Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
Twoja muzyka + nasza pasja
651R/751R
azur
POLSKI
Amplituner AV
Instrukcja obsługi
2
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  azur651R/751RTwoja muzyka + nasza pasjaPOLSKIAmplituner AVInstrukcja obsugi2
 • Page 2

  Spis treciWprowadzenie ..............................................................................................................3Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwa ............................................................4Korzystanie z amplitunera 651R/751R ze wzmacniaczem sygnau zdalnegosterowania ............................................................................................................34Ograniczona gwarancja................................................................................................5Konfiguracja i uytkowanie strefy 2....................................................................34Elementy sterujce na panelu przednim....................................................................6Zmiana poooenia gonikw DTS-HD .............................................................36Zcza na panelu tylnym ..............................................................................................8Korzystanie z instalacji niestandardowej.................................................................38Pilot zdalnego sterowania strefy 2..............................................................................9Zerowanie i zachowywanie pamici ustawie .........................................................38Zgodno z urzdzeniami firmy Apple......................................................................10Rozwizywanie problemw........................................................................................38Gwny pilot zdalnego sterowania ............................................................................10Dane techniczne ........................................................................................................39Zcza gonikw ........................................................................................................11Wywietlacz na panelu przednim .............................................................................11Cyfrowe zcza audio .................................................................................................12Analogowe zcza audio ............................................................................................12Zcza wejciowe HDMI .............................................................................................13Analogowe zcza wejciowe wideo..........................................................................13Zcza wyjciowe wideo (HDMI A i B) .......................................................................14Bezporednie wejcie dwiku 5.1/7.1 ...................................................................14Wyjcie przedwzmacniacza 7.1 ................................................................................15Zcza antenowe ........................................................................................................15Antena FM ..................................................................................................................15Antena ptlowa AM....................................................................................................15Zcza wejciowe na panelu przednim.....................................................................15Konfiguracja amplitunera 651R/751R....................................................................16Ustawienia gonikw...........................................................................................16Goniki przednie lewy i prawy ............................................................................16Gonik centralny..................................................................................................16Goniki przestrzenne lewy i prawy .....................................................................16Subwoofer .............................................................................................................16Goniki przestrzenne tylne lewy i prawy ............................................................16Prosimy o zarejestrowanie zakupionegourzdzenia.W tym celu naley przej do witryny:www.cambridge-audio.com/stsRejestracja umoliwia otrzymywanie informacjina temat: przyszych produktw; aktualizacji oprogramowania; nowoci, wanych wydarze, atrakcyjnych oferto ograniczonym zasigu i konkursw.Goniki przednie grne lewy i prawy..................................................................16Funkcja Audyssey 2EQ i automatyczna konfiguracja .....................................18Ustawienia rdowych urzdze zewntrznych ................................................21Typ poczenia audio............................................................................................21Ukad skalujcy przypisywanie/przetwarzanie ...............................................21Przypisywanie wej wideo ..................................................................................21Ustawienia przetwarzania sygnau wideo ...........................................................22Tryby dwiku przestrzennego ..................................................................................22Tryby cyfrowej obrbki sygnau (DSP).......................................................................23Bezporedni tor stereofonicznego sygnau analogowego.......................................23Wielokanaowy sygna PCM.......................................................................................23rdo USB audio (tylko model 751R)......................................................................24Wsppraca z komputerem PC..................................................................................24Wsppraca z komputerem Mac...............................................................................24Wsppraca z komputerem z systemem operacyjnym Linux..................................24Zasady obsugi urzdzenia........................................................................................25Wybr rda sygnau ...........................................................................................25Korzystanie z tunera ............................................................................................30Zapisywanie stacji ................................................................................................30Synchronizacja dwiku z obrazem ....................................................................30Zwrotny kana audio (ARC) ..................................................................................30Regulacja obrazu..................................................................................................30Tryb podziau dwiku..........................................................................................31Wyjcia HDMI A i B ...............................................................................................31Wyjcia sterujce..................................................................................................31Podwjny ukad wzmacniaczy .............................................................................32Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE ..................................................32Nagrywanie ...........................................................................................................32Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2............................................................33Konfiguracja menu OSD/wersja oprogramowania ............................................33Zaawansowane regulacje Dolby/DTS .................................................................33Regulacja zakresu dynamiki................................................................................33Zmiana nazw rde sygnau ...............................................................................332Celem instrukcji jest maksymalne uatwienie instalacji i obsugitego produktu. Przedstawione w tej publikacji informacje byyaktualne w chwili oddania jej do druku. Jednak rma CambridgeAudio nieustannie wprowadza kolejne udoskonalenia w swoichproduktach, w zwizku z czym zastrzega sobie prawo do zmianydanych technicznych i konstrukcji urzdzenia w dowolnymmomencie, bez uprzedniego powiadomienia.Niniejsza publikacja zawiera prawnie zastrzeone informacje,ktre stanowi wasno rmy i s chronione prawem autorskim.Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej instrukcji nie moeby powielana w jakiejkolwiek formie ani w jakikolwiek sposb,metodami elektronicznymi ani mechanicznymi, bez uprzedniegouzyskania pisemnej zgody producenta. Wszystkie znakitowarowe i zastrzeone znaki towarowe nale do ichodpowiednich wacicieli.Incognito oraz Incognito Ready s znakami towarowymi firmyCambridge Audio Ltd. Wszelkie prawa zastrzeone. Copyright Cambridge Audio Ltd 2012Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, ProLogic oraz znak podwjnego D to znaki towarowe firmy DolbyLaboratories.Wyprodukowano na mocy patentu zarejestrowanego w USA podnumerem: 5956674, 5974380, 6226616, 6487535, 7212872,7333929, 7392195, 7272567 oraz innych patentw USA imidzynarodowych (zgoszonych i w trakcie rejestracji). DTS-HD ijego symbol oraz DTS-HD i jego symbol s zastrzeonymi znakamitowarowymi, a DTS-HD Master Audio jest znakiem towarowym firmyDTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. DTS, Inc. Wszelkieprawa zastrzeone.Wyprodukowano na mocy patentu firmyAudyssey Laboratories, Inc. oraz innychpatentw (w trakcie rejestracji).Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ oraz Audyssey DynamicVolume s znakami towarowymi i zastrzeonymi znakamitowarowymi firmy Audyssey Laboratories, Inc.HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface sznakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmyHDMI Licensing LLC.
 • Page 3

  azur651R/751RDzikujemy za zakup amplitunera AV 651R lub 751R. Jestemy przekonani, e zapewnion wiele lat przyjemnoci ze suchania muzyki. Podobnie jak wszystkie produktysygnowane mark Cambridge Audio, amplituner 651R/751R wyrnia si trzemawanymi zaletami: doskonaymi parametrami technicznymi, niezrwnan atwociobsugi i wysok wartoci.Dlatego te siedem cakowicie cyfrowych audiofilskich wzmacniaczy klasy AB oddzielonomaksymalnie od stopni wejciowych i obrbki sygnau. Konstrukcja obejmuje takezasilacz duej mocy z transformatorem toroidalnym o niskim strumieniu rozproszenia.Dziki tak starannej konstrukcji stopni wzmacniacza amplituner 651R/751R moezapewni dynamik i skal wymagane w przypadku nowoczesnych cieek dwikowychfilmw. Umoliwia take doskonae odtwarzanie muzyki ze rde stereofonicznych lubwielokanaowych.Jest wyposaony w wejcia HDMI, cyfrowe i analogowe. Umoliwiaj one podczenieodpowiednio wyposaonych odtwarzaczy Blu-ray, odtwarzaczy DVD, tunerw telewizjisatelitarnej oraz konsol do gier, a nastpnie dekodowanie dwiku do formatustereofonicznego, stereofonicznego z subwooferem oraz do rnych cyfrowych formatwdwiku przestrzennego.Naley pamita, e jako dwiku i obrazu jest zalena od parametrw urzdze, doktrych zostanie podczony amplituner 651R/751R. Nie naley oszczdza naurzdzeniach zewntrznych, zestawach gonikw ani okablowaniu sygnau wideo czyaudio. Chcielibymy oczywicie szczeglnie poleci odtwarzacze Blu-ray, cyfrowe ianalogowe stacje dokujce do iPodw, odtwarzacze sieciowe i CD firmy Cambridge Audioz serii Azur, ktre zaprojektowano z uwzgldnieniem tych samych standardw, coamplitunery. W sprzeday dostpne s take doskonaej jakoci przewody poczeniowemarki Cambridge Audio, dziki ktrym mona w peni wykorzysta moliwoci systemu.Dzikujemy za czas powicony na zapoznanie si z niniejsz instrukcj obsugi i prosimyo zachowanie jej na przyszo.Matthew BrambleDyrektor techniczny firmy Cambridge Audioi zesp konstruktorw amplitunera 651R/751RAmplituner obsuguje najnowsze formaty, w tym Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTSHD Master Audio oraz DTS-HD High Resolution Audio w wariantach 5.1 i 7.1. Obsugaprawdziwie bezstratnych formatw dwiku Dolby True HD oraz DTS-HD Master Audiozapewnia niezrwnan jako dwiku odtwarzanego z pyt Blu-ray.Obsugiwane s rne funkcje HDMI 1.4, w tym telewizja 3D i technologia deep-colourpass-through z odpowiednich rde oraz kana zwrotny audio w przypadku telewizorwzgodnych z t funkcj.Amplituner 651R/751R umoliwia take dekodowanie analogowego lub cyfrowegodwiku stereofonicznego w systemie Dolby Pro Logic II lub IIx, a take w systemie DTSNeo:6, zapewniajc realistyczny i efektowny dwik przestrzenny w przypadkukodowanych matrycowo rde stereofonicznych. Moliwa jest take zaawansowanaobrbka kocowa sygnau cyfrowego w formacie 5.1 przy zastosowaniu matryc Dolby ProLogic IIx lub DTS Neo:6 w celu zmiany tych formatw na format 7.1.Alternatywne przetwarzanie Dolby Pro Logic IIz daje moliwo generowania kanaugrnego z materiau stereo lub 5.1/7.1 w celu uzyskania sygnau 5.1 z dodatkowprezentacj grn.Obecno konwencjonalnych wej stereofonicznych umoliwia podczenie odtwarzaczyCD klasy audiofilskiej, a tryb Analogue Stereo Direct (bezporedni tor stereofonicznegosygnau analogowego) bez przetwarzania zapewnia moliwie najlepsz reprodukcjanalogowego sygnau stereofonicznego.Przed podczeniemProcedura konfiguracji amplitunera 651R/751R to w pierwszej kolejnoci podczeniewszystkich gonikw i urzdze zewntrznych, a nastpnie skonfigurowanieamplitunera przy uyciu menu ekranowego OSD (On-Screen Display). Przedrozpoczciem uywania amplitunera 651R/751R naley wprowadzi pewne ustawienia idokona regulacji.Przed przystpieniem do podczania urzdze lub wykonywania regulacji zalecamyzapoznanie si z rozdziaem Konfiguracja amplitunera 651R/751R niniejszejinstrukcji, rozpoczynajcym si na stronie 16.Zawiera on wiele objanie, ktre bd pomocne podczas doboru waciwych typwpocze urzdze zewntrznych i telewizora.Amplituner 651R/751R jest take wyposaony w analogowe wejcia kanaw w formacie5.1/7.1. Ta funkcja umoliwia podczenie odtwarzacza pyt DVD-Audio lub SACDwyposaonego w wyjcie w formacie 5.1. Jest take zgodna ze wszystkimi przyszymizewntrznymi formatami dwiku 7.1.Poza penym zestawem wej audio, amplituner 651R/751R wykonuje takeprzeczanie zespolonego sygnau wideo, sygnau S-Video, komponentowego sygnauwideo oraz sygnau HDMI wraz z transkodowaniem i skalowaniem (w gr) wszystkichanalogowych sygnaw wideo na format HDMI.Wyjcie strefy 2 umoliwia uycie wzmacniaczy kanau przestrzennego tylnego dozasilania innej strefy, jeli nie s one uywane w systemie 7.1 strefy gwnej.Jeli wszystkie kanay systemu 7.1 maj by uyte w strefie gwnej, do wyjprzedwzmacniacza strefy 2 mona rwnie uy osobnego wzmacniacza mocy ioddzielnych gonikw.Wraz z amplitunerem 651R/751R dostarczane s dwa piloty zdalnego sterowania: pilotgwny i pilot strefy 2.Systemy Audyssey 2EQ, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume zpomoc automatycznej konfiguracji umoliwiaj uzyskanie najlepszych efektw w danympomieszczeniu i przy okrelonej konfiguracji gonikw.Ponadto port RS-232 i wejcie nadajnika podczerwieni uatwiaj integracj amplitunera651R/751R z systemami niestandardowymi.Oba amplitunery 651R i 751R oferuj wszystkie te bogate moliwoci, ktre wymienionopowyej. Amplituner 751R rni si od amplitunera 651R, oferujc wiksz moc, jednododatkowe wejcie HDMI 1.4 na panelu tylnym oraz dodatkowe wejcie HDMI 1.3 napanelu przednim. Amplituner 751R oferuje take skalowanie w gr wszystkich kanawza pomoc algorytmu Anagram Technologies ATF.Funkcja ta jest realizowana za pomoc trzeciego procesora DSP (cyfrowego procesorasygnau) za dwoma procesorami tego typu uytymi w amplitunerze 651R. Procesorprzetwarza cay sygna cyfrowy na sygna 24-bitowy/192 kHz, stosujc rozbudowanyalgorytm eliminowania bdw synchronizacji przed przetworzeniem sygnau wprzetwornikach cyfrowo-analogowych.Ostatni cech, ktra wyrnia amplituner 751R, jest 24-bitowe, asynchroniczne wejcieUSB audio obsugujce sygna o rozdzielczoci do 24 bitw i czstotliwoci prbkowaniado 192 kHz pochodzcy z komputerw Mac lub PC.Wszystkie rozwizania opracowalimy samodzielnie, a ich dopenienie stanowiniskorezonansowa, wytumiona akustycznie obudowa wzmacniacza. Dostpny jest teatrakcyjny i wygodny w uyciu pilot zdalnego sterowania Azur Navigator, ktry zapewniapen kontrol nad amplitunerem AV.3POLSKIWprowadzenie
 • Page 4

  Wane instrukcje dotyczce bezpieczestwaDla wasnego bezpieczestwa przez podczeniem urzdzenia do gniazdka zasilaniasieciowego naley uwanie przeczyta ponisze instrukcje dotyczce bezpieczestwa.Przestrzeganie ich pozwoli rwnie na uzyskanie najlepszych efektw i zwikszenietrwaoci urzdzenia:1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.2. Zachowaj niniejsze instrukcje.3. Przestrzegaj wszelkich ostrzee.4. Postpuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.5. Nie uywaj urzdzenia w pobliu wody.6. Czy urzdzenie wycznie such szmatk.7. Nie zasaniaj otworw wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjamiproducenta.8. Nie instaluj urzdzenia w pobliu rde ciepa, takich jak kaloryfery, piecyki lub inneurzdzenia (w tym wzmacniacze) emitujce ciepo.9. Nie podczaj niezgodnie z przeznaczeniem wtyczek polaryzowanych i z uziemieniem.Polaryzowana wtyczka ma dwa wtyki jeden szerszy i jeden wszy. Wtyczka zuziemieniem ma dwa wtyki i bolec uziemienia. Szeroki wtyk lub trzeci bolec speniarol zabezpieczenia. Jeeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, naley skontaktowa siz elektrykiem w celu wymiany przestarzaego gniazdka.10. Unikaj stpania po przewodzie zasilajcym lub jego zaginania, szczeglnie przywtyczkach, gniazdkach lub punktach wyprowadzenia przewodu z urzdzenia.11. Uywaj wycznie wyposaenia/akcesoriw okrelonych przez producenta.12. Uywaj wycznie z wzkiem, podstaw, trjnogiem, wspornikiem lubstolikiem okrelonym przez producenta lub sprzedawanym wraz zurzdzeniem. W przypadku korzystania z wzka zachowaj ostronopodczas przesuwania w celu zapobiegnicia urazom wynikajcym zprzewrcenia si wzka z urzdzeniem.13. Odczaj od zasilania podczas burz lub w przypadku nieuywania urzdzenia przezduszy czas.14. Serwisowanie naley powierzy wykwalifikowanym serwisantom. Serwisowanie jestkonieczne w przypadku wszelkich uszkodze urzdzenia, takich jak uszkodzenieprzewodu zasilajcego lub wtyczki, rozlanie pynu na urzdzenie lub w sytuacjach,kiedy jaki przedmiot wpadnie do urzdzenia, urzdzenie zostanie wystawione nadziaanie deszczu lub wilgoci oraz gdy urzdzenie nie dziaa prawidowo lub zostaoupuszczone.Symbol byskawicy na tle rwnobocznego trjkta ma na celu ostrzeenie uytkownika owystpowaniu wewntrz urzdzenia niebezpiecznego napicia, ktre nie zostaozaizolowane i ktre moe stanowi zagroenie poraeniem prdem.Znak wykrzyknika na tle rwnobocznego trjkta ma na celu zwrcenie uwagiuytkownikowi, e istniej wane instrukcje obsugi i konserwacji dotyczce tegourzdzenia.Ten symbol na urzdzeniu informuje, e jest to urzdzenie klasy II (w ktrymzastosowano podwjn izolacj).Symbol WEEEPrzekrelony pojemnik na odpady jest symbolem stosowanym w UE dlaoznaczenia koniecznoci oddzielnej utylizacji sprztu elektrycznego ielektronicznego. Ten produkt zawiera elementy elektryczne i elektroniczne,ktre naley ponownie wykorzysta, podda recyklingowi lub odzyska, i niepowinien by wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Urzdzenie naleyzwrci lub skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc, u ktrego produkt zostazakupiony, w celu uzyskania bliszych informacji.Znak CEProdukt zgodny z europejskimi dyrektywami dotyczcymi wykorzystanianiskiego napicia (2006/95/WE), zgodnoci elektromagnetycznej(2004/108/WE) oraz wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktw zwizanych zenergi (2009/125/WE) pod warunkiem uytkowania i podczenia zgodnie zniniejszymi instrukcjami. W celu zachowania zgodnoci wraz z tym produktem naleyuywa wycznie akcesoriw firmy Cambridge Audio, a serwisowanie naley powierzywykwalifikowanym serwisantom.Znak C-TickOSTRZEENIEProdukt zgodny z wymogami Australijskiego Urzdu ds. Komunikacji,dotyczcymi cznoci radiowej i zgodnoci elektromagnetycznej (ECM). W celu zmniejszenia zagroenia poarem lub poraeniem prdem nie wolnowystawia urzdzenia na dziaanie deszczu lub wilgoci.Znak Ross Test Nie naley naraa baterii (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanieprzez wystawienie na dziaanie soca, ognia lub innych rde ciepa.Produkt ma rosyjskie atesty bezpieczestwa elektronicznego.Urzdzenie trzeba podczy w sposb umoliwiajcy odczenie wtyczki zasilania zgniazdka (lub wtyczki zasilania znajdujcej si z tyu urzdzenia). W przypadku, gdy rolwycznika spenia wtyczka zasilania, naley zapewni atwy dostp do wtyczki. Naleyuywa wycznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urzdzeniem.Naley zapewni dobr wentylacj (przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokurzdzenia). Nie naley umieszcza adnych przedmiotw na urzdzeniu. Nie naleyumieszcza urzdzenia na dywanach lub innych mikkich powierzchniach i zasaniakratek wlotu i wylotu powietrza. Nie wolno zasania kratek wentylacyjnychprzedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasony itp.Nie naley uywa w pobliu wody i naraa na kontakt z wod lub innymi pynami (np. wwyniku ochlapania). Na urzdzeniu nie wolno umieszcza przedmiotw zawierajcychpyny (np. wazonw).Przepisy FCCUWAGA: PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA ZAKCENIA W ODBIORZESYGNAU RADIOWEGO LUB TELEWIZYJNEGO SPOWODOWANE NIEUPRAWNIONYMIMODYFIKACJAMI URZDZENIA. MODYFIKACJE TAKIE MOG SPOWODOWA UTRATUPRAWNIE UYTKOWNIKA DO OBSUGI URZDZENIA.Po przetestowaniu niniejszego urzdzenia stwierdzono jego zgodnoz wymaganiami obowizujcymi w odniesieniu do urzdze cyfrowych klasyB, stosownie do czci 15 przepisw FCC. Wymagania te zapewniajdostateczny poziom zabezpiecze przed szkodliwymi zakceniami wprzypadku zastosowa domowych. Niniejsze urzdzenie generuje, wykorzystuje i moeemitowa energi o czstotliwoci radiowej, a jeeli nie zostanie zainstalowane i niebdzie uywane zgodnie z instrukcj, moe spowodowa szkodliwe zakcenia cznociradiowej. Nie ma jednak gwarancji, e zakcenia nie wystpi w przypadku konkretnejinstalacji.W przypadku, gdy urzdzenie to stanowi rdo szkodliwych zakce w odbiorze sygnauradiowego lub telewizyjnego, co mona stwierdzi wyczajc i wczajc je, uytkownikpowinien sprbowa rozwiza ten problem, korzystajc z jednego lub z kilkunastpujcych rozwiza: zmieni ustawienie anteny lub przenie j w inne miejsce; zwikszy odlego midzy urzdzeniem a odbiornikiem; podczy urzdzenie do gniazdka bdcego czci innego obwodu ni ten, z ktregozasilany jest odbiornik; zwrci si po pomoc do sprzedawcy lub dowiadczonego technika RTV.4
 • Page 5

