Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
Handleiding
PowerTel
60 plus
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PowerTel
  60 plus

  Handleiding • Page 2

  Übersicht
  Overzicht

  Dit uitvouwblad
  Bitte klappen
  toont u een
  Sie overzicht
  diese Seite
  van
  aus
  uw telefoon.

  U2 • Page 3

  OVERZICHT
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  +60dB

  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22

  Kiestoets
  Directkiestoets M1
  Wissen / Opslaan
  Directkiestoets M2
  Naar boven bladeren
  Sneltoets
  Naar onder bladeren
  Oproeplijst / Annuleren
  Weergave van nieuwe oproep
  (zie pagina 30)
  Telefoonboek
  Nummer opslaan
  R-toets
  Nummerherhaling
  Led-lampje 'Telefoon rinkelt'
  Led-lampje 'Luidspreker ingeschakeld'
  Knop luidspreker
  Hoornvolume versterken
  Led-lampje 'Hoornvolume versterkt'
  Instelling hoornvolume (verborgen onder hoorn)
  Instelling belvolume
  Instelling klank
  Instelling luidsprekervolume • Page 4 • Page 5

  INHOUDSOPGAVE
  De telefoon in gebruik nemen..................................................................................6
  De Verpakkingsinhoud controleren......................................................................6
  De telefoon aansluiten ..........................................................................................7
  Wandmontage........................................................................................................9
  Schermweergave .................................................................................................11
  Ingebruikneming..................................................................................................12
  Telefoneren ...............................................................................................................16
  Een nummer manueel vormen en bellen..........................................................16
  Gesprek beëindigen.............................................................................................16
  Een oproep beantwoorden .................................................................................17
  Luidspreker in-/uitschakelen ...............................................................................17
  Versterking van hoornvolume inschakelen .......................................................18
  Volume van de hoorn instellen .........................................................................18
  Klank van de hoorn instellen .............................................................................18
  Luidsprekervolume instellen ..............................................................................18
  Een nummer bellen met nummerherhaling ....................................................19
  Een nummer uit de Oproeplijst bellen ..............................................................19
  1 • Page 6

  INHOUDSOPGAVE
  Een nummer uit het telefoonboek bellen..........................................................20
  Een nummer bellen via een sneltoets ..............................................................21
  Een directkiesnummer /noodnummer bellen ..................................................22
  De telefoon instellen ...............................................................................................24
  Belvolume.............................................................................................................24
  Telefoonboek ........................................................................................................24
  Sneltoets...............................................................................................................28
  Directkiesnummer / Noodnummer ....................................................................29
  Oproeplijst ............................................................................................................30
  Basisinstellingen veranderen .............................................................................32
  Speciaal gebruik ..................................................................................................34
  Bijlage .......................................................................................................................36
  Veiligheidsaanwijzingen......................................................................................36
  Reglementair gebruik ..........................................................................................36
  Installatieplek .......................................................................................................36
  Adapter .................................................................................................................37
  Compatibele hoorapparaten...............................................................................37
  2 • Page 7

  INHALTSVERZEICHNIS
  INHOUDSOPGAVE
  Afvalverwijdering.................................................................................................38
  Probeemoplossing...............................................................................................38
  Onderhoud ...........................................................................................................40
  Garantie ................................................................................................................40
  Conformiteitsverklaring.......................................................................................41
  Index..........................................................................................................................44
  Nota’s ........................................................................................................................46

  3 • Page 8

  INHALTSVERZEICHNIS

  4 • Page 9

  DeTelefon
  telefoon
  in in
  Betrieb
  gebruiknehmen
  nemen

  Service-Hotline Deutschland 01805 001388
  (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

  5 • Page 10

  DE TELEFOON

  IN GEBRUIK NEMEN

  De telefoon in gebruik nemen
  Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen op pagina 36 voordat u de
  telefoon in gebruik neemt.
  Opgelet: wanneer de versterker geactiveerd is en de volumeknop op maximum staat, kan de telefoon een erg hoog geluidsvolume bereiken.
  Wees daarom voorzichtig bij het wisselen tussen gebruikers met normaal
  gehoor en verminderd gehoor.

  De Verpakkingsinhoud controleren
  De verpakking bevat:
  • 1 telefoon (bureaubladtoestel)
  • 1 hoorn
  • 1 spiraalsnoer voor hoorn
  • 1 adapter
  • 1 telefoonaansluitingskabel
  • 1 wandmontagebeugel
  • 1 bedieningshandleiding

  6 • Page 11

  DE TTELEFOON
  ELEFON ININBGEBRUIK
  ETRIEB NEHMEN
  NEMEN
  Belangrijk:
  • Gebruik enkel de meegeleverde telefoonaansluitingskabel, omdat het
  apparaat met een andere aansluitingskabel eventueel niet functioneert.

