Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
18
GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE
BENELUX (B-NL en L)
Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te
worden getoond of meegezonden
Algemene Garantiebepalingen
1. De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf
de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal-
en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
1a. Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar.
Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
2. De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een
storing voordoet, welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw
aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van
herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
3. Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie:
wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/- kisten, ovens,
fornuizen en inbouwapparaten.
3a. De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat
bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is.
Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de
afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
4. Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats
getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor
rekening en risico van de fabrikant.
5. Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele
eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het
adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt
terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
6. Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld
kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.
Garantie-uitbreidingen
7. Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende
garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de
bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene
garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-. arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten
in rekening gebracht.
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Zanussi-electrolux da 6152 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Zanussi-electrolux da 6152 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info