Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
49
48
SS
4. Ibruktagande
Innan du tar apparaten i bruk, måste
du säkerställa att ...
apparaten, nätkontakten och
nätsladden är i felfria och
–all förpackningsmateriel
avlägsnats från apparaten.
Rengör eventuellt tillbehörsdelarna
enligt beskrivningen under punkt 7.
nedan.
5. Fastsätt / borttagning tillbehör
Varning! Efter användning kan tillbe-
hörsdelarna vara mycket varma!
Fastsättning av en tillbehörsdel ...
tryck fast delen på
tillbehörshållaren tills den
snäpper fast med ett tydligt klick.
Borttagning av en tillbehörsdel ...
stäng först av apparaten,
•låt den svalna och
tryck sedan på frigöringsknappen.
Nu kan du bara dra av tillbehörsdelen.
6. Inkoppling / avstängning /
stegomkoppling
När du har satt fast den valda tillbe-
hörsdelen och anslutit nätkontakten till
vägguttaget ...
kan du med reglaget koppla in
apparaten och välja önskad
blåseffekt:
„1” låg blåseffekt
„2” kraftig blåseffekt
„C” endast kalluft (=cool)
Med „Turbo”-knappen kan du
under kort tid koppla in
max blåseffekt.
Du stänger av apparaten genom att
skjuta reglaget till ...
„0” = apparaten avstängd
7. Rengöring och skötsel
Öppna aldrig apparatens hölje. Det
finns inga manöverorgan innanför
höljet. Vid öppnat hölje kan livsfara
genom elchock föreligga. Innan du
rengör apparaten ...
dra först ur nätkontakten
ur vägguttaget ,
och låt apparaten först svalna
fullständigt.
Inga delar av apparaten får
doppas i vatten eller andra
vätskor! I annat fall kan livsfara
genom elchock föreligga när vid
förnyad användning vätskerester
kan komma i beröring med
spänningsförande delar.
Rengör tillbehörsdelarna och
apparaten med en torr eller högst
något fuktig trasa – torka därefter
alla delar noggrant torrt.
Använd inga rengörings- eller
lösningsmedel – da kan skada
plastytorna.
8. Förvaring
Låt apparaten svalna ordentligt innan
du lägger den i nylon-förvaringsväskan.
Förvara alltid apparaten i denna väska
för att skydda den mot damm. Förvara
apparaten på en torr plats.
9. Skrotning
vid tidpunkten för framställning av
denna anvisning (juli 2003) är inga
speciella skrotningsföreskrifter kända.
Du kan emellertid förebygga
olycksrisker genom lekande barn
genom att före skrotningen avlägsna
nätkontakten och därmed göra
apparaten obrukbar.
Några tips för den
perfekta frisyren
Styla håret först när det är nästan torrt.
Dela upp håret i mindre slingor
för att uppnå större volym.
Du får mer volym i håret om du
börjar torka vid hårfästet och
fortsätter ut mot topparna.
Vänta efter avstängningen ett par
sekunder innan du lossa locken.
Låt håret svalna väl innan du
kammar ut det.
24

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Balance KH 5500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Balance KH 5500 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info