  azur651R/751RWentylacjaWANE urzdzenie nagrzewa si podczas pracy. Nie naley ustawia urzdze jednona drugim. Nie naley umieszcza w przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lubszafki, w ktrych brak odpowiedniej wentylacji.Naley zabezpieczy urzdzenie przed wpadniciem do niego maych przedmiotw przezkratk wentylacyjn. Jeeli tak si stanie, trzeba natychmiast wyczy urzdzenie,odczy od zasilania i zasign rady sprzedawcy.Wybr miejscaUrzdzenie naley ustawi w starannie wybranym miejscu. Naley unika miejscnasonecznionych lub pooonych w pobliu rde ciepa. Nie wolno ustawia naurzdzeniu adnych otwartych rde ognia (np. zapalonych wiec). Naley take unikamiejsc, w ktrych wystpuj wibracje lub panuje nadmierne zapylenie, chd lub wilgo.Urzdzenie przeznaczone do uytkowania w klimacie umiarkowanym.Urzdzenie naley umieci na twardej, poziomej powierzchni. Nie naley go umieszczaw przestrzeniach zamknitych, takich jak pki lub szafki. Wolna przestrze z tyuurzdzenia (tak jak ma to miejsce w przypadku dedykowanego stojaka) nie stanowiproblemu. Nie wolno umieszcza urzdzenia na niestabilnych powierzchniach lubpkach. Urzdzenie moe spa, powodujc powane obraenia dzieci lub osbdorosych, jak rwnie powane uszkodzenie produktu. Nie naley stawia innychurzdze na urzdzeniu.Ze wzgldu na wdrujce pola magnetyczne nie naley umieszcza w pobliu urzdzeniatalerzy obrotowych gramofonw ani telewizorw kineskopowych, poniewa moe topowodowa zakcenia.Elektroniczne komponenty audio dostrajaj si przez okres okoo tygodnia (w przypadkuuywania przez kilka godzin dziennie). Okres ten pozwala nowym komponentom nauoenie si, co wie si z popraw jakoci dwiku.rda zasilaniaUrzdzenie powinno by zasilane wycznie ze rde o parametrach podanych naoznaczeniach. Jeeli uytkownik nie jest pewien, jakiego rodzaju zasilaniem dysponuje wdomu, powinien skontaktowa si ze sprzedawc lub lokalnym dostawc energiielektrycznej.Konstrukcja tego urzdzenia przewiduje pozostawianie go w trybie gotowoci, gdy niejest uywane, poniewa zwiksza to ywotno wzmacniacza (sprawdza si to wprzypadku kadego sprztu elektronicznego). Aby wyczy urzdzenie, naley uyprzycisku znajdujcego si z tyu urzdzenia. W przypadku duszych okresw, w ktrychurzdzenie nie bdzie uywane, naley wyj wtyczk z gniazdka.Przecienie instalacjiNaley unika przecienia gniazdek ciennych bd przeduaczy, poniewa moe togrozi poarem lub poraeniem prdem. Przecione gniazdka (prd przemienny),przeduacze, uszkodzone przewody zasilania, naruszona bd pknita izolacjaprzewodw oraz uszkodzone wtyczki stanowi zagroenie. Mog spowodowa poraenieprdem lub zagroenie poarowe.Firma Cambridge Audio gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wadmateriaowych i wykonania (zgodnie z okrelonymi poniej warunkami). Firma CambridgeAudio zobowizuje si naprawi lub wymieni (w zalenoci od decyzji firmy CambridgeAudio) ten produkt lub wszelkie wadliwe czci tego produktu. Okres gwarancyjny moerni si w zalenoci od kraju. Naley zachowa dowd zakupu, a w przypadkuwtpliwoci, skontaktowa si ze sprzedawc.W przypadku koniecznoci wykonania naprawy gwarancyjnej naley zwrci si doautoryzowanego sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio, u ktrego produkt zostazakupiony. Jeeli sprzedawca nie jest w stanie wykona naprawy produktu firmyCambridge Audio, produkt moe zosta zwrcony przez sprzedawc firmie CambridgeAudio lub autoryzowanemu serwisowi firmy Cambridge Audio. Produkt naley wysa albow jego oryginalnym opakowaniu, albo w opakowaniu zapewniajcym taki sam stopieochrony.Aby uzyska wiadczenia gwarancyjne, wymagane jest przedoenie dowodu zakupu wformie paragonu lub faktury z potwierdzeniem odbioru nalenoci, ktre stanowidowd, e produkt jest na gwarancji.Gwarancja nie obowizuje, jeeli (a) zmieniono lub usunito fabryczny numer seryjnyproduktu lub (b) produkt nie zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktwfirmy Cambridge Audio. Aby potwierdzi, e numer seryjny nie zosta zmieniony i/lub eprodukt zosta zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy produktw firmy CambridgeAudio, mona skontaktowa si telefonicznie z firm Cambridge Audio lub krajowymdystrybutorem produktw firmy Cambridge Audio.Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodze dotyczcych wygldu produktu lubuszkodze spowodowanych dziaaniem si wyszych, wypadkiem, uytkowaniemniezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem, uytkowaniem komercyjnym lubmodyfikacj produktu lub jego czci. Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikajcychz niewaciwej obsugi, konserwacji bd instalacji produktu lub prb dokonania naprawyprzez osoby inne ni firma Cambridge Audio, sprzedawca produktw firmy CambridgeAudio lub autoryzowany serwis, uprawniony do wykonywania napraw gwarancyjnychproduktw firmy Cambridge Audio. Wszelkie naprawy wykonywane przez osobynieuprawnione spowoduj utrat gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktwsprzedawanych na zasadzie TAK JAK JEST lub WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.WIADCZENIA GWARANCYJNE OBEJMUJ WYCZNIE NAPRAW LUB WYMIANPRODUKTU ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ GWARANCJI. FIRMA CAMBRIDGEAUDIO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTRNE ANI ZANARUSZENIE WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI TEGO PRODUKTU. ZWYJTKIEM ZAKRESU ZABRONIONEGO PRAWEM, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWIJEDYN GWARANCJ I ZASTPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRANE BDDOROZUMIANE, WCZAJC GWARANCJ PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY IPRZYDATNOCI DO OKRELONEGO CELU, LECZ NIE OGRANICZAJC ICH DO TYCHGWARANCJI.Niektre kraje, w tym USA, nie dopuszczaj wyczenia szkd ubocznych lub wtrnych anigwarancji dorozumianych, wic powysze wyczenia mog nie mie zastosowania.Niniejsza gwarancja daje uytkownikowi okrelone prawa. Uytkownikowi mog takeprzysugiwa inne prawa rnice si w zalenoci od stanu lub kraju.W przypadku serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego prosimy o kontakt zesprzedawc.Naley pamita, aby dokadnie wcisn wszystkie wtyczki kabli zasilania. Aby zapobiecpowstawaniu buczenia i szumw, nie naley spina w wizki kabli czcych elementyurzdzenia z kablem zasilania lub kablami gonikowymi.CzyszczenieUrzdzenie naley czyci, przecierajc je such, niepozostawiajc wkien szmatk.Nie naley stosowa pynw czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak lub elementycierne. Nie wolno pryska aerozolem na urzdzenie lub w pobliu urzdzenia.Utylizacja bateriiBaterie mog zawiera substancje, ktre s szkodliwe dla rodowiska naturalnego.Wyczerpanych baterii naley pozby si zgodnie z lokalnymi przepisami, dotyczcymiochrony rodowiska/utylizacji odpadw elektronicznych.SerwisowanieUrzdzenia te nie nadaj si do serwisowania przez uytkownika. Nie wolno naprawia,demontowa lub ponownie skada urzdzenia w przypadku wystpienia problemw.Zignorowanie tego rodka ostronoci grozi poraeniem prdem. W przypadkuwystpienia problemw lub awarii naley skontaktowa si ze sprzedawc.WANEJeli urzdzenie bdzie pracowa z bardzo wysokim poziomem gonoci, czujnikwykryje wzrost temperatury, a na wywietlaczu pojawi si komunikat PROTECTIONOVERLOAD (Zabezpieczenie przed przecianiem). Urzdzenie przeczy si nastpniew tryb gotowoci. Nie mona go wczy ponownie, zanim temperatura w jego wntrzunie powrci do poziomu normalnego.5ENGLISHOgraniczona gwarancja
 • Page 6

  Elementy sterujce na panelu przednim67891011122513141516232426123452217181920216781011122513141516232426123452217181. Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie)Umoliwia przeczanie midzy trybem gotowoci (wskazywanym przez przyciemnieniediody LED zasilania) a trybem pracy (wskazywanym przez jasno wiecc diod LEDzasilania). Tryb gotowoci jest przyjazny dla rodowiska (poniej 0,5 W zuycia energii).Urzdzenie mona pozostawi w trybie gotowoci, gdy nie jest ono uywane.2. Phones (Suchawki)Umoliwia podczenie suchawek stereofonicznych z wtykiem typu jack o rednicy6,35 mm (1/4 cala). Zalecane jest stosowanie suchawek o impedancji 32600 omw.Uwaga: Po podczeniu suchawek dwik na wyjciu gwnym i wyjciuprzedwzmacniacza jest automatycznie wyciszany. Wybierana jest te opcja suchawek wsystemie Dolby w celu zapewnienia zgodnoci z odsuchem suchawkowym.3. Tuning +/- (Strojenie +/-)Uywany do strojenia czstotliwoci FM/AM i pomijania stacji zapisanych w pamiciwbudowanego tunera.4. Mode/Store (Tryb/zapisz)Nacinicie tego przycisku powoduje przeczenie midzy kolejnymi trybami tunera.Nacinicie i przytrzymanie umoliwia zapisanie zaprogramowanych stacji (wicejinformacji mona znale w rozdziale Zasady obsugi urzdzenia niniejszegopodrcznika).5. Odbiornik podczerwieniZa porednictwem podczerwieni odbierane s polecenia wysyane z dostarczonego pilotazdalnego sterowania. Warunkiem poprawnego dziaania pilota jest brak przeszkdmidzy nim a odbiornikiem podczerwieni we wzmacniaczu.6. Wywietlacz192021Uwaga: Amplituner 651R/751R zapamituje typ wejcia audio i wideo, a take trybprzetwarzania sygnau dla poszczeglnych wej. Ustawienia te s przywoywane zakadym razem, gdy jest wybierane dane rdo.8. Expansion (Modu dodatkowy)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie opcjonalnego moduu rdadodatkowego podczonego do zcza Expansion znajdujcego si na panelu tylnymurzdzenia.9. USB (tylko model 751R)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie rda USB audio podczonego dowejcia USB znajdujcego si na panelu tylnym.10. BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia BD/DVD.11. Video 1 (Wideo 1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 1 (Wideo 1).12. Video 2 (Wideo 2)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 2 (Wideo 2).13. Recorder 1 (Nagrywarka 1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Recorder 1 (Nagrywarka 1).S na nim przedstawiane informacje o stanie urzdzenia.14. Aux/TV (Urzdzenie dodatkowe/telewizor)7. Tuner FM/AMNacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Aux (Urzdzenie dodatkowe).Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie tunera. W trybie tunera przycisk suy doprzeczania midzy trybami FM i AM.6Przy wczonej funkcji ARC (wicej informacji w dalszej czci instrukcji) ponownenacinicie przycisku powoduje wybranie zwrotnego kanau audio (Audio ReturnChannel) z obsugujcego t funkcj telewizora.
 • Page 7

  651R/751R15. CD (Odtwarzacz CD)25. Volume (Gono)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia CD (Odtwarzacz CD).Umoliwia zmniejszenie/zwikszenie poziomu gonoci na wyjciach amplitunera 651R/751R.16. Recorder 2 (Nagrywarka 2)26. Mute/Info (Wyciszenie/informacje)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Recorder 2 (Nagrywarka 2).Nacinicie tego przycisku powoduje wyciszenie dwiku na wyjciu gwnym i wyjciachprzedwzmacniacza amplitunera 651R/751R. Ponowne nacinicie tego przyciskuskutkuje wyczeniem wyciszenia.17. Audio input type (Typ wejcia audio)Uwaga: Wyciszenie jest wyczane za kadym razem po wybraniu nowego urzdzeniazewntrznego.Nacinicie tego przycisku umoliwia wybr typu wejcia: analogowego, cyfrowego(optycznego/koncentrycznego) lub HDMI jako rda sygnau audio aktualnie wybranegowejcia.Nacinicie i przytrzymanie przycisku spowoduje ponowne wywietlenie biecego trybudekodowania.Dostpne opcje zale od wej przypisanych do danego urzdzenia zewntrznego (wicejinformacji w dalszej czci instrukcji).18. Stereo modes (Tryby dwiku stereofonicznego)Po naciniciu tego przycisku mona odsuchiwa sygna z danego urzdzenia jakopoddany obrbce cyfrowej sygna stereofoniczny lub sygna stereofoniczny zsubwooferem.19. Surround modes (Tryby dwiku przestrzennego)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie trybw dwiku przestrzennego DolbyDigital lub DTS (w przypadku odpowiednio zakodowanego materiau ze rda cyfrowego)lub rnych trybw Dolby Pro Logic II/IIx/IIz, DTS Neo:6 w przypadku materiauanalogowego lub cyfrowego kodowanego matrycowo.Moliwa jest take zaawansowana obrbka kocowa cyfrowego sygnau przestrzennegoprzy zastosowaniu matryc Dolby Pro Logic IIx/IIz lub Neo:6. Szczegowe informacjemona znale w tabelach trybw dekodowania w dalszej czci instrukcji.20. Picture adjustment (Regulacja obrazu)Przycisk ten umoliwia wybr rnych ustawie obrazu na potrzeby urzdzezewntrznych, w przypadku ktrych ukad skalujcy zosta ustawiony tylko naprzetwarzanie (wicej informacji mona znale w rozdziale Ustawienia urzdzezewntrznych niniejszej instrukcji). Na ekranie telewizora zostanie wywietlony pasekustawie dotyczcy biecej pozycji (jasno, kontrast itd.). Ponowne nacinicieprzycisku spowoduje przejcie do kolejnej pozycji.Do zmiany wartoci biecego parametru suy pokrto regulacji gonoci.Uwaga: Ukad skalujcy nie moe przetwarza materiau rdowego (na przykadgbokiego koloru lub zawartoci 3D). Przycisk Pic. Adj. (Regulacja obrazu) nie bdziedziaa.Przycisk ten umoliwia take zmian rozdzielczoci wyjciowej ukadu skalujcego.Przytrzymanie tego przycisku przez 10 sekund sprawi, e na panelu przednimamplitunera 651R/751R zostanie wywietlona bieca rozdzielczo wyjciowa. Duszeprzytrzymanie przycisku spowoduje zmian rozdzielczoci amplitunera 651R/751R nakolejn z dostpnych i wywietlenie tej rozdzielczoci na panelu przednim. Wicejinformacji mona znale w dalszej czci instrukcji.21. Zone 2 (Strefa 2)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie strefy 2 i wywietlenie jej stanu. Kolejnazmiana rda sygnau lub regulacja gonoci bdzie od tego momentu dotyczy strefy2. Wicej informacji na ten temat mona znale w dalszej czci instrukcji.22. Video 3/MP3 (Wideo 3/MP3)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego podczonegodo wejcia Video 3 (Wideo 3) lub MP3 (jeli do gniazda 3,5 mm typu mini-jack jestpodczone urzdzenie).Uwaga: Wejcie sygnau audio L jest take uywane do podczenia mikrofonu z zestawu,uywanego do automatycznej konfiguracji. Wicej informacji mona znale w rozdzialeAutomatyczna konfiguracja niniejszej instrukcji.Dotyczy tylko modelu 751RDostpne jest take wejcie HDMI 1.3.23. 7.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku 7.1)Nacinicie tego przycisku powoduje wybranie urzdzenia zewntrznego bdcegordem dwiku w formacie 7.1 lub 5.1 (odtwarzacz DVD-A lub SACD itd.), podczonegodo gniazd 7.1 Direct In (Bezporednie wejcie dwiku 7.1).24. Analogue stereo direct (Bezporedni torstereofonicznego sygnau analogowego)Nacinicie tego przycisku umoliwia bezporedni odsuch sygnau analogowego z biecegourzdzenia zewntrznego, bez konwersji sygnau na cyfrowy i bez obrbki DSP, w celuzapewnienia moliwie najwyszej jakoci dwiku stereofonicznego.7POLSKIazur
 • Page 8

