubazione di aspirazione dell'aria comburente.
  Il punto di prelievo per l'aria per la combustione deve essere ubicato in
  una zona fresca (temperatura ≤ 20° C) e protetta contro gli spruzzi
  d'acqua (al di sopra della linea di guado del veicolo.
  L'aria per la combustione in nessun caso deve essere prelevata da locali
  nei quali sostano persone. Se il dispositivo di riscaldamento è
  incorporato in un contenitore chiuso, occorre prevedere un'apertura di
  ventilazione di almeno 3 cm2.
  Se il riscaldatore viene installato nelle vicinanze del serbatoio del
  combustibile in un vano comune, l'aria comburente deve essere aspirata
  dall'aperto e il gas di scarico deve ugualmente essere convogliato
  all'aperto. I passaggi vanno protetti contro gli spruzzi d'acqua.
  9.1. Silenziatore per l'aspirazione dell'aria
  La posizione di montaggio consentita del silenziatore per l'aspirazione
  dell'aria è tra 0° e 90°, diretto verso il basso.
  Avvertenze relative al montaggio
  Inserire la tubazione dell'aspirazione dell'aria lunga max. 400 mm con il
  lato a fessura (ca. 18 mm) sul bocchettone di aspirazione dell'aria
  comburente del riscaldatore e fissarla con la fascetta in dotazione.
  Avvitare il silenziatore di aspirazione sul lato non a fessura fino
  all'arresto nella tubazione di aspirazione dell'aria per la combustione (un
  fissaggio supplementare mediante fascetta non è necessario).
  ATTENZIONE:
  Assicurarsi che la distanza rispetto all'impianto del gas di scarico sia

  100

  0-90°

  0-90°

  Fig. 12: Silenziatore di aspirazione
  Posizione di montaggio
  adeguata!
  A seconda della specifica situazione di montaggio, fissare il silenziatore
  di aspirazione con il clip di montaggio in dotazione o con fascette in un
  punto appropriato.
  9.1.1.

  Fissaggio del silenziatore dell'aspirazione dell'aria con
  clip di montaggio
  – eseguire un foro diametro 6,5 mm nel punto appropriato
  – inserire a pressione il clip di montaggio nel foro
  – inserire il silenziatore di aspirazione nel clip di montaggio. • Page 105

  Thermo Top C / Thermo Top E
  10

  Tubazione del gas di scarico

  Tubazione del gas di scarico

  La tubazione del gas di scarico (diametro interno 22 mm) può essere
  posata con diverse curvature (complessivamente 270°, raggio di
  curvatura minimo 50 mm).

  L'orifizio del tubo di scarico non deve essere rivolto in direzione di
  marcia (vedi figura 14).

  La lunghezza della tubazione del gas di scarico non deve essere
  inferiore a 500 mm. La lunghezza massima della tubazione è di
  1000 mm.
  Il silenziatore di scarico non deve essere installato vicino alle aperture
  dell'aspirazione dell'aria per la combustione.
  Il silenziatore di scarico e la tubazione del gas di scarico non devono
  essere fissate su parti del veicolo sensibili al calore e devono essere
  distanti da queste almeno 20 mm.
  L'estremità del tubo di scarico deve essere scorrevole e non deve
  dirigersi su parti del veicolo. L'orifizio del tubo di scarico deve avere una
  distanza sufficiente (≥ 0,2 m) rispetto al pavimento.
  Non è consentito far funzionare il riscaldatore Thermo Top C /
  Thermo Top E senza silenziatore.

  Direzione dello scarico approssimativamente verticale 90° ± 10°
  Fig. 14: Orifizio del tubo di scarico
  Posizione di montaggio
  Per la tubazione di scarico vanno utilizzati dei tubi rigidi di acciaio non
  legato con uno spessore minimo delle pareti di 1,0 mm, oppure tubi
  flessibili solo di acciaio legato.
  AVVERTENZA:
  Eventuali accumuli di condensato nella tubazione di scarico devono
  essere scaricati direttamente; se necessario è consentita l'esecuzione
  di un foro di scarico del condensato.

  Fig. 13: Silenziatore di scarico
  Direzione del flusso a scelta

  101 • Page 106

  Collegamenti elettrici
  11

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Collegamenti elettrici

  11.1. Collegamento apparecchio di controllo/riscaldator
  Il collegamento elettrico dei riscaldatori va effettuato come illustrato in
  figura 17.
  11.2. Montaggio e collegamento dell'orologio di preselezione
  Il montaggio dell'orologio di preselezione va effettuato come illustrato in
  figura 15. La maschera per la foratura viene fornita in dotazione!

