Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Suomi - 3
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC,
50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riip-
puen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.
Tietoa saat Bosch sopimushuollossa.
Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyt-
tää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkein-
taan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jo-
kaista käyttöä.
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä liit-
tää koneessa oleva pistotulppa 15 jatkojohtoon 17.
Jatkojohdon liitintä on suojeltava roiskevedeltä, sen
tulee olla kumia tai olla kumipäällysteinen.
Jatkojohdossa on käytettävä vedonpoistinta.
Liitäntäjohtoa on jatkuvasti tarkistettava mahdollis-
ten vaurioiden takia. Vain moitteettomassa kun-
nossa olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain
valtuutettu Bosch-korjaamo.
Jatkojohtoina saa käyttää ainoastaan laatuluokan
H05VV-F tai H05RN-F johtoja.
Älä liitä laitetta pistorasiaan, ennen kuin
se on täysin koottu.
Suojuksen asennus
Aseta suojus 10 leikkuupäähän 7.
Ripusta suojus leikkuupäähän ja työnnä se
taakse.
Paina suojusta alaspäin, kunnes se selvästi luk-
kiutuu (naksahdus).
Pyörien asennus
(vain ART 30/3000 COMBITRIM)
Aseta pyörät 11 ohjaintankoon 6.
Asenna ruuvi 19 ja siipimutteri 18.
Huomio: Pyörien asento voidaan muuttaa avaa-
malla siipimutteri 18 ja työntämällä ne haluttuun
kohtaan.
Pyöriä voidaan siirtää ylöspäin ja alaspäin pitkin
ohjaintankoa 6, ja asettaa tarvittavaa leikkuukorke-
utta varten.
Liikuteltavan kahvan käyttö
Liikuteltava kahva 4 voidaan asettaa eri asentoihin:
Muuta kahvan asento avaamalla kahvan ruuvi 3
ja muuttamalla liikuteltavan kahvan 4 asento.
Kiristä kahvan ruuvi 3 lukitaksesi liikuteltavan
kahvan 4 asetettuun asentoon.
Viimeistelyleikkurin varren pituuden asetus
Kierrä kiristysholkkia 5 90°.
Pidennä vartta vetämällä sitä ulospäin, ja lyhennä
työntämällä vartta sisään. Kiristä kiristysholkki 5 uu-
delleen.
Leikkuupään kulman asetus:
Muuta leikkuukulmaa painamalla poljinta 12 ja kään-
tämällä ohjaintanko 6 haluttuun asentoon.
Vapauta poljin 12.
Asetus reunojen leikkaamista varten
Pyörien siirto (jos ne on asennettu):
Avaa siipimutteri 18.
Kierrä pyörät 11 90°, kuvan osoittamalla tavalla.
Kiristä siipimutteri 18.
Leikkuupään kulman asetus:
Paina poljinta 12.
Saata ohjaintanko 6 alimpaan asentoon. Paina
poljinta 12.
Leikkuupään siirto:
Avaa kiristysholkki 5.
Kierrä ohjaintanko 6 90°, leikkuupään 7 asettami-
seksi leikkuuta/reunojen leikkaamista varten, kuvan
osoittamalla tavalla. Kiristä kiristysholkki 5 uudel-
leen.
Poista kivet, irtonaiset puukappaleet ja
muut esineet leikattavalta alueelta.
Viimeistelyleikkurin poiskytkennän jälkeen leik-
kuulanka liikkuu vielä muutamia sekunteja.
Odota, kunnes moottori/leikkuulanka on pysäh-
tynyt, ennen kuin käynnistät uudelleen.
Älä pysäytä ja käynnistä uudelleen nopeasti pe-
räkkäin.
Käynnistys ja pysäytys
Paina käynnistyskytkintä 1 ja pidä se painettuna.
Pysäytä päästämällä käynnistyskytkin 1 vapaaksi.
Työturvallisuus
Huomio! Pysäytä kone ja irrota pistotulppa
pistorasiasta ennen laitteeseen kohdistuvaa
säätöä tai puhdistusta tai jos sähköjohto on
katkennut, viottunut tai sotkeutunut.
Lanka jatkaa pyörimistä vielä muutamia se-
kunteja virran katkaisun jälkeen.
Varoitus älä kosketa pyörivää leikkuulankaa.
Kokoonpano
A
B1
B2
B3
Asetus
Leikkuu ja reunanleikkuu
C
D
E
F
G
H
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
76 F 016 L70 621 09.11
76

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info