Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand,
brandwonden, letsel, elektrische schokken, beschadiging,
batterijschade, oververhitting, abnormale geuren en rook.
Gebruik voor de P-touch uitsluitend het voorgeschreven voltage en de
netspanningsadapter (AD-24ES) om schade en defecten te voorkomen.
Raak de P-touch niet aan tijdens onweer.
Gebruik de P-touch/netspanningsadapter niet op plaatsen met een hoge
luchtvochtigheid (zoals een badkamer).
Overlaad het netsnoer niet.
Beschadig het netsnoer of de stekker niet en plaats geen zware voorwerpen op het
netsnoer of de stekker. Buig het netsnoer niet te sterk en trek er niet te hard aan. Houd
altijd de netspanningsadapter goed vast wanneer u deze uit het stopcontact haalt.
Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Gebruik geen stopcontact dat
loszit.
Laat de P-touch/netspanningsadapter/stekker van het netsnoer/batterijen niet nat
worden: raak ze bijvoorbeeld niet met natte handen aan en zorg dat er geen vloeistof
op gemorst wordt.
Omdat lekkende vloeistof uit de batterijen blindheid kan veroorzaken, moet u wanneer
de vloeistof in aanraking komt met uw ogen, meteen uw ogen met veel schoon water
spoelen en de hulp inroepen van een arts.
Demonteer en wijzig de P-touch/netspanningsadapter/batterijen niet.
Zorg ervoor dat de pluspool en de minpool van de batterij niet worden kortgesloten met
een metalen voorwerp.
Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een tangetje of pincet bij het verwisselen van
de batterijen.
Werp de batterijen niet in het vuur en stel ze niet bloot aan hitte.
Koppel de netspanningsadapter onmiddellijk los, verwijder de batterijen en stop met
het gebruik van de P-touch als u tijdens gebruik of opslag van de printer een abnormale
geur, hitte, verkleuring, vervorming of iets ongewoons bemerkt.
Gebruik geen beschadigde of lekkende batterij, omdat de vloeistof op uw handen kan
komen.
Gebruik geen vervormde of lekkende batterij, of een batterij met een beschadigd label.
Het is mogelijk dat warmte wordt opgewekt.
Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van persoonlijk
letsel, lekkende vloeistof, brandwonden en verhitting.
Berg de P-touch, als u die niet gebruikt, op buiten het bereik van kinderen.
Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van de P-touch of labels in hun mond
stoppen. Roep de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
Raak de metalen delen in de buurt van de printkop niet meteen na het afdrukken aan.
Raak het mes van de snijeenheid niet aan.
Spoel de huid of kleren onmiddellijk met schoon water als er lekvloeistof van de
batterijen op komt.
Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de P-touch
langere tijd niet gaat gebruiken.
Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij. Gebruik geen oude en nieuwe
batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met
ongelijke lading, van verschillende fabrikanten of modellen. Plaats een batterij niet
met verwisselde plus- en minpolen.
Stel de P-touch/netspanningsadapter niet bloot aan vallen/schokken.
Druk niet op het LCD-scherm.
Zorg dat uw vingers niet bekneld raken bij het sluiten van het cassettedeksel.
Lees de aanwijzingen voor de batterijen en de batterijlader zorgvuldig en houd u
daaraan als u oplaadbare Ni-MH-batterijen gebruikt.
Laad oplaadbare Ni-MH-batterijen op met een daarvoor bestemde batterijlader
voordat u ze gebruikt.
Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de omgevingsomstandigheden
kunnen labels loslaten, vastlopen, verkleuren of zich aan andere voorwerpen
vasthechten. Controleer de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de
labels aanbrengt.
Gebruik de P-touch niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze
handleiding wordt beschreven. Dit kan leiden tot ongelukken of beschadiging van de
P-touch.
Gebruik uitsluitend Brother TZe-tape met de P-touch. Gebruik geen tape die niet is
voorzien van het merkteken .
Reinig de P-touch uitsluitend met een zachte, droge doek; gebruik nooit alcohol of
andere organische oplosmiddelen.
Reinig de printkop met zacht materiaal; raak de printkop nooit direct met uw vingers aan.
Steek in geen enkel deel van de P-touch vreemde voorwerpen.
Plaats de P-touch, batterijen of netspanningsadapter niet in direct zonlicht of regen, in
de buurt van verwarmingselementen of andere apparaten, of op een locatie die
blootgesteld is aan extreem hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard
of op de hoedenplank van uw auto). Vermijd plaatsen met een hoge luchtvochtigheid
of stof.
Oefen geen bovenmatige druk uit op de snijhendel.
Probeer niet af te drukken als de cassette leeg is; dan wordt de printkop beschadigd.
Trek niet aan de tape tijdens het afdrukken of invoeren; daardoor raken de tape en de
P-touch beschadigd.
Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gaan verloren bij een defect, reparatie
van de P-touch of als de batterij opraakt.
De P-touch heeft geen functionaliteit voor het opladen van oplaadbare batterijen.
De lengte van een afgedrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
Bij fabricage en tijdens transport wordt het scherm beschermd met een transparante
