Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
19
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN
PAGINA
20
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
PAGINA
21
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAGINA
22
GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN
REINIGING
PAGINA
22
AFVOERSYSTEEM
PAGINA
23
OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING
PAGINA
24
WARMTEWISSELAAR
PAGINA
25
HET OPSPOREN VAN STORINGEN/
KLANTENSERVICE
PAGINA
26
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  INHOUD
  BEKNOPTE HANDLEIDING
  PROGRAMMATABEL
  WASGOED VOORBEREIDEN
  EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
  EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
  HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
  EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
  DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

  GEBRUIKSAANWIJZINGEN
  BOEKJE
  VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
  DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN

  PAGINA

  20

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
  VOORZORGSMAATREGELEN

  PAGINA

  21

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

  PAGINA

  22

  GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN
  REINIGING

  PAGINA

  22

  AFVOERSYSTEEM

  PAGINA

  23

  OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING

  PAGINA

  24

  WARMTEWISSELAAR

  PAGINA

  25

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN/
  KLANTENSERVICE

  PAGINA

  26
  19 • Page 2

  VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
  DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT/AANSLUITINGEN
  1. De verpakking verwijderen en controle
  • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat
  niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de
  droogautomaat dan niet. Neem contact op met de
  Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
  • Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft
  gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op
  kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
  • Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
  moet buiten het bereik van kinderen gehouden
  worden, omdat dit mogelijk gevaarlijk is.
  • Verwijder de beschermende folie van het
  bedieningspaneel.
  2. Elektrische aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te
  worden door een deskundige monteur in
  overeenstemming met de instructies van de
  fabrikant en de geldende standaard
  veiligheidsvoorschriften.
  • De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de
  voorschriften van uw plaatselijke
  elektriciteitsmaatschappij.
  • Informatie over het voltage, stroomverbruik en de
  vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan
  de achterzijde van de droogautomaat.
  • De fabrikant aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of
  materiële schade die voortkomt uit
  veronachtzaming van deze instructies.
  • De droogautomaat dient te worden geaard zoals
  door de wet voorgeschreven.
  • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
  adapters.
  • Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het
  aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit
  het stopcontact te trekken.
  • Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het
  transport schade heeft opgelopen. Neem contact op
  met één van de technici van onze Klantenservice.
  • De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te
  worden uitgevoerd door de Servicedienst.
  • Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of
  moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af
  te koppelen via een schakelaar.
  3. Installatie
  • Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter
  een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur
  met scharnieren die aan andere kant zitten t.o.v.
  het scharnier van de droogtrommel.
  • Installeer uw droogautomaat niet op een plaats
  waar deze kan lijden onder extreme
  omstandigheden, zoals: slechte ventilatie,
  temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
  • Controleer voordat u de eerste droogcyclus laat
  draaien of de waterbak en de warmtewisselaar op
  de goede plaats zitten.
  • Alleen voor uitvoeringen met de waterbak boven:
  gebruik indien mogelijk een slang om het water
  rechtstreeks af te voeren via de afvoer in huis.
  Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het
  einde van elke droogcyclus moet legen, aangezien
  het condenswater rechtstreeks weg kan lopen. Zie
  ook het hoofdstuk “Afvoersysteem”.
  • Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
  • Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt
  tussen de droogautomaat en de muur.
  20

  Stabiliteit:
  Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij
  waterpas worden gezet met behulp van de
  stelpootjes en moet de horizontale stand worden
  gecontroleerd met een waterpas.
  Inbouwen van de droogautomaat
  Verwijder het werkblad en vervang het door het
  inbouwpakket (in overeenstemming met de EEGelektriciteitsvoorschriften), dat bij uw dealer
  verkrijgbaar is. De installatie moet wettelijk door
  een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd.
  Stapelpakket
  Afhankelijk van het model kan uw droogautomaat
  gestapeld worden bovenop uw wasmachine met
  belading aan de voorkant. Neem contact op met
  uw dealer of onze Klantenservice.
  Minimale afmetingen behuizing:
  Breedte: 600 mm
  Hoogte: 855 mm
  Diepte:
  600 mm • Page 3

  VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
  VOORZORGSMAATREGELEN
  1. Verpakking

  2.


