Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
2. Selecteer SYSTEM in het menu dat aan de rechterkant verschijnt:
3. Selecteer nu PRODUCT:
4. Selecteer NETWORK:
5. In de 'Netwerk instellingen' pagina die nu verschijnt is er een menu-
item dat AUTOMATIC IP SETTINGS (DHCP) heet. Deselecteer dit en klik
op APPLY. Dit zet de Dynamische IP-adres DHCP uit. De aanvraag kan
een paar seconden duren voordat het effect heef:
640Hazur
35
Voordat u een netwerk instelt is het nodig om het een en ander te weten
over IP (Internet Protocol) adressen. Elk apparaat of netwerk dat met
een ander apparaat of netwerk communiceert, moet een uniek IP-adres
hebben (zoiets als een huisnummer en straatnaam zodat elk huis
herkend kan worden voor de post). Elk apparaat gebruikt deze adressen
om het apparaat te herkennen waarmee ze willen communiceren.
Er worden twee typen IP-adressen gebruikt in netwerkendie
respectievelijk Statische IP en Dynamische IP worden genoemd.
Dynamische IP
Dynamische IP wordt verkregen door een proces dat DHCP heet
(Dynamic Host Configuration Protocol). Dit is een protocol voor het
toewijzen van dynamische (d.w.z. veranderbare) IP-adressen aan alle
apparaten op een netwerk zonder gebruikersinterventie. Met
dynamische adressen krijgt elk apparaat automatisch elke keer als het
inlogt op het netwerk een nieuw IP-adres. Dit soort netwerk vereist een
PC met een DHCP server of een router. De router is in staat mom
meerdere apparaten samen te verbinden en bevat meestal de DHCP-
server' die het werk van het toewijzen van IP-adressen doet.
Dynamische adressen vereenvoudigen de netwerkbeheer omdat het
grotendeels automatisch gebeurt en het transparant is voor de
gebruiker. Het is de voorkeursmethode (en standaardmethode) voor de
640H waarop deze verbinding maakt met een netwerk.
Statische IP
Statische IP betekent dat elk toestel handmatig een uniek,
onveranderlijk IP-adres krijgt toegewezen van de gebruiker/netwerk
beheerder. Dit vereist meer instellingen en is niet aan te raden. Dit
systeem wordt vooral gebruikt in grote netwerken waar de beheerder het
wellicht nuttig vindt om altijd exact het IP-adres van elk
netwerkapparaat te weten (omdat dit niet verandert kan worden) of juist
heel erg kleine netwerken met slechts twee apparaten waar geen hub
wordt gebruikt en er daarom geen DHCP server is en de Dynamische IP
niet kan worden gebruikt.
Netwerk Type A kan wellicht worden geconfigureerd als een Statische IP
of een Dynamische IP afhankelijk van het set-top box/modem (bekijk uw
handleiding voor uw apparatuur).
Netwerk Type B moet worden geconfigureerd als een Statische IP omdat
er geen hub bij betrokken is en omdat het om die reden niet de aan te
raden configuratie is.
Netwerk Type C en D kunnen worden geconfigureerd als of een
Statische IP of een Dynamische IP. Een Dynamische IP wordt ten zeerste
aangeraden omdat dat proces grotendeels automatisch verloopt.
Als u eenmaal heeft besloten welke basis lay-out het netwerk krijgt dan
kunt u beslissen of het om draadnetwerk gaat (verbinding via kabels) of
een draadloos netwerk (aangesloten via draadloze apparaten).
De
640H
is
standaard
ingesteld
op
een
Dynamische
IP-aadres
dus
als
u
dit
type
wil
t
gebruiken
hoeft
u
geen
aanpassingen
te
maken
in
de
instellingen
van
de
640H.
Als
u
ge
bruik
wilt
maken
van
Statische
IP-
adressen
dient
u
de
stappen
hieronder
te
volgen.
1. Selecteer in het hoofdmenu SETTINGS in het menu aan de linkerkant:
Het instellen van IP-adressen voor uw netwerk
NEDERLANDS
17

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio azur 640h wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio azur 640h in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info