Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Suomi - 1
Huomio! Lue alla olevat ohjeet huolella. Tutustu
viimeistelyleikkurin käyttöelimiin ja määräysten-
mukaiseen käyttöön. Säilytä käyttöohje varmaan
paikkaan myöhempää käyttöä varten.
Viimeistelyleikkurissa olevien tunnuskuvien sel-
vitys
Yleinen vaarasta ilmoittava ohje.
Lue käyttöohje.
Käytä suojalaseja.
Varo, etteivät koneesta sinkoutuvat esineet loukkaa
lähellä seisovia henkilöitä.
Pidä lähellä olevat henkilöt turvallisella etäisyydellä
koneesta.
Pysäytä moottori ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta ennen laitteen säätämistä tai puh-
distusta, johdon sotkeuduttua sekä jättäes-
säsi viimeistelyleikkurin edes hetkeksi ilman
valvontaa. Pidä sähkökaapeli loitolla leik-
kuulangasta.
Älä leikkaa ruohoa sateella äläkä jätä vii-
meistelyleikkuria ulos sateeseen.
Älä koskaan käytä viimeistelyleikkuria jos suojuk-
set tai suojavarusteet ovat vaurioituneet tahi kun
ne on irrotettu.
Tarkista, ettei virransyöttö- tai jatkojohdossa ole
merkkejä vaurioista tai vanhenemisesta. Irrota
välittömästi pistotulppa pistorasiasta jos verkko-
johto vahingoittuu työn aikana. ÄLÄ KOSKETA
JOHTOA, ENNEN KUIN PISTOTULPPA ON IR-
ROTETTU PISTORASIASTA. Älä käytä viimeis-
telyleikkuria, jos verkkojohto on viallinen tai rikki-
kulunut.
Tarkista ennen käyttöä ja iskun/kolhun jälkeen,
ettei laite ole kulunut tai vaurioitunut sekä korjaa
se tarvittaessa.
Älä ole paljain jaloin tai avoimissa sandaaleissa
viimeistelyleikkuria käytettäessä. Käytä aina tu-
kevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja.
Pidä jatkojohto loitolla leikkaavista osista.
Älä koskaan anna lasten tai muiden näihin ohjei-
siin tutustumattomien henkilöiden käyttää ruohon-
leikkuria. Kansalliset säännökset saattavat aset-
taa rajoituksia käyttäjän iälle. Säilytä viimeistely-
leikkuri lasten saamattomissa, kun sitä ei käytetä.
Tätä laitetta ei saa käyttää henkilöt (lapset mu-
kaan luettuna), jotka ovat ruumiillisesti, näköky-
vyltään, kuuloaistiltaan tai henkisesti rajoittuneita,
tai joiden kokemus ja tieto ovat puutteellisia, jos
eivät ole heidän turvallisuudestaan vastuussa
olevan henkilön valvonnassa tai heitä opetetaan
laitteen käsittely.
Valvo lapsia ja varmista, että he eivät leiki laitteen
kanssa.
Älä koskaan leikkaa ruohoa, jos välittömässä lä-
heisyydessä on muita henkilöitä, varsinkin lapsia
tai kotieläimiä.
Käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän
omaisuudelle aiheutuneista onnettomuuksista ja
vaurioista.
Odota, kunnes pyörivä lanka on pysähtynyt koko-
naan, ennen kuin kosketat sitä. Lanka jatkaa pyö-
rimistä virran katkaisun jälkeen ja saattaa aiheut-
taa loukkaantumisia.
Käytä viimeistelyleikkuria ainoastaan päivänva-
lossa tai hyvässä sähkövalossa.
Vältä viimeistelyleikkurin käyttöä märässä ruo-
hossa.
Pysäytä viimeistelyleikkuri, kun kuljetat sitä työ-
kohteeseen tai siitä pois.
Siirrä kädet ja jalat pois pyörivän langan kehältä
ennen käynnistämistä.
Älä vie kättä tai jalkaa pyörivän langan lähelle.
Älä koskaan käytä metallista leikkuulankaa tässä
viimeistelyleikkurissa.
Tarkista ja huolla viimeistelyleikkuri säännöllisesti.
Anna ainoastaan valtuutetun korjaamon korjata
viimeistelyleikkuria.
Varmista aina, että tuuletusaukot ovat vapaita
ruohosta.
Varo loukkaamasta itseäsi leikkuriin asennettuun
terään, joka leikkaa langat määräpituuteen.
Käännä aina viimeistelyleikkuri vaakasuoraan
asentoon ennen käynnistystä, kun olet täyttänyt/
syöttänyt lankaa.
Älä syötä ja leikkaa lankaa reunanleikkuuasen-
nossa.
Pysäytä ja irrota pistotulppa pistorasiasta:
aina, jos jätät laitteen ilman valvontaa
ennen lankakelan vaihtamista
jos verkkojohto on sotkeutunut
ennen puhdistusta ja viimeistelyleikkuriin kohdis-
tuvien töiden ajaksi.
Säilytä laite varmassa, kuivassa paikassa, lasten
ulottumattomissa. Älä aseta muita esineitä ko-
neen päälle.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat turvallisuu-
den varmistamiseksi.
Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Turvaohjeet
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
74 F 016 L70 621 09.11
74

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info