  3.


  4.
  5.
  De verpakking is 100% recyclebaar, zoals
  aangegeven door het kringloopsymbool
  .
  Tips voor het besparen van energie
  Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het
  soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
  Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane
  centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien
  het mechanisch afvoeren van water minder energie
  kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren
  van een droogcyclus.
  Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
  Maak het pluisfilter schoon na elke droogcyclus.
  Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een
  temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor
  ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
  Selecteer altijd het juiste programma/de juiste
  droogtijd voor de lading om de gewenste
  droogresultaten te krijgen.
  Selecteer de optie Delicaat alleen bij kleine ladingen.
  Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld, droogt u
  strijkdroge en kastdroge ladingen samen. Start met de
  instelling strijkdroog, verwijder de was die gestreken
  moet worden aan het einde van de droogcyclus en
  droog de rest van de lading op de instelling kastdroog.
  De verpakking en oude droogautomaten als
  afval verwerken:
  De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare
  materialen. De droogautomaat dient verwijderd te
  worden in overeenstemming met de plaatselijke
  voorschriften inzake afvalverwerking.
  Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat
  afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.
  Kinderbeveiliging:
  Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
  Algemene adviezen:
  Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het
  gebruik altijd op “0”. Dit voorkomt dat de
  droogautomaat per ongeluk wordt aangezet.
  Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de
  droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan
  uit het stopcontact te halen.
  Om de buitenkant van de droogautomaat te
  reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en
  een vochtige doek.
  Gebruik geen schuurmiddelen.
  Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
  Gebruik de droogautomaat niet als er chemicaliën
  zijn gebruikt voor reiniging.
  Kledingstukken die behandeld of verontreinigd zijn
  met ontvlambare reinigingssprays of -vloeistoffen
  zoals wasbenzine, slaolie of aërosolsprays mogen
  niet in deze droogautomaat gedaan worden.

  • Laat geen aanstekers in zakken zitten.
  • Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in
  de buurt van de droogautomaat.
  • Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met
  behulp van een vochtige doek.
  • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn,
  moet het worden schoongemaakt met water en
  een zachte borstel.
  • Aangezien pluis het filter kan passeren moet het
  hele filtergebied (ook het gebied onder het filter)
  van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een
  borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.
  • Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden
  door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de
  Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend
  worden vervangen door gekwalificeerde technici.
  Attentie: het achterpaneel kan heet zijn.
  EC Verklaring van overeenstemming
  • Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd
  en gedistribueerd in overeenstemming met de
  veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
  • 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
  • 89/336/EEG EMC-richtlijn
  • 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.


  Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
  Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
  elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als
  afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
  consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te
  voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt
  door onjuiste verwerking van dit product als afval.
  Het symbool
  op het product of op de bijbehorende
  documentatie geeft aan dat dit product niet als
  huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats
  daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt
  voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
  Afdanking moet worden uitgevoerd in
  overeenstemming met de plaatselijke
  milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  Voor nadere informatie over de behandeling,
  terugwinning en recycling van dit product wordt u
  verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in
  uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
  waar u het product heeft gekocht.
  • De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor
  huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.
  21 • Page 4

  BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
  A. Werkblad.
  B1.Uitvoering met waterbak onder
  of
  B2. Uitvoering met waterbak boven.
  C. Contactpin.
  D. Deur:
  Als u de deur wilt openen:
  trekt u aan de hendel.
  Als u de deur wilt sluiten: drukt u
  deze licht aan totdat hij sluit.
  E. Filter.
  F. Kinderbeveiliging.
  G. Toets voor opening van de
  klep van de warmtewisselaar.
  H. Warmtewisselaar.

  A
  B2
  C
  F

  E

  D

  G

  Opmerking: afhankelijk van het
  model kan de openingsrichting van
  de klep horizontaal of verticaal zijn.
  Hierdoor verandert de werking
  van de klep niet.