sticker. Verwijder deze sticker voordat u het apparaat gebruikt.
Alle tekst, opmaakinstellingen en alle tekstbestanden in het geheugen worden gewist
als de voeding langer dan drie minuten wordt onderbroken.
Voor PT-H100
Voor PT-H105
Veiligheidsmaatregelen
Geeft een mogelijk gevaarlijke
situatie aan die kan leiden tot
overlijden of ernstig letsel.
WAARSCHUWING
Geeft een mogelijk gevaarlijke
situatie aan die kan leiden tot letsel.
Algemene voorzorgsmaatregelen
VOORZICHTIG
Conformiteitsverklaring
(alleen Europa)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en
reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.
De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website.
Ga naar http://solutions.brother.com/ en:
selecteer "Europe"
selecteer uw land
selecteer uw model
selecteer "Handleidingen" en uw taal, en klik vervolgens op "Zoeken"
selecteer Conformiteitsverklaring
klik op "Downloaden"
De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.
Conformiteitsverklaring
(alleen Europa)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat dit product en deze netspanningsadapter voldoen aan de essentiële vereisten van
alle relevante richtlijnen en reguleringen die worden toegepast in de Europese Gemeenschap.
De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website.
Ga naar http://solutions.brother.com/ en:
selecteer "Europe"
selecteer uw land
selecteer uw model
selecteer "Handleidingen" en uw taal, en klik vervolgens op "Zoeken"
selecteer Conformiteitsverklaring
klik op "Downloaden"
De conformiteitsverklaring wordt als PDF-bestand gedownload.
Voeding en tapecassette
Open het cassettedeksel door op het
gemarkeerde gebied aan de bovenkant van de
P-touch te drukken.
Trek een eventueel reeds geplaatste tapecassette
recht omhoog om die te verwijderen. Verwijder
eveneens eventueel reeds geplaatste batterijen.
Zorg er altijd voor dat het apparaat is uitgeschakeld
als u batterijen of de tapecassette vervangt.
Plaats zes nieuwe AAA-alkalinebatterijen
(LR03) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen
(HR03), zorg ervoor dat de polen in de juiste
richting wijzen.
Alkalinebatterijen:
vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door
zes nieuwe batterijen.
Ni-MH-batterijen:
vervang altijd alle zes batterijen tegelijk door
zes volledig opgeladen batterijen.
OPMERKING
Ga naar http://solutions.brother.com/ voor meer
informatie over de aanbevolen batterijen.
Plaats een tapecassette en zorg ervoor dat
die op zijn plaats klikt.
Zorg dat het uiteinde van de tape onder de
tapegeleider doorloopt.
Gebruik uitsluitend Brother TZe-tape in de
P-touch.
Sluit het cassettedeksel zorgvuldig, en zorg
ervoor dat het op zijn plaats klikt.
OPMERKING
De optionele netspanningsadapter (AD-24ES)
1. Sluit de netspanningsadapter aan op de aansluiting
voor de netspanningsadapter aan de onderzijde van
de P-touch.
2. Steek de stekker in het dichtstbijzijnde
standaardstopcontact. Gebruik AAA-alkalinebatterijen
(LR03) of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR03)
samen met de netspanningsadapter voor een back-up
van het geheugen.
1
Tapesnijder
Cassettedeksel
2
Printkop
3
Gekarteld
wieltje
Snijrand
Uiteinde van tape
Tape-
uitgang
Tapegeleider
4
Aansluiting voor de
netspanningsadapter
OPMERKING
Op het LCD-scherm wordt een regel van 12 tekens
weergegeven, maar u kunt een tekst tot 80 tekens invoeren.
Druk bij het selecteren van instellingen op de spatiebalk om
naar het standaarditem terug te keren.
LCD-scherm en toetsenbord
1. Grootte
2. Cursor
3. Hoofdletters
4. Onderstrepen/Omkadering
5. Breedte
6. Stijl
7. Lengte label
Bij selectie van een bepaalde
labellengte wordt ook
weergegeven.
8. Informatie (links, rechts)
9. Aan-/uittoets
10. Cursortoets: Rechts
11. Cursortoets: Links
12. Backspace-toets
13. Grootte-toets
14. Stijl-toets
15. Tekentoetsen
16. Hoofdlettertoets
17. Symbool-toets
18. Menutoets
19. Wistoets
20. Toets Afdrukken
21. Enter-toets
22. Functietoets Sjablonen
23. Kader-toets
24. Accenttoets
25. Spatiebalk
Het afdrukvoorbeeld is een gegenereerde afbeelding van het
label die kan verschillen van het werkelijk afgedrukte label.
De labellengte die op het LCD-scherm wordt weergegeven,
kan licht afwijken van de werkelijke lengte van het
afgedrukte label.
1 De P-touch starten.
Voorzie het apparaat van stroom door middel van zes
AAA-batterijen en druk op
.
2 Stel de taal in.
3 Stel de maateenheid in.
De standaardinstelling is [mm].
OPMERKING
De P-touch wordt automatisch uitgeschakeld als er
gedurende vijf minuten niet op een toets wordt gedrukt.
Druk op om een bewerking te annuleren.
Begininstellingen
/
[Taal]
/
[English/
Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/
Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/
Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/
Türkçe/Čtina/Dansk/Deutsch] .
/ [Eenheid] /
[inch/mm] .
Problemen oplossen
Foutmelding Problemen oplossen
Tekst Oorzaak/oplossing
Bijna leeg!
De batterijen leveren bijna geen voeding meer.
Bij het gebruik van AAA-alkalinebatterijen: vervang
de batterijen door nieuwe batterijen.
Bij het gebruik van Ni-MH-batterijen: laad ze
volledig op.
Batter. Leeg
De geplaatste batterijen zijn leeg.
Ongeldig!
Er is een ongeldig getal geselecteerd als