  De telefoon aansluiten
  Om alle functies van de telefoon, zoals het handsfree bellen en de versterking
  van het volume in de hoorn, is een stroombron nodig. Dit kan de meegeleverde adapter of batterijen (niet meegeleverd) zijn.
  1. Leg de batterijen in het geopende batterijvakje
  Gebruik enkel batterijen van het type AA 1,5 V.
  Let op de juiste polariteit! Sluit het deksel van
  het batterijvakje.

  Zorg er altijd voor dat, wanneer u de batterijen erin legt of vervangt, de telefoon niet aangesloten is op het telefoonnetwerk en/of op de netstroom.

  7 • Page 12

  TELEFON
  D
  E TELEFOON
  IN BIN
  ETRIEB
  GEBRUIK
  NEHMEN
  NEMEN
  2. Sluit de telefoon aan zoals afgebeeld in het schema. Gebruik enkel de meegeleverde telefoonaansluitingskabel, omdat het apparaat met een andere
  aansluitingskabel eventueel niet functioneert.

  Trilvoorziening
  (niet meegeleverd)

  Stroom-stopcontact

  Telefoonaansluiting

  Om een compatibele trilvoorziening te gebruiken, steekt u de stekker van de
  trilvoorziening in de poort "Vibrat." van de telefoon.
  Er zijn geen andere instellingen nodig.
  De trilvoorziening is niet meegeleverd.

  8 • Page 13

  DE TELEFOON

  IN GEBRUIK NEMEN

  Wandmontage
  De telefoon kan op een muur worden gemonteerd. Om de telefoon te bevestigen heeft u twee schroeven nodig.
  Steek de uitstekende punten (1) van de wandmontagebeugel (2) in de gleuven
  (3) op de achterkant van de telefoon. Schuif de wandmontagebeugel (2) 10 mm
  naar boven tot hij hoorbaar vastklikt.

  3

  3

  2
  1

  Waarschuwing: In de nabijheid van de te boren gaten mogen zich geen leidingen bevinden (kabels, waterleidingen etc.).

  Boor twee gaten met een afstand tussen beide die overeenkomt met de afstand
  van de ophangvoorzieningen en laat de schroeven 5 mm uit de muur steken.
  Plaats de telefoon via de ophanginrichtingen op de schroeven en schuif de
  telefoon wat naar beneden.
  9 • Page 14

  DE TELEFOON

  IN GEBRUIK NEMEN

  Draai de hoornhaak (4) in de hoornhouder 180° om, zodat u de hoorn erin kunt
  hangen.

  4

  4

  4

  10

  4

  4 • Page 15

  DE TELEFOON

  IN GEBRUIK NEMEN

  Schermweergave
  Vervang de batterijen.

  14:45
  11/06

  Weergave van de tijd.
  Weergave van de datum.
  U bevindt zich in het telefoonboek.

  CID

  U bevindt zich in de oproeplijst.

  NEW

  De huidige registratie in de oproeplijst is nieuw.
  Herhaaldelijke oproep vanuit dit nummer.
  Weergave van het positienummer in de oproeplijst.

  TOTAAL:XX
  NIEUW:XX

  U hebt XX registraties in de oproeplijst.
  U hebt XX nieuwe registraties in de oproeplijst.

  11 • Page 16

  DE TELEFOON

  IN GEBRUIK NEMEN

  Ingebruikneming
  Wanneer u de telefoon voor de eerste keer via de adapter aansluit op een stopcontact of wanneer u er voor de eerste keer batterijen in steekt, wordt u automatisch gevraagd diverse basisinstellingen in te voeren.
  Wanneer u bij de eerste ingebruikname van de telefoon het instellen van een
  bepaalde functie afbreekt, door bv. de hoorn op te nemen, kunt u deze op een
  ander moment instellen (zie pagina 32).
  In het beeldscherm knippert DEUTSCH (leveringstoestand).
  Selecteer met
  Druk op

  of

  de gewenste taal.

  om de instelling op te slaan.

  In het beeldscherm verschijnt LCD-CONTRAST.
  Selecteer met
  Druk op

  of

  een instelling (1 2 3 4).

  om de instelling op te slaan.