  11.3. Collegamento dell'interruttore estate/inverno (opzionale)
  AVVERTENZA:
  Il collegamento dell'interruttore estate/inverno non è possibile in
  abbinamento al Telestart!
  Il collegamento dell'interruttore estate/inverno va effettuato come
  illustrato nelle figure 16 e 17.

  Per il collegamento dell'orologio di preselezione, vedi schema elettrico,
  figura 17.

  Presa orologio
  di preselezione

  vi
  br

  Spelare i cavi

  S5
  Fig. 16: Collegamento interruttore estate/inverno
  Fig. 15: Montaggio orologio di preselezione
  AVVERTENZA:
  Durante il montaggio, non premere sul display!

  102

  AVVERTENZA:
  I conduttori br e vi sono inseriti con le estremità nell'incamiciatura
  isolante! • Page 107

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Collegamenti elettrici

  11.4. Ventilatore del veicolo
  Il comando del ventilatore del veicolo avviene tramite il relè del
  ventilatore, vedi schema elettrico figura 17.
  AVVERTENZA:
  Il collegamento nell'apparecchio di comando (riscaldamento) è
  predisposto per un relè (I max = 0,5 A).
  11.5. Montaggio Telestart (opzionale)
  Il montaggio del Telestart va effettuato attenendosi alle relative istruzioni
  di montaggio.
  Il trasmettitore del Telestart va istruito secondo le istruzioni sull'uso e
  sulla manutenzione.
  11.6. Montaggio Thermo Call (opzionale)
  Per il montaggio del Thermo Call attenersi alle istruzioni di montaggio
  relative al Thermo Call.

  103 • Page 108

  Schemi elettrici
  12

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schemi elettrici

  12.1. Legenda per schemi elettrici:

  Pos.
  A1
  A2
  A3
  B2
  E

   Diagnosi
   Temperatura esterna
   Fusibile del ventilatore del veicolo presente nel veicolo
   Opzione
  Sezioni dei conduttori
  < 7,5 m

  7,5 - 15 m

  0,5 mm2

  0,75 mm2

  0,75 mm

  104

  2

  1,5 mm

  2

  1,0 mm2

  1,5 mm2

  1,5 mm2

  2,5 mm2

  2,5 mm2

  4,0 mm2

  4,0 mm2

  6,0 mm2

  Colori dei
  conduttori
  bl
  br
  ge
  gn
  gr
  or
  rt
  sw
  vi
  ws

  blu
  marrone
  giallo
  verde
  grigio
  arancione
  rosso
  nero
  viola
  bianco

  F1
  F2
  F3
  H1
  K3
  M1
  M2
  M3
  P
  S1
  S2
  S5
  X1
  X2
  X3
  X4
  X5
  X6
  X9
  Y1

  Denominazione
  Riscaldatore
  Apparecchio di comando
  Cassetta di connessione
  Sensore termico
  Perno ad incandescenza /
  indicatore della combustione
  Fusibile 20A
  Fusibile 1A
  Fusibile 25A
  Diodo luminoso (in pos. P)
  Relè
  Motore
  Motore
  Motore
  Orologio di preselezione,
  digitale
  Interruttore per ventilatore
  del veicolo
  Interruttore per ventilatore
  del veicolo
  Interruttore
  Connettore a spina a 6 poli
  Connettore a spina a 2 poli
  Connettore a spina a 2 poli
  Connettore a spina a 2 poli
  Connettore a spina a 2 poli
  Connettore a spina a 2 poli
  Connettore a spina a 4 poli
  Pompa dosatrice

  Nota
  Thermo Top E o Z/C

  Fusibile piatto DIN 72581 parte 3
  Fusibile piatto DIN 72581 parte 3
  Fusibile piatto DIN 72581 parte 3
  Controllo dell'inserimento
  Ventilatore del veicolo
  Ventilatore dell'aria per la
  combustione
  Pompa di circolazione
  Ventilatore del veicolo
  per funzionamento a
  preselezione
  a seconda del veicolo S1 o S2
  a seconda del veicolo S1 o S2
  Interruttore estate/inverno
  idrorepellente
  idrorepellente
  idrorepellente
  idrorepellente
  idrorepellente
  idrorepellente • Page 109

