98178
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
Veitig
gebruik
van een ladder
Gefeliciteerd
met
de aankoop van uw
ALtrex ladder.
U
heeft
gekozen
voor een
product
waarin de nieuwste technieken op
het
gebied
van
veiligheid
en materiaal
zijn
toegepast.
De
doordachte
details zorgen
ervoor dat het makketijk werken is met een
Altrex
ladder.
Lees
voor het
gebruik
van
de ladder deze
gebruiksaanwijzing
goed
door!
Bewaar
deze ook om lateÍ
na
te
kunnen lezen.
Lees
ook
goed
de aanwiizingen op
het
product
zelf.
AlLe
ladders die
in NederLand in
de
handel worden
gebracht,
moeten
voldoen aan de
Warenwet
waaÍvan de eisen
zijn vastgeLegd
in hei
Besluit Draagbaar KLimmaterieel.
Zie voor
meeÍ informatie www.altrex.
nl
en de stickers op de ladder. Ladders die
professioneel
gebruikt
worden, moeten voldoen aan de Warenwet en NEN
2484 conform
Arboregelgeving voor
professioneeI gebruik.
Inspectie, voorbereiding
en
onderhoud
.
Controleer
na
ontvangst
en vóór
ieder
gebruik
alle onderdeten
van de ladder op
hun
toestand
en werking
en kijk of aLle
onder-
deten
(o.a.
voeten en
kapjes) aanwezig
zijn.
.
Inspecteer
de ladder
geregeld
op
gebreken
zoals
vervorming
en
slijtage.
o
Gebruik nooit een beschadigde
of
gebroken
ladder.
Ïijdetijke
reparaties
zijn niet toegestaan.
o
Laat iedere beschadiging aan
een ladder zo spoedig
mogetijk
repareren door
een
ter
zake deskundige.
Ladders voor
professioneeI gebruik
moeten
periodiek
worden
gekeurd
door een
deskundige. De ISO en VCA**
gecertificeerde
afdeling IndustriaI Services van Altrex biedt
met
de
dienst Keuring
& Certificering
getrainde
mensen die objectieve
keuringen kunnen
verrichten
van aI uw
klimmateriaal.
Houd de ladder zoveel mogelijk vrij van ongerechtlgheden
zoats
natte
verf. modder. sneeuw en olie. Afb. A
Onderhoud een ladder conform de voorschriften.
Vernietig
een
gebroken,
versleten
of onherstelbaar
beschadigde
ladder.
Berg de ladder zodanig op dat doorhangen
wordt voorkomen.
o
Zorg
dat
tijdens
transport
alle
vergrendelingen
zijn
gesloten
en
zorg
er vooÍ
dat
een ladder
goed
wordt
ondersteund
en
vastgezet
ts.
Toepassing
en
plaatsing
Algemeen
.
Gebruik
de
ladder
uitsluitend
voor het
doel
waarvoor
deze is
vervaardigd.
Gebruik
de ladder
niet
als
steiger
of stellage.
Afb.c
o
Belast
een
ladder
niet
boven
r5o
kg
(persoon
die
de tadder
beklimt
inclusief
eventuele'bagage')
e
Plaats
de
tadder
attijd
op
een stevige,
stabiete,
horizontale
en
niet
gladde
ondergrond
waarin
de
bomen
of de stabiliteitsbalk
niet
kunnen
wegzakken
en/of
wegglijden.
Dus niet
op
tafets, kis-
ten, kratten
en
andere
onstabiele
ondergronden,
zoals
modderige
bodem
en tos
zand.
.
De
ladder
moet
zodanig
worden
geplaatst
dat de
afstand van
de
voet
van de
ladder
tot de
muur
ongeveeÍ
gelijk
is
aan een kwart
van
de
gebruikslengte
de ladder. De
opstelhoek
is dan
ca
ZSo(het
stavlak
van
de
sporten is hierbij
horizontaal)
ffb.
4,0
.
Plaats
een
ladder
dusdanig
dat deze met
vier
punten
voldoende
steun
heeft
tegen
een stevig dragend
vlak,
dus nooit
tegen een
raam,
tegen ronde
of smalle zuilen
of tegen
hoeken,
tenzij voor dat
doel
aangepaste
hulpmiddelen
worden
gebruikt.
ffb.
E
o
Gebruik
een
ladder niet
achterstevoren
of ondersteboven.
Dit is
te contÍoleÍen
aan
de hand
van het
stavlak
van de
sporten dat
horizontaaI
moet
zijn.
.
Sommige
ladders
zijn
voorzien
van
een los
meegeleverde
stabiliteitsbalk.
Monteer
deze vóór
gebruik
volgens
de
bijgevoegde
instructie.
.
Gebruik
een
ladder
van
de
juiste
lengte.
De ladder
dient
minstens
één meter
uit
te steken
boven
de
gewenste
sta-
of overstap-
hoogte.
Afb.5
o
Neem
extra
voorzorgsmaatregelen
wanneer
de
Ladder voor
een
deuropening
of in
een
passage
e.d. moet
worden
opgesteld. Zorg
er voor
dat
er
geen
mensen
tegen de
ladder
aan,
of er onderdoor
kunnen
[open.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Altrex reformladder 3x7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Altrex reformladder 3x7

Altrex reformladder 3x7 Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info