labellengte.
(Dit wordt niet weergegeven in Sjablonen.)
Geen tekst!
U probeert een tekstbestand af te drukken terwijl
er geen gegevens in het geheugen zijn
opgeslagen.
er is op deze toets gedrukt terwijl geen tekst
is ingevoerd.
U hebt geprobeerd Tekstvoorbeeld of Kabellabel
te selecteren, terwijl er geen tekst is ingevoerd.
er is op gedrukt, terwijl er geen tekst is
ingevoerd in de DECO-MODUS of bij gebruik van
de functie Sjablonen.
Lijnlimiet!
U hebt geprobeerd een derde regel in te voeren
door op te drukken.
U hebt geprobeerd een voorbeeld weer te geven
van twee regels tekst of twee regels tekst af te
drukken, terwijl er tape met een breedte van
3,5 mm of 6 mm is geplaatst. Plaats bredere tape.
GeenCassette
U hebt geprobeerd een label af te drukken terwijl er
geen tapecassette in het apparaat is geplaatst.
Snijfout!
U hebt de tapesnijder voor de tape gebruikt tijdens
het afdrukken.
Tekst vol!
Het maximale aantal tekens (80 tekens voor
gewone tekst of 50 tekens voor de Sjablonen en
DECO-MODUS) is al ingevoerd.
TkstLang!
Bij de functie DECO-MODUS:
Maak de tekst korter omdat het aantal ingevoerde
tekens de labellengte overschrijdt.
Alle andere functies:
Maak de tekst korter omdat het aantal ingevoerde
tekens de labellengte overschrijdt, of selecteer
[Automatisch] als labellengte.
GeenFrameOK?
U probeert af te drukken op 3,5 mm tape bij een
ongeldige ingeschakelde Kader-instelling.
(Selecteer om af te drukken zonder
omkadering of om te annuleren.)
Tape invoer?
De tape wordt na het afdrukken doorgevoerd terwijl
[Kettingdruk] is geselecteerd. Zie "Marges instellen".
Voer 12mm in
Bij de DECO-MODUS kan alleen tape van 12 mm
worden gebruikt.
TapeVerkeerd
Gebruik een tapecassette met de markering .
Tekst Oorzaak/oplossing
Probleem Oplossing
Het scherm blijft leeg
nadat u de P-touch hebt
ingeschakeld.
Controleer of de batterijen juist in het
apparaat zijn geplaatst.
Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn.
Na afdrukken van het
label blijkt de marge aan
weerszijden van de tekst
te breed te zijn.
Zie "Marge instellen" in deze
gebruikershandleiding en selecteer
[Half] of [Smal] om smallere marges
voor uw label in te stellen.
De P-touch drukt niet af,
of de afgedrukte tekens
zijn misvormd.
Controleer of de tapecassette op de
juiste wijze is geplaatst.
Vervang de tapecassette als die leeg is.
Controleer of het cassettedeksel goed
gesloten is.
De instelling is vanzelf
gewist.
Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn.
Alle tekst en opmaakinstellingen op het
scherm worden gewist als de voeding
langer dan drie minuten wordt
onderbroken. Tevens worden alle
instellingen voor taal en eenheid gewist.
Het afgedrukte label
bevat een blanco
horizontale streep.
Zit er stof op de printkop? Verwijder de
tapecassette en veeg met een droog
wattenstaafje de printkop met een op en
neer gaande beweging voorzichtig
schoon.
U kunt de printkop gemakkelijker
schoonmaken met de optionele
printkopreinigingscassette (TZe-CL3).
De P-touch is
"vastgelopen" (d.w.z. er
gebeurt niets als u op
een toets drukt, terwijl
het apparaat aan staat).
Zie "De P-touch resetten".
Het apparaat slaat af
wanneer u probeert af te
drukken.
De batterijen zijn misschien bijna leeg.
Vervang de batterijen.
Controleer of de batterijen juist in het
apparaat zijn geplaatst.
Vervang de batterijen als ze bijna leeg zijn.
De tape wordt niet naar
behoren doorgevoerd of
loopt vast in de P-touch.
Controleer of het uiteinde van de tape
goed onder de tapegeleiders is geplaatst.
De snijhendel is gebruikt tijdens het
afdrukken. Raak de snijhendel tijdens
het afdrukken niet aan.
Alle tekst- en
opmaakinstellingen
moeten worden gewist
om een nieuw label te
kunnen maken.
Druk op en selecteer
[Tkst&Form.].
Het LCD-scherm is
ingesteld op een
verkeerde taal.
Zie “Begininstellingen”.
Contactgegevens
De contactgegevens kunnen per land verschillen.
Zie de website http://www.brother.eu/
Probleem Oplossing
U kunt met de P-touch H100/H105 labels maken voor diverse
doeleinden. U kunt er prachtige eigen labels mee maken met kaders,
verschillende tekengroottes en stijlen. Bovendien zijn er meerdere
tapecassettes beschikbaar die de mogelijkheden van het apparaat nog
verder uitbreiden.
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de printer gaat gebruiken,
en bewaar hem op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt
opzoeken.
PT-H105 kan worden gebruikt met een adapter. Het gebruik van een
adapter is optioneel; een adapter is afzonderlijk verkrijgbaar. Alle
verwijzingen naar een adapter in deze handleiding hebben alleen
betrekking op PT-H105.
Gedrukt in China
LAB198001
Français
Nederlands
Gebruikershandleiding
*
1
Ga naar http://solutions.brother.com/ voor de nieuwste
informatie over de aanbevolen batterijen.
Specificaties
Afmetingen:
(B x D x H)
Circa 110 (B) × 208 (D) × 59 (H) mm
Gewicht: Circa 390 g
(zonder batterijen en tapecassette)
Voeding: Zes AAA-alkalinebatterijen (LR03)
Zes AAA-Ni-MH-batterijen (HR03)*
1
Optionele netspanningsadapter
(AD-24ES)
Tapecassette: Brother TZe-tape (breedte)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Wie lösche ich den vorherigen Text,dass dieser nicht mit Ausdruckt Eingereicht am 11-5-2020 18:57