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Schemi elettrici
  X9

  (75) 15
  30
  61

  rt

  ϑ 2

  1

  F1

  ge

  sw

  3

  A3
  rt

  F2

  2

  X1

  rt

  +

  3

  A2

  1

  sw

  rt

  OUT

  +15

  rt

  X6
  X5
  X4

  5

  P

  -

  I max. = 0,5 A
  gn/ws
  86

  87
  85

  4

  87a

  K3

  1

  X3

  2
  1
  2
  1 2
  1
  2

  X2

  1
  2

  B

  H1

  A

  X9

  C

  F3

  6

  30

  br
  br
  br

  X1

  1
  sw

  1
  2
  3

  4
  5
  6

  bl

  2

  X2

  M

  S2

  E

  2

  1

  X3

  X4

  2

  1

  X5

  M

  2
  M

  M1

  4

  ϑ

  M2

  B2
  A1

  br

  S5

  Y1

  br

  vi
  br

  M3

  Ventilazione
  Riscaldamento

  1

  S1

  31

  Fig. 17: Comando automatico per Thermo Top C ed E, orologio di preselezione 12 V (legenda vedi pagina 104)

  105 • Page 110

  Prima messa in funzione
  13

  Prima messa in funzione

  AVVERTENZA:
  Osservare le avvertenze relative alla sicurezza nelle istruzioni sull'uso e
  sulla manutenzione!
  Prima della messa in funzione del riscaldatore, leggere attentamente le
  istruzioni sull'uso e sulla manutenzione.
  Dopo l'installazione del riscaldatore occorre disaerare accuratamente il
  circuito dell'acqua nonché il sistema di alimentazione del combustibile.
  Per questa operazione, attenersi alle prescrizioni del costruttore del
  veicolo.
  Durante una prova del riscaldatore, controllare la tenuta e il fissaggio
  corretto di tutti gli allacciamenti dell'acqua e del combustibile. Se il
  riscaldatore durante la prova dovesse entrare in guasto, effettuare la
  ricerca del guasto.

  106

  Thermo Top C / Thermo Top E • Page 111

  Thermo Top C / Thermo Top E
  14

  Guasti

  Guasti

  14.1. Disinserimento in seguito a guasto sul riscaldatore
  In caso di mancata formazione della fiamma durante il funzionamento, il
  combustibile viene alimentato per un periodo massimo di 180 secondi.
  In caso dell'estinzione della fiamma durante il funzionamento,
  l'alimentazione del combustibile continua per max. 85 sec.
  In caso di surriscaldamento (scatto del limitatore termico),
  l'alimentazione del combustibile viene bloccata immediatamente.
  In tutti i casi (ad eccezione di un difetto sul ventilatore dell'aria per
  la combustione), in seguito ad un disinserimento automatico per
  guasto il funzionamento continua per ulteriori 120 secondi.
  A seconda della versione software dell'apparecchio di controllo,
  questo ritardo po' variare in più o in meno.
  ATTENZIONE:
  In caso di disinserimento automatico per guasto non si ha nessuna
  segnalazione di guasto.
  14.2. Sbloccaggio dei riscaldatori in seguito ad un blocco
  automatico per guasto
  Per lo sbloccaggio, attenersi alle istruzioni sull'uso e sulla
  manutenzione.

  107 • Page 112

  Dati tecnici
  15

  Thermo Top C / Thermo Top E

  Dati tecnici

  15.1. Dati tecnici Thermo Top C
  I dati tecnici indicati a lato si intendono, in mancanza di valori limite, con
  le tolleranze di ± 10% usuali per riscaldatori con una temperatura
  ambiente di +20° C e con tensione nominale.
  15.1.1. Combustibile per Thermo Top C (benzina):
  Il combustibile indicato è quello prescritto dal costruttore del veicolo.
  15.1.2. Combustibile per Thermo Top C (gasolio):
  Il combustibile indicato è il combustibile diesel prescritto dal costruttore
  del veicolo. In caso di passaggio a combustibile resistente al freddo,
  occorre far funzionare il riscaldatore per 15 minuti in modo da
  riempire anche la tubazione e la pompa del combustibile con la nuova
  qualità.
  Non si conoscono conseguenze negative in caso di impiego di additivi.

  Pompa di circolazione

  4847

  Portata in volume contro 0,1 bar

  900 l/h

  Tensione nominale

  12 Volt

  Campo della tensione di funzionamento
  Potenza nominale assorbita
  Dimensione pompa di circolazione

  Peso

  108

  10,5 ... 15 Volt
  14 W
  Lunghezza 214 mm
  Larghezza 106 mm
  Altezza 168 mm
  0,3 kg • Page 113

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Riscaldatore

  Dati tecnici
  Funzionamento

  Thermo Top C - B

  Thermo Top C - D

  Marchio di omologazione CE
  Tipo di costruzione
  Corrente di calore

  Riscaldatore ad acqua con bruciatore evaporatore
  Pieno carico
  Carico parziale