  Zcza na panelu tylnym569101112131411516171819782420203569101112131411516171819782421201. Anteny FM/AM5. Wyjcia HDMI A/BW tym miejscu mona podczy anteny radiowe. Wicej informacji mona znale wrozdziale Zcza antenowe niniejszej instrukcji.Za pomoc menu ekranowego OSD mona wybra wyjcia A, B lub A i B (na przykad wcelu podczenia dwch telewizorw lub telewizora i projektora).W przypadku wybrania obu wyj pojawi si na nich taki sam sygna.2. RS232CSuy do sterowania amplitunerem 651R/751R w systemach niestandardowych. Penyprotok sterowania amplitunerem 651R/751R jest dostpny na naszej stronieinternetowej.3. Interfejs USB (tylko model 751R)Zcze USB typu B umoliwia doprowadzenie do amplitunera 751R sygnau audio zkomputera pracujcego pod kontrol systemu operacyjnego Microsoft Windows lubApple Mac OS X. Obsugiwane s rwnie niektre dystrybucje systemu operacyjnegoLinux.Uwaga: Naley zawsze uywa wysokiej jakoci przewodu poczeniowego USB,majcego certyfikat USB Hi-Speed. Uycie przewodu USB o dugoci przekraczajcej 3 mmoe by przyczyn pogorszenia jakoci dwiku.Przed podczeniem przewodu do wejcia USB lub odczeniemtego przewodu, a take przed uruchomieniem lub wyczeniemkomputera naley bezwzgldnie ustawi minimalny poziomgonoci w amplitunerze 751R lub go wyczy.Wyjcie HDMI A obsuguje rwnie zwrotny kana audio w standardzie HDMI 1.4 ztelewizora obsugujcego t funkcj.Umoliwia to odbir dwiku w amplitunerze 651R/751R z tunera wbudowanego wtelewizorze. Wicej informacji znajduje si w czci opisujcej funkcj TV-ARC.6. HDMIWejcia HDMI zgodne ze standardem HDMI 1.4. Wejcia HDMI s domylnie przypisanedo urzdze BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD), Video 1 (Wideo 1) i Video 2 (Wideo 2), aczwarte wejcie pozostaje nieprzypisane.Wejcia te mona w dowolny sposb przypisywa (wicej informacji na ten temat monaznale w dalszej czci instrukcji).Wszystkie wejcia wideo, zarwno analogowe, jak i HDMI, s transkodowane i przesyaneprzez wyjcia HDMI.7. Video 1/2, Recorder 1/2, BD/DVD, CD i Aux (Wideo1/2, Nagrywarka 1/2, Odtwarzacz BD/DVD,Odtwarzacz CD, Urzdzenie dodatkowe)Szczegowe informacje na temat rda USB audio podano w dalszej czci instrukcji.Wicej informacji na temat tych wej i wyj mona znale w dalszej czci niniejszejinstrukcji, gdzie przedstawiono schematy pocze.4. Wejcia/wyjcia optyczne8. Kratka wentylacyjna tunelu cieplnegoWejcia cyfrowe Toslink dla rde sygnau Video 1 (Wideo 1), Rec 1 (Nagrywarka 1),BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD) oraz CD (Odtwarzacz CD), a take dwa wyjcia cyfroweToslink dla torw Rec 1 (Nagrywarka 1) i Rec 2 (Nagrywarka 2).Umoliwia chodzenie obwodw wewntrznych amplitunera 651R/751R zaporednictwem chronionego patentem tunelu cieplnego X-TRACT. NIE ZASANIA!9. Expansion port (Port moduw dodatkowych)Umoliwia podczenie moduw dodatkowych, gdy bd dostpne. Wicej informacji naten temat mona uzyska u sprzedawcy produktw firmy Cambridge Audio.8
 • Page 9

  azur651R/751R10. Przecznik Front IR (Przedni odbiornikpodczerwieni)Umoliwia wczanie i wyczanie wbudowanego przedniego odbiornika podczerwieni wprzypadku koniecznoci uycia wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania podczonegodo tylnego wejcia nadajnika podczerwieni strefy gwnej (IR Emitter In).11. Zone 2 (Strefa 2)Niezalene wyjcia analogowe dwiku i wideo dla drugiej strefy (czyli pokoju lub obszaruoddzielonego od gwnego pomieszczenia odsuchowego). Wejcie IR Emitter Inumoliwia zdalne sterowanie amplitunerem 651R/751R i jego rdami z tej strefy.Wicej informacji na temat strefy 2 mona znale w dalszej czci niniejszej instrukcji.12. Component Video In (Wejcia komponentowegosygnau wideo)Wejcia komponentowego sygnau wideo s domylnie nieprzypisane, ale mona jeprzypisa w dowolny sposb (wicej informacji na ten temat mona znale w dalszejczci niniejszej instrukcji).Uwaga: Preferowanymi metodami podczenia wej wideo s kolejno (zaczynajc odmetody oferujcej najwysz jako): sygna HDMI, nastpnie komponentowy sygnawideo (Component Video), sygna S-Video oraz zespolony sygna wideo (CompositeVideo). Sygna HDMI ma zawsze najwysz jako. W przypadku urzdze zewntrznychz sygnaem HDMI i komponentowym sygnaem wideo czsto obsugiwana jest funkcjaskanowania progresywnego, ktra umoliwia uzyskanie lepszej jakoci obrazu (jeli jestobsugiwana zarwno przez odtwarzacz BD/DVD, jak i telewizor).13. Multi-Channel In (Wejcie wielokanaowe)Mona go uy do podczenia wyj z odtwarzacza DVD-A, SACD lub innego odtwarzaczaz dwikiem analogowym w formatach 5.1/7.1.14. Multi-Channel Preamp Out (Wielokanaowe wyjcieprzedwzmacniacza)Mona go uy do podczenia wej kanau 5.1/7.1 w innym wzmacniaczu, oddzielnychwzmacniaczy mocy, subwoofera lub aktywnych gonikw. Obsugiwane s dwa wyjciasubwoofera, ktre odbieraj ten sam sygna.15. IR Emitter Out (Wyjcia nadajnika podczerwieni)Wyjcia nadajnika uywane z nadajnikami podczerwieni umoliwiaj zdalne sterowanierdami ze strefy 2. Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.16. Trigger Out (Wyjcia sterujce)Wyjcia sterujce 12 V umoliwiaj sterowanie zewntrznymi wzmacniaczami,zasonami, ekranami ze sterowaniem elektrycznym lub innym podobnym wyposaeniem.Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.17. Main Zone IR Emitter In (Wejcie nadajnikapodczerwieni strefa gwna)Umoliwia odbieranie przez amplituner 651R/751R modulowanych poleceprzesyanych w pamie podczerwieni z systemw obejmujcych wiele pomieszcze lubze wzmacniaczy sygnau zdalnego sterowania.POLSKIPilot zdalnego sterowania strefy 2Pilot zdalnego sterowania strefy 2umoliwia sterowanie tylko wyjciami strefy2. Nie ma wpywu na dziaanie strefygwnej.GonoUmoliwiazmniejszenie/zwikszeniepoziomu gonoci w strefie 2.Tryb gotowociUmoliwia przeczanie urzdzenia wstrefie 2 midzy trybem gotowoci iwczeniem.Zmiana ciekiUmoliwia przejcie do nastpnej lubpoprzedniej stacji zapisanej w pamicitunera.WyciszenieNacinicie tego przycisku umoliwiawyciszenie dwiku w strefie 2. Ponownenaciniciepowodujeanulowaniewyciszenia.TunerAM/FMFollowMainExpBDDVDVideo 1Video 2Rec 1AuxCDVid 3MP3Rec 2rdowe urzdzeniazewntrzneNacinicie odpowiedniego przyciskupowoduje zmian rdowego urzdzeniazewntrznego w strefie 2. Nacinicieprzycisku Tuner AM/FM po raz drugipowoduje przeczenie pasma radiowego(AM/FM).Zone 2 RemoteStrefa 2 jest z zaoenia stref analogow,wic umoliwia w jej obrbie stosowanie wycznie urzdze zewntrznych zpoczeniami audio/wideo (w tym cyfrowymi).Uwaga: Bezporedni wybr rda TV/ARC lub USB w strefie 2 nie jest moliwy, poniewas to rda wycznie cyfrowe.Follow Main (Zgodnie ze stref gwn)Umoliwia wysanie zmiksowanego sygnau kanau analogowego 2 (lewy+rodkowy,prawy+rodkowy) urzdzenia wybranego w strefie gwnej do strefy 2.Jest to przydatne wtedy, gdy w obu strefach ma by odtwarzany ten sam materia (naprzykad podczas przyjcia) lub aby umoliwi w strefie 2 odsuch sygnau ze rdecyfrowych lub dwiku przestrzennego, ktrych nie mona bezporednio wybra w strefie2.Poniewa zmiksowany sygna jest tworzony ze zdekodowanego wyjcia rda wybranegow strefie gwnej, do strefy 2 mona dziki temu wysa sygna z dowolnego rda,rwnie z wej cyfrowych (optycznych/koncentrycznych) i wej HDMI.18. Control Bus (Magistrala sterujca)In (wejcie) umoliwia odbir niemodulowanych polece z systemw obejmujcychwiele pomieszcze lub z innych urzdze (dotyczy tylko strefy gwnej).Out (wyjcie) umoliwia przesyanie polece magistrali sterujcej do innegourzdzenia.Uwaga: Wejcia nadajnika (Emitter In) nie s kierowane do wyjcia magistrali sterujcej.19. Wycznik zasilaniaSuy do wczania i wyczania zasilania urzdzenia.20. Gniazdo zasilania sieciowegoPo wykonaniu wszystkich pocze mona podczy przewd zasilania doodpowiedniego gniazda sieci elektrycznej. Amplituner AV jest teraz gotowy do uytku.21. Zcza gonikwMona do nich podczy goniki o impedancji 48 omw. Mona wykona podczeniaw formacie 7.1, 5.1 lub o mniejszej liczbie kanaw.9
 • Page 10

  Gwny pilot zdalnego sterowaniaAmplituner 651R/751R jest dostarczany wraz z pilotem zdalnego sterowaniaAzur Navigator. Przed przystpieniem do jego uywania naley umieci wnim baterie AAA (dostarczone w zestawie). Szczegowe informacje na tematoperacji, ktre mona wykonywa przy uyciu pilota, znajduj si w kolejnychrozdziaach niniejszej instrukcji.Menu ekranowe OSDUmoliwia wczenie i wyczenie menu ustawie wywietlanych na ekraniemonitora/telewizora.Bass/Treble (Tony niskie/wysokie)Ten pilot moe by uywany w strefie gwnej lub w strefie 2 (zaporednictwem wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania) i bdzieautomatycznie sterowa tylko t stref, w ktrej zostanie uyty.Umoliwia regulowanie tonw niskich i wysokich przy uyciu przyciskwregulacji gonoci w gr/w d. Uwaga: Nastawy tonw niskich i wysokich signorowane w trybie bezporedniego toru stereofonicznego sygnauanalogowego oraz w trybie bezporedniego wejcia dwiku 7.1.Tryb gotowoci/wczenieUmoliwia przeczanie urzdzenia midzy trybem gotowoci i wczeniem.7.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku7.1)Analog Direct (Bezporedni tor sygnauanalogowego)Umoliwia wybr bezporedniego wejcia dwiku 5.1/7.1.Umoliwia bezporedni odsuch sygnau ze stereofonicznego wejciaanalogowego z biecego urzdzenia zewntrznego bez stosowaniakonwersji analogowo-cyfrowej, cyfrowo-analogowej i cyfrowej obrbki sygnau(DSP).Audio In Type (Typ wejcia dwiku)Umoliwia wybr typu wejcia dwiku spord typw dostpnych dlabiecego rdowego urzdzenia zewntrznego. W zalenoci od wybranegourzdzenia zewntrznego i tego, czy przypisano mu wejcie HDMI, monawybra wejcie analogowe, cyfrowe lub HDMI.Stereo modes (Tryby dwikustereofonicznego)Pic. Adj. (Regulacja obrazu)Umoliwia wybr trybu stereo lub trybu stereo plus subwoofer wodniesieniu do rde sygnau analogowego lub cyfrowego (poddawanychobrbce cyfrowej).Umoliwia regulacj rnych parametrw obrazu w odniesieniu do rdowychurzdze zewntrznych, ktrych ukad skalujcy zosta ustawiony tylko naprzetwarzanie.Surround modes (Tryby dwikuprzestrzennego)Na ekranie telewizora zostanie wywietlony pasek ustawie dotyczcybiecej pozycji (jasno, kontrast itd.). Ponowne nacinicie tego przyciskuspowoduje przejcie do kolejnej pozycji. Przyciski regulacji gonociumoliwiaj zmian ustawienia.Umoliwia wybr trybw obrbki przestrzennego dwiku cyfrowego, a takernych trybw obrbki dwiku przestrzennego kodowanego matrycowo wodniesieniu do analogowych lub cyfrowych zewntrznych urzdzerdowych (przetwarzanych cyfrowo).Nacinicie i przytrzymanie przycisku Pic. Adj. przy wczonym menuekranowym OSD spowoduje przeczenie aktywnego wyjcia HDMI. Wicejinformacji na ten temat mona znale w rozdziale Wyjcia HDMI A i B.Info (Informacje)Lip sync (Synchronizacja dwiku z obrazem)Suy do wywietlania informacji na temat aktualnego sygnau rdowego itrybu dekodowania. Ponowne nacinicie przycisku podczas przewijaniabiecego trybu dekodowania (gdy nie jest wczone wyciszenie) umoliwiawywietlenie czstotliwoci prbkowania podawanego sygnau. Nacinicieprzycisku podczas suchania stacji radiowych nadawanych w systemie RDSpozwala wywietla kolejne informacje RDS.Umoliwia wczenie i dostosowanie funkcji synchronizacji dwiku zobrazem, jeli nie s one zsynchronizowane. Gdy na wywietlaczu urzdzeniawywietlony jest stan funkcji opnienia synchronizacji dwiku z obrazem,wwczas czas opnienia mona dostosowa za pomoc przyciskw Vol i Volregulacji gonoci. Ustawienie wartoci zero spowoduje wyczenie funkcjisynchronizacji dwiku z obrazem. Wicej informacji na ten temat monaznale w dalszej czci niniejszej instrukcji.JasnoTuner AM/FM, USB (tylko model 751R), Exp (Modu dodatkowy), BD/DVD(Odtwarzacz BD/DVD), Video 1 (Wideo 1), Video 2 (Wideo 2), Rec 1(Nagrywarka 1), Aux/TV (Urzdzenie dodatkowe/telewizor), CD (OdtwarzaczCD), Rec 2 (Nagrywarka 2), Vid 3/MP3 (Wideo 3/MP3)Umoliwia regulacj podwietlenia wywietlacza na panelu przednim(podwietlenie standardowe, przyciemnione, wyczone).iTrigger A/B (Wyjcia sterujce A/B)Aby zmieni rdowe urzdzenie zewntrzne, naley nacisn odpowiadajcymu przycisk. Nacinicie przycisku Tuner AM/FM po raz drugi powodujeprzeczenie midzy pasmami radiowymi AM i FM.Umoliwiaj wczanie i wyczanie wyj sterujcych. Szczegoweinformacje na temat funkcji sterujcych i ich konfiguracji mona znale wodpowiednim rozdziale tej instrukcji.Zone 2 (Strefa 2)Umoliwia wybranie strefy 2 i wywietlenie jej stanu na wywietlaczu. Przy kolejnejzmianie rda polecenia wczenia/przejcia w tryb gotowoci lub regulacji gonocibd dotyczy strefy 2, a nie strefy gwnej. Szczegowe informacje mona znale wrozdziale dotyczcym strefy 2.Stereo/MonoNacinicie tego przycisku podczas suchania stacji radiowej FM umoliwia przeczaniemidzy trybami stereofonicznym i monofonicznym.Store (Zapis)W trybie tunera przycisk ten umoliwia zapisanie biecej czstotliwoci jakozaprogramowanej stacji.Mode (Tryb)W trybie tunera przycisk ten umoliwiaautomatycznego/rcznego lub programowanie stacji.Ponowne nacinicie przycisku Aux/TV (Urzdzenie dodatkowe/telewizor)przy wczonej funkcji ARC (wicej informacji w dalszej czci instrukcji)umoliwia wybr kanau TV-ARC (zwrotnego kanau audio telewizora).Powyej przedstawiono tylko skrcony opis przyciskw. Wicej informacji na tematfunkcji przez nie obsugiwanych mona znale w rozdziale Instrukcja uytkowania, wczci Zasady obsugi urzdzenia niniejszego podrcznika.Zgodno z urzdzeniami firmy ApplePilot zdalnego sterowania Navigator amplitunera Azur 651R/751R umoliwia sterowaniepodstawowymi funkcjami urzdze firmy Apple takich jak Apple TV lub rodziny produktwiPod/iPhone/iPad po podczeniu ich do stacji dokujcych Cambridge Audio lub Apple.Naley nacisn i przytrzyma przycisk rdowego urzdzenia zewntrznegoodpowiadajcy temu wejciu, do ktrego podczono produkt firmy Apple, jednoczenienaciskajc te jeden z poniszych przyciskw.Funkcje bd si w niewielkim stopniu rni, w zalenoci od produktu firmy Apple.wybranieopcjistrojeniaEnter,Menu,Play/Pause (Odtwarzanie/wstrzymywanie),Regulacja gonoci dwiku oraz przemieszczanie si po ekranach menu.WyciszeniePowoduje wyciszenie dwiku amplitunera AV. Ponowne nacinicie tego przyciskuskutkuje wyczeniem wyciszenia.GonoUmoliwiaj zwikszenie lub zmniejszenie gonoci na wyjciu amplitunera AV. Uywanetake jako przyciski kierunkowe w gr/w d w menu konfiguracji OSD.Strojenie / Lewo/prawoPrzycisk strzaki w prawo umoliwia zwikszenie strojonej czstotliwoci/zmianzaprogramowanej stacji. Przycisk strzaki w lewo umoliwia zmniejszenie strojonejczstotliwoci/zmian zaprogramowanej stacji. Uywane take jako przyciski przewijaniaw lewo/w prawo w menu konfiguracji OSD.EnterUywany w menu konfiguracji OSD.10Suy do nawigacji pomidzy menu lub zmiany cieki/wyszukiwania, wzalenoci od uywanego produktu firmy Apple.Pilota Azur mona w razie potrzeby zestawi w pary z maksymalnie szeciomaokrelonymi urzdzeniami firmy Apple, z wykorzystaniem szeciu przyciskw urzdzezewntrznych. Funkcja ta jest przydatna, gdy uytkownik ma dostp do wikszej liczbyproduktw firmy Apple.Wicej informacji o zestawianiu w pary mona znale w instrukcji danego urzdzeniafirmy Apple.Zestawianie w par aby zestawi w par z urzdzeniem firmy Apple, naley nacisn iprzytrzyma przez sze sekund dany przycisk rdowego urzdzenia zewntrznegowraz z przyciskiem MODE. Niektre urzdzenia, na przykad Apple TV, s wyposaone wewskanik informujcy o pomylnym zestawieniu w par.Rozczanie zestawienia w par aby rozczy zestawienie w par z urzdzeniem firmyApple, naley nacisn i przytrzyma przez sze sekund dowolny z przyciskwrdowego urzdzenia zewntrznego wraz z przyciskiem STEREO MONO.
 • Page 11

