767935

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1
61 – 105 cm
≤ 18 kg
www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
1. Over dit document
WAARSCHUWING! Deze gebruiksaanwijzing maakt deel
uit van het product en draagt bij aan een veilig gebruik.
Het niet naleven kan ernstig tot dodelijk letsel tot gevolg
hebben. Gebruik in geval van onduidelijkheden het product
niet en neem direct contact op met de speciaalzaak.
ŹLees de gebruiksaanwijzing.
ŹBewaar bij het product voor toekomstig gebruik.
ŹAls het product aan derden wordt doorgegeven, overhandig dan tevens de
gebruiksaanwijzing met het product.
Contactinformatie
U kunt in geval van vragen contact met ons opnemen.
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland +49 (0) 8221 3670 199
BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Groot-Brittannië +44 (0) 1264 386034
BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Zweden
?
2. Productbeschrijving
01 Bovenste knop 08 Schoudergordels
02 USB-C-laadpoort 09 Verstelknop
03 Onderste knop 10 Gordelslot (rode knop)
04 Rode led 11 Instelgordel
05 Ontgrendelingsknop 12 Slottongen
06 Hoofdsteun 13 Bedieningselement
07 Schouderkussen 14 Vak
Schoudergordels en hoofdsteun
Een juist ingestelde hoofdsteun beschermt het kind optimaal als het in het
kinderzitje zit. De hoofdsteun is juist ingesteld, als de schoudergordels
horizontaal of net boven de schouders van het kind lopen.
Schoudergordels losser maken 1
ŹVerstelknop ingedrukt houden.
ŹTrek beide schoudergordels naar voren.
)Trek niet aan de schouderkussens.
ŹLaat de verstelknop los.
Schoudergordels instellen 2
ŹHoud de ontgrendelingsknop van de hoofdsteun ingedrukt.
ŹSchuif de hoofdsteun totdat de schoudergordels de juiste hoogte hebben.
ŹLaat de ontgrendelingsknop los.
ªDe hoofdsteun klikt hoorbaar vast.
ŹDruk de hoofdsteun naar beneden om het vergrendelen te controleren.
ªSchoudergordels lopen horizontaal of net boven de schouders van het
kind. 3
Schoudergordels strak trekken 4
ŹInstelgordel recht eruit trekken.
)Instelgordel niet naar boven of beneden trekken.
Doe het kind de gordels om
ŹMaak de zitmodule vast op het FLEXBASEiSENSE basisstation. Zie de
gebruiksaanwijzing FLEXBASEiSENSE. 5
ŹSchoudergordels losser maken. Zie hoofdstuk “Schoudergordels en
hoofdsteun” pagina 1. 1
ŹDruk op de rode knop om het gordelslot te openen. 6
ŹKlap het gordelslot naar voren.
ŹKind in het kinderzitje zetten.
)Vermijd dikke kleding onder de gordel.
ŹLeg de schoudergordels over de schouders van het kind.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de schoudergordels niet verdraaid of
verwisseld worden.
ŹBreng beide slottongen bij elkaar. 7
ŹSlottongen in het gordelslot vastklikken.
ªDe slottongen klikken hoorbaar vast.
ŹInstelgordel recht eruit trekken. 4
)Instelgordel niet naar boven of beneden trekken.
ªSchoudergordels liggen strak tegen het lichaam van het kind.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de heupgordels zo laag mogelijk over
de lies van het kind lopen.
Doe het kind de gordels af 8
ŹDruk op de rode knop om het gordelslot te openen.
ŹKind eruit halen.
Accu opladen 9
)Alleen beschikbaar voor de DUALFIX iSENSE.
WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie en chemische brandwonden. Bij
onjuist gebruik kan de batterij beschadigd raken.
ŹAccu niet in water dompelen.
ŹHoud de accu uit de buurt van vuur.
ŹBescherm de accu tegen grote hitte. Let op de aanbevolen gebruiks- en
opslagtemperaturen.
