Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
6 XENYX 1202FX/1002FX Gebruiksaanwijzing
1.3 Voordat u begint
1.3.1 Uitlevering
Teneinde een veilig transport te waarborgen werd uw mengpaneel in de fabriek
zorgvuldig verpakt. Mocht de doos desondanks beschadigingen vertonen, kijkt u
dan direct, of de buitenkant van het apparaat beschadigt is geraakt.
Stuurt u het apparaat bij eventuele beschadigingen NIET aan ons
terug, maar neemt u dringend eerst contact op met uw dealer en het
transportbedrijf, aangezien elke aanspraak op vergoeding anders
teniet kan worden gedaan.
Om een optimale bescherming van je XENYX te garanderen raden we je
aan om tijdens gebruik en voor vervoer een koffer te gebruiken.
Gebruik alsjeblieft de originele doos om schade bij opslag en
verzending te vermijden.
Laat zonder toezicht geen kinderen met het apparaat of
verpakkingsmateriaal omgaan.
Neem alsjeblieft de milieuvoorschriften in acht bij het weggooien van
het verpakkingsmateriaal.
1.3.2 Eerste gebruik
Zorgt u alstublieft voor voldoende luchttoevoer en stelt u het mengpaneel
niet in de buurt van verwarmingen neer, om oververhitting van het apparaat
tevoorkomen.
Sluit de XENYX nooit aan op de transformator, terwijl deze al op het
stopcontact is aangesloten! Eerst verbindt u het uitgeschakelde
paneel met de transformator en dan pas legt u de verbinding met de
hoofdstroom c.q. het stopcontact.
Let u er alstublieft op, dat alle apparaten geaard dienen te zijn.
Voor uw eigen veiligheid dient u in geen geval de aarding van de
apparaten c.q. de netkabel te verwijderen of onklaar te maken.
Het toestel met altijd met een intacte aarddraad aan het stroomnet
aangesloten zijn.
Zorgt u er alstublieft voor dat het apparaat uitsluitend door ter zake
kundige personen aangesloten en bediend wordt. Tijdens en na het
aansluiten dient men altijd op voldoende aarding van de persoon die
met het apparaat bezig is te letten, elektrostatische ontladingen e.d.
kunnen de bedrijfseigenschappen anders nadelig beïn-vloeden.
1.3.3 Online-registratie
Registreer uw nieuw BEHRINGER-apparaat na aankoop zo snel mogelijk op onze
website http://behringer.com en lees de garantievoor-waarden aandachtig door.
Mocht uw product van BEHRINGER defect raken, willen wij het zo snel mogelijk
repareren. Neemt in dat geval direct contact op met de BEHRINGER-leverancier
waar u het apparaat gekocht heeft. Als uw BEHRINGER-leverancier niet bij u
in de buurt gevestigd is, kunt u ook direct contact opnemen met een van onze
vestigingen. Op de originele verpakking van het apparaat vindt u een lijst met
de adressen van onze BEHRINGER-vestigingen (Global Contact Information/
European Contact Information). Als er voor uw land geen contactadres
vermeld is, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde importeur.
Onder het kopje Support op onze website http://behringer.com kunt u ook de
contactadressenvinden.
Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons geregistreerd is,
wordthet afhandelen van uw garantiea-anspraken aanmerkelijk eenvoudiger.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
2. Bedieningselementen
enAansluitingen
In dit hoofstuk worden de verschillende bedieningselementen van uw
mengpaneel beschreven. Alle regelaars, schakelaars en aansluitingen komen
uitgebreid aan bod.
2.1 De monokanalen
Afb. 2.1: De aansluitingen en regelaars van de monokanalen
MIC
Ieder monoingangskanaal biedt u een symmetrische microfoon ingang via de
XLR-bus, waarbij door een druk op een knop ook een +48 V fantoomvoeding
voor de werking van condensator microfoons ter beschikking staat. DeXENYX
Preamps maken een onvervalste, ruisvrijeversterking mogelijk, zoals men
typisch genoeg alleen van dure Outboard-voorversterkerskent.
Zet het weergavesysteem stil, voordat u de fantoomvoeding activeert.
Anders wordt er een inschakelgeluid via de meeluiserluidspreker
weergegeven. Zie verder de aanwijzingen in paragraaf 2.4
“De Main-sectie”.
LINE IN
Elke mono-ingang beschikt ook over een symmetrische Line-ingang, die als
6,3-mm klinkerbus is uitgevoerd. Op deze ingangen kunnen ook asymmetrisch
geschakelde stekkers (monoplug) worden aangesloten.
Denkt u er alstublieft aan, dat u altijd of de microfoon- of de line-ingang van een
kanaal mag gebruiken, maar nooit beidentegelijk!
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Behringer Xenyx 1002FX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Behringer Xenyx 1002FX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Behringer Xenyx 1002FX

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Behringer Xenyx 1002FX Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info