98178
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
.
Gebruik
bij dusdanige harde
wind
(windkracht
6) buitenshuis
geen
ladder.
o
Plaats een aluminium ladder nooit binnen een afstand
van z,5m
van niet
geisoleerde
-
onder spanning staande
-
elektrische delen
van laagspanningsinstatlaties en
-netten.
Afb. F Plaats aluminium
ladders nooit nabij delen van
hoogspanningsinsta[[aties.
o
Laat een opgestelde ladder
nooit
onbeheerd
achter. Denk aan
kinderen.
.
Ti[ een ladder zwaarder dan z5 kg attijd met
meer dan twee
per-
sone n.
Reformladder ffb. z
.
Controleer voor
gebruik
in de
A-stand
of de
reformpen boven in
de ladder volledig
in de reformhaak zit. Afb. 6
.
Controleer vooraf de spreidbeveiliging
(nylon
banden
en/of alumi-
nium
of
metalen spreidbeveiligingen) op
functioneren.
.
Plaats
de
aluminium
of metalen spÍeidbeveiLiging
vóór
gebruik
in
de A-stand in horizontale
positie.
Afb.
7
Opsteek-, schuifladder
(of
reformladder als
opsteekladder)
aru. r,3
.
Voorkom bij
gebruik
van een reformladder
als opsteekladder
dat
de voeten
in de evt. aanwezige
nylon
banden blijven
hangen.
o
Schuif een opsteekladder
bij
voorkeur uit tegen
een
gevel
en let
daarbij
goed
op
de vergrendeling.
o
Zorg bij meerdelige
ladders dat de
haken
goed
op
of onder
(schuifladder)
de sporten
grijpen
en
daï ze zijn vergrendeld
door
middel van het borgmechanisme
voordat de ladder
wordt beklom-
men.
.
ZoÍg
ervoor
dat beklimming atleen
.mogelijk
is aan de opgestoken
zijde
(uitgezonderd
schuifladder).
.
Het losse eind
van het
optrektouw
moet,
in
de
gebruiksstand
de
schuifladder
zijn vastgezet om tenminste
2
sporten,
zo
mogelijk
loodrecht onder de optrekinÍichting.
Afb. I
o
Let
oF de borging
van de
onderlinge
ladderdelen
voordat de lad-
der wordt beklommen.
.
De haken zijn voorzien
van een borgpat. Vergrendel
deze borgpal
altijd en ontgrendel
hem alleen voor
in-
of
uitschuiven.
De borg-
pal
voorkomt
het
ongewild
uitschuiven
van de [adder. Afb.
9
.
Zorg voor
een
juiste
volgorde van uitschuiven:
ontgrendel
de
bovenladder,
schuif
deze
uit tot de
gewenste
hoogte
en vergren-
del
deze
vervolgens.
Herhaal
deze
handeling
met
de middenlad-
der
bii
een
3-delige
ladder.
o
Bij inschuiven
altijd
eerst de middenLadder
(ontgrendelen,
inschui-
ven,
vergrendelen)
en
vervolgens
de
bovenladder
(ontgrendelen,
inschuiven,
vergrendelen).
Let extra
op het
tijdig vergrendelen
en
ontgrendeLen
van
de ladderdelen.
Beklimming
en
gebruik
Lees
voor
het
gebruik
van
de
ladder
deze
gebruiksaanwijzing
goed
door!
Bewaar
deze ook
om
later na
te kunnen
lezen.
Lees
ook
goed
de
aanwiizingen
op het
product
zetf.
Algemeen
r
Ga
niet met
meer
dan
één
peÍsoon
op
een ladder.
Afb. e
o
Beklim
de
ladder
alleen wanneer
minimaal
één hand
vrij is
(bij
voorkeur
twee
handen)
om de
tadder mee
te beklimmen
en
altiid
met
het
gezicht
naar
de ladder
toe. Aft. G
r
Beklim
een ladder
nooit hoger
dan de
vierde sport
(rode
sport)
van
bovenaf
(met
uitzondering
van
3-delige
ladders die in de
A-stand
zijn
geplaatst,
deze mogen
slechts
tot
het
scharnierpunt
worden
beklommen).
.
Draag
bij het
gebruik
van de ladder
geschikt
schoeisel zonder
gladde
of vervuilde
zolen
(geen
slippers, schoenen
met hoge hak
of kLomoschoenen).
o
Sta
tijdens
het verrichten
van
werkzaamheden
altiid
met twee
voeten
op
de sport.
Ga nooit
met één
voet op de
ladder en met
de
andere
voet
op bijvoorbeeld
een raamkozijn
staan.
o
Reik
en leun
niet
te ver
opzij tijdens
werken
op een
ladder
(max.
1 armtengte),
omdat
een
te
grote
zijwaartse
belasting kan
leiden
tot
omvatlen
van
de ladder.
Verplaats
een
ladder
(indien
nodig)
wat
vaker.
Afb. H
.
Verplaats
nooit
de ladder
terwiil
er iemand
o0 staat.
Reformladder
o
Schuif
een
3-deLige
ladder
in de
A-stand
nooit verder
uit dan
de
rode
sport
tot het
scharnierpunt.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Altrex reformladder 3x7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Altrex reformladder 3x7

Altrex reformladder 3x7 Bedienungsanleitung - Holländisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info