767950

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
06
05
Zitkuip
ISOFIX-bevestigingsarmen
Stoen lus
Vak gebruiksaanwijzing
Verstelring van de hoofdsteun
Verstelhendel inclinatie
Verstelgordel
Versteltoets
Schoudergordels
Schouderkussen
Ontgrendelknop
Gordelslot
Hoofdsteun
ISOFIX-kliksystemen
ISOFIX-bevestigingspunten (auto) Top Tether
1. PRODUCTOVERZICHT
2. GOEDKEURING
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op ernstig persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
3. GEBRUIK IN DE AUTO
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen
indehandleiding van uw auto. Neem eventuele beperkingen in het gebruik
doorairbags in acht.
Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen
die conform ECE R16 zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met kinder-
beveiligingssystemen.
Gebruiksmogelijkheden TRIFIX² i-SIZE:
BRITAX
RÖMER-autokin-
derzitje
Zitpositie voertuig
met ISOFIX & Top Tether
i-Size Niet i-Size
TRIFIX² i-SIZE
U kunt het kinderzitje als volgt gebruiken:
in de rijrichting ja 1)
tegen de rijrichting in nee
Op stoelen met:
ISOFIX-bevestigin-
gen (tussen zitvlak
enrugleuning) en Top
Tether-verankeringspun-
ten (bijvoorbeeld op het
laadvlak, op de vloer of
achter derugleuning)
ja 2)
(Neem de in uw land geldende voorschriften in acht)
1) Het gebruik op een naar achteren gericht autozitje (bijv. in een van of klein busje) is alleen
toegestaan, als het autozitje ook voor het transport van volwassenen is toegestaan. Er mag op
deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
2) Als er een bijrijdersairbag aanwezig is: schuif de bijrijdersstoel ver naar achteren en volg
eventuele instructies in de gebruikershandleiding van uw voertuig.
76 - 105 cm
≤ 22 kg
Beveiligingsknop
06
05
04
03
02
01
12
11
10
09
08
07
17
16
15
14
13
04
03
12
13
14
15
01 02
07
08
09
10
11
17
16
Gefeliciteerd met de aankoop van onze
TRIFIX² i-SIZE
: de juiste keuze om uw kind veilig door een nieuwe levensfase te begeleiden.
De TRIFIX² i-SIZE moet voor een juiste bescherming van uw kind altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als beschreven in deze gebruiksaanwij-
zing!
De
TRIFIX² i-SIZE
is uitsluitend bedoeld ter beveiliging van uw kind in de auto.
BRITAX
RÖMER-kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 129/02
Lichaamslengte Lichaamsgewicht
TRIFIX² i-SIZE
76-105 cm NJ
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het kinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig
de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinde-
ren (ECE R 129/02). Het keurmerk “E” (omcirkeld) en het goedkeuringsnum-
mer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het kinderzitje).
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt aan
het kinderzitje. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant wor-
den uitgevoerd. Door zelf aangebrachte technische wijzigingen
kan de beveiligingsfunctie van het zitje nadelig worden beïnvloed
of geheel teniet worden gedaan. Breng geen technische wijzigin-
gen aan het kinderzitje aan.
GEVAAR! De
TRIFIX² i-SIZE
mag uitsluitend worden gebruikt ter beveiliging
van uw kind in de auto. Het is niet geschikt om in huis als stoel-
tje of speelgoed te worden gebruikt.
PAGINA I
4. VERZORGING EN ONDERHOUD
Reinigen
Gebruik uitsluitend originele BRITAX RÖMER reserve-stoelovertrekken.
Destoelovertrek is een integraal bestanddeel van het kinderzitje en vervult be-
langrijke functies om het correct functioneren van het systeem te garanderen.
Reserve-stoelovertrekken kunt u krijgen bij uw dealer.
De overtrek is afneembaar en kan met een zacht wasmiddel worden
gewassen met het fijnwasprogramma van de wasmachine (30 °C).
Letopdeaanwijzingen op het wasetiket van de overtrek.
De schouderkussens kunnen verwijderd worden en met lauwwarm
zeepsop gewassen worden.
De kunststof delen en de gordels kunnen met zeepsop gereinigd worden.
Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
Het gordelslot onderhouden
Een voorwaarde voor de veiligheid van uw kind is dat het gordelslot correct
functioneert. Functiestoringen van het gordelslot worden doorgaans veroor-
zaakt door opeenhopingen van vuil of vreemde voorwerpen:
De gespdelen worden langzaam uitgeworpen als er op de rode ontgrende-
lingsknop wordt gedrukt.