  azur651R/751R124AUTOFM STEREOHDMIUSB ANALOG DIGITALMUTINGRHLHTUNEDHR 96/24MSTR ES ExpSRSWSLAudyssey Neo:6 XDynamic EQVolSBRSBLD TrueHDBi AMP RoomEQ DIRECTEXPL x zCPOLSKIWywietlacz na panelu przednimZ231Wskaniki kanaw wyjciowychPrzedstawiaj aktywne w danej chwili kanay w zalenoci od trybu dekodowania isygnau ze rdowego urzdzenia zewntrznego. Podwietlone ikony wskazuj aktywnekanay wyjciowe amplitunera 651R/751R.Z2Wskazuje, e aktywna (wczona) jest strefa 2.Room EQWskazuje, e wczona jest funkcja Audyssey 2QE.2Wskaniki trybu dekodowania (PCM, Dolby Digital,DTS itd.)Wskazuj biecy tryb dekodowania, tryb Dolby Digital, DTS itp. W poczeniu zewskanikami kanaw wyjciowych, wskaniki te przedstawiaj pene dane na tematbiecego trybu obrbki sygnau.Zcza gonikwAby unikn uszkodzenia gonikw w wyniku niespodziewanego sygnau o wysokimpoziomie, naley przed przystpieniem do podczania gonikw wyczy zasilanie.Naley sprawdzi impedancj gonikw. Zalecane s goniki o impedancji od 4 do 8omw kady.Kolorowe wyprowadzenia gonikw maj polaryzacj dodatni (+), a czarne ujemn(). Naley zachowa waciw polaryzacj dla wszystkich zczy gonikw. Wprzeciwnym razie dwik bdzie przytumiony, przesunity w fazie i niemal pozbawionyniskich tonw.Przygotuj przewody gonikowe do podczenia, usuwajc zewntrzn izolacj nadugoci okoo 10 mm lub mniej (nie wicej ni 10 mm, gdy moe to doprowadzi dozwarcia). Skr razem yy przewodu, aby nie wystpoway lune koce. Odkr pokrtozacisku gonika, wsu kabel i dokr pokrto, mocujc kabel.Uwaga: Wszystkie poczenia s wykonywane przy uyciu kabla gonikowego. Wyjtkiemjest poczenie subwoofera, ktry powinien zosta podczony standardowym kablemtypu cinch (RCA).Wskanik funkcji Directwieci, gdy amplituner 651R/751R pracuje w trybie Direct Analogue Stereo Direct(Bezporedni tor stereofonicznego sygnau analogowego) lub 7.1 Direct (Bezporedniewejcie dwiku 7.1).3Gwny wywietlacz informacyjnyPrzedstawia aktualnie wybrane rdowe urzdzenie zewntrzne, tryb dwikuprzestrzennego, nazw stacji i czstotliwo w trybie tunera itd.4Ikony trybwHDMIWskazuje, e typem wejcia audio biecego rdowego urzdzenia zewntrznego jestHDMI.Na zakoczeniach kabla gonikowego zalecane jest uycie wtyczek bananowych(standardowych, 4 mm), ktre mona bezporednio wkada do zaciskw gonika.Wicej informacji na temat ustawie gonikw 5.1 i 7.1 mona znale w rozdzialeKonfiguracja gonikw niniejszej instrukcji.Zasilany subwooferWskaniki Digital/Analog (Cyfrowy/analogowy)Wskazuje, czy typ wejcia audio biecego rdowego urzdzenia zewntrznego jestcyfrowy (S/P DlF/Toslink) lub analogowy.Gonik centralnyPrzykadowe wskazania wywietlaczaKabel typu cinch (RCA)Wskazuje, e sygna Dolby Digital 5.1 jest odtwarzany jako sygna 5.0 (subwoofer jestwyczony).Wskazuje, e odbywa si odtwarzanie 7.1 kanaw na podstawie sygnau DTS-HDMaster.Wskazuje, e generowany jest cyfrowy sygna wyjciowy 2.1 kanaw na podstawieanalogowego sygnau wejciowego.Goniki dwikuprzestrzennegoGonikiprzednieTylne goniki dwikuprzestrzennego11
 • Page 12

  Analogowe zcza audioUwaga: Nie naley podcza zasilania sieciowego ani wcza urzdzenia, zanim niezostan wykonane wszystkie poczenia.Urzdzenia zewntrzne podcza si przy uyciu stereofonicznych kabli typu cinch(2RCA-2RCA). W przypadku odtwarzaczy kasetowych, nagrywarek MD oraz nagrywarek iodtwarzaczy CD wymagane s dwa zestawy kabli jeden do nagrywania, a drugi doodtwarzania.Odtwarzacz CDWyjcieWyjcieOdtwarzacz BD/DVDKabel typu cinch(2RCA-2RCA)Odtwarzacz/nagrywarka dwiku(kaseta/MD/CD-R)Wyjcie WejcieCyfrowe zcza audioMona uy dowolnego z nich w celu podczenia rdowego urzdzenia zewntrznego,gdy amplituner 651R/751R automatycznie wybiera aktywne wejcie.W amplitunerze 651R/751R dostpne s dwa rodzaje cyfrowych zczy audio:1. Optyczne (Toslink)Uwaga: Jedno urzdzenie zewntrzne naley podcza przy uyciu tylko jednego typuwejcia.2. Koncentryczne (S/P DIF)Odtwarzacz BD/DVDWyjcieWyjcieLUB1LUB21LUBLUBOdtwarzacz/nagrywarkadwiku (kaseta/MD/CD-R)2LUB12Wyjcie1221WejcieNagrywark typu MD lub CD-R mona podczy do wyj cyfrowych w sposb pokazanyna rysunku.12Cyfrowa stacja dokujca iPod iD100Odtwarzacz CD
 • Page 13

  azur651R/751RHDMI (High-Definition Multi-Media Interface) to interfejs cyfrowy, ktry umoliwiatransmisj sygnaw wideo i audio za porednictwem pojedynczego kabla. Moliwobezporedniej transmisji cyfrowej sygnau audio i wideo, a take obsuga rnychrodzajw materiau wideo wysokiej rozdzielczoci (HD) oraz dwiku o wysokiej jakocisprawiaj, e jest to najlepszy typ poczenia. Wejcia HDMI mona przypisa donastpujcych rdowych urzdze zewntrznych: BD/DVD (Odtwarzacz BD/DVD),Video 1 (Wideo 1), Video 2 (Wideo 2), Recorder 1 (Nagrywarka 1), Aux (Urzdzeniedodatkowe), CD (Odtwarzacz CD), Recorder 2 (Nagrywarka 2), Expansion (Modudodatkowy) lub 7.1 Direct (Bezporednie wejcie dwiku 7.1). Wicej informacji monaznale w rozdziale Przypisywanie rde dwiku do wejcia HDMI.Odtwarzacz Blu-ray z wyjciem HDMIKabelHDMIKabel HDMITuner telewizji satelitarnej z wyjciemHDMIAnalogowe zcza wejciowe wideoW amplitunerze 651R/751R dostpne s trzy rodzaje analogowych zczy wideo:1. Zespolony sygna wideo (Composite) podczenie przy uyciu pojedynczego kablatypu cinch (RCA-RCA) 75 omw.2. S-Video podczenie przy uyciu kabla S-Video.3. Komponentowy sygna wideo (Component) podczenie przy uyciu potrjnego kablatypu cinch (3RCA-3RCA) 75 omw.W przypadku urzdze zewntrznych, ktre obsuguj tylko analogowy sygna wideo,najlepsz jako obrazu mona uzyska przy uyciu zczy komponentowego sygnauwideo, a nastpnie uzyskujc coraz gorsz jako zcza S-Video i zczazespolonego sygnau wideo.Amplituner 651R/751R obsuguje transkodowanie, tj. podnoszenie rozdzielczocianalogowego sygnau wideo do rozdzielczoci HDMI dla wyjcia gwnegomonitora/telewizora.Jeli urzdzenie zewntrzne jest wyposaone w interfejs HDMI, jest to zawsze najlepszywybr.Odtwarzacz wideoOdtwarzacz BD/DVDKonsola do gier13POLSKIZcza wejciowe HDMI
 • Page 14

  Zcza wyjciowe wideo (HDMI A i B)Poczenie z telewizorem wykonuje si za porednictwem zczy HDMI. Amplituner651R/751R konwertuje przychodzcy analogowy sygna wideo na sygna HDMI i skalujego w celu uzyskania najlepszej jakoci obrazu. Wicej informacji mona znale w dalszejczci instrukcji.Uwaga: Na oba wyjcia zawsze podawany jest ten sam sygna wideo.Wicej informacji na temat wyboru aktywnego wyjcia HDMI za pomoc menuekranowego OSD podano poniej w opisie menu HDMI/Component Assign(Przypisywanie wej HDMI/Component).Urzdzenie jest wyposaone w dwa wyjcia, ktrych mona uywa niezalenie lub w tymsamym czasie (na przykad do podczenia telewizora i projektora).HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4Component 1Component 2Component 3:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2: Recorder 1:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+BReturn I/OTelewizor 1Kabel HDMITelewizor 2Zwrotny kana audio (ARC) jest obsugiwany, jelitelewizor rwnie obsuguje t funkcj.Wyjcie HDMI A obsuguje rwnie zwrotny kana audio w standardzie HDMI 1.4 ztelewizora obsugujcego t funkcj.Umoliwia to odbir dwiku w amplitunerze 651R/751R z tunera wbudowanego wtelewizorze. Wicej informacji znajduje si w czci opisujcej funkcj TV-ARC.Bezporednie wejcie dwiku 5.1/7.1Odtwarzacze DVD-A lub SACD mona podczy do amplitunera 651R/751R przy uyciubezporednich wej dwiku 5.1/7.1, umoliwiajc odtwarzanie dwikuwielokanaowego z tych urzdze.S to czyste poczenia analogowe, zapewniajce najwysz jako dwiku. Wprzypadku ich uycia w amplitunerze 651R/751R nie jest moliwa regulacja tonwniskich i wysokich ani cyfrowa obrbka sygnau (DSP).Odtwarzacze DVD-A i SACD obsuguj wyjcie dwiku w formacie 5.1. Bezporedniewejcia amplitunera 651R/751R umoliwiaj take opcjonalne podczenie sygnaudwiku przestrzennego dla gonikw tylnego lub lewego i prawego, w celu zapewnieniazgodnoci z przyszymi urzdzeniami 7.1 lub dekoderami zewntrznymi.Aby wybra wejcie bezporednie, naley nacisn przycisk 7.1 Direct na paneluprzednim lub pilocie zdalnego sterowania.Odtwarzacz DVD-A lub wielokanaowy odtwarzacz SACD podczenia 5.1Przydatne moe by podczenie odtwarzaczy DVD-A/SACD do amplitunera 651R/751Rza pomoc obu metod jednoczenie.Kable typu cinch(2RCA-2RCA)14CentralnySubwooferMona te przypisa to samo wejcie HDMI do wejcia bezporedniego 7.1, aby nieutraci obrazu.Przestrzenny prawyW takim przypadku nacinicie przycisku 7.1 Direct sprawi, e dwik zacznie byodbierany z analogowych wyj odtwarzacza.LewyPrzestrzenny lewyJeli odtwarzacz zostanie wybrany przyciskiem BD/DVD, mona oglda przekazywany zniego sygna wideo i dekodowa odpowiadajc mu przestrzenn ciek dwikow.PrawyWejcie cyfrowe lub HDMI moe suy do dekodowania dwiku przestrzennego przezamplituner 651R/751R, a analogowe zcze 5.1 do podczenia bezporedniegowejcia 7.1 w celu odtwarzania zawartoci z urzdze DVD-A/SACD.
 • Page 15

  651R/751RWyjcie przedwzmacniacza 7.1Zcza wejciowe na panelu przednimJeli zaistnieje potrzeba podczenia zewntrznych wzmacniaczy mocy, mona to zrobiprzy uyciu kabli typu cinch (RCA) podczonych do zczy wyjciowychprzedwzmacniacza 7.1 na panelu tylnym.Wejcie Video 3/MP3 znajdujce si na panelu przednim suy do tymczasowegopodczania konsoli do gier itp. Aby uzyska dostp do wej Video 3 w celu podczeniakonsoli do gier lub kamery wideo za pomoc stereofonicznych kabli typu cinch (RCARCA) i kabla zespolonego sygnau wideo (Composite), naley zdj zatyczk. Mona takeuy gniazda 3,5 mm typu mini-jack do podczenia suchawkowego lub liniowegowyjcia przenonego odtwarzacza MP3.W przypadku dwiku w formacie 5.1/7.1 opcj Multi Ch.Out (Wielokanaowe wyjcieprzedwzmacniacza) w menu ekranowym OSD Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku) naley ustawi na warto Pre Out (Wyjcie przedwzmacniacza),a nie Normal (Normalnie). Spowoduje to wyciszenie wszystkich wzmacniaczywewntrznych, gdy nie bd one uywane.ece eWzmacniacze mocyPrzykadyBD / DVDVideo 1Video 2Recorder 1Aux / TVCDNormal:EnableReturn I/OSubwooferCentralny:TV ARC(HDMIA)Przestrzenny prawyHDMI BypassPrzestrzenny tylny prawyPre OutLewy:PrawyMulti Ch.OutPrzestrzenny tylny lewyAdvanced Audio SetupPrzestrzenny lewyDigitally Processed ModesAudioInput TypeStereoModesSurroundModesRecorder 2Video 3 / MP3Pic.Adj.7.1 DirectHDMIAnalogStereo DirectLAudio RMute /InfoVideoS-VideoOpticalMP3 InZone2Odtwarzacz MP3Kabel HDMI (tylko model 751R)PrzykadyKabel stereofoniczny typu cinch (RCA-RCA)Kabel zespolonego sygnau wideoLUBKabel S-VideoKable typu cinch(2RCA-2RCA)Kabel ToslinkWyjcia konsoli do gier/kamery wideoPo naciniciu przycisku Video 3/MP3 amplituner 651R/751R automatycznie wybierzegniazdo MP3, jeli bdzie do niego podczone urzdzenie.Amplituner 651R/751R oferuje rwnie zewntrzny tryb 2-kanaowy. Umoliwia onodtwarzanie przez amplituner 651R/751R wszystkich kanaw przestrzennychodpowiedniego sygnau rdowego (kana rodkowy, kanay przestrzenne i subwoofer),gdy goniki lewy przedni i prawy przedni s zasilane z zewntrznego wzmacniacza mocylub innego wzmacniacza obsugujcego wejcia o staym poziomie sygnau (na przykadwzmacniacza serii 8 firmy Cambridge Audio).Uwaga: Wejcie kanau lewego przedniego jest take uywane do podczenia mikrofonu(dostarczanego w zestawie), stosowanego w celu automatycznej konfiguracji. Wicejinformacji mona znale w rozdziale Automatyczna konfiguracja niniejszej instrukcji.Aby uy gniazda HDMI (tylko model 751R) naley najpierw przypisa wejcie HDMI dorda Video 3 za pomoc menu ekranowego OSD (wicej informacji na ten temat monaznale w dalszej czci instrukcji). Wejcie HDMI na panelu przednim obsugujestandard HDMI 1.3c.PrzykadyZcza antenowePrawyLewyAntena FMrodkowyWzmacniaczAnten FM mona podczy do gniazda FM 75 omw (dostarczana w zestawiepodstawowa antena jest przeznaczona do uytku tymczasowego). Naley rozwinanten i ustawi j tak, aby uzyska najlepszy odbir. Do uytku cigego wysocezalecane jest podczenie anteny FM 75 omw usytuowanej na zewntrz.Antena ptlowa AMSubwooferLewyPrawyObie kocwki anteny naley podczy do zaciskw antenowych. Anten naleyumieci jak najdalej od urzdzenia, aby wyeliminowa niepodane szumy i uzyskaoptymalny odbir. Jeli dostarczona w zestawie antena ptlowa AM nie zapewniazadowalajcego odbioru, moe by konieczne zastosowanie anteny AM usytuowanej nazewntrz.651R/751RAntena FMPrzykadyLUBPrzestrzennyprawyAntenazewntrzna FMPrzestrzenny tylnyprawyPrzestrzennytylnylewyPrzestrzenny lewyW opcji menu ekranowego OSD Multi Ch.Out (Wielokanaowe wyjcieprzedwzmacniacza) naley ustawi warto Ext 2 Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2kanay), aby wyciszy tylko wyjcia wzmacniacza kanau przedniego prawego i przedniegolewego amplitunera 651R/751R:LUBAdvanced Audio SetupMulti Ch.OutAntenazewntrzna AM:Ext 2chHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableAntenaptlowa AMUziemienie(opcjonalne)Return I/O15POLSKIazur
 • Page 16

