98178
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
'eklim
een
3-detige
ladder in de A-stand nooit verder dan het
charnieÍpunt. Afb.11
eklim
een ladder in de A-stand altild aan de zijde waarbij het
tavlak van de
sport
horizontaal
is, dus niet aan de zijde met
iïgebogen
bomen
of stabiliteitsbalk. ffb.
rz
a
nooit
op
beide zijden
van de ladder staan. Afb. 13
rvullende veiligheidstips
bij het
gebruik
van ladders
'aag geen
slobberende kleding
of sieraden.
Deze kunnen
tijdens
et beklimmen
of afdalen van de ladder bliiven haken waardoor
at$evaar
ontstaat.
'ees
steeds
opmerkzaam. Beklim een ladder
geconcentreerd
en
iet
onder invloed van
atcohol,
medicijnen
of middelen die het
:actievermogen kunnen
beÍnvloeden.
as
op
met
elektrisch
gereedschap.
Aluminium ladders
geleiden
iektÍische stroom. Neem
altijd
maatregelen zodat
een stroom-
zad niet
bekneld kan raken of kan bliiven
haken
bij
het
beklim-
:en, verschuiven
of
verplaatsen van de ladder. Controteer vooraf
'het
elektrisch snoeÍ van uw
gereedschap
niet beschadigd is.
ontroleer regelmatig of de voetjes
niet zijn versleten. Versleten
retjes kunnen tot beschadiging
van de ondergrond leiden, of tot
iiglijden
van de ladder.
rebruik
in het belang van
persoonlijke
veiligheid alleen
ccessoires
of
hulomiddelen die door Altrex worden aanbevolen.
.aats
onder
aan de ladder
geen gereedschap
of andere
-ateriaien
waaÍover u kunt vallen. Afb.
A
IAI{TIEBEPALINGEN
4iirex-product
is met
de
grootste
zorg ontworpen,
geproduceerd
en
:efd. 0nze
producten
voldoen uiteraard aan alle
wettelijke voorschriften
3:[den
voor klimmateÍiaal, maar
daarnaast ook aan onze eigen
hoge
Altrex-
:aard. Indien
dit
product
volgens de ;nstructies en naar zijn bestemming
::
gebruikt,
geldt
een
garantie
onder
de voLgende voorwaarden
(de garan-
,ïijn
staat vermeld op de stijlsticker van het
product):
{:rex
staat in voor de deugdeLijkheid van het
product
en voor de
{Ha liteit van het
gebruikte
materiaal.
}der de
garantie
vatlende
gebreken
zutten door ons worden opgelost
Coor
vervanging van het
gebrekkige
onderdeel,
van het
product
of door
:cezending van een onderdeel ter vervanging.
3)
Buiten
de
garantie
va[[en
in
ieder
gevat
gebreken
die
optreden
als
gevolg
van:
aJ
Gebruik
van het
product
in
strijd
met
de bestemming
ervan
of in strijd
met
de
gebruiksvoorschriften.
b)
Normate
slijtage.
c)
Montage
of reparatie
door
kLant
of
derden
(m.u.v.
het aan
brengen
van
toegezonden
onderdelen
zoals
bedoetd
onder z).
d)
Gewijzigde
overheidsvoorschriften
inzake
de
aard
of oe
kwaliteit
van
toegepaste
materialen.
4)
Bij
levering
geconstateerde
gebreken
moeten
onverwiild
tel
kennis
van
Attrex
worden
gebracht.
Indien
dit niet
eebeurt
vervalt
de
garantie.
5)
Gebreken
aan
het
product
dienen
zo
spoedig
mogelijk,
maar
In
ieder
gevaL
binnen
r4 dagen
na ontdekking
ervan
ter kennrs
van
uw Altrex
dealer
te worden
gebracht.
6)
a) Altrex
moet,
wanneer
een
beroep
op de
garantiebepa_
lingen
wordt
gedaan,
het
product
in haar
kwaliteitscentrum
kunnen
onderzoeken.
De klant
dient
het
product
hiervoor
ter
beschikking
te
stetlen.
Indien
uit het
onderzoek
komt
vast
te
staan dat
het
product
onjuist
gebruiki
is,
worden
onder
zoekskosten
in rekening gebracht.
b) lndien
de klant
onderzoek
wenst
door
een
onafhankeliik
instÍtuut
zijn
de kosten
hiervan
voor
zijn rekening,
wanneer
uit het
onderzoek
komt
vast
te staan dat
het
product
onjuist is
gebruikt.
De kosteit
van
het onderzoek
zijn ook
voor rekening
van de
klant, wanneerAltrex
voorafgaand
aan
een dergelijk
onderzoek
heeft aange-
boden het
product
op
haar kosten
te repareren
of
te
vervangen.
MONTAGE
EN
OF REPARATIE
VAN
VERVANGINGSONDERDELEN
Door
Attrex
geLeverde
vervangingsonderdelen
dienen
te worden
gemonteerd
op
het
juiste
Altrex-product
en
op dezelfde
wijze
als het
ondeÍdeel
oar vervangen
wordt.
Montage
(bevestiging)
en/of
reparatie
geschiedt
voor
eigen rekening
en
risico.
Altrex is
niet
aansprakelijk
voor
schades
veroorzaakt
door foutieve
mon_
tage
en/of reparatie.
Tegen
een
vergoeding
kan
Altrex
worden ingeschakeld
voor
reparatie
van
uw
product
c.q.
montage
van
de betreffende
onderoeren.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Altrex reformladder 3x7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Altrex reformladder 3x7

Altrex reformladder 3x7 Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info