De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt (d.w.z. ze worden weer
uitgeworpen als u ze in wilt drukken).
Er is geen duidelijk klikken hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.
De gespdelen kunnen enkel met moeite worden ingedrukt ( u voelt weerstand).
Het slot kan alleen door het uitoefenen van extreme kracht geopend
worden.
Oplossing: Reinig het gordelslot zodat deze weer correct functioneert:
Het gordelslot reinigen
1. Open het gordelslot 04 (druk op de rode toets).
2. Haak de elastische naad van de overtrek onder aan de rand van
de zitkuip 17 los.
3. Open de klittenbandsluiting op de gordelslothoes 18 en trek deze met
deovertrek over het gordelslot 04 .
4. Draai de kruisriem met de metalen plaat 19 , die het gordelslot 04 in
de zitkuip 17 houdt, met 90° in de lengtegleuf.
5. Schuif de metalen plaat 19 met de smalle kant naar voren door de gor-
delsleuf 20 .
6. Laat het gordelslot 04 minimaal een uur in warm water met afwasmiddel
weken. Spoel het slot daarna grondig af en droog het af.
7. Schuif de metalen plaat 19 van voren volledig in de lengtegleuf.
8. Draai de kruisriem met de metalen plaat 19 90° tot hij dwars op de rijrich-
ting in de gordelsleuf 20 van de zitkuip 17 ingehaakt is.
GEVAAR! Controleer of het gordelslot 04 goed vastzit door hard eraan
tetrekken 17 .
9. Trek het gordelslot 04 door de gordelslothoes 18 op de overtrek en be-
vestig nu de klittenbandsluiting en de overtrek weer.
De overtrek verwijderen
1. Druk de verstelhendel voor de inclinatie 11 naar boven en schuif
dezitkuip 17 naar achteren in de verticale positie.
2. Maak de schoudergordels 08 zo ver mogelijk los.
3. Open het gordelslot 04 (druk op de rode toets).
4. Open de klittenbandsluiting op de gordelslothoes 18 .
5. Schuif de hoofdsteun 03 in de laagste stand.
6. Verwijder de overtrek van de hoofdsteun 03 .
7. Open de drukknopen links en rechts op het achterste deel van de overtrek.
8. Verplaats het achterste deel van de overtrek op het zitvlak.
9. Trek de schoudergordels 08 door de uitsparing in de overtrek. Haak
deelastische naad van de overtrek onder de rand van de zitkuip los.
TIP! Begin bij de grepen aan de zijkant en aan de bovenste rand
vandezitkuip.
10. Trek de overtrek naar boven en over de beschermkap van de gordelinsteller.
11. Trek het gordelslot
04
en het einde van de verstelgordel
09
uit de overtrek.
12. Trek de overtrek iets naar boven en leg hem daarna met de uitsparing over
de hoofdsteun
03
.
GEVAAR! Het kinderzitje mag niet zonder de stoelovertrek worden gebruikt.
De overtrek opnieuw aanbrengen:
Voor het aanbrengen van de overtrek gaat u in de omgekeerde volgorde te werk.
Let op: De gordels mogen niet gedraaid zijn en moeten juist in de gor-
delsleuven van de overtrek liggen.
De schouderkussens verwijderen
1. Maak de schoudergordels 08 zo ver mogelijk los.
2. Schuif de hoofdsteun 03 in de tweede stand van boven.
3. Klap het onderste deel van de overtrek van de hoofdsteun 03 naar boven.
4. Open de schouderkussens 07 aan de zijdelingse klittenbandsluitingen.
Achterkant van het autokinderzitje
5. Open het vak van de gebruiksaanwijzing 14 .
6. Trek de schoudergordels 08 iets eruit, zodat u de daaronder liggende
gordellussen van de schouderkussens 07 ziet.
7. Haak de gordellussen uit de kunststof verbindingen 25 van de hoogtever-
steller.
8. Trek de schouderkussens 07 naar voren uit de gordelsleuven.
De schouderkussens opnieuw aanbrengen:
Volg deze stappen gewoon in omgekeerde volgorde.
Let op: De schouderkussens
07
en de gordels mogen niet gedraaid
ofverwisseld zijn. De schoudergordels
08
moeten in de schouderkus-
sens
07
onder de zwarte afdekband
21
liggen.
18
04
04 18 19 20
08
11
03
08
03
07 07
25
08
76 - 105 cm
≤ 22 kg
TRIFIX² i-SIZE
Gebruiksaanwijzing
NL
2000029654 20/05
www.britax-roemer.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE

Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer TRIFIX 2 i-SIZE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info