  In het beeldscherm verschijnt TIJD/DATUM INSTL en de 'uren' beginnen te
  knipperen.
  Voer met
  12

  of

  het uur in en druk op

  . • Page 17

  DE TELEFOON
  Voer met

  of

  IN GEBRUIK NEMEN

  de minuten in en druk op

  Voer met

  of

  de dag in en druk op

  Voer met

  of

  de maand in en druk op

  .
  .
  .

  In het beeldscherm knippert PAUZE TIJD.
  Selecteer met

  of

  de lengte van de kiespauze (1-4 seconden). Dit

  is enkel van belang wanneer u uw telefoon gebruikt in een telefooncentrale (zie
  pagina 34). Als dit niet relevant is voor u, drukt u gewoon op

  .

  In het beeldscherm knippert FLASH TIJD.
  Selecteer met

  of

  die voor uw aansluiting geschikte flashtijd.

  Voor de meeste aansluitingen is 100 ms (vooraf ingesteld) de juiste instelling.
  U hoeft dus niets meer te wijzigen. Druk gewoon op

  .

  Nu is uw telefoon klaar voor gebruik en ziet u in het beeldscherm de normale
  weergave.
  U kunt deze instellingen op elk moment wijzigen. Meer daarover kunt u lezen
  in het hoofdstuk 'Telefoon instellen' op pagina 32.
  13 • Page 18

  DE TELEFOON

  14

  IN GEBRUIK NEMEN • Page 19

  Telefoneren

  Service-Hotline Deutschland 01805 001388
  (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

  15 • Page 20

  ELEFONIEREN
  TELEFONEREN
  ELEFON
  IN BETRIEB

  NEHMEN

  Telefoneren
  Een nummer manueel vormen en bellen
  Om iemand te telefoneren, kunt u:
  -

  eerst de hoorn afnemen en dan het telefoonnummer vormen.

  -

  een telefoonnummer vormen en dan de hoorn afnemen.

  of
  -

  een telefoonnummer vormen en op toets

  of toets

  drukken.

  De luidspreker wordt ingeschakeld en het telefoonnummer wordt gebeld
  (voor het gebruik van de luidspreker zijn de adapter/batterijen nodig).


  Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

  Gesprek beëindigen
  Om een gesprek te beëindigen, kunt u:
  -

  de hoorn opleggen.

  of
  -

  op de toets

  drukken wanneer u het gesprek hebt gevoerd via de

  luidspreker (de rode lamp in de toets brandt).

  16 • Page 21

  TTELEFONIEREN
  ELEFONEREN

  Een oproep beantwoorden
  Hef de hoorn op of druk op de toets

  .

  Luidspreker in-/uitschakelen
  Tijdens een telefoongesprek dat u met de hoorn voert, kunt u omschakelen op
  gebruik met de luidspreker (adapter/batterijen vereist). Druk daarvoor op de
  toets

  en leg vervolgens de hoorn op.

  Wanneer u het gesprek wilt voortzetten met de hoorn, heft u gewoon de hoorn
  op.

  Houd rekening met het volgende:
  - Bij gebruik van de luidspreker wordt uw stem overgedragen door de microfoon in het telefoontoestel. Spreek daarom in de richting van de voorkant
  van het toestel van op een afstand van max. 50 cm.
  - Luide geluiden in uw omgeving worden eveneens overdragen en kunnen
  een negatief effect hebben om de verstaanbaarheid van het gesprek.

  17 • Page 22

  ELEFONIEREN
  TELEFONEREN
  ELEFON
  IN BETRIEB

  NEHMEN

  Versterking van hoornvolume inschakelen
  Het volume van de hoorn kan versterkt worden tot +60 dB (adapter/batterijen
  vereist). Druk daarvoor op toets

  . Het 'Aan'-lampje

  begint te

  branden.
  Om de volumeversterking uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets
  De kunt de volumeversterking ook uitschakelen door de hoorn op te leggen.
  Waarschuwing: Dit volume kan schade veroorzaken bij mensen met normaal
  gehoor!

  Volume van de hoorn instellen
  U kunt het volume van de hoorn aanpassen met een draaiknop (19)
  (zie uitvouwblad vooraan).

  Klank van de hoorn instellen
  U kunt de klank van de hoorn met een schuifregelaar (21) aanpassen wanneer
  de versterking op +60 dB geactiveerd is (zie uitvouwblad vooraan).

  Luidsprekervolume instellen
  U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met een schuifregelaar (22)
  (zie uitvouwblad vooraan).
  18

  . • Page 23

  TTELEFONIEREN
  ELEFONEREN

  Een nummer bellen met nummerherhaling
  De telefoon slaat het laatst gevormde telefoonnummer op.


