97839
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
Afspelen van Kodak Picture CD's
Een Kodak picture CO heeft dezelfde vorm en afmetingen als een gewone audio-cd.
tOe maximale resolutie voor afbeeldingen in JPEG-formaat dat ondersteund wordt
is
3840 x 3840 pixels.
tJPEG is een afkorting van Joint Picture Experts Group. Het is' een beeld compressie
standaard. En tevens de eerste internationale standaard voor de compressie van stilstaand
beeld: 18010918-1 is een internationale standaard van de Committee on Still
Picture Compressing Standard of ISO. De beelden op een Kodak Picture CO zjjn in dit
formaat (JPEG) gecomprimeerd en opgeslagen. Deze speler kan de JPEG-beelden van een
Kodak Picture CD lezen en op verschillende manieren weergeven.
Bedieningsaanwijzingen :
.Met de cijfertoetsen laten specifieke beelden of foto's zÎch direct kiezen.
+Druk op PAUSE om de weergave te onderbreken .
Gebruik de toetsen PREV of NEXT om door de foto's op de disk te bladeren.
Binnen dit scherm kunt u met de navlgatietoetsen een foto van uw keuze
selecteren om die vervolgens met een druk op
PLAY of ENTER op het scherm van uw tv weer te geven.
Foto's roteren
Foto's zijn op drie verschillende manieren te roteren, te weten:
900 rechtsom; 1800 rechtsom
en
900 linksom. Dergelijke rotatiebewerkingen zijn uitsluitend toegestaan bij foto's of beelden
die op de normale wijze weergegeven worden en de functie wordt automatisch uitgeschakeld
zodra er een andere foto weergegeven wordt. Druk de toets ANGLE herhaaldelijk in om de
rotatiehoek te kiezen: u heeft hierbij de keus uit: origineel;
900 rechtsom;180° rechtsom
en
900 linksom.
Zoomfunctie
De speler ondersteunt zowel de functies in- als uitzoomen tijdens de weergave van Kodak
Picture cd's. Het in- en uitzoomen verloopt in onderstaande volgorde bij elke bediening van
de toets ZOOM: r Q1->::f;->Q3 I
Opmerking: Bij ingeschakelde ZOOM functie zijn de opties voor diavoorstellingen en roteren
niet beschikbaar.
Q uit: bij deze optie moet de toets PLAY bediend worden om de opties voor diavoorstellingen
(zoals diaovergangen) weer in te schakelen.
Opmerking: d,e beeldkwaliteit van de foto's die op uw tv weergegeven worden, hangt af van
de kwaliteit van uw afspeelapparatuur.
»
15 «
Mp3-weergave
MP3 is een compressiemethode, waarbij het geluidssignaal gecomprimeerd wordt met een
verhouding van 12:1 met behulp van een internationale standaard audiocompressietechniek
met de naam MPEG layer 3.
Door gebruik te maken van de MP3 compressiemethode, kan een disk meer dan 600 minuten
aan audio-informatie, ofwel 170 audiotitels bevatten van een kwaliteit die vergelijkbaar is met
die van een conventionele audio-cd.
Als er een MP3-disk ingelegd wordt. dan verschijnt de volgende informatie op het
beeldscherm:
De speler start de weergave met de eerste track (bestand) uit het menu.
Met de cijfertoetsen zijn favoriete nummers (bestanden) op de disk direct te kiezen.
Kies het gewenste muziekbestand met 'de pijltoetsen, om de cursor te verplaatsen binnen I
het album
en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen; de speler geeft nu het nummer weer dat in
het album door de cursor wordt aangeduid.
» 16 «
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Xiron DVD221 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info