772957

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
5. VERZORGING EN ONDERHOUD
De gespdelen 29 kunnen niet meer worden vastgeklikt (d.w.z. ze worden weer
uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
De gespdelen 29 worden zonder duidelijk hoorbaar klikgeluid vastgeklikt.
De gespdelen 29 kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weer-
stand).
Hetgordelslot 04 kan alleen met grote krachtsinspanning worden geopend.
Oplossing: Reinig het gordelslot 04 zodat deze weer correct functioneert:
Het gordelslot reinigen
04
29
24
25
24
25
1. Verwijder de overtrek van de zitting zoals onder „De overtrek verwijderen“ staat
beschreven.
2. Draai de kruisriem met de metalen plaat 24 , die het gordelslot 04 in de zitkuip
18 houdt met 90° in de lengtegleuf.
3. Schuif de metalen plaat 24 met de smalle kant naar voren door de gordelsleuf
25 .
4. Laat het gordelslot 04 minstens een uur in warm water met afwasmiddel we-
ken. Spoel het slot daarna grondig af en droog het af.
5. Schuif de metalen plaat 24 van voren volledig in de lengtegleuf.
6. Draai de kruisriem met de metalen plaat 24 90° tot hij dwars op de rijrichting in
de gordelsleuf 25 van de zitkuip 18 is ingehaakt.
GEVAAR! Controleer of het gordelslot 04 goed vastzit door er hard aan te
trekken 17 .
7. Trek het gordelslot 04 door de gordelslothoes 23 op de overtrek en bevestig
nu de klittenbandsluiting en overtrek weer.
De overtrek verwijderen
17
03
32
33
09
32
04
03
23
1. Zet de zitkuip 17 in de meest vlakke stand.
2. Maak de schoudergordels los 09 en open het gordelslot 04 .
3. Schuif de hoofdsteun 03 in die hoogste stand.
4. Haak bij de hoofdsteun 03 eerst de rubberen lussen 33 aan de onderkant en
vervolgens de haken 32 bij de bovenste rand los en verwijder daarna de overtrek.
5. Schuif de hoofdsteun 03 in de laagste stand.
6. Open de drukknoppen aan de linker-en rechterkant van het achterste gedeelte
van de overtrek en trek de schoudergordels 09 door de uitsnede.
7. Open de klittenbandsluiting op de gordelslothoes 23 .
8. Haak bij de beenruimte zowel de rubberen lussen 33 als de kunststofdelenlos.
9. Haak de elastische naad van de overtrek onder de rand van de zitkuip los.
10. Trek de overtrek van onderen over de verstelknop 13 met verstelgordel, het
gordelslot 04 en daarna met de uitsnede over de hoofdsteun 03 .
GEVAAR! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelovertrek worden gebruikt.
De overtrek opnieuw aanbrengen:
Voor het aanbrengen van de overtrek gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.
Let op: De gordels mogen niet gedraaid zijn en moeten juist in de gordelsleu-
ven van de overtrek liggen.
De schouderkussens verwijderen
08
18
09
17
08
30
1. Draai de zitkuip 18 in de achteruit gerichte positie.
2. Maak de schoudergordels 09 zo ver mogelijk los.
3. Open de schouderkussens 08 aan de zijdelings klittenbandsluitingen.
4. Open het vak van de gebruiksaanwijzing 17 .
5. Trek de schoudergordels 09 lichtjes uit en haak de onderliggende riemlussen van
de schouderkussens 08 uit de kunststofdelen 30 van de hoogteversteller los.
6. Trek de schouderkussens 08 naar voren uit de gordelsleuven.
De schouderkussens opnieuw aanbrengen:
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om de overtrek te verwijderen.
Let op: De schouderkussens 08 en de gordels mogen niet gedraaid of verwis-
seld zijn. De schoudergordels 09 moeten in de schouderkussens 08 onder de
zwarte afdekband liggen.
1. Druk op de rotatieknop 20 aan de zijkant van het
onderdeel 19 en draai tegelijkertijd de zitkuip 18
90° richting de voertuigdeur.
2. Nu kunt u uw kind gemakkelijk neerzetten resp.
eruit halen.
3. Zeker uw kind (zie hoofdstuk 8. GEBRUIK VAN
HET KINDERZITJE ).
4. Draai de zitkuip 18 90° terug in de rijrichting die
overeenstemt met de leeftijd van het kind, tot deze
met een „klik“-geluid wordt vergrendeld.
5. Waarborg dat beide indicatoren 27 zwart zijn.
Indien een van de indicatoren rood is, dan is de
zitkuip 18 niet correct vergrendeld.
4. IN- / UITSTAPFUNCTIE
Reinigen
Gebruik uitsluitend originele BRITAX RÖMER stoelovertrekken. De stoelovertrek is
een integraal bestanddeel van het kinderzitje en vervult belangrijke functies om het
correct functioneren van het systeem te garanderen. Reserve-stoelovertrekken kunt
u krijgen bij uw dealer.
De overtrek is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden gewassen
met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C). Let op de aanwijzingen
op het wasetiket van de overtrek.