  Konfiguracja amplitunera 651R/751RInformacje podstawoweProcedura konfiguracji amplitunera 651R/751R obejmuje 3 nieskomplikowane etapy.Etap konfiguracji gonikw mona wykona rcznie lub przy uyciu proceduryautomatycznej konfiguracji Audyssey.Odtwarzaj dwik stereofoniczny i wielokanaowy.Etap 1: Konfiguracja gonikw (opnienia gonikw, kalibracja czstotliwocigranicznej i poziomu za pomoc funkcji Audyssey lub rcznie)12Goniki przednie lewy i prawyGonik centralnyOdtwarza dialogi i dwik kanau rodkowego. Jego idealne pooenie znajduje si na tejsamej wysokoci, co goniki lewy przedni i prawy przedni (nad lub podtelewizorem/monitorem). Zalecane jest zastosowanie gonika centralnego tego samegoproducenta, co gonikw lewego przedniego i prawego przedniego. Dziki takiemudopasowaniu barwy dwiku zapewniony bdzie bardziej naturalny przepyw efektwdwiku przestrzennego ze strony lewej do prawej, bez zauwaalnych przej midzygonikami.Etap 2: Przypisanie wej HDMI i analogowych wej wideoEtap 3: Ustawienia rdowych urzdze zewntrznychKonfiguracja gonikwAby wykona rczn konfiguracj gonikw, naley zawsze najpierw poinformowaurzdzenie o typie podczonego zestawu gonikw.W przypadku wyboru procesu automatycznej konfiguracji Audyssey przekazanieinformacji o podczonym zestawie gonikw nie bdzie konieczne, jeli jest tostandardowy system 5.1 lub 7.1, poniewa funkcja Audyssey samodzielnie rozpozna takisystem.Jeli jednak ma by uywany system 5.1 z kanaem grnym, system 5.1 z tylnymikanaami przestrzennymi lewym i prawym przypisanymi do kanaw przednich w celuzastosowania podwjnego ukadu wzmacniaczy bd te system 5.1 z wyjciami tylnychkanaw przestrzennych lewym i prawym poczonymi z gonikami w strefie 2, wwczasprzed wykonaniem automatycznej konfiguracji Audyssey naley przekaza te informacjedo urzdzenia.We wszystkich przypadkach ustawienie konfiguracji gonikw przed uruchomieniemprocedury Audyssey nie spowoduje adnych problemw.Dostpne opcje (patrz poniej) to 5.1, 7.1 lub 5.1+H (5.1 + kana grny). Amplituner651R/751R moe obsugiwa maksymalnie konfiguracj 9 gonikw oznaczan 7.2,czyli 7 gonikw (lewy przedni, prawy przedni, centralny, lewy przestrzenny, prawyprzestrzenny, lewy przestrzenny tylny, prawy przestrzenny tylny) oraz dodatkowo dwazasilane z sieci subwoofery (.2).Na poniszych rysunkach przedstawiono typowe przykady konfiguracji gonikw.Zawsze naley ustawia gonik i pooenie odsuchu tak, aby by zadowolonym zodsuchu. Wicej informacji na temat ustawiania gonikw mona znale winstrukcjach obsugi zestawu gonikw i subwoofera.5.121143Goniki przestrzenne lewy i prawyOdtwarzaj dwik przestrzenny i wielokanaowy. Goniki stojce na pododze powinny byustawione w kierunku pooenia odsuchu. Goniki pkowe lub na stojakach powinny byzamontowane na cianie lub na dedykowanych stojakach i umiejscowione na wysokociuszu lub ponad nimi.4SubwooferPoprawia w ukadzie odtwarzanie tonw niskich, a take odtwarza specjalizowane,kinowe efekty LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiej czstotliwoci) podczasodtwarzania pyt w systemie Dolby Digital lub DTS. Subwoofer moe by ustawiony wdowolnym miejscu pomieszczenia, gdy tony niskie maj mao kierunkowy charakter.Zaleca si jednak eksperymentalne dobranie najlepszej lokalizacji.5Goniki przestrzenne tylne lewy i prawyIndywidualne goniki tylne zamiast pojedynczego tylnego gonika dwikuprzestrzennego. Uywane w typach konfiguracji 7.1. Pooenia gonikw naley dobraeksperymentalnie tak, aby by zadowolonym z odsuchu.6Goniki przednie grne lewy i prawyGoniki grne umieszczone nad gonikami przednimi lewym i prawym zapewniajpionow skadow pola dwiku za pomoc odpowiednio zakodowanego materiau lub wprzypadku zastosowania obrbki kocowej w systemie Dolby Pro Logic IIz.Oznaczenie 5.1/5.1+H/7.1 odnosi si w kadym przypadku do maksymalnej liczbygonikw, ktrych mona uy, gdy gonik centralny, subwoofery i goniki dwikuprzestrzennego mona w razie potrzeby usun (powodujc oczywicie pogorszenieprzestrzennego odwzorowania dwiku). Jeli na przykad nie bdzie uywany gonikcentralny, naley w ustawieniach przypisa mu opcj None (Brak), co opisano w dalszejczci rozdziau. Amplituner 651R/751R automatycznie przekieruje sygna kanaurodkowego do kanaw przednich lewego i prawego, tworzc tzw. pozorny kanarodkowy.W podobny sposb mona zrezygnowa z uywania subwoofera, jeli goniki lewyprzedni i prawy przedni maj moliwo zadowalajcego odtwarzania tonw niskich napotrzeby muzyki i filmw. W takim przypadku amplituner 651R/751R przekierujeautomatycznie tony niskie z kanau subwoofera/efektw niskiej czstotliwoci dogonikw lewego przedniego i prawego przedniego.335.1 + kana grnyProcedura konfiguracjiUwaga: Ta procedura konfiguracji jest bardzo istotna, poniewa amplituner651R/751R bdzie automatycznie korzysta z zapamitanych danych do wyboruodpowiednich trybw dekodowania Dolby i DTS, w zalenoci nie tylko od sygnauwejciowego, ale rwnie od zapisanych informacji dotyczcych uywanego systemugonikw.2661azur 651R Main Menu1433Speaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupVolEnterVolQuit I/O7.1211Aby wprowadzi dane dotyczce uywanego zestawu gonikw, uruchom menu ekranoweOSD, naciskajc przycisk na pilocie (patrz rysunek). Wybierz menu Speaker Setup(Ustawienia gonikw) przy uyciu przyciskw regulacji gonoci w gr/w d na pilocie, anastpnie przejd do tego menu, naciskajc przycisk Enter:Ustaw tryb dekodowania jako 5.1, 7,1 lub 5.1+H (5.1 + kana grny), podwietlajcpozycj Decode Mode (Tryb dekodowania) i uywajc przyciskw strzaek w lewo i wprawo do dokonania wyboru spord dostpnych opcji:43355Speaker Config MenuDecode ModeFront L/RCenterSurr. L/RSurr. LB/RBSubwoofer::::::7.1LargeLargeLargeLargeYes[FL R must be Large whenSub is Off]Return I/O16
 • Page 17

  W przypadku wybrania konfiguracji gonikw w systemie 5.1 pojawi si opcjaumoliwiajca przypisanie tylnych kanaw przestrzennych (SBL/R Assign). W takimprzypadku mona wybra nieuywane przestrzenne tylne kanay wzmacniacza lewy iprawy na potrzeby podczenia kanaw przednich lewego i prawego przez podwjnyukad wzmacniaczy (w tym celu naley w ustawieniu SBL/R Assign Przypisanietylnych kanaw przestrzennych wybra warto Bi-amp Podwjny ukadwzmacniaczy), skierowania sygnau do pary gonikw w strefie 2 (w ustawieniu SBL/RAssign wybra warto Zone 2 Strefa 2). Mona te pozostawi te kanayniepodczone (w ustawieniu SBL/R Assign naley wybra warto None Brak).Wicej informacji na temat podwjnego ukadu wzmacniaczy i strefy 2 mona znale wdalszej czci instrukcji.Po dokonaniu tego wyboru naley w nastpnej kolejnoci skonfigurowa goniki metodw peni rczn lub za pomoc automatycznej konfiguracji Audyssey. Aby przeprowadziautomatyczn konfiguracj Audyssey z uyciem funkcji Room EQ lub bez niej, naleyprzej do odpowiedniego rozdziau w dalszej czci instrukcji.Zdecydowanie zalecamy jednak zapoznanie si z nastpnym rozdziaem dotyczcymrcznej konfiguracji gonikw, poniewa wyjaniono w nim znaczenie poszczeglnychpomiarw i regulacji oraz przyczyny ich wykonywania.651R/751RRczna konfiguracja opnieniagonikwPoniewa goniki w systemie dwiku przestrzennego znajduj si zwykle w rnychodlegociach od suchacza, amplituner 651R/751R ma moliwo przypisania kademuz kanaw zmiennego opnienia cyfrowego, aby dwik z kadego kanau dociera dosuchacza w tym samym momencie. Zapewnia to najlepszy efekt dwikuprzestrzennego.Aby automatycznie skonfigurowa czasy opnie, naley przej do rozdziauAutomatyczna konfiguracja Audyssey niniejszej instrukcji.Aby rcznie skonfigurowa czasy opnie, zmierz odlego od pooenia suchacza dokadego z gonikw (patrz poniszy schemat):101 = Gonik przedni lewy2 = Gonik przedni prawy3 = Gonik centralny4 = Gonik przestrzenny lewy5 = Gonik przestrzennyprawy6 = Gonik przestrzenny tylnylewy (jeli jest uywany)7 = Gonik przestrzenny tylnyprawy (jeli jest uywany)8 = Subwoofer 1 (mona goustawi w dowolnym miejscu)9 = Subwoofer 2 (mona goustawi w dowolnym miejscu)10 = Gonik przedni lewygrny nad gonikiemprzednim lewym (jeli jestuywany) 11 = Gonik przedniprawy grny nad gonikiemprzednim prawym (jeli jestuywany)113128Rczna konfiguracja wielkocigonikw49Wybierz menu Speaker Config (Konfiguracja gonikw).5Speaker Config Menu6Decode ModeFront L/RCenterSurr. L/RSurr. LB/RBSubwoofer::::::7.1LargeLargeLargeLargeYes[FL R must be Large whenSub is Off]Return I/OPrzechodzc w d, wybieraj teraz kolejno kady gonik i przy uyciu przyciskw strzaekw lewo i w prawo, wybieraj ustawienie Large (Duy), Small (May) lub None (Brak)dla kadego z nich. Ustawienia Large (Duy) lub Small (May) opisuj zdolnogonika do odtwarzania tonw niskich, niekoniecznie odzwierciedlajc jego rzeczywistyrozmiar fizyczny.Large (duy) goniki o rozszerzonym pamie przenoszenia niskich tonw w zakresieod okoo 2040 Hz do 1620 kHz (goniki stojce na pododze lub wysokiej jakociwiksze goniki montowane na stojakach).Small (may) goniki o mniej rozszerzonym pamie przenoszenia niskich tonw wzakresie od okoo 80100 Hz do 1620 kHz (niewielkie goniki montowane nastojakach, na pce lub goniki satelitarne).Skonfigurowanie kadego gonika umoliwia amplitunerowi 651R/751R uywaniefunkcji zarzdzania tonami niskimi i przekierowywanie dwikw muzycznych o niskiejczstotliwoci oraz kanau efektw niskiej czstotliwoci z sygnau dwikuprzestrzennego do tych gonikw, ktre najlepiej je odtworz. Jeli dany gonik ma bynieuywany, naley nada mu ustawienie None (Brak).POLSKIazur7W menu ekranowym OSD Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) wprowadodlegoci jako najbardziej zblione wartoci w metrach (1 stopa = 0,3 metra). Prdkodwiku wynosi okoo 340 m/s, dlatego te amplituner 651R/751R wprowadzaopnienie wynoszce ok. 3 ms na kady 1 m ustawionej odlegoci.Przejd do opcji Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) i wybierz kolejno kady zgonikw. Ustaw przyciskami strzaki w lewo i w prawo warto najblisz zmierzonejodlegoci (wartoci nie musz by dokadne):Nacinij przycisk OSD, aby zamkn menu.Speaker DistanceUnitFront LFront RCentreSurr. LSurr. RSurr. LBSurr. RBSubwoofer:::::::::Meters0.00.00.00.00.00.00.00.0Return I/OUstawienie wyjcia subwoofera moe rwnie mie warto Yes (Tak) lub No (Nie). Jelinie jest uywany subwoofer, naley ustawi warto No, aby amplituner 651R/751Rmg przekierowywa tony niskie z tego kanau do innych gonikw.Uwaga: W pewnych przypadkach amplituner 651R/751R wymusi okrelone ustawienianiektrych gonikw!Gonikom oznaczonym jako lewy przedni i prawy przedni mona przypisa ustawienieLarge (Duy) lub Small (May), ale nigdy None (Brak), poniewa goniki te szawsze wymagane do odtwarzania muzyki lub cieki dwikowej.Tony niskie musz by zawsze odtwarzane przez kana gonikw przednich lewego iprawego lub przez kana subwoofera (bd przez oba te kanay). Ustawienie wartociSmall (May) dla gonikw przednich lewego i prawego spowoduje automatycznzmian ustawienia subwoofera na Yes (Tak). Ustawienie wartoci No (Nie) dlasubwoofera spowoduje automatyczn zmian ustawienia na Large (Duy) dlagonikw przednich lewego i prawego.Jeli goniki przednie lewy i prawy nie mog odtwarza dwikw o niskiej czstotliwoci,konieczne bdzie uycie subwoofera. Oznacza to, e jeli goniki przednie lewy i prawymaj ustawienie Small (May), wwczas subwoofer musi mie ustawienie Yes (Tak).Take ustawienie wartoci Small (May) dla gonikw przednich lewego i prawegospowoduje ustawienie wartoci Small (May) dla innych gonikw i ustawienie wartociYes (Tak) dla subwoofera. Jest to spowodowane tym, e tony niskie i efekty LFE niepowinny by przekierowywane do kanaw dwiku przestrzennego.Aby zapisa ustawienia, naley wyj z menu ekranowego OSD (nacinicie przyciskuOSD powoduje zawsze przejcie wstecz o jeden poziom menu, a do wyjcia i zapisaniaustawie z poziomu ekranu menu gwnego).17
 • Page 18

  Rczna konfiguracja kalibracji poziomu wyjciowegoAmplituner 651R/751R umoliwia kalibracj poziomu wyjciowego w celu dostosowaniapoziomu akustycznego midzy gonikami rnych typw, rozmiarw lub producentw,ktre mog by stosowane w kadym kanale. Uzyskuje si to przez regulacj wzgldnegopoziomu wyjciowego kadego gonika. Czynno t mona wykona rcznie w menuekranowym OSD Level Calibration (Kalibracja poziomu wyjciowego) lub automatycznie(patrz rozdzia Automatyczna konfiguracja Audyssey niniejszej instrukcji).Podstawowy proces regulacji rcznej polega na odsuchaniu lub pomiarze przy uyciumiernika cinienia akustycznego (metoda bardziej dokadna i zalecana, aleniewymagana) poziomu wyjciowego dwiku, generowanego przez kady gonik iustawienie wzgldnego poziomu kadego gonika tak, aby uzyska ich jednakowgono w pooeniu odsuchu. Amplituner 651R/751R ma wbudowany generatorsygnau testowego (szerokopasmowego biaego szumu), aby uatwi wykonanie tejoperacji.Nacinij przycisk OSD na pilocie, a nastpnie wybierz menu Level Calibration(Kalibracja poziomu wyjciowego). Wcz sygna testowy, wybierajc opcj Test Signal inaciskajc przycisk strzaki w lewo lub w prawo:Level CalibrationTest SignalFront LFront RSurround LSurround RCentreSubwooferSurr. Back LSurr. Back R:::::::::Off0db0db0db0db0db0db0db0dbReturn I/OKanay mona zmienia przy uyciu przyciskw gonoci w gr/w d na pilocie. Pokadym wybraniu kanau sygna testowy bdzie syszalny z odpowiadajcego mugonika. Porwnaj gono wszystkich kanaw w miejscu odsuchu.Ustawienia czstotliwoci granicznych w menu Speaker crossover (Czstotliwograniczna gonika) s uywane do okrelenia punktu, w ktrym nastpuje odcicieczstotliwoci. Innymi sowy umoliwiaj one ustalenie czstotliwoci, poniej ktrej tonyniskie nie s kierowane do gonikw z ustawieniem Small (May), lecz do kanausubwoofera. Naley pamita, i tony niskie wysyane do subwoofera przez funkcjzarzdzania tonami niskimi rni si od tonw niskich zakodowanych w materiale zdwikiem przestrzennym jako dedykowany kana efektw niskiej czstotliwoci.Jeli materia rdowy zawiera oddzielny kana LFE (jak w przypadku materiau DD lubDTS), jest on zawsze kierowany do subwoofera (jeli ustawienie subwoofera to On Wczony). Ustawienie czstotliwoci granicznej nie ma wtedy znaczenia. W niektrychtypach kodowania (na przykad Dolby Pro Logic II/IIx i Neo:6) nie wystpuje kana LFE.W zarzdzaniu tonami niskimi domylnym globalnym ustawieniem czstotliwocigranicznej jest 80 Hz. Jest to zwykle dobry punkt wyjciowy. Jeli uytkownik nie zamierzawprowadza adnych regulacji, wystarczy e dla wszystkich czstotliwoci granicznychpozostawi te domylne ustawienia.Uwaga: Te ustawienia s uywane tylko w odniesieniu do gonikw, ktre zostayskonfigurowane jako Small (May) w menu Speaker Configuration (Konfiguracjagonikw).Zaawansowani uytkownicy mog jednak zmienia czstotliwoci graniczne oddzielniedla poszczeglnych gonikw ustawionych jako Small (May), aby umoliwi w tensposb przekierowanie tonw niskich do subwoofera z przednich gonikw podogowychprzy czstotliwoci okoo 50 Hz, natomiast z gonikw przestrzennych lewego i prawego przy czstotliwoci okoo 100 Hz. Jeli uytkownik zamierza wprowadzi takieustawienia, najlepiej bdzie, jeli zapozna si z dokumentacj gonikw lub skontaktujeze sprzedawc w celu okrelenia pasma przenoszenia zestawu i ustalenia punktu, wktrym charakterystyka przenoszenia tonw niskich zaczyna opada (czsto zwanegospadkiem -3 dB lub -6 dB). Ten punkt odpowiada w przyblieniu czstotliwoci granicznej,ktr naley ustawi.Procedura automatycznej konfiguracji Audyssey rwnie umoliwia pomiar i ustawienieodpowiednich czstotliwoci granicznych dla uywanych gonikw.Funkcja Audyssey 2EQ i automatycznakonfiguracjaSystem Audyssey 2EQ, za pomoc skalibrowanego mikrofonu dostarczanego w zestawie,umoliwia wykonanie automatycznej konfiguracji, ktra automatycznie okreli liczbpodczonych gonikw, ich wielko, czstotliwoci graniczne (na potrzebyzarzdzania tonami niskimi), a take ich odlegoci od miejsca odsuchu.Ponadto Audyssey 2EQ umoliwia usunicie z odtwarzanego materiau znieksztaceczstotliwociowych wywoanych nieoptymaln akustyk pomieszczenia.Zadanie to jest realizowane przez przechwycenie ewentualnych pojawiajcych si wobszarze odsuchu problemw akustycznych zarwno w dziedzinie czstotliwociowej,jak i czasowej, oraz zastosowaniu zaawansowanych algorytmw wyrwnywaniakorygujcego.Mona w ten sposb uzyska lepsz jako dwiku, czytelno dialogw oraz doskonalezrwnowaony dwik nie tylko w jednym miejscu odsuchu.Powinien by syszalny syczcy lub szumicy dwik.Dostosuj teraz wszystkie kanay tak, aby brzmiay jednakowo (pod wzgldem gonoci;kanay o rnych charakterystykach czstotliwociowych mog brzmie inaczej podwzgldem barwy, tj. bardziej lub mniej syczco).Znajd kana, ktrego brzmienie najbardziej rni si od pozostaych, i wybierz go, abyodsucha sygna testowy. Ustaw teraz wzgldny poziom wyjciowy w dB (uywajcprzyciskw strzaek w lewo/w prawo na pilocie) i kontynuuj porwnywanie z pozostaymikanaami a do wyrwnania ich gonoci. Poziom wyjciowy mona regulowa w zakresie-10 dB +10 dB w krokach co 1 dB. Powtrz procedur w odniesieniu do nastpnegokanau o najwikszej rnicy brzmienia. Po ustawieniu jednakowej gonoci wewszystkich kanaach nacinij ponownie przycisk OSD, aby zapisa ustawienia i zamknmenu.Rczna konfiguracja czstotliwocigranicznej subwoofera i zarzdzanietonami niskimiAmplituner 651R/751R umoliwia zarzdzanie tonami niskimi kadego gonika, ktryzosta skonfigurowany w menu ekranowym OSD jako Small (May). Oznacza to, e tonyniskie dla gonikw, ktre nie mog skutecznie odtwarza niskich czstotliwoci, skierowane do subwoofera.Speaker Crossover MenuFront L/RCentreSurr. L/RSurr. LB/RB::::80Hz80Hz80Hz80HzReturn I/O18Systemu Audyssey 2EQ mona take uy wraz z systemami Audyssey Dynamic EQ orazAudyssey Dynamic Volume, ktre dokadnie opisano w dalszej czci tego rozdziau.W przypadku amplitunera 651R/751R system Audyssey 2EQ oferuje dwa sposobypomiaru: prostsz metod automatycznej konfiguracji Audyssey i metod automatycznejkonfiguracji Audyssey + 2EQ.Automatyczna konfiguracja Audyssey wykorzystuje pomiar z jednej pozycji wycznie doskonfigurowania ustawie gonikw.Audyssey Autosetup + 2EQ wykorzystuje pomiar z trzech pozycji w celu skonfigurowaniaustawie gonikw i dodatkowo skorygowania odpowiedzi czstotliwociowejpomieszczenia.Przed uyciem tej funkcji naley upewni si, e wszystkie goniki zostay podczone iprawidowo umiejscowione.W przypadku, gdy zamiast standardowej konfiguracji 5.1 lub 7.1 stosowany jestpodwjny ukad wzmacniaczy dla gonikw przednich, uywane s tylne gonikiprzestrzenne w strefie 2 lub konfiguracja 5.1 + kana grny, naley pamita, abywprowadzi odpowiednie ustawienia przed uruchomieniem automatycznejkonfiguracji.Jest to istotne, poniewa amplituner 651R/751R potrzebuje tych informacji, aby wprawidowy sposb przetestowa goniki w trakcie procesu automatycznej konfiguracji.Procedura automatycznej konfiguracjiW najprostszym systemie automatycznej konfiguracji Audyssey proces przebiega wdwch etapach najpierw sprawdzana jest liczba podczonych gonikw oraz to, czypracuj one w fazie czy w przeciwfazie. Umoliwia to wykrycie wszelkich bdw wpoczeniach.Jeli wszystkie poczenia s prawidowe, mona przej do drugiego etapu, w ktrymwykonywane s dalsze pomiary wszystkich gonikw w celu automatycznego okreleniaich odlegoci (czasu opnienia), skalibrowania poziomw oraz ustawieniaczstotliwoci granicznych dla kadego z nich.
 • Page 19