  Hef eerst de hoorn op of druk op de toets

  en dan op toets

  .

  of


  Druk eerst op toets

  en hef dan de hoorn op of druk op de toets

  .

  Een nummer uit de Oproeplijst bellen
  In de oproeplijst worden de oproepen die u niet hebt beantwoord, opgeslagen.
  Meer informatie vindt u in hoofdstuk 'Oproeplijst' op pagina 30.


  Hef eerst de hoorn op of druk op toets
  en

  , kies dan met de toetsen

  het gewenste nummer en druk dan op

  .

  of

  19 • Page 24

  ELEFONIEREN
  TELEFONEREN
  ELEFON
  IN BETRIEB  NEHMEN

  Kies eerst met de toetsen

  en

  het gewenste nummer en hef

  dan de hoorn op of druk op toets

  Een nummer uit het telefoonboek bellen
  Informatie over het invoeren en opslagen van nummers in het telefoonboek,
  vindt u in het hoofdstuk 'Telefoonboek' op pagina 24.


  Hef eerst de hoorn op of druk op de toets  Druk op de toets
  nummer en druk op

  , kies met de toetsen

  .
  en

  het gewenste

  .

  ou


  Druk eerst op toets

  , kies met de toetsen

  en

  gewenste nummer en hef dan de hoorn op of druk op toets

  20

  het
  . • Page 25

  TELEFON

  IN

  BETRIEB
  TELEFONEREN
  NEHMEN

  Een nummer bellen via een sneltoets
  Hoe u telefoonnummers onder de sneltoetsen opslaat, vindt u in hoofdstuk
  'Sneltoetsen' op pagina 28.


  Hef eerst de hoorn op of druk op de toets  Druk op de sneltoets

  .

  en vervolgens op de toets voor de geheugen-

  plaats (0 - 9).
  of


  Druk eerst op de sneltoets

  en vervolgens de toets voor de geheu-

  genplaats (0 - 9).


  Hef de hoorn op of druk op de toets

  .

  21 • Page 26

  TELEFONEREN
  ELEFONIEREN

  Een directkiesnummer /noodnummer bellen
  Via de directkies-/noodnummertoetsen kunt u nooddiensten of personen ter
  hulp roepen. Hoe u directkies-/noodnummers opslaat, vindt u in hoofdstuk
  'Directkies-/noodnummers' op pagina 29.


  Hef eerst de hoorn op of druk op de toets  Druk op de noodtoets

  of

  .

  .

  of


  Druk eerst op de noodtoets

  of  Hef de hoorn op of druk op de toets

  .
  .

  Tip: De opgeslagen telefoonnummers op de directkies-/noodtoetsen kunnen
  niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude
  nummers overgeschreven.

  22 • Page 27

  De telefoon
  instellen

  Service-Hotline Deutschland 01805 001388
  (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

  23 • Page 28

  TELEFON
  EINSTELLEN
  D
  E TELEFOON
  IN
  BINSTELLEN
  ETRIEB NEHMEN

  De telefoon instellen
  Belvolume
  U kunt het volume van de beltoon aanpassen met een schuifregelaar (20) (zie
  uitvouwblad vooraan).

  Telefoonboek
  In het telefoonboek kunt u 32 telefoonnummers met de bijhorende namen opslaan.
  • Voer bij alle telefoonnummers ook het kengetal in, zodat ook binnenkomende plaatselijke gesprekken kunnen worden ingedeeld in het telefoonboek.
  • Als er geen opslagruimte meer vrij is, verschijnt er in het beeldscherm het
  bericht TELEFOONBOEK VOL.
  Om ruimte vrij te maken moet u eerst een ander nummer wissen.
  • De registraties in het telefoonboek worden alfabetisch gesorteerd. Om
  rechtstreeks naar een registratie te gaan, drukt u op de toetsen van de eerste letters.

  24 • Page 29

  ELEFON
  EINSTELLEN
  TELEFON
  DE T
  TELEFOON
  IN
  BETRIEB
  INSTELLEN
  NEHMEN

  Namen invoeren
  Op de cijfertoetsen staan ook letters vermeld. Door meermaals op een bepaalde toets te drukken, kunnen ook de cijfers en speciale tekens die op de toets
  staan gedrukt, worden weergegeven.
  Een spatie voert u in met de toets
  Tekens wissen doet u met

  .
  .