Het baby-inzetstuk kan net zoals de overtrek worden gewassen. Verwijder voor
het wassen alle schuimdelen uit het boven- en onderdeel. Deze mogen niet
worden meegewassen.
De schouderkussens kunnen verwijderd worden en met lauwwarm zeepsop
gewassen worden.
De kunststof delen en de gordels kunnen met zeepsop gereinigd worden. Ge-
bruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
Het gordelslot onderhouden
Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot 04 correct
functioneert. Functiestoringen van het gordelslot 04 worden doorgaans veroor-
zaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen:
De gespdelen 29 worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrende-
lingsknop wordt gedrukt.
Let op: Waarborg voor elke rit dat de draaibare zitkuip 18 volledig is vergren-
deld en dat beide indicatoren zwart zijn.
20
18
19
06
05
Rotatieknop
Kombodem
Zitkuip
Vak gebruiksaanwijzing
Verstelhendel schokbeugel
Hoekverstelhendel
Verstelgordel
Verstelknop
Schokbeugel
Schoudergordels
Beveiligingsknop
Ontgrendelknop
Gordelslot
Hoofdsteun
ISOFIX-kliksystemen
Ontgrendelingsknop hoofdsteun
07
06
05
04
03
02
14
13
12
11
10
09
20
19
18
17
04
03
17
18
19
01 02
07
08
11
13
14
20
Schouderkussen
08
Stoen lus
15
Verstelknop steunpoot
Steunpoot
22
21
ISOFIX-bevestigingspunten (voertuig)
01
09
12
10
15
16
ISOFIX bevestigingsarmen
16
21
22
18
27
27
1. PRODUCTOVERZICHT
2. GOEDKEURING
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op ernstig persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
3. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de hand-
leiding van uw auto. Neem eventuele beperkingen bij het gebruik door airbags in
acht.
Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen die
conform ECE R16 zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met kinderbeveiligings-
systemen.
Gebruiksmogelijkheden DUALFIX Z-LINE:
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Stoelpositie voertuig met ISOFIX
i-Size Niet i-Size
DUALFIX Z-LINE
Zie typelijst
U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:
in de rijrichting Ja 1)
tegen de rijrichting in Ja 1)
Met 2-punts of 3-punts
veiligheidsgordel
Nee
op stoelen met:
ISOFIX-bevestigingen
Ja 2)
(Neem de in uw land geldende voorschriften in acht)
1)
In de rijrichting 76-105 cm / tegen de rijrichting in 61-105 cm
2)
In de rijrichting 76-105 cm: Als er een bijrijdersairbag aanwezig is: schuif de bijrijdersstoel ver naar
achteren en volg eventuele instructies in de gebruikershandleiding van uw voertuig. Tegen de rijrichting
in 61-105 cm: Niet op een passagiersstoel met voorairbag gebruiken!
Gefeliciteerd met de aankoop van onze
DUALFIX Z-LINE
: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De
DUALFIX Z-LINE
moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als beschreven in deze gebruiksaan-
wijzing!
De
DUALFIX Z-LINE
is uitsluitend bedoeld ter beveiliging van uw kind
BRITAX RÖMER
Kinderzitje
Controle en goedkeuring conform
ECE* R 129/02
Lichaamslengte Lichaamsgewicht
DUALFIX Z-LINE
61-105 cm ≤ 18 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinde-
ren (ECE R 129/02). Het keurmerk “E” (omcirkeld) en het goedkeuringsnum-
mer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan
het kinderzitje. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant wor-
den uitgevoerd. Door zelf aangebrachte technische wijzigingen
kan de beveiligingsfunctie van het zitje nadelig worden beïnvloed
of geheel teniet worden gedaan. Breng geen technische wijzigin-
gen aan het kinderzitje aan.
GEVAAR! De
DUALFIX Z-LINE
mag uitsluitend worden gebruikt ter bevei-
liging van uw kind in de auto. Het is niet geschikt om in huis als
stoeltje of speelgoed te worden gebruikt.
PAGINA I
61-105 cm
≤18 kg
76-105 cm
≤18 kg
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199
BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034
BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden
www.britax-roemer.com
hello@britax-roemer.com
BRITAX RÖMER Child Safety EMEA
Handleiding
NL
DUALFIX Z-LINE
61 - 105 cm
≤ 18 kg
www.britax-roemer.com
2000033704 19/07
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer DUALFIX Z-LINE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer DUALFIX Z-LINE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1.84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer DUALFIX Z-LINE

Britax-Romer DUALFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten

Britax-Romer DUALFIX Z-LINE Bedienungsanleitung - Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info