  H
  B1

  GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING
  IEDERE DROOGCYCLUS
  • Reinig het pluisfilter aan het eind van
  iedere droogcyclus.
  Open de deur.
  Trek het filter omhoog.
  Open het filter.
  Verwijder pluis met een zachte borstel of met
  uw vingers.
  Sluit het filter.
  Duw het filter terug op zijn plaats.
  • Maak de waterbak op het eind van iedere
  droogcyclus leeg.

  IEDERE MAAND
  • Reinig de warmteverwisselaar tenminste
  eenmaal per maand (zie het hoofdstuk
  “WARMTEWISSELAAR”).
  Veeg eventueel pluis/stof van de deurafdichting
  en de binnenkant met een vochtige doek.
  Verwijder tenminste eenmaal per maand
  vezels in en rond het waterafvoergat.
  22 • Page 5

  AFVOERSYSTEEM
  Alleen voor uitvoeringen met
  de waterbak boven

  B

  Om de waterbak niet aan het
  einde van elke droogcyclus te
  hoeven legen, kan het
  condenswater rechtstreeks
  worden afgevoerd.
  N.B: normaal gesproken is de
  afvoerslang niet bijgeleverd; u
  dient de accessoire-set te
  gebruiken, die verkrijgbaar is
  bij uw dealer of bij onze
  Klantenservice.
  Neem contact op met uw dealer
  of met de Klantenservice voor het
  artikelnummer van deze set.

  C

  De aansluiting voor
  rechtstreekse afvoer zit op de
  achterkant van de droger.
  A. Leg er een doek onder om
  gemorst water op te vangen.
  B. Verwijder de slang onder op de
  achterkant van de droger en steek
  hem in het gat dat er vlakbij zit.
  C. Zet de slang vast (lengte: 1,5 m) op
  de afvoeraansluiting. Het
  hoogteverschil tussen de twee
  afvoeraansluitingen mag niet
  groter zijn dan 1 m.
  Opmerking: om sifonvorming te
  vermijden mag het uiteinde van de
  slang niet in het afvoerwater
  ondergedompeld zijn. Buig en verdraai
  de slang niet.

  1m

  23 • Page 6

  OMKEREN VAN DE DEUR/KINDERBEVEILIGING
  Omkeren van de deur

  C

  A. Haal de stekker uit het stopcontact.
  B. Open de deur.
  C. Draai de contactpin aan de bovenkant van de deur 90° met behulp
  van een sleutel, en verwijder hem.

  D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de
  deur zelf.
  E. Verwijderen van de deurvergrendeling:
  Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem los.
  Til de deurvergrendeling van onderen op, schuif deze ongeveer
  1,5 cm omhoog en verwijder hem.

  C

  F. Omkeren van de deur:
  Bevestig de deur aan de gewenste kant met de twee schroeven.
  Schroef de deur in horizontale positie, om beknelling van de afdichting
  te voorkomen.
  G. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de andere kant van
  de scharnierbevestiging en duw hem 1,5 cm naar beneden.
  H. Draai de twee schroeven boven en onder het
  deurvergrendelingssysteem aan.

  D

  I. Zorg ervoor dat de richting van het deurvergrendelingssysteem
  niet omgedraaid wordt.
  De kinderbeveiliging moet boven het vergrendelingssysteem
  zitten.
  J.

  Plaats de contactpin aan de binnenkant van de deur terug (bovenzijde).