ŹVerwijder, wijzig of vervang de accu nooit. Hij kan exploderen of giftige
stoen afgeven.
ŹAls de accu is beschadigd, vervormingen of scheuren heeft, mag u zijn
structuur niet demonteren of wijzigen.
ŹAls er uit de accu elektrische vloeistof lekt, dient u elk contact met de
extreem bijtende vloeistof te vermijden. Raadpleeg een arts in geval van
contact met de ogen of de huid.
Laad de accu voor het eerste gebruik volledig op. De eerste laadprocedure
schakelt de lichtfuncties vrij. Gebruik voor het opladen van de accu de
meegeleverde laadkabel. Dit garandeert de gespecificeerde levensduur van
de accu. Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur van +10 tot
+40°C. Steek geen vreemde voorwerpen in de oplaadaansluiting. De accu
heeft een levensduur van minimaal 500 laadcycli.
ŹSluit de laadkabel aan een van de twee USB-C-laadpoorten aan.
)Op elk bedieningselement bevindt zich een USB-C-laadpoort.
WAARSCHUWING! Strangulatiegevaar. Laadkabel niet boven het
kinderzitje laten lopen. Leid de laadkabel weg van het kinderzitje.
ŹSluit de laadkabel aan een 5V USB-adapter aan.
ªAls de rode led continu brandt, wordt de accu opgeladen.
ªAls de rode led niet meer brandt, is de accu volledig opgeladen.
ŹVerwijder de laadkabel en bewaar hem buiten het bereik van kinderen op
(bijv. in het dashboardkastje).
ŹAccu weer opladen, zodra de laadtoestand gering is.
)U kunt de laadtoestand controleren. Druk op een willekeurige knop. Als de
rode led drie keer langzaam knippert, is de laadtoestand gering.
)Het is mogelijk tijdens de laadprocedure de binnenverlichting te gebruiken.
Binnenverlichting
)Alleen beschikbaar voor de DUALFIX iSENSE.
)De bediening van de BABY-SAFEiSENSE onderscheidt zich met die van
de DUALFIXiSENSE.
De binnenverlichting kan zowel via het linker- alsook via het rechter
bedieningselement handmatig worden bediend. Bovendien kan een
vertraagde uitschakeling worden geactiveerd. Hierbij gaat het licht na enkele
minuten automatisch uit.
Licht inschakelen/lichtintensiteit verhogen 10
ŹKort op de bovenste knop drukken.
ªHet licht gaat aan.
ŹBinnen enkele minuten opnieuw kort op de bovenste knop drukken.
ªDe lichtintensiteit wordt verhoogd.
)De lichtintensiteit kan twee keer worden verhoogd. Door hernieuwd op de
bovenste knop te drukken, wordt het licht uitgeschakeld.
Licht uitschakelen/lichtintensiteit reduceren 11
ŹHoud de onderste knop ingedrukt.
ªHet licht gaat uit.
)Door het kort drukken van de onderste knop kan de lichtintensiteit
gereduceerd worden.
Activeer vertraagde uitschakeling
ŹHoud de bovenste knop ingedrukt totdat het licht een keer knippert.
ªVertraagde uitschakeling is geactiveerd.
ªHet licht gaat na enkele minuten automatisch uit.
3. Gebruiksdoeleinde
Dit product is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de
vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
R129/03 (i-Size universal ISOFIX).
Dit product mag uitsluitend in combinatie met het FLEXBASEiSENSE-station
worden gebruikt om een kind in het voertuig te beveiligen.
Tegen de rijrichting in Met de rijrichting mee
Lichaamslengte 61 - 105 cm 76 - 105 cm
Lichaamsgewicht maximaal 18 kg
2000035157 A5
03
02
01
10
12
06
07
08
09
11
05
04
14
13
click
2
10
x
x
3
9
8
click
5
4
6
click
click
click
7
11
GEBRUIKSAANWIJZING
DUALFIX iSENSE
DUALFIX 3 i-SIZE
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE

Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Portugiesisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX 3 i-SIZE Bedienungsanleitung - Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info