Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
35-NL
Een gewenst nummer zoeken
U kunt een nummer zoeken via de modus taginformatie of de modus
FILE NAME. Selecteer de gewenste zoekmodus bij "De USB-zoekmodus
instellen" (zie "De USB-zoekmodus instellen" op pagina 25) voordat u
een nummer zoekt.
Controleer of TAG geselecteerd is onder "De USB-zoekmodus instellen"
(zie "De USB-zoekmodus instellen" op pagina 25) voor u de volgende
procedures uitvoert.
Een flashgeheugen kan honderden nummers bevatten. Door gebruik te
maken van de taginformatie in bestanden en de nummers te organiseren
in afspeellijsten, zal het zoeken naar nummers eenvoudig verlopen met
de zoekfuncties van dit toestel.
Elke muziekcategorie heeft een individuele hiërarchie. Gebruik de
zoekmodi Bank
*1
/Afspeellijsten/Artiesten/Albums/Nummers/Genres/
Componisten/Mappen/Bestanden om zoekopdrachten te verfijnen op
basis van de hieronder afgebeelde tabel.
*1 Een maximum van 1.000 nummers voor een bank kan worden
opgeslagen volgens de volgorde die is opgeslagen in het flashgeheugen.
In sommige gevallen echter kan de volgorde van nummers opgeslagen
in een bank verschillen van de volgorde van de nummers in het
flashgeheugen.
Bijvoorbeeld:
Zoeken op artiestennaam
Het volgende voorbeeld legt uit hoe een artiestzoekopdracht wordt
uitgevoerd. Een andere zoekmodus kan worden gebruikt voor dezelfde
handeling, maar dan op basis van een andere hiërarchie.
Zoeken op naam van de artiest
1
Druk op ENTER om de zoekselectiemodus te
activeren.
2
Draai aan de draaiknop om een gewenste bank te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
3
Draai aan de draaiknop om de zoekmodus Artiest te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
PLAYLIST ARTIST ALBUM SONG GENRE COMPOSER
FOLDER FILE PLAYLIST
4
Draai aan de draaiknop om de gewenste artiest te
selecteren en druk vervolgens op ENTER.
5
Draai aan de draaiknop om een album te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
6
Draai aan de draaiknop om een nummer te selecteren en
druk vervolgens op ENTER.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.
Controleer of FILE NAME geselecteerd is onder "De USB-zoekmodus
instellen" (zie "De USB-zoekmodus instellen" op pagina 25) voor u de
volgende procedures uitvoert.
Een flashgeheugen kan honderden nummers bevatten. Door de
nummers op map te sorteren, kunt u snel de gewenste map/het gewenste
bestand vinden. Deze handeling is vergelijkbaar met het zoeken naar een
map/bestand op een PC.
1
Druk op ENTER om de zoekmodus te activeren.
2
Draai aan de draaiknop om de gewenste map of het
gewenste bestand te selecteren.
De -indicator licht op wanneer er naar een map gezocht
wordt.
De -indicator licht op wanneer er naar een bestand gezocht
wordt.
3
Druk op ENTER om het geselecteerde bestand af te
spelen of de geselecteerde map te openen.
Houd ENTER gedurende minstens 2 seconden ingedrukt
om alle nummers in de geselecteerde map af te spelen.
4
Herhaal stappen 2 tot 3 totdat u de gewenste map/het
gewenste bestand vindt als er een map wordt geopend in
stap 3.
Opmerkingen
•Na ENTER gedurende minstens twee seconden ingedrukt te
houden in de tagzoekmodus in elke hiërarchie (uitgezonderd nummer-
en bestandshiërarchie), worden alle nummers van de geselecteerde
hiërarchie afgespeeld.
Zelfs als de nummers tot dezelfde afspeellijst behoren, kunnen ze
opgeslagen worden in een verschillende BANK.
Na in de tagzoekmodus [ALL] te hebben geselecteerd met "
*
", houdt u
ENTER gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om alle
nummers in de geselecteerde zoekmodus af te spelen.
Wanneer u in de zoekmodus gedurende minstens 2 seconden
ingedrukt houdt of wanneer gedurende 60 seconden geen handeling
wordt uitgevoerd, wordt de zoekmodus geannuleerd.
De hoofdmap van het flashgeheugen wordt weergegeven als "\ROOT".
Als de bank wordt gewijzigd tijdens herhaald afspelen, zal herhaald
afspelen geannuleerd worden.
•Druk op in de zoekmodus om terug te keren naar de vorige modus.
Wanneer er wordt gezocht tijdens het afspelen in M.I.X., wordt de
M.I.X.-modus geannuleerd.
Wanneer u een van de preselectieknoppen (1 tot 6) indrukt in de
zoekmodus, kunt u snel zoeken door meteen de gewenste locatie te
selecteren. Voor meer informatie, zie "Direct Search-functie (gericht
zoeken)" op pagina 39 voor meer informatie.
In de tagzoekmodus kunt u snel zoeken met de alfabetische zoekfunctie
om de gewenste artiest of het gewenste nummer, enz. te vinden. Voor
meer informatie, zie "Alfabetische zoekfunctie (alleen tagzoekmodus)"
op pagina 36.
In de zoekmodus FILE NAME kunt u snel zoeken met de functie USB
overslaan om de gewenste artiest/het gewenste bestand te vinden. Zie
"De functie USB overslaan instellen" op pagina 25 voor meer
informatie.
Zoeken op taginformatie
Hiërarchie
1
Hiërarchie
2
Hiërarchie
3
Hiërarchie
4
Hiërarchie
5
Bank
(BANK)
*1
Afspeellijst
(PLAYLIST)
Nummer
Bank
(BANK)
*1
Artiest
(ARTIST)
*
Album
*
Nummer
Bank
(BANK)
*1
Album
(ALBUM)
*
Nummer
Bank
(BANK)
*1
Nummer
(SONG)
———
Bank
(BANK)
*1
Genre
(GENRE)
*
Artiest
*
Album
*
Nummer
Bank
(BANK)
*1
Componist
(COMPOSER)
*
Album
*
Nummer
Bank
(BANK)
*1
Map
(FOLDER)
Bestand
Bank
(BANK)
*1
Bestand
(FILE)
———
Zoeken met de modus FILE NAME
35

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Alpine CDE-135BT wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Alpine CDE-135BT in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Alpine CDE-135BT

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Deutsch - 53 seiten

Alpine CDE-135BT Bedienungsanleitung - Englisch - 46 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info