  Antworten Frage melden
 • ich will drucken, aber nix passiert; auf dem Display erscheint "Blatt leer".
  Ich habe eine neue Kassette gekauft, aber das hat nicht geholfen Eingereicht am 25-4-2020 11:47

  Antworten Frage melden
 • Ich bin im Besiz des Gerätes und weiß nixht wie ich die im Menü ankommenden Zeichen zum Ausdruck bringe Eingereicht am 22-3-2020 20:41

  Antworten Frage melden
 • Der Bandvorlauf lässt sich nicht rückgängig machen, welche Tasten sind hier erforderlich? Eingereicht am 22-10-2019 13:25

  Antworten Frage melden
 • Wir haben den P-touch H100R - und ich finde den Bindestrich nicht. Eingereicht am 21-9-2019 11:19

  Antworten Frage melden
 • Mein P-Touch druckt nur vertikal.
  Ich habe noch nie eine derartig idiotische Bedienungsanleitung gesehen! Eingereicht am 30-8-2019 12:12

  Antworten Frage melden
 • Haben P-Touch H100LB. Dieses Gerät zeigt immer wieder einen Schneidefehler nach Druck an und hängt sich auf. Wir schalten es dann aus und wieder an. Wie kann ich es beheben Eingereicht am 18-7-2017 10:12

  Antworten Frage melden
 • Haben Problem mit P-Touch H100LB, es zeigt immer wieder einen Schneidefehler an. und hängt sich auf
  Wir schalten das Gerät dann aus und wieder ein Eingereicht am 18-7-2017 10:11

  Antworten Frage melden
 • Ich möchte eine wesentlich kleinere Schriftgröße
  Eingereicht am 15-4-2017 17:04

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Brother P-Touch H100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Brother P-Touch H100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info