  Om dezelfde letter tweemaal na elkaar in te voeren, drukt u eerst eenmaal op
  de letter. Wacht dan even tot de cursor (het knipperende streepje) één plaats
  verder is gesprongen. Druk dan opnieuw op de lettertoets.
  Telefoonboekregistraties invoeren


  Druk op

  .  Druk op

  en bevestig OPSLAAN? met  Voer het telefoonnummer in en druk op  Voer de naam in en druk op

  .
  .

  .

  25 • Page 30

  Making
  and
  calls
  TELEFON
  D
  E TELEFOON
  IN receiving
  BINSTELLEN
  ETRIEB NEHMEN
  Telefoonboekregistraties wijzigen


  Druk eerst op

  en kies dan met

  en

  de gewenste registra-

  tie.
  en bevestig WIJZIGEN? met  Druk ongeveer 3 seconden op  Voer het telefoonnummer in en druk op  Voer de naam in en druk op

  .

  .

  .

  Individuele telefoonboekregistraties wissen


  Druk eerst op

  en kies dan met

  en

  de gewenste registra-

  tie.


  Druk op  Druk op

  26

  . In het beeldscherm verschijnt WISSEN?.
  gedurende ong. 4 seconden. De registratie wordt gewist. • Page 31

  Making
  receiving
  calls
  TELEFON
  DE TELEFOON
  IN and
  BETRIEB
  INSTELLEN
  NEHMEN
  Alle telefoonboekregistraties wissen


  Druk eerst op

  en kies dan met

  en

  de gewenste registra-

  tie.


  Druk op

  ALLES


  Druk op

  gedurende ong. 4 seconden. In het beeldscherm verschijnt

  WISSEN?.
  gedurende ong. 4 seconden.

  Tip: Als u een proces wilt stoppen, drukt u op de CID-toets.

  27 • Page 32

  Making
  and
  calls
  TELEFON
  D
  E TELEFOON
  IN receiving
  BINSTELLEN
  ETRIEB NEHMEN

  Sneltoets
  U kunt 10 telefoonnummers op de cijfertoetsen 0 - 9 opslaan.
  Sneltoetsen opslaan


  Druk op

  .  Voer het telefoonnummer in en druk op  Voer de naam in en druk op  Druk op de cijfertoets waarop het snelnummer moet worden opgeslagen.

  .

  .

  Om te telefoneren met snelnummers, zie pagina 21.

  Tip: De opgeslagen snelnummers kunnen niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude overgeschreven.

  28 • Page 33

  Making
  receiving
  calls
  TELEFON
  DE TELEFOON
  IN and
  BETRIEB
  INSTELLEN
  NEHMEN

  Directkiesnummer / Noodnummer
  U kunt de directkiestoetsen M1 en M2 gebruiken als automatisch kiesnummer
  en/of als geheugen voor een noodnummer. Dat bespaart de 'omweg' via het
  telefoonboek of de sneltoetsen.
  Directkiesnummers/noodnummers opslaan


  Druk op

  .  Voer het telefoonnummer in en druk op  Voer de naam in en druk op

  .  Druk op de directkiestoets

  of

  .

  waarop het directkiesnummer

  moet worden opgeslagen.

  Tip: De opgeslagen telefoonnummers op de directkies-/noodtoetsen kunnen
  niet worden gewist. Bij het opslaan van nieuwe nummers worden de oude
  overgeschreven.

  29 • Page 34

  TELEFON
  EINSTELLEN
  D
  E TELEFOON
  INSTELLEN

  Oproeplijst
  Tip: Op deze functie te kunnen gebruiken, moet uw telefoonaansluiting
  beschikken over belleridentificatie. Contacteer uw telefoonmaatschappij
  voor meer informatie.
  Als bij uw aansluiting belleridentificatie (CLIP) mogelijk is, wordt wanneer de
  telefoon rinkelt, het telefoonnummer en/of de naam van de beller weergegeven
  indien die is geregistreerd in het telefoonboek. Als de beller het identificeren
  van zijn telefoonnummer heeft uitgeschakeld of als het nummer om een andere reden niet beschikbaar is, verschijnt hierover een bericht. Het telefoonnummer kan dan niet worden weergegeven en kan ook niet in de oproeplijst worden opgeslagen.
  In het standaardscherm ziet u hoeveel oproepen op de oproeplijst staan en
  hoeveel daarvan NIEUW (nog niet bekeken) zijn. In totaal kunnen 32 nummers
  worden opgeslagen in de oproeplijst. Een rood knipperend led-lampje duidt
  aan dat er nieuwe oproepen zijn opgeslagen in de oproeplijst. Dit led-lampje
  knippert zolang er nog niet-gelezen berichten zijn. Om het knipperen te stoppen, drukt u meermaals op de knop
  .
  Telefoonnummers in de oproeplijst weergeven