  Audyssey 2EQ Room EQJest to bardziej zaawansowana wersja procesu, w ktrej drugi etap jest duszy, poniewawykonywane s trzykrotne pomiary pasma przenoszenia wszystkich gonikw w trzechrnych pooeniach w pomieszczeniu, po czym goniki s kalibrowane, a ich poziomwyrwnywany w celu zoptymalizowania dwiku w rzeczywistym rodowiskuodsuchowym (Room EQ). Aby wykona automatyczn konfiguracj Audyssey Autosetupbez opcji Room EQ, wystarczy wybra z menu opcj Audyssey Autosetup. Aby wykonaautomatyczn konfiguracj z opcj Room EQ, naley wybra z menu opcj AudysseyAutosetup & 2EQ.Procedura dla obu systemw jest taka sama (rni si one tylko dodatkowymi seriamipomiarw), wic poniej zosta opisany tylko przypadek Audyssey & 2EQ.Recorder 2Video 3 / MP37.1 DirectHDMILAudioRPo zakoczeniu zostanie wywietlony ekran podobny do poniszego, przedstawiajcywykryte goniki oraz te, ktre wydaj si pracowa w przeciwfazie.Audyssey Autosetup MenuSpeakers Detected:L : ConnectedC : ConnectedR : ConnectedRS : ConnectedRB : ConnectedLB : ConnectedLS : ConnectedSW : ConnectedContinueCancel/ReturnAnalogStereo Direct651R/751R::[Enter]I/OMute /InfoVideoS-VideoOpticalJeli ktry z gonikw wydaje si by niepodczony lub pracowa w przeciwfazie,sprawd poczenia na goniku i z tyu urzdzenia. Sprawd take ewentualne czapodwjnego okablowania, ktre mog wystpowa w goniku. W przypadku gonikwpracujcych w przeciwfazie sprawd, czy odpowiedni zacisk dodatni amplitunera651R/751R jest poczony z zaciskiem dodatnim gonika. Podobne sprawdzeniedotyczy zaciskw ujemnych amplitunera i gonika w danym kanale.MP3 InW pierwszej kolejnoci podcz dostarczony w zestawie mikrofon do wejcia audiolewego przedniego kanau na panelu przednim za pomoc dostarczonego adaptera, anastpnie umie mikrofon w pooeniu odsuchu.Nacinij przycisk OSD na pilocie, aby wywietli menu ekranowe OSD, po czym wybierzmenu Speaker Setup (Ustawienia gonikw). Wybierz preferowan metodkonfiguracji Audyssey.Speaker Setup MenuSpeakerSpeakerSpeakerSpeakerUwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich podobnych systemw, rwnie tutajwystpuj pewne ograniczenia. Kolumny gonikowe, ktre wykazuj bardzo due ktyprzesunicia fazowego lub kolumny gonikowe, w ktrych niektre goniki skadowe scelowo podczone w przeciwfazie, mog rzecz jasna zosta wykryte przez system jakogoniki w przeciwfazie nawet w przypadku prawidowego podczenia. Jeli gonik jestzgaszany jako pracujcy w przeciwfazie, cho jest on podczony prawidowo, monaprzej do kolejnego kroku.W razie potrzeby naley nacisn przycisk I/O, aby ponownie wykona test, lub przyciskEnter, aby rozpocz drug cz procedury automatycznej konfiguracji, opisan poniej.Audyssey Autosetup MenuConfigurationLevel CalibrationDistanceCrossoverSpeaker Calculation:The unit is nowcalculating parameters foryour speakers.Audyssey AutosetupAudyssey Autosetup & 2EQPercent:50%Return I/OPostpuj zgodnie instrukcjami z wywietlanymi na ekranie i nacinij przycisk Enter napilocie w momencie gotowoci do uruchomienia funkcji automatycznej konfiguracjiAudyssey.Audyssey Autosetup MenuPlug the microphone intothe left channel of Video3 and place the microphoneat the main listeningposition at listeningheight.ContinueCancel/Return::Seria sygnaw testowych zostanie teraz odtworzona ze wszystkich podczonychgonikw oraz z subwoofera. Ta cz testu suy do pomiaru przez amplituner651R/751R poziomw wyjciowych, czstotliwoci granicznych oraz odlegoci (a na tejpodstawie do wprowadzenia odpowiednich opnie), odpowiednio do rodzaju irozmieszczenia gonikw oraz charakterystyki pomieszczenia.W przypadku procedury Audyssey & 2EQ urzdzenie poprosi o przeprowadzenie drugiegopomiaru po przesuniciu mikrofonu do lewej granicy obszaru odsuchu, w ktrymnormalnie przebywaj uytkownicy (na przykad lewy kraniec sofy). Nastpnie koniecznebdzie wykonanie jeszcze jednego pomiaru po przesuniciu mikrofonu do prawej granicyobszaru odsuchu. W obu przypadkach mikrofon powinien by umieszczony wprzyblieniu na rzeczywistej wysokoci uszu.[Enter]I/OPo wczeniu w menu ekranowym OSD bdzie wywietlany poniszy komunikat, adodatkowo na panelu przednim amplitunera 651R/751R komunikat Audyssey AutoCalibration (Automatyczna kalibracja Audyssey).Audyssey Autosetup MenuThe unit is now checkingwhich speakers areconnected, their phase,crossover, level anddistance.This will take severalminutes, please wait...213Left SpeakerSeria sygnaw testowych zostanie odtworzona na wyjciach wszystkich gonikwpodczonych do amplitunera 651R/751R (rwnie na wyjciu subwoofera).19POLSKIazur
 • Page 20

  Kiedy automatyczna konfiguracja zostanie pomylnie zakoczona, na ekranieamplitunera 651R/751R zostanie wywietlony komunikat Measurement Complete(Pomiar zakoczony), ktry zostanie zastpiony ekranem zaawansowanej konfiguracjiAudyssey opisanym w kolejnym rozdziale.Jeli wanie wykonano automatyczn konfiguracj w trybie Audyssey Autosetup & 2EQ,funkcja 2EQ bdzie wczona. Poza tym moliwe stanie si rwnie wczenie w raziepotrzeby funkcji Audyssey Dynamic EQ i/lub funkcji Audyssey Dynamic Volume.Jeli wanie wykonano prost konfiguracj automatyczn Audyssey, funkcja 2EQ bdziewyczona (i nie bdzie mona jej wczy), natomiast bdzie moliwe wczenie w raziepotrzeby funkcji Audyssey Dynamic EQ i/lub funkcji Audyssey Dynamic Volume.Szczegowe informacje na ten temat zamieszczono w kolejnym rozdziale.Funkcja Audyssey Dynamic EQ odwouje si do tego standardowego poziomu filmowegoi wprowadza korekty w celu zachowania tego referencyjnego pasma przenoszenia orazodpowiedniego do niego otoczenia dwikiem przestrzennym.Jednak taki filmowy poziom referencyjny nie zawsze jest uywany w przypadkumateriaw muzycznych i innych, niezwizanych z filmami.Aby umoliwi korekcj, funkcja Dynamic EQ Offset oferuje do wyboru cztery ustawienia,z ktrych trzy s przeznaczone uycia w sytuacjach, gdy poziom zmiksowanego materiaujest inny ni standardowo stosowany w filmach.0 dB (referencyjny poziom filmowy): Jest to ustawienie domylne i powinno by uywaneAdvanced Audyssey SetupAby zaakceptowa ustawienia i zamkn menu, wystarczy nacisn przycisk (I/O).Ustawienia Speaker Distance (Odlegoci od gonikw) oraz Level Calibration (Kalibracjapoziomu wyjciowego) dla kadego z gonikw zostan zaktualizowane.Mona w tym momencie przej do menu Speaker Delay (Opnienie gonikw) orazLevel Calibration (Kalibracja poziomu wyjciowego), aby sprawdzi lub zmieniustawienia zapisane przez system. Zawsze zaleca si ich sprawdzenie, poniewa adensystem nie jest cakowicie odporny na bdy.Aby zamkn menu automatycznej konfiguracji amplitunera 651R/751R, naleynaciska przycisk OSD na pilocie a do zamknicia wszystkich menu lub znikniciasymbolu OSD z wywietlacza na panelu przednim. Mona teraz odczy mikrofon iodoy go do wykorzystania w przyszoci.Uwaga: Niektre goniki, na przykad goniki bipolarne, ktre promieniuj dwik w wicej nijednym kierunku, mog utrudnia dokadny pomiar odlegoci i poziomu dwiku przezfunkcj automatycznej konfiguracji. Aktywne subwoofery z procesorem DSP maj standardowo niewielkie opnieniewynikajce z dziaania wbudowanych ukadw elektronicznych. Poniewa amplituner651R/751R dokonuje pomiaru cakowitego opnienia, rwnie tego spowodowanegobudow wewntrzn urzdze, zostanie zastosowana waciwy czas opnienia, ktrypo dodaniu do opnienia spowodowanego budow wewntrzn pozwoli uzyskaodpowiedni czas odpowiedzi w caym systemie. Zmierzona odlego bdzie jednak wtym przypadku nieco wiksza, ni odlego rzeczywista. Jeli subwoofer jest obecny, automatyczna konfiguracja ustawi wikszo gonikwjako Small (May) oraz zaprogramuje dla nich nisk czstotliwo graniczn (chybae rzeczywicie przenosz one tony niskie o czstotliwociach poniej 40 Hz).Nie oznacza to, e maj one fizycznie niewielki rozmiar, ale oznacza, e system bdzieautomatycznie wysya (tylko) bardzo niskie czstotliwoci z tych kanaw dosubwoofera, aby uzyska najlepsz odpowied systemu.We wszystkich przypadkach zawsze zalecane jest rczne sprawdzenie ustawiewprowadzonych przez automatyczn konfiguracj w celu upewnienia si, e niezawieraj one bdw i odpowiadaj rzeczywistoci.Zaawansowana konfiguracja AudysseyPoza funkcj Room EQ, ktr mona wczy tylko po ukoczeniu procedury Audyssey &2EQ, mona rwnie wczy dwie dodatkowe funkcje Audyssey (ktre s domylniewyczone).Advanced Setup MenusAdvanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionOFFAudyssey 2EQ:Dynamic EQ:OnDynamic Vol.:OffDyn EQ Offset:0dbReturn I/Opodczas ogldania filmw.15 dB: Ustawienie przeznaczone dla muzyki pop/rockowej i innego materiaumuzycznego, ktry jest miksowany przy wysokich poziomach odsuchu lub ma zawonyzakres dynamiki.10 dB: Ustawienie przeznaczone dla muzyki jazzowej i innej muzyki o szerokim zakresiedynamiki. To ustawienie naley rwnie wybiera w przypadku ogldania telewizji, ktrejsygna dwiku jest zwykle miksowany na poziomie o 10 dB niszym ni sygnareferencyjny dla materiaw filmowych.5 dB: Ustawienie przeznaczone dla materiaw o bardzo szerokim zakresie dynamiki, naprzykad muzyki klasycznej.Audyssey Dynamic VolumeFunkcja Audyssey Dynamic Volume prbuje rozwiza problem znacznych zmianpoziomu gonoci wystpujcych midzy poszczeglnymi programami telewizyjnymi,reklamami oraz midzy fragmentami filmw o zrnicowanej gonoci.Funkcja Dynamic Volume (gono dynamiczna) bierze pod uwag biece ustawieniegonoci, a nastpnie monitoruje materia programu w czasie rzeczywistym i, gdy jest tokonieczne, wprowadza szybkie lub stopniowe zmiany poziomu gonoci w celuzachowania danej gonoci odtwarzania.Chodzi o to, aby subiektywna charakterystyka tonw niskich, barwa dwiku, efektprzestrzennoci dwiku i czytelno dialogw pozostaway na tym samym poziomie przyogldaniu filmu, przeczaniu kanaw telewizyjnych lub przeczaniu systemu z dwikustereo na dwik przestrzenny.Funkcja Audyssey Dynamic EQ jest zintegrowana z funkcj Dynamic Volume, wicwczenie funkcji Dynamic Volume powoduje rwnie wczenie funkcji Dynamic EQ.Dla funkcji Dynamic Volume mona wybra trzy ustawienia (oraz cakowicie j wyczy)Heavy (Intensywna korekta): To ustawienie oferuje najwszy zakres dynamiki. Mona gouy, aby pnym wieczorem obejrze film akcji i nie obudzi domownikw.Medium (Umiarkowana korekta): Jest to najbardziej popularne ustawienie do stosowaniaprzy codziennym ogldaniu telewizji w salonie i doskonale radzi sobie ze wzrostemgonoci podczas nadawania reklam.Light (Lekka korekta): To ustawienie oferuje szerszy zakres dynamiki i mona z niegokorzysta podczas ogldania filmw akcji, aby dowiadczy penego zakresu dynamikiprzy jednoczesnym zachowaniu syszalnoci dialogw.Off (Wyczone): Peny zakres dynamiki pozostanie niezmieniony.Return I/OWybierz menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana) z gwnego menuekranowego OSD. Nastpnie wybierz opcj Advanced Audyssey (Konfiguracjazaawansowana Audyssey):Audyssey Dynamic EQMuzyka, filmy i gry s zwykle miksowane przy stosunkowo wysokiej gonoci, aodtwarzane w warunkach domowych przy znacznie niszej gonoci.Poniewa percepcja ludzkiego ucha zmienia si wraz z poziomem gonoci, subiektywnepasmo przenoszenia i pole przestrzenne dwiku w rodowisku domowym moe przyrnych poziomach gonoci rni si od zamierzonego efektu.Funkcja Audyssey Dynamic EQ prbuje rozwiza ten problem, uwzgldniajc ludzkpercepcj, waciwoci akustyczne pomieszczenia oraz informacje o poziomach rdewejciowych i rzeczywistych wyjciowych poziomach dwiku w danym pomieszczeniu.Funkcja Audyssey Dynamic EQ wsppracuje z funkcj Audyssey 2EQ, aby zrnicowakorekcje stosowane odnonie do gonikw zgodnie z poziomem akustycznym izachowa zrwnowaony rozkad barw oraz efekt dwiku otaczajcego niezalenie odzmian gonoci.Gdy funkcja Audyssey Dynamic EQ zostanie wczona, pojawi si opcja Dynamic EQOffset (Przesunicie dynamiczne korekcji).Filmy s miksowane w skalibrowanych pomieszczeniach zgodnie ze standardowymiwymogami brany filmowej.20
 • Page 21