  Kinderbeveiliging

  E

  Het gebruik van de kinderbeveiliging
  1. Open de deur.
  2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic
  schroef (I) 90° met de klok mee.
  Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.
  Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

  I

  E
  24 • Page 7

  WARMTEWISSELAAR
  Voordat u met schoonmaken of
  onderhoud begint, dient u de
  droogautomaat uit te zetten.
  Maak de warmtewisselaar op zijn
  minst elke drie maanden als volgt
  schoon:

  A

  A. Open de deur en druk op de toets
  van de klep van de warmtewisselaar
  onder op de deuringang.
  B. De flap van de warmtewisselaar
  gaat open.
  C. Klap de handgreep van de
  warmtewisselaar omhoog in
  horizontale positie en verwijder
  de warmtewisselaar.
  D. Maak de warmtewisselaar schoon
  onder stromend water door hem
  rond te draaien om alle kanten te
  kunnen bereiken, vooral aan de
  voor- en achterkant.
  E. Veeg stof en pluis van de
  afdichtingen en van de platen van
  de warmtewisselaar.
  F. Verwijder het pluis van de behuizing
  van de warmtewisselaar. Houd de
  afvoeropening (links voor in de
  behuizing) vrij van pluis.
  G. Breng de warmtewisselaar
  volledig in zijn behuizing aan (de
  markering TOP of HAUT omhoog
  gericht), waarbij u de handgreep in
  horizontale positie houdt, en duw
  vervolgens de handgreep omlaag.
  H. Doe dan de deur dicht.

  B

  C

  De aluminium platen van de
  warmtewisselaar kunnen in de loop
  der tijd verbleken.
  Opmerking: afhankelijk van het
  model kan de opening van de klep
  horizontaal of verticaal zijn. Hierdoor
  verandert de werking van de klep niet.

  D

  25 • Page 8

  HET OPSPOREN VAN STORINGEN/
  KLANTENSERVICE
  Het opsporen van storingen
  Mocht de droogautomaat storingen in de
  werking vertonen, dan wordt u verzocht de
  volgende punten na te gaan alvorens contact
  op te nemen met de Servicedienst:
  Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet
  droog genoeg:
  • Is het juiste programma geselecteerd?
  • Was het wasgoed te nat toen het in de trommel
  geplaatst werd (de centrifugeersnelheid van de
  wasmachine minder dan 800 tpm? Wanneer de
  centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de
  fout met de waterbak tijdens de droogcyclus
  optreden)?
  • Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
  • Is de warmtewisselaar vuil (zie de Gebruiksaanwijzing)?
  • Is de omgevingstemperatuur te hoog?
  • Branden de indicatielampjes END en Antikreuk? De
  droogcyclus is compleet en het wasgoed kan er uit
  worden gehaald.
  • Is de optie Delicaat geselecteerd?
  De droogautomaat werkt niet:
  (druk na een stroomstoring en/of onderbreking van
  de elektriciteit altijd op de “Start/Pauze”-toets).
  • Zit de stekker goed in het stopcontact?
  • Is de stroom uitgevallen?
  • Is de zekering doorgeslagen?
  • Is de deur goed gesloten?
  • Is het programma geselecteerd?
  • Is de functie Startselectie geselecteerd?
  • Is de “Start/Pauze”-toets ingedrukt?
  De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of
  warmtewisselaar branden:
  • Is het pluisfilter schoon?
  • Is de waterbak leeg?
  • Is de waterbak goed geplaatst?
  • Is de warmtewisselaar schoon en gereset?
  Waterdruppels onder de droger:
  • Staat de warmtewisselaar goed?
  • Is eventueel pluis van de afdichting van de
  warmtewisselaar weggeveegd?
  • Is eventueel pluis van de deurafdichting weggeveegd?
  • Is de waterbak goed geplaatst?
  • Staat de droogautomaat waterpas?
  26

  Klantenservice
  Als de storing aanhoudt of opnieuw
  optreedt, nadat u de bovenstaande
  controles hebt uitgevoerd, dient u de
  droogautomaat uit te schakelen en onze
  Servicedienst te bellen (zie de garantie).
  Vermeld:
  • De aard van de storing.
  • Het type droogtrommel en het model.
  • Het servicenummer (nummer achter het woord
  Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van
  de deur rechts.
  • Uw volledige adres en telefoonnummer.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Whirlpool awz expert cb wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Whirlpool awz expert cb in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Whirlpool awz expert cb

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Holländisch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten

Whirlpool awz expert cb Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info