  30

  Druk op

  en kies dan met

  en

  een registratie. • Page 35

  DE T
  TELEFOON
  ELEFON EINSTELLEN
  INSTELLEN
  Telefoonnummers uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek


  Druk op

  en kies dan met  Druk op  Het telefoonnummer wordt gekopieerd. Om een bijhorende naam in te voe-

  en

  een registratie.

  en bevestig KOPIEREN? met

  .

  ren, zie "Telefoonboekregistraties wijzigen", pagina 26.
  Individuele registraties wissen


  Druk op

  en kies dan met  Druk op

  . In het beeldscherm verschijnt WISSEN?.  Druk op

  gedurende ong. 4 seconden. De registratie wordt gewist.

  en

  een registratie.

  Volledige oproeplijst wissen


  Druk op  Druk op

  en kies dan met

  en

  een registratie.

  gedurende ong. 4 seconden.

  In het beeldscherm verschijnt ALLES WISSEN?.


  Druk op

  gedurende ong. 4 seconden.

  31 • Page 36

  TELEFON
  EINSTELLEN
  D
  E TELEFOON
  INSTELLEN

  Basisinstellingen veranderen
  U kunt de instellingen die u instelde bij het eerste gebruik van de telefoon (zie
  pagina 12), wijzigen indien dit nodig blijkt voor uw telefoonaansluiting of als u
  de telefoon wilt aansluiten op een telefooncentrale.


  Druk op

  gedurende ong. 5 seconden. Het menu gaat open.  De huidige instelling voor de weergavetaal verschijnt.  Wijzig de instelling met
  of druk gewoon op

  en

  en druk op

  , om de huidige instelling te behouden.  De huidige instelling voor het beeldschermcontrast verschijnt.  Wijzig de instelling met
  of druk gewoon op

  en

  en druk op

  , om de huidige instelling te behouden.  De instelling van de datum en de tijd verschijnt.  Wijzig het uur, de minuten, de dag en/of de maand met
  en druk dan op

  32

  en

  , • Page 37

  DE T
  TELEFOON
  ELEFON EINSTELLEN
  INSTELLEN
  of druk gewoon op

  , om de huidige instelling te behouden.  De instelling voor de kiespauze verschijnt (zie pagina 34).  Wijzig de instelling met
  of druk gewoon op

  en

  , om de huidige instelling te behouden.  De instelling van de flashtijd verschijnt.  Wijzig de instelling met
  of druk gewoon op

  en druk op

  en

  en druk op

  , om de huidige instelling te behouden.

  Flashtijd - voor het gebruiken van de functies van een analoog netwerk is
  een flashtijd van 100 ms correct. Toch kan het nodig zijn, bv. bij het
  gebruik van een telefooncentrale, om een flashtijd van 300 of 600 ms in
  te stellen. Meer informatie daarover vindt u in de handleiding van de
  telefooncentrale.

  33 • Page 38

  DE TELEFOON

  INSTELLEN

  Speciaal gebruik
  Gebruik met een telefooncentrale
  Als u de telefoon gebruikt in aansluiting op een telefooncentrale (bv. als u een
  “0“ moet draaien om een netlijn te krijgen), gebruikt u de toets

  voor de

  doorschakelfuncties van de telefooncentrale.
  Voor de lengte van de flashsignalen die nodig zijn voor de centrale, raadpleegt
  u de handleiding van de centrale.
  Kiespauze toevoegen
  Wanneer u in een telefoonnummer een kiespauze wilt invoegen, drukt u op de
  knop

  . Om de pauzelengte te weten die nodig is voor uw centrale, raad-

  pleegt u de documentatie van uw telefooncentrale.
  Diensten van uw telefoonmaatschappij gebruiken
  U kunt met uw telefoon ook diensten zoals 'aankloppen' of 'conferenctieoproep' gebruiken. Vraag uw telefoonmaatschappij voor meer details.

  34 • Page 39

  Anhang
  Bijlage

  Service-Hotline Deutschland 01805 001388
  (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

  35 • Page 40

  AIJLAGE
  B
  NHANG

  Bijlage
  Veiligheidsaanwijzingen
  Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem goed.