  651R/751RPrzypisywanie wej wideoUstawienia rdowych urzdzezewntrznychAmplituner 651R jest wyposaony w cztery wejcia i dwa wyjcia HDMI (High Definition MultiMedia Interface). Amplituner 751R jest wyposaony w sze wej HDMI (z ktrych jednoznajduje si na panelu przednim) oraz dwa wyjcia HDMI. HDMI to w peni cyfrowy interfejs AV,ktry umoliwia przesanie obrazu i dwiku w postaci cyfrowej w celu zapewnienia najlepszejjakoci obrazu.Nastpnym krokiem jest wybranie kolejno kadego wejcia rdowego urzdzeniazewntrznego podczonego do amplitunera 651R/751R i skonfigurowanie:Zcza wyjciowe HDMI w odtwarzaczach Blu-ray, odtwarzaczach DVD i tunerach telewizjisatelitarnej czsto obsuguj formaty wyszej rozdzielczoci, w tym formaty ze skanowaniemprogresywnym. Naley zapozna si z zarwno z instrukcj obsugi rdowego urzdzeniazewntrznego ze zczem HDMI, jak i z instrukcj telewizora, poniewa czsto istnieje wybrspord rnych opcji. Uytkownik zazwyczaj chce uzyska najwysz jako, ktra jestobsugiwana zarwno przez urzdzenie, jak i przez telewizor.W przypadku odtwarzaczy Blu-ray na zczu wyjciowym HDMI osigalne s najnowsze formatysystemu Dolby Digital Plus oraz True-HD, a take formaty DTS-HD High Resolution i MasterAudio. Aby zapewni poprawne dekodowanie formatu w amplitunerze 651R/751R, naley siupewni, e wyjcie HDMI odtwarzacza zostao ustawione jako Bitstream (Strumie danych)lub Raw (Dane nieprzetworzone). Niektre odtwarzacze Blu-ray udostpniaj rwnieustawienia umoliwiajce konwersj w d formatu Dolby Digital Plus itd. w celu zapewnieniazgodnoci wstecznej ze standardem Dolby Digital 5.1 na potrzeby starszych amplitunerw AV,ktre nie obsuguj omawianych formatw.Aby zapewni dostpno wszystkich najnowszych formatw w amplitunerze 651R/751R,naley si upewni, e ustawienia te s wyczone. Z wymienionych powyej powodw zczeHDMI stanowi zalecan metod poczenia zarwno w przypadku sygnau audio, jak i wideo.Amplituner 651R/751R obsuguje jednak rwnie zespolony sygna wideo (Composite), sygnaS-Video oraz komponentowy sygna wideo (Component) w przypadku rde, ktre nie majwyj HDMI; moe te automatycznie transkodowa i skalowa tego rodzaju sygna wideo doformatu HDMI. Kade z wej HDMI i komponentowego sygnau wideo mona za pomoc menuekranowego OSD dowolnie przypisa do rnych rdowych urzdze zewntrznych. Wejciazespolonego sygnau wideo oraz S-Video s fizycznie przypisane na stae.Domylna konfiguracja zostaa przedstawiona poniej.Wybierz kolejno kade wejcie HDMI i wejcie komponentowego sygnau wideo, aby przypisaje do rnych rdowych urzdze zewntrznych (za pomoc przyciskw strzaek w lewo i wprawo).HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4Component 1Component 1Component 1:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2: Recorder 1:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+B typu poczenia audio, ktre bdzie uywane dla tego rda (wejcie analogowe,cyfrowe lub HDMI); trybu obrbki sygnau dla tego rda.Amplituner 651R/751R zapamituje te ustawienia indywidualnie dla kadego rda iprzywouje je automatycznie po zmianie rda.Typ poczenia audioWybierz menu Audio Input Select (Wybr wejcia audio). Zaznacz kolejno kadeurzdzenie zewntrzne i wybierz typ wejcia analogowego, cyfrowego lub HDMI (uyjprzyciskw strzaek w lewo i w prawo):Audio Input SelectBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2Recorder 1AuxCD::::::HDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4AnalogAnalogVIDEO 3:AnalogReturn I/OMoliwe ustawienia to Analog (Analogowe), Digital (Cyfrowe) oraz HDMI, jeli urzdzeniuzewntrznemu przedzielono wejcie wideo HDMI, jak pokazano powyej.W przypadku wej analogowych wymagane jest poczenie stereofonicznym kablemtypu cinch z amplitunerem 651R/751R. Dla wej cyfrowych wymagany jest cyfrowykabel koncentryczny typu cinch 75 omw (S/P DIF) lub optyczny kabel wiatowodowy(TOSLINK). Amplituner 651R/751R automatycznie wybierze jedno z podczonych wej.Nie naley podcza jednego urzdzenia do obu wej cyfrowych koncentrycznego ioptycznego.Po ustawieniu typw zczy audio zamknij menu OSD, aby zapisa ustawienia.To ustawienie mona zmieni w dowolnym momencie bez otwierania menu ekranowegoOSD. Wystarczy nacisn przycisk Audio Input Type (Typ wejcia audio) na paneluprzednim lub na pilocie, co pozwoli na przeczenie midzy typami wej analogowych,cyfrowych lub HDMI (jeli te bd dostpne) dla aktualnie wybranego rdowegourzdzenia zewntrznego, a nastpnie na zapamitanie ich do uytku dla danego rda.Return I/OUwaga: Pierwsze cztery rda s przypisane zarwno do wej HDMI, jak i do wejkomponentowego sygnau wideo.Ukad skalujcy przypisywanie/przetwarzanieMoe to wydawa si dziwne, ale oznacza tylko to, e w przypadku tych rde, pozapoczeniami HDMI, dostpne s rwnie wasne poczenia komponentowego sygnau wideo,a take fizycznie przypisane poczenia sygnau S-Video i zespolonego sygnau wideo.Amplituner 651R/751R jest wyposaony w procesor cyfrowego sygnau wideo AnchorBay ABT2010 zawierajcy rwnie ukad skalujcy.Jest to przydatne, poniewa strefa 2 korzysta wycznie z analogowych wej wideo. Jeli zatemuywana jest strefa 2, prawdopodobnie bdzie konieczne przypisanie sygnau HDMI w celuogldania materiau w pomieszczeniu gwnym oraz na przykad komponentowego sygnauwideo w celu ogldania materiau w strefie 2. Wybr wejcia wideo podczas wyboru rda wpomieszczeniu gwnym mona ustali w menu Video Input Select (Wybr wejcia wideo), ktreomwiono w dalszej czci.W razie potrzeby moe on przetwarza dowolne rda sygnau wideo i skalowa je w gr(lub w d) w celu uzyskania rnych rozdzielczoci.Przejd do menu Video Input Select (Wybr wejcia wideo).Po wejciu do tego menu uytkownik zauway, e rdowym urzdzeniom zewntrznym,ktrym przypisano analogowe wejcie wideo, jest automatycznie przydzielana wartoProcess (Przetwarzanie).Dla kadego ze rdowych urzdze zewntrznych zostanie pokazany aktualnie wybrany typwejcia wideo. Menu pozwala na wybranie, ktry spord moliwych typw poczenia wideodostpnych dla danego rda ma by uywany.Jeli na przykad konsola do gier jest wyposaona wycznie w wyjcie S-Video i jest podczonajako rdo VIDEO1, naley wybra rdo VIDEO1, a nastpnie zmieni jego typ z HDMI 2 na SVideo.Na potrzeby pomieszczenia gwnego amplituner 651R/751R wykonuje automatycznetranskodowanie kadego analogowego sygnau wideo pochodzcego ze rda na formatHDMI, uywajc do tego celu ustawie ukadu skalujcego opisanych w dalszej czciinstrukcji.Video Input SelectBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2Recorder 1AuxCD7.1 DirectExpansion::::::::HDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4N/AN/AN/ACompositeVIDEO 3:CompositeReturn I/OUwaga: Przypisanie wejcia HDMI do danego rda sygnau powoduje automatycznewczenie ustawienia Scaler Bypassing (Pomijanie ukadu skalujcego) dla tego rda.Aby zapewni przetwarzanie sygnau z takiego rda, wystarczy w menu Scaler AssignProcessing (Przetwarzanie przez ukad skalujcy) dla ustawienia Scaler (Ukad skalujcy)wybra warto Process (Przetwarzanie).Funkcja ta jest najbardziej przydatna w przypadku analogowych rde sygnau wideo,gdzie procesor moe wyczyci obraz i przeskalowa go do rozdzielczoci 720p, 1080ilub 1080p przed przesaniem obrazu za porednictwem zcza HDMI do odpowiedniegotelewizora.Urzdzeniom, ktrym przypisano wejcie wideo HDMI, automatycznie przydzielane jestustawienie Bypass (Pomijanie, tj. bez przetwarzania).Scaler AssignBD/DVDVIDEO 1VIDEO 2VIDEO 3Recorder 1AuxCD7.1 DirectExpansion::::::::BypassBypassBypassBypassBypassN/AN/AN/ABypassReturn I/ODzieje si tak dlatego, e wiele urzdze HDMI w natywny sposb dziaa w rozdzielczoci1080p lub moe by wyposaonych we wbudowane przetwarzanie o wysokiej jakoci i ztego wzgldu przesanie sygnau bezporednio do telewizora bez adnej dodatkowejobrbki w amplitunerze 651R/751R jest najlepszym rozwizaniem.W przypadku rde analogowego sygnau wideo prawie zawsze dobrze jest przetworzytaki sygna, aby uzyska jak najlepsz jako obrazu przed przesaniem do telewizora.Aby zmieni ustawienie Process/Bypass (Przetwarzanie/pomijanie) dla dowolnego rdasygnau (w tym rda HDMI), wystarczy wybra rdo w menu i uy przyciskw zestrzakami w lewo i w prawo na pilocie.Mona take ustawi dan rozdzielczo wyjciow dla dowolnego przetwarzanegosygnau wideo (nie ma to wpywu na sygna pomijajcy przetwarzanie).Dostpne opcje to 480p 60 Hz, 576p 50 Hz, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz,1080i 60 Hz, 1080p 50 Hz oraz 1080p 60 Hz.21POLSKIazur
 • Page 22

  Tryby dwiku przestrzennegoUwaga: Materia telewizyjny 3D, zawarto o odwieaniu 24 kl./s oraz inne standardywideo, ktrych amplituner 651R/751R nie moe przetworzy lub rozpozna, s w drodzedo wyjcia zawsze przekazywane z pominiciem przetwarzania, niezalenie odustawienia wybranego przy uyciu menu ekranowego OSD.UstawieniawideoprzetwarzaniasygnauVideo Processing SettingsResolutionFrame RateColour SpaceAspect RatioColourimetry:::::Amplituner 651R/751R obsuguje wiele trybw odsuchiwania muzyki i kina domowego.Dwik, jaki moe zaoferowa amplituner 651R/751R, zaley zarwno od podawanegodo niego sygnau rdowego, jak i od wybranej konfiguracji gonikw oraz wybranegotrybu dekodowania. Poniej pokrtce opisano formaty dwiku przestrzennegoobsugiwane przez amplituner 651R/751R, aby mona byo si z nimi zapozna przedprzeczytaniem instrukcji uytkowania samego urzdzenia.1080P60HzAUTO16:9AUTOReturn I/OMenu umoliwia wybr ustawie, ktre bd mie stosowane do rde majcych wmenu Scaler Assign (Przypisywanie ukadu skalujcego), w opcji Scaler (Ukadskalujcy), ustawion warto Process (Przetwarzanie). rda, dla ktrych ustawionowarto Bypass (Pomijanie) nie bd skalowane.Bezstratny format dwiku firmy Dolby, opracowany gwnie celem zastosowania wwysokiej pojemnoci pytach Blu-ray i odtwarzaczach Blu-ray. Dziki zastosowaniubezstratnego w 100% kodowania format Dolby True HD zapewnia teoretycznie taki samdwik, jak ten wyprodukowany w studiu. W starszych formatach, jak na przykad DolbyDigital 5.1 lub EX, stosowano kodowanie stratne, w ktrym niektre dane (przynajmniejte teoretycznie mniej syszalne) byy bezpowrotnie tracone w procesie kodowania, comiao na celu zmniejszenie iloci miejsca wymaganego na pycie do zapisania danychdwiku. Dolby True HD jest nowym formatem, ktry obsuguje maksymalnie osiem(zwykle w formacie 7.1) penozakresowych kanaw audio prbkowanych wrozdzielczoci 24-bitowej i z czstotliwoci 96 kHz, lub te dwch kanaw24 bity/192 kHz, zapisywanych na pytach Blu-ray. Format ten nie jest wstecznie zgodnyz wczeniejszymi formatami. Dwik w tym formacie moe by przesyany do amplitunera651R/751R jako strumie danych (bitstream) w celu dokonania zalecanegodekodowania wewntrznego. Mona go te podda dekodowaniu wewntrznemu wniektrych odtwarzaczach Blu-ray, a nastpnie wysa do amplitunera 651R/751R jakowielokanaowy sygna PCM. W obu przypadkach wymagane jest poczenie HDMI zamplitunerem 651R/751R oraz odtwarzacz Blu-ray obsugujcy ten format. Sygna wformacie Dolby True HD mona bowiem przesya wycznie za porednictwem zczaHDMI.Dostpne ustawienia:Resolution (Rozdzielczo): Umoliwia ustawienie rozdzielczoci wyjciowej. Dostpneopcje to 480P, 576P, 720P, 1080I oraz 1080P. I oznacza sygna z przeplotem, a Poznacza skanowanie progresywne.Uwaga: W przypadku sygnaw 480P i 576P amplituner 651R/751R automatycznieustawia czstotliwo odwieania, poniewa w formatach wideo 480P zawsze uywanajest czstotliwo 60 Hz (format NTSC), a w formatach wideo 576P zawsze uywana jestczstotliwo 50 Hz (formaty PAL/SECAM).W przypadku innych rozdzielczoci moliwa jest zmiana czstotliwoci odwieania wkolejnej pozycji menu. Zwykle najlepiej ustawi najwysz czstotliwo obsugiwanprzez telewizor.Frame Rate (Czstotliwo odwieania): Umoliwia ustawienie staej czstotliwociodwieania 60 Hz (dla sygnau NTSC), 50 Hz (dla sygnau PAL) lub opcji AUTO, copozwala na automatyczny dynamiczny wybr przez amplituner 651R/751Rczstotliwoci wyjciowej zgodnej z czstotliwoci wejciow. Jeli telewizor obsugujezarwno sygna PAL, jak i NTSC, opcja AUTO jest najlepszym rozwizaniem (poniewatakie ustawienie wymaga najmniejszej iloci przetwarzania przez ukad skalujcy). Jelitelewizor obsuguje tylko jeden z podanych formatw lub inny format, naley wybra dlawyjcia odpowiednie stae ustawienie.Uwaga: Wejciowy sygna wideo o czstotliwoci odwieania 24 kl./s jest zawszeautomatycznie przekazywany z pominiciem przetwarzania przez ukad skalujcy i nawyjciu podawany jest format natywny (z niezmienion rozdzielczoci, czstotliwociodwieania i innymi ustawieniami).Colour Space (Przestrze kolorw): Umoliwia ustawienie wyjciowego formatuprzestrzeni kolorw uywanego do opisania koloru kadego piksela obrazu. Dostpneopcje to RGB, YCbCr4:2:2, YCbCr4:4:4 oraz Auto.Opcja RGB oznacza, e kolor jest opisywany za pomoc podstawowych wsprzdnychRGB i umoliwia uzyskanie najlepszych rezultatw w przypadku wywietlaczykorzystajcych z technologii monitorw komputerowych.Opcje YCbCr4:2:2 i YCbCr4:4:4 oznaczaj alternatywne formaty cyfrowegokomponentowego sygnau wideo, wykorzystujce skadowe rnicowe. Pyty Blu-ray i DVDs zapisane w formacie YCbCr 4:2:0, w ktrym nastpnie skadowa chrominancji ma wodtwarzaczu podwyszan rozdzielczo i cao podawana jest na wyjcie w formacieYCbCr4:2:2. W telewizorze nastpuje kolejne wewntrzne zwikszenie rozdzielczocichrominancji do formatu YCbCr 4:4:4 i konwersja na sygna RGB. Ustawienie wyjcia jakoYCbCr4:2:2 oznacza, e wszystkie materiay wideo bd wystpowa na wyjciu w takimsamym formacie jak format BD/DVD. Ustawienie opcji YCbCr4:4:4 moe spowodowazmniejszenie liczby konwersji w telewizorze. Aby wybra opcj dajc najlepsze rezultatyw danym telewizorze, najlepiej przeprowadzi kilka prb.W trybie Auto sygna wyjciowy bdzie mia ten sam format, co sygna wejciowy.Schemat kodowania oparty na kodeku Dolby Digital, ktry zosta ulepszony w celuusprawnienia efektywnoci kodowania i poprawienia jakoci dwiku. Format DolbyDigital Plus obsuguje osiem (7.1) w peni cyfrowych kanaw, w odrnieniu od formatuDolby Digital 5.1 (lub 6.1 w jego odmianie EX, gdzie szsty kana jest kodowanymatrycowo). Strumienie danych formatu Dolby Digital Plus nie s wstecznie zgodne zdotychczas uywanymi dekoderami Dolby Digital, lecz wymagaj zastosowaniaspecjalnego amplitunera AV zaprojektowanego do ich dekodowania (jak np. model651R/751R) oraz poczenia HDMI, gdy sygna w formacie Dolby Digital Plus monaobecnie przesya wycznie za porednictwem zcza HDMI. Wymagane jest jednak, abykady odtwarzacz Blu-ray obsugujcy format Dolby Digital Plus udostpnia rwniemoliwo konwersji tego formatu na strumie Dolby Digital 5.1 w celu umoliwieniaodtwarzania go w dotychczas uywanych systemach Dolby Digital. Amplituner651R/751R jest jednak w peni zgodny z formatem Dolby Digital Plus.Nowy bezstratny kodek audio firmy DTS DTS-HD Master Audio nie jest niezgodny zwczeniejszymi wersjami, poniewa sygna jest przesyany jako rozszerzenie normalnegostrumienia danych DTS. Przesyany jest drugi wbudowany strumie, ktry zawiera danernicowe midzy wyprodukowanym w studiu dwikiem oryginalnym a strumieniemDTS z kompresj stratn, oraz dwa dodatkowe kanay. Urzdzenia obsugujce formatDTS-HD Master Audio (jak np. model 651R/751R) potrafi wykorzystywa te danernicowe w celu odtworzenia, z dokadnoci co do 1 bitu, bezstratnej wersjioryginalnych danych w formacie 7.1. Urzdzenia, ktre nie obsuguj rozszerzeniaMaster Audio, dekoduj oryginalny strumie 5.1 DTS i ignoruj rozszerzenie MasterAudio, dziki czemu wsteczna zgodno jest zapewniona.DTS-HD High Resolution AudioFormat znany take pod nazw DTS-HR. Jest to rozszerzenie oryginalnego formatu audioDTS. Format DTS-HD High Resolution Audio obsuguje osiem (7.1) w peni cyfrowychkanaw, w odrnieniu od formatu DTS 5.1 (lub 6.1 w jego odmianach DTS ES Matrixlub DTS ES Discrete). Podobnie jak w przypadku formatu DTS-HD Master Audio,przesyany jest drugi wbudowany strumie, ktry zawiera dane rnicowe midzywyprodukowanym w studiu dwikiem oryginalnym a strumieniem DTS z kompresjstratn, oraz dwa dodatkowe kanay. W tym przypadku jednak take dodatkowy strumiejest tworzony przy uyciu kompresji stratnej. W zasadzie jest to 8-kanaowa (7.1) wersjaformatu DTS, ktr mona dekodowa w urzdzeniach (takich jak np. model651R/751R) obsugujcych format DTS-HD High Resolution Audio. Urzdzenia, ktre nieobsuguj rozszerzenia High Resolution, dekoduj oryginalny strumie 5.1 DTS i ignorujrozszerzenie High Resolution, dziki czemu wsteczna zgodno jest zapewniona.Aspect Ratio (Wspczynnik proporcji obrazu): Umoliwia ustawienie jednego z dwchstandardowych formatw wyjciowych sygnau wideo (wspczynnik szerokoci obrazu dojego wysokoci). W przypadku telewizora panoramicznego naley ustawi opcj 16:9.Jeli telewizor nie jest panoramiczny, naley ustawi opcj 4:3.Colourimetry (Kolorymetria): Umoliwia ustawienie metody uywanej przez ukadskalujcy do opisania kolorw w wyjciowym sygnale wideo. Dostpne opcje to ITU.601,ITU.709 oraz AUTO. Opcja ITU.601 dotyczy standardu ITU-R BT.601, rodzaju cyfrowegokomponentowego sygnau wideo opracowanego do uytku telewizyjnego. Opcja ITU.709dotyczy standardu ITU-R BT.709, czyli nowszej wersji cyfrowego komponentowegosygnau wideo, ktry pocztkowo opracowano do zastosowa telewizji HDTV i monitorwkomputerowych, i ktry bardziej precyzyjnie odzwierciedla charakterystyk generowaniakolorw na nowszych monitorach kineskopowych i w paskich telewizorach. Ponownie,aby wybra opcj dajc najlepsze rezultaty w danym telewizorze, najlepiejprzeprowadzi kilka prb.Format wyjciowy w trybie Auto bdzie zgodny z formatem wejciowym, bezdokonywania konwersji.22Format znany take pod nazw DD (3/2) lub DD 5.1. Umoliwia odtworzeniemaksymalnie szeciu (5.1) kanaw z odpowiednio zakodowanego materiau DolbyDigital, w ktrym wystpuje 5 kanaw gwnych (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy,przestrzenny lewy, przestrzenny prawy) oraz kana LFE (Low Frequency Effects, efektyniskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Wszystkie kanay s kodowane cyfrowo. Dodekodowania formatu Dolby Digital wymagana jest pyta DVD z materiaemzakodowanym w standardzie Dolby Digital oraz cyfrowe poczenie midzy rdowymurzdzeniem zewntrznym (na przykad odtwarzaczem DVD) i amplitunerem651R/751R.Uwaga: Formaty Dolby Digital i DTS mog czasem zawiera dane mniejszej nimaksymalna liczby kanaw. Dotyczy to np. formatu Dolby Digital (2/0), ktry zawierazakodowany cyfrowy sygna stereofoniczny tylko z dwoma kanaami (inne kanay snieaktywne).
 • Page 23