  Combustibile
  Consumo di combustibile

  5,2 kW
  2,5 kW
  benzina

  Pieno carico
  Carico parziale

  diesel

  0,70 l/h
  0,34 l/h

  Diesel/PME
  0,61 l/h
  0,30 l/h

  Tensione nominale

  12 Volt

  Campo della tensione di funzionamento
  Potenza nominale assorbita senza pompa di
  circolazione (senza ventilatore del veicolo)

  Thermo Top C - D

  e1

  10,5 ... 15 Volt
  Pieno carico
  Carico parziale

  Temperatura ambiente consentita:
  Riscaldatore:- funzionamento
  - magazzino
  Pompa dosatrice:- funzionamento
  Sovrappressione di funzionamento consentita
  (termovettore)
  Quantità di riempimento dell'agente di trasferimento
  del calore

  28 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° * ... +20°C

  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l

  Quantità minima del circuito

  4,00 l

  Portata in volume minima per il riscaldatore

  250 l/h

  CO2 nel gas di scarico
  (campo di funzionamento consentito)
  Dimensioni riscaldatore
  (Tolleranza ± 3 mm)
  Peso

  8 ... 12,0 % vol.
  Lunghezza 214 mm
  Larghezza 106 mm
  Altezza 168 mm
  2,9 kg

  * Funzionamento consentito solo con miscela diesel/PME con percentuale PME < 50%.

  109 • Page 114

  Dati tecnici

  Thermo Top C / Thermo Top E

  15.2. Dati tecnici Thermo Top E
  I dati tecnici indicati a lato si intendono, in mancanza di valori limite, con
  le tolleranze di ± 10% usuali per riscaldatori con una temperatura
  ambiente di +20° C e con tensione nominale.
  15.2.1. Combustibile per Thermo Top E (benzina):
  Il combustibile indicato è quello prescritto dal costruttore del veicolo.
  15.2.2. Combustibile per Thermo Top E (gasolio):
  Il combustibile indicato è il combustibile diesel prescritto dal costruttore
  del veicolo. In caso di passaggio a combustibile resistente al freddo,
  occorre far funzionare il riscaldatore per 15 minuti in modo da
  riempire anche la tubazione e la pompa del combustibile con la nuova
  qualità.
  Non si conoscono conseguenze negative in caso di impiego di additivi.

  Pompa di circolazione

  4847

  Portata in volume contro 0,1 bar

  900 l/h

  Tensione nominale

  12 Volt

  Campo della tensione di funzionamento
  Potenza nominale assorbita
  Dimensione pompa di circolazione

  Peso

  110

  10,5 ... 15 Volt
  14 W
  Lunghezza 214 mm
  Larghezza 106 mm
  Altezza 168 mm
  0,3 kg • Page 115

  Thermo Top C / Thermo Top E
  Riscaldatore

  Dati tecnici
  Funzionamento

  Thermo Top E - B

  Marchio di omologazione CE
  Tipo di costruzione
  Corrente di calore

  Riscaldatore ad acqua con bruciatore evaporatore
  Pieno carico
  Carico parziale

  4,2 kW
  2,5 kW

  Combustibile
  Consumo di combustibile

  Pieno carico
  Carico parziale

  benzina

  diesel

  0,56 l/h
  0,34 l/h

  0,49 l/h
  0,30 l/h

  Tensione nominale

  12 Volt

  Campo della tensione di funzionamento

  10,5 ... 15 Volt

  Potenza nominale assorbita senza pompa di circolazione Pieno carico
  (senza ventilatore del veicolo)
  Carico parziale
  Temperatura ambiente consentita:
  Riscaldatore:- funzionamento
  - magazzino
  Pompa dosatrice:- funzionamento

  Thermo Top E - D
  e1

  23 W
  18 W
  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -40° ... +20°C

  Sovrappressione di funzionamento consentita
  (termovettore)
  Quantità di riempimento dell'agente di trasferimento del
  calore

  -40° ... +60°C
  -40° ... +120°C
  -20° ... +20°C
  0,4 ... 2,5 bar
  0,15 l

  Quantità minima del circuito

  3,00 l

  Portata in volume minima per il riscaldatore

  250 l/h

  CO2 nel gas di scarico
  (campo di funzionamento consentito)
  Dimensioni riscaldatore
  (Tolleranza ± 3 mm)
  Peso

  8 ... 12,0 % vol.
  Lunghezza 214 mm
  Larghezza 106 mm
  Altezza 168 mm
  2,9 kg

  * Funzionamento consentito solo con miscela diesel/PME con percentuale PME < 50%.

  111 • Page 116

  Dati tecnici

  112

  Thermo Top C / Thermo Top E


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Webasto Thermo Top E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Webasto Thermo Top E in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Französisch, Italienisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,07 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Webasto Thermo Top E

Webasto Thermo Top E Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info