  Reglementair gebruik
  Deze telefoon is geschikt om te worden aangesloten om een analoog telefoonnetwerk. Elk ander gebruik is niet toegelaten. Eigenhandige wijzigingen of aanpassingen zijn niet toegelaten. Open het apparaat nooit en probeer het apparaat niet zelf te repareren.

  Installatieplek
  Houd rekening met het volgende:
  • Plaats de telefoon op een vlak, effen oppervlak of bevestig hem aan de
  wand.
  • Leg de aansluitingskabel zo, dat er niemand over kan struikelen.
  • Zorg ervoor dat het stopcontact met de adapter op elk moment toegankelijk
  is, om het apparaat snel uit het stopcontact te kunnen halen.
  • Bewaar een afstand van ong. 1 meter met andere elektronische apparaten,
  om een wederzijdse beïnvloeding te vermijden.
  • Vermijd hinder door rook, stof, schokken, chemische stoffen, vochtigheid,
  hitte of direct zonlicht.
  36 • Page 41

  ABNHANG
  IJLAGE

  Adapter
  Opgelet: Gebruik alleen de meegeleverde adapter, want andere adapters
  kunnen de telefoon beschadigen. Blokkeer de toegang tot de adapter niet
  met meubels of andere voorwerpen.

  De adapter voldoet aan de vereisten van de Ecodesignrichtlijn van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG).
  Dit betekent dat zowel tijdens bedrijf als in stand-by het
  stroomverbruik aanzienlijk lager is dan dat van adapters van
  oudere generaties.

  Compatibele hoorapparaten
  De telefoon is afgestemd op hoorapparaten en is compatibel met de meeste
  hoorapparaten op de markt.
  Toch kan, omwille van de variëteit in verkrijgbare modellen, een foutloze werking met elk type hoorapparaat niet worden gegarandeerd.

  37 • Page 42

  AIJLAGE
  B
  NHANG
  Opgelet: wanneer de versterker geactiveerd is en de volumeknop op maximum staat, kan de telefoon een erg hoog geluidsvolume bereiken.
  Wees daarom voorzichtig bij het wisselen tussen gebruikers met normaal
  gehoor en verminderd gehoor.

  Afvalverwijdering
  U bent wettelijk verplicht consumentengoederen op geschikte wijze af
  te voeren. Het symbool hiernaast, dat zich ook op de telefoon bevindt,
  betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen
  gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd.
  Elektrische of elektronische apparaten dient u in te leveren bij een verzamelpunt van een bevoegde afvalbeheerder.
  Batterijen levert u in bij uw winkelier of bij bevoegde verzamelpunten
  die daarvoor een geschikte container ter beschikking stellen.
  De verpakkingsmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften.

  Probeemoplossing
  Als u problemen hebt met uw telefoon, controleert u eerst de volgende aanwijzingen.
  38 • Page 43

  ABNHANG
  IJLAGE
  In geval van technische problemen kunt u contact opnemen met onze servicehotline. Het telefoonnummer daarvan vindt u op onze website
  www.amplicomms.com
  Bij garantieaanspraken neemt u contact op met uw handelaar. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.
  Geen telefoongesprek mogelijk
  - De telefoonleiding is niet goed aangesloten of is defect. Gebruik enkel de
  meegeleverde telefoonaansluitingskabel.
  Naast het scherm knippert een rood lampje
  U hebt een nieuwe oproep ontvangen. Blader met de pijltoetsen door de
  oproeplijst. Zodra u de registratie(s) hebt bekeken, knippert het lampje niet
  meer (zie pagina 30).
  Bij gebruik van de telefoon zijn er storingen te horen in de hoorn. / Het internet is erg langzaam
  - Sluit de telefoon via een ADSL-filter aan op de telefoonaansluiting in de wand
  als u uw telefoonkabel ook voor een breedband-internetaansluiting gebruikt.
  De belleridentificatie werkt niet
  - De belleridentificatie is een service van uw telefoonmaatschappij. Contacteer uw telefoonmaatschappij voor meer informatie.
  - De beller heeft de weergave van zijn telefoonnummer uitgeschakeld.
  39 • Page 44

  AIJLAGE
  B
  NHANG

  Onderhoud  Reinig de behuizing met een zachte en pluisvrije doek.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplossingsmiddelen.

