497530
38
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
76
Ik hoor een laag zoem- of bromgeluid
Elektriciteitssnoeren of verlichtingselementen vlak bij dit product.
Analoge ingangen zijn niet stevig genoeg aangesloten.
Geluid van een kanaal is niet hoorbaar
Luidsprekerverbindingen niet aangesloten
Luidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Geluid verdwijnt bij luisteren naar muziek of geheel geen
geluid, hoewel voeding AAN
Luidsprekerimpedantie minder dan voor de 651R/751R voorgeschreven.
Toestel wordt niet voldoende geventileerd en kan oververhit raken.
Lage bas- of onderbroken respons
Polariteit (+/-) van één of meer luidsprekers is omgekeerd.
Ik hoor een ongewoon fluitend geluid als ik naar de radio in
stereo luister, maar hoor het niet in mono
Er kan in geringe mate een geluid hoorbaar zijn omdat de modulatiemethode bij
FM-stereouitzendingen verschilt van die bij mono.
Ook de kwaliteit van de antenne kan van invloed zijn.
Ik hoor veel ruis in zowel stereo- als mono-radiouitzendingen
Slecht geplaatste en/of gerichte antenne.
Zender is te ver weg.
Achterste luidsprekers geven geen geluid.
De afgespeelde bron is niet in surround-sound opgenomen.
Luidspreker(s) in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Er is een stereomodus geselecteerd.
Middelste luidspreker geeft geen geluid
Middenluidspreker in OSD-instelmenu ingesteld als ‘Geen’.
Er is een stereomodus geselecteerd.
Subwoofer geeft geen geluid
Sub is in OSD-instelmenu of met de afstandsbediening op ‘Uit’ gezet.
DTS Neo:6-, DD Dolby Pro Logic II/IIx-modi (die geen LFE-kanaal hebben)
geselecteerd terwijl alle luidsprekers als ‘Groot’ zijn ingesteld.
De afstandsbediening werkt niet
De batterijen zijn leeg.
De afstandsbediening bevindt zich te ver van de ontvanger of buiten het effectieve
bereik.
Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op
digitale ingang of HDMI
Audio-invoersoort ingesteld als analoog (zie display). Druk op de toets Audio-
invoersoort om over te schakelen naar digitaal of HDMI.
Geen geluid van luidsprekers wanneer aangesloten op analoge
ingang
Audio-invoersoort ingesteld als digitaal. Druk op de toets Audio-invoersoort om
over te schakelen naar analoog (zie display).
Audio-invoersoort kan ook worden ingesteld in het OSD-menu ‘Invoer/Uitvoer
instellen’.
Geen van de luidsprekers geeft geluid
Ontvanger is ingesteld op ‘Pre-out’.
In het OSD-menu kan in het invoer/uitvoer-installatiemenu de ‘Preamp out’-
instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Pre-out’. Hierdoor worden bij
gebruik van een externe versterker de interne versterkers uitgeschakeld. Reset dit
naar ‘Normal’ om het geluid te herstellen.
Geen geluid van luidsprekers vóór, maar luidsprekers
achter werken.
Ontvanger is ingesteld op ‘Ext 2Ch’.
In het OSD-menu kan onder het menu voor het instellen van de invoer/uitvoer de
‘Preamp out’-instelling worden gewijzigd van ‘Normal’ naar ‘Ext. 2 Ch’. Hierdoor
worden, bij gebruik van een externe versterker voor de kanalen vóór, de interne
versterkers uitgeschakeld. Zet dit terug naar ‘Normal’ om weer geluid te krijgen.
Problemen verhelpen
Er is een IR-zender-ingang die ervoor zorgt dat gemoduleerde IR-opdrachten van
de afstandsbediening elektronisch kunnen worden
ontvangen door het apparaat. Een IR-ontvangeringang
en regelbusaansluitingen staat de ontvangst van
ongemoduleerde commando´s toe. Tevens is een
RS232-aansluiting aanwezig, via welke de 651R/751R
door C.I.-systemen kan worden aangestuurd.
Daarnaast kan het toestel voor sommige functies ‘directe’ IR/besturings- en
schakelcodes verwerken, om het programmeren van aangepaste installaties te
vereenvoudigen. Op de meegeleverde afstandbediening zijn speciale
rechtstreekse Aan/Uit- en ‘Mute’-signalen beschikbaar, die als volgt aan CI-
systemen kunnen worden ‘aangeleerd’:
1.Druk op de toets Stand-by/On op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt.
Als eerste genereert de afstandsbediening een stand-by-signaal (toggle). Blijf de
toets ingedrukt houden. Na 12 seconden wordt een signaal voor AV-ontvanger
Aan gegenereerd. Als de toets 12 seconden langer ingedrukt wordt gehouden,
wordt een signaal voor AV-ontvanger Uit gegenereerd.
Herhaal deze procedure met de knoppen Mute en Stereo/Mono voor het versturen
van Aan/Uit-commando’s. De AM/FM-toets van de tuner biedt ook unieke
mogelijkheden om naar een bepaalde band te schakelen.
Een complete codetabel en een RS232-protocol voor dit product vindt u op de
Cambridge Audio-website onder www.cambridge-audio.com.
De 651R/751R heeft een functie die het vooringestelde geheugen en andere
instellingen veilig bewaart. Bij stroomuitval of wanneer de stekker van de
voedingskabel uit het stopcontact wordt verwijderd, houdt het back-upgeheugen
de instellingen gedurende ca. een week vast.
Wanneer u alle instellingen wilt terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen
(of in het onwaarschijnlijke geval dat het toestel blokkeert wegens een elektrische
ontlading o.i.d.), druk dan met het toestel ingeschakeld en uit de stand-bymodus
op de toetsen DVD en Analoog Stereo Direct op het voorpaneel en houd die drie
seconden lang ingedrukt.
“RESET” wordt kort weergegeven op het scherm op het voorpaneel en alle
instellingen worden gewist.
Resetten/back-upgeheugen
Aangepaste installatie (C.I.)
RS232C
De 651R/751R is voorzien van automatic power down en wordt standaard
uitgeschakeld als er gedurende 30 minuten geen afspelen van audio is
gedetecteerd.
Deze eigenschap kan worden in- of uitgeschakeld in het menu Advanced Audio
Setup. Selecteer het onderdeel Auto Power Down en druk op de < of > knop op de
afstandsbediening om te wijzigen.
Auto Power Down
Advanced Audio Setup
Multi Ch.Out :
HDMI Bypass :
TV ARC(HDMIA) :
Auto Power Down :
Pre Out
Normal
Enable
Enable
Return I/O
38

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Polnisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info