  Garantie
  AMPLICOMMS-apparaten worden geproduceerd en getest met de modernste
  productieprocessen. Nauwkeurig geselecteerde materialen en geavanceerde
  technologieën zorgen voor een probleemloze werking en een lange levensduur.
  De garantie geldt niet indien de oorzaak van een defect bij de netwerkoperator
  of bij een eventueel tussengevoegd apparaat ligt. De garantie geldt niet voor
  de batterijen, accu's of accupacks gebruikt in het product. De garantieperiode
  bedraagt 24 maanden, berekend vanaf de dag van aankoop.
  Binnen de garantieperiode worden alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, kosteloos gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen
  aan het apparaat door de koper of door derden. Schade die door onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren,
  onrechtmatige aansluiting of installatie, geweld of andere externe invloeden is
  ontstaan, wordt niet gedekt door de garantie.
  Wij behouden ons het recht voor, in geval van een klacht, om naar eigen goeddunken de defecte delen te repareren of te vervangen, of het volledige apparaat te ruilen. Ingeruilde onderdelen of ingeruilde apparaten worden onze
  40 • Page 45

  ABNHANG
  IJLAGE
  eigendom. Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, in zoverre ze niet
  gebaseerd zijn op opzet of grote nalatigheid vanwege de fabrikant.
  Indien uw apparaat toch een defect vertoont binnen de garantieperiode, neemt
  u uitsluitend contact op met de handelszaak waar u het AMPLICOMMS-apparaat hebt gekocht, op vertoon van uw aankoopbewijs. Alle garantieclaims volgens deze bepaling kunnen enkel geldig worden gemaakt bij uw handelaar. Na
  twee jaar na aankoop en overhandiging van onze producten vervallen de
  garantierechten.

  Conformiteitsverklaring
  Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn:
  1999/5/EG Richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De conformiteit
  met bovengenaamde richtlijn wordt bevestigd door het CE-kenteken op het
  apparaat.
  De volledige conformiteitsverklaring kunt u gratis downloaden van onze
  website www.amplicomms.com.

  41 • Page 46

  42 • Page 47

  Index

  Service-Hotline Deutschland 01805 001388
  (Kosten bei Drucklegung: 14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

  43 • Page 48

  INDEX

  Index
  A
  Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . 38
  B
  Basisinstellingen veranderen . . . . . . 32
  Batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  Belvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  C
  Compatibele hoorapparaten . . . . . . . 37
  Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . 41
  D
  De telefoon aansluiten . . . . . . . . . . . . . 7
  Diensten van uw
  telefoonmaatschappij . . . . . . . . . . . . . 34
  Directkiesnummer. . . . . . . . . . . . . . . . 29
  E
  Een nummer manueel vormen en
  bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Een oproep beantwoorden . . . . . . . . 17
  44

  F
  Flashtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  G
  Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . 16
  I
  Individuele registraties wissen . . . . . 31
  Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Installatieplek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
  K
  Kiespauze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Klank van de hoorn. . . . . . . . . . . . . . . 18
  L
  Luidspreker in-/uitschakelen . . . . . . . 17
  Luidsprekervolume . . . . . . . . . . . . . . . 18
  N
  Namen invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Noodnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  Nummerherhaling . . . . . . . . . . . . . . . 19 • Page 49

  INDEX
  O
  Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
  Oproeplijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 30
  P
  Probeemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . 38
  R
  Reglementair gebruik . . . . . . . . . . . . . 36
  S
  Schermweergave . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Sneltoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  Sneltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Telefoonnummers uit de oproeplijst
  opslaan in het telefoonboek . . . . . . . 31
  V
  Veiligheidsaanwijzingen. . . . . . . . . . . 36
  Verpakkingsinhoud . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  Versterking van hoornvolume . . . . . . 18
  Volledige oproeplijst wissen . . . . . . . 31
  Volume van de hoorn . . . . . . . . . . . . . 18
  W
  Wandmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  T
  Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 24
  Telefoonboekregistraties invoeren . . 25
  Telefoonboekregistraties wijzigen. . . 26
  Telefoonboekregistraties wissen. . . . 26
  Telefooncentrale . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  Telefoonnummers in de oproeplijst
  weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
  45 • Page 50

  INDEX
  N
  OTA’S

  Nota’s

  46 • Page 51 • Page 52

  4 250711 992514

  Audioline GmbH, D-41460 Neuss
  09/2014 – Editie 4.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Amplicomms PowerTel 60 Plus wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Amplicomms PowerTel 60 Plus in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Amplicomms PowerTel 60 Plus

Amplicomms PowerTel 60 Plus Bedienungsanleitung - Deutsch - 54 seiten

Amplicomms PowerTel 60 Plus Bedienungsanleitung - Englisch - 54 seiten

Amplicomms PowerTel 60 Plus Bedienungsanleitung - Französisch - 54 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info