  Format znany rwnie pod nazw DTS (3/2) lub DTS 5.1. Umoliwia odtworzeniemaksymalnie szeciu (5.1) kanaw z odpowiednio zakodowanego materiau DTS, wktrym wystpuje 5 kanaw gwnych (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy,przestrzenny lewy, przestrzenny prawy) oraz kana LFE (Low Frequency Effects, efektyniskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Wszystkie kanay s kodowane cyfrowo. Dodekodowania formatu DTS wymagana jest pyta DVD z materiaem zakodowanym wformacie DTS oraz cyfrowe poczenie midzy rdowym urzdzeniem zewntrznym iamplitunerem 651R/751R.Format znany rwnie pod nazw DD (3/3) lub DD 6.1. Jest to rozszerzona odmianaformatu Dolby Digital. Poza cyfrowo zakodowanymi kanaami w standardzie 5.1 formatDD EX udostpnia dodatkowy, szsty kana (przestrzenny tylny, co pozwala na uzyskaniesiedmiu kanaw 6.1), kodowany matrycowo jako dwik przestrzenny tylny, copozwala uzyska wiksz gbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwiku zasuchaczem. Odtwarzanie formatu DD EX wymaga pyty zakodowanej w tym formacie.Format ten jest wstecznie zgodny z dekodowaniem DD 5.1. Jeli format DD EX jestdekodowany jako normalny format DD, sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzieobecny zarwno w lewym, jak i w prawym kanale tylnym przestrzennym (tworzc w tensposb pozorny rodkowy kana tylny). Format ten moe by rwnie dekodowany jakoformat 7.1 przez wysanie zdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego doobu gonikw kanau tylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposbdwa monofoniczne przestrzenne kanay tylne.Format znany rwnie pod nazw DTS (3/3) Matrix. Jest to rozszerzona odmiana formatuDTS. Poza cyfrowo kodowanymi kanaami w standardzie 5.1 format DTS ES udostpniadodatkowy, szsty kana (przestrzenny tylny, co pozwala na uzyskanie siedmiu kanaw 6.1), kodowany matrycowo jako dwik przestrzenny tylny, co pozwala uzyska wikszgbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwiku za suchaczem. Odtwarzanie formatuDTS ES wymaga pyty zakodowanej w tym formacie. Format ten jest wstecznie zgodny zdekodowaniem DTS 5.1. Jeli format DTS ES jest dekodowany jako normalny format DTS,sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzie obecny zarwno w lewym, jak i w prawymkanale tylnym przestrzennym (tworzc w ten sposb pozorny rodkowy kana tylny).Format ten moe by rwnie dekodowany jako format 7.1 przez wysaniezdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanautylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczneprzestrzenne kanay tylne.Kolejne rozszerzenie formatu DTS, znane take pod nazw DTS (3/3) Discrete lub DTSES Discrete 6.1. Format DTS ES Discrete udostpnia dodatkowy kana (przestrzennytylny), co pozwala uzyska wiksz gbi i dokadniejsz lokalizacj rde dwiku zasuchaczem. W tym przypadku jednak dodatkowe dane s zawarte w strumieniu, dzikiczemu wszystkie kanay mog by kodowane cyfrowo. Kana przestrzenny tylny jestbardziej odseparowany od innych kanaw, ni byoby to moliwe w przypadku formatwkodowanych matrycowo. Odtwarzanie formatu DTS-ES Discrete wymaga pytyzakodowanej w tym formacie.Format DTS ES Discrete jest wstecznie zgodny zarwno z formatem DTS 5.1, jak i zformatem DTS ES Matrix 6.1. Jeli format DTS ES Discrete jest dekodowany jakonormalny format DTS, sygna dwiku przestrzennego tylnego bdzie obecny zarwno wlewym, jak i w prawym kanale tylnym przestrzennym (tworzc w ten sposb pozornyrodkowy kana tylny). Jeli format DTS ES Discrete jest dekodowany jako format DTS ESMatrix, kana tylny przestrzenny bdzie dekodowany oddzielnie (tj. jako standard 6.1),jednak przy uyciu obrbki matrycowej, co zapewni identyczn separacj kanaw, jak wprzypadku rdowej pyty z materiaem DTS ES Matrix (lecz o jakoci niszej ni wformacie DTS EX Discrete).Format ten moe by rwnie dekodowany jako format 7.1 przez wysaniezdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanautylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczneprzestrzenne kanay tylne.651R/751RUwaga: Format Dolby Pro Logic IIx nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects,efekty niskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 651R/751R moe utworzysygna wyjciowy subwoofera (w celu uzyskania formatu 7.1) dziki funkcji zarzdzaniatonami niskimi. Wicej informacji mona znale w rozdziale Konfiguracjatonw/subwoofera/efektw LFE, w czci Zasady obsugi urzdzenia niniejszejinstrukcji.Technologia matrycowa Dolby zapewniajca dodatkowe kanay grne umieszczane nadlewym i prawym gonikiem przednim. Format Dolby Pro Logic IIz identyfikuje elementyprzestrzenne wystpujce naturalnie w wikszoci materiaw oraz dwiki otoczenia iefekty amorficzne, np. deszcz lub wiatr, a nastpnie kieruje je do dodatkowych przednichgonikw grnych.Producenci filmw i gier mog rwnie miksowa dodatkowe kanay grne ze ciekdwikow 2-kanaow bd w formacie 5.1 lub 7.1, ktre zostan zdekodowane przezsystem Dolby Pro Logic IIz w ramach przetwarzania kocowego.Jeli ma by uywany system Dolby Pro Logic IIz, naley w amplitunerze 651R/751Rustawi tryb 5.1 + Height (5.1 + kana grny), podczy dwa goniki do wyj tylnychkanaw przestrzennych lewego i prawego oraz fizycznie umieci goniki nad lewym iprawym gonikiem przednim. Nastpnie naley wybra przetwarzanie kocowe DolbyPro Logic IIz. Wicej informacji mona znale w dalszej czci instrukcji.Format DTS, w ktrym moliwe jest odtworzenie 6 kanaw dwiku przestrzennego (lewyprzedni, prawy przedni, rodkowy, lewy przestrzenny, prawy przestrzenny, przestrzennytylny) z odpowiedniego, zakodowanego matrycowo analogowego materiaustereofonicznego. Materia DTS Neo:6 moe by take odtwarzany przez normalny sprztstereofoniczny (w formacie stereo) lub zdekodowany do formatu 7.1 przez wysaniezdekodowanego sygnau dwiku przestrzennego tylnego do obu gonikw kanautylnego przestrzennego (lewego i prawego), tworzc w ten sposb dwa monofoniczneprzestrzenne kanay tylne.Uwaga: Format Neo:6 nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects, efekty niskiejczstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 651R/751R moe utworzy sygnawyjciowy subwoofera dziki funkcji zarzdzania tonami niskimi. Wicej informacjimona znale w rozdziale Konfiguracja tonw/subwoofera/efektw LFE, w czciZasady obsugi urzdzenia niniejszej instrukcji.Format DTS, ktry udostpnia sze (5.1) kanaw dwikowych prbkowanych wrozdzielczoci 24-bitowej i z czstotliwoci 96 kHz wraz z sygnaem wideo, gdyzachodzi taka potrzeba na pycie DVD-Video i DVD-Audio (strefa wideo), gdy s oneodpowiednio zakodowane w formacie DTS 96/24. Odtwarzacze DVD, ktre oferujfunkcj wyjcia cyfrowego DTS, przekazuj strumie danych DTS 96/24 zczem S/P DIFlub HDMI w celu zdekodowania go w amplitunerze 651R/751R.Tryby cyfrowej obrbki sygnau (DSP)Tryby te umoliwiaj uzyskanie efektu dwiku przestrzennego z materiau, ktry niezawiera adnego kodowania. Efekt dwiku przestrzennego jest uzyskiwany w wynikucyfrowego przetwarzania sygnau (DSP, Digital Signal Processing) z uywanegostereofonicznego rda analogowego lub cyfrowego. Dostpne s dwa tryby: Movie(Film) oraz Music (Muzyka).Stereo/stereo + subwooferW tym trybie aktywne s tylko goniki przednie lewy i prawy, a take subwoofer, jelizosta wybrany. Jeli zostanie wybrane rdo analogowe, dwik bdzie konwertowanydo postaci cyfrowej w 24-bitowych przetwornikach analogowo-cyfrowych, aby umoliwiutworzenie domeny cyfrowej oraz regulacj tonw niskich i wysokich.Jeli zostanie wybrane rdo cyfrowe, amplituner 651R/751R bdzie przetwarza sygnastereofoniczny LPCM (z wyj cyfrowych np. odtwarzacza CD) bd miks stereofonicznymateriau DD lub DTS (z wyj cyfrowych np. odtwarzacza DVD).Inne trybyFormat zastpujcy oryginalny format Dolby Pro Logic. W formacie Dolby Pro Logic II 5kanaw (lewy przedni, prawy przedni, rodkowy, przestrzenny lewy, przestrzenny prawy)jest kodowanych do miksu stereofonicznego za pomoc analogowej obrbki matrycowej.Materia Dolby Pro Logic II moe by odtwarzany na normalnym sprzcie stereofonicznym(jako dwik stereofoniczny) lub dekodowany jako 5-kanaowy dwik przestrzenny.Format Dolby Pro Logic II jest zgodny z wczeniejszym, 4-kanaowym systemem Dolby ProLogic (z kanaami lewym, rodkowym, prawym i monofonicznym przestrzennym), ktry byodpowiednikiem formatu Dolby Surround uywanym powszechnie do kodowaniamateriau na tamach wideo, audycji telewizyjnych i wczeniejszych filmw.Uwaga: Format Dolby Pro Logic nie zawiera kanau LFE (Low Frequency Effects, efektyniskiej czstotliwoci) dla subwoofera. Amplituner 651R/751R moe utworzy sygnawyjciowy subwoofera (w celu uzyskania formatu 5.1) dziki funkcji zarzdzania tonaminiskimi. Wicej informacji mona znale w rozdziale Konfiguracjatonw/subwoofera/efektw LFE, w czci Zasady obsugi urzdzenia niniejszejinstrukcji.Bezporedni tor stereofonicznego sygnau analogowegoFunkcja ta umoliwia bezporedni odsuch sygnau analogowego z biecego rdowegourzdzenia zewntrznego, bez zastosowania konwersji analogowo-cyfrowej, obrbki DSP,regulacji tonw niskich/wysokich i bez aktywnego kanau subwoofera. W przypadkuanalogowych urzdze zewntrznych klasy Hi-Fi zapewnia to najwysz moliw jako.W tym trybie amplituner 651R/751R dziaa jak zwyky, zintegrowany wzmacniacz Hi-Fi.Wielokanaowy sygna PCMNiektre odtwarzacze (zwaszcza odtwarzacze Blu-ray) umoliwiaj wewntrznedekodowanie niektrych formatw wymienionych powyej, a nastpnie generuj nawyjciu zdekodowany wielokanaowy sygna audio PCM przekazywany do amplitunera651R/751R. Dodatkowo na pytach Blu-ray mog znajdowa si natywne, niekodowanewielokanaowe cieki dwikowe PCM (do 8 kanaw). W obu tych przypadkach, jeliodtwarzacz Blu-ray moe przekazywa te sygnay zczem HDMI, wwczas amplituner651R/751R moe odbiera je w trybie wielokanaowego sygnau PCM.Wielokanaowy sygna stereofonicznyNowsza wersja systemu Dolby Pro Logic II, w ktrej mona odtwarza 7 kanawcyfrowego dwiku przestrzennego z odpowiednio zakodowanego rdowego materiaustereofonicznego. Format Dolby Pro Logic IIx udostpnia take tryby obrbki kocowejmateriau stereofonicznego lub materiau w formacie 5.1 do 7 kanaw bez wzgldu nato, czy kanay te kodowano w formacie Dolby Pro Logic IIx. Gdy wymagane jest kodowanie5.1, w amplitunerze 651R/751R jest zawsze stosowane dekodowanie Dolby Pro Logic IIzamiast dekodowania Dolby Pro Logic IIx, poniewa system IIx dziaa tylko w trybie 7kanaw.W przypadku wej stereofonicznych amplituner 651R/751R moe w razie potrzebyutworzy wielokanaow prezentacj stereofoniczn, w ktrej sygnay z lewego i prawegokanau wejciowego s przetwarzane odpowiednio na kana przedni lewy/przestrzennylewy/przestrzenny tylny lewy oraz przedni prawy/przestrzenny prawy/przestrzenny tylnyprawy. Do kanau rodkowego wysyana jest suma sygnaw z kanau lewego i prawego.Tworzony jest rwnie zmonofonizowany kana subwoofera.23POLSKIazur
 • Page 24

  rdo USB audio (tylko model 751R)Wsppraca z komputerem MacNie ma potrzeby instalowania adnych dodatkowych sterownikw. W trybie USB Audio1.0 amplituner 751R wsppracuje z natywnym sterownikiem Audio 1.0 systemuMac OS X 10.5 (Leopard) lub nowszym i obsuguje sygna audio do 24 bitw/96 kHz.W trybie USB Audio 2.0 amplituner 751R wsppracuje ze sterownikiem Audio 2.0systemu Mac OS X 10.5 (Leopard) lub nowszym i obsuguje sygna audio do24 bitw/192 kHz.Wsppraca z komputerem z systemem operacyjnymLinuxW przypadku wikszoci dystrybucji systemu operacyjnego Linux w trybie USB Audio 1.0amplituner 751R wsppracuje ze sterownikiem Audio 1.0 i obsuguje sygna audio do24 bitw/96 kHz.Niektre najnowsze dystrybucje systemu Linux s ju zgodne z protokoem USB Audio2.0. W takiej sytuacji amplituner 751R naley przeczy w tryb USB Audio 2.0, abyumoliwi przetwarzanie sygnau do 24 bitw/192 kHz.Przewd USB z wtykami typu B itypu APoniewa poszczeglne dystrybucje systemu operacyjnego Linux rni si doboremoprogramowania i sterownikw, w adnym z powyszych przypadkw nie monazagwarantowa poprawnego dziaania urzdzenia. W razie problemw moe bykonieczne zainstalowanie na komputerze odpowiednich sterownikw audio.Amplituner 751R jest zgodny zarwno ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed), jak istandardem USB 1.1 (Full-Speed).Amplituner 751R obsuguje take dwa protokoy USB Audio (nie s one tosame z dwomawspomnianymi wyej standardami poczenia): USB Audio 1.0 (z uyciem standardupoczenia USB 1.1 i obsug sygnau do 24 bitw/96 kHz) oraz USB Audio 2.0 (zuyciem standardu poczenia USB 2.0 i obsug sygnau do 24 bitw/192 kHz).Domylnie uywany jest standard poczenia USB 1.1 i protok USB Audio 1.0. Takonfiguracja jest zgodna z niemal wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi itypami komputerw, nie wymaga uycia sterownikw i zapewnia obsug sygnau audiodo 24 bitw/96 kHz oraz obsug funkcji Plug and Play.W przypadku tej konfiguracji amplituner 751R moe obsugiwa sygna o rozdzielczocido 24 bitw/czstotliwoci prbkowania do 96 kHz, informujc komputer, e jest zgodnyze wszystkimi czstotliwociami prbkowania z zakresu od 32 do 96 kHz.Sterowniki zapewniajce obsug urzdze Audio Class 1.0 lub Audio Class 2.0 sniekiedy udostpniane przez spoecznoci uytkownikw systemu Linux. W jzykuangielskim nosz one nazw class drivers. Firma Cambridge Audio nie udostpniatakich sterownikw.Przesyanie niezmodyfikowanych danych audio standardy ASIO i WASAPI (tryb wycznoci)Warstwy sprztowa i programowa interfejsu USB amplitunera 751R obsuguj tryb bitperfect (przesyanie niezmodyfikowanych danych audio).To, czy sygna audio przesyany do amplitunera 751R jest niezmodyfikowany (tzn.niepoddany ponownemu prbkowaniu ani miksowaniu w komputerze), zaley odaplikacji uytej do odtwarzania plikw i od mechanizmw obsugi dwikuzastosowanych w systemie operacyjnym.Niektre wersje systemw operacyjnych Windows/Mac OS mog jednak ogranicza lubustala na okrelonym poziomie czstotliwo prbkowania dla sygnau wyjciowegoalbo nawet poddawa taki sygna ponownemu prbkowaniu.Standardowe sterowniki audio systemu Windows XP (czsto nazywane sterownikamiWDM) obsuguj domylnie przesyanie danych w standardzie MME lub DirectSound. Obate standardy korzystaj z miksera systemowego i zawieraj etap zmiany czstotliwociprbkowania.Wicej informacji na temat standardu USB Audio mona znale w naszej witrynieinternetowej pod adresem www.cambridge-audio.com/751RSupport. Staranny dobraplikacji do odtwarzania i wybr odpowiednich ustawie pozwala unikn wieluproblemw.Aby zmieni ten stan rzeczy, mona uy sterownika ASIO. Inn moliwoci jest uycietakiej aplikacji do odtwarzania plikw audio, ktra korzysta z wasnej implementacji trybukernel streaming, czyli przesya strumienie danych wyjciowych bez udziau mikserasystemowego.Wysz jako dwiku zapewni w szczeglnoci opracowany przez nas bezpatnysterownik USB Audio 2.0 dla systemu Windows (do pobrania z witryny internetowej firmyCambridge Audio), obsugujcy sygna audio do 24 bitw/192 kHz oraz standardyWASAPI (w trybie wycznoci) i ASIO, ktre mog poprawi wydajno.W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7 zastosowano nowy standardprzesyania danych audio, nazywany WASAPI. Ten standard moe dziaa w dwchtrybach: wspdzielonym (shared) i wycznoci (exclusive). Tryb wspdzielonyprzypomina standardy MME i DirectSound, natomiast w trybie wycznoci jest moliwepomijanie systemowego miksera/moduu zmiany czstotliwoci prbkowania orazprzesyanie danych audio w postaci niezmodyfikowanej (bit perfect), o ile do kartydwikowej jest kierowany dwik z tylko jednej aplikacji jednoczenie (nie mog by naprzykad w tym samym czasie odtwarzane dwiki systemowe).Poniej zamieszczono krtkie objanienie dostpnych ustawie i konfiguracji.Przeczanie trybw dziaania USB Class 1 i USB Class2Fabrycznie nowy amplituner 751R jest domylnie skonfigurowany do pracy w trybie USBAudio Class 1.0, ktry nie wymaga uycia sterownika. W razie potrzeby mona jednakprzeczy amplituner w tryb USB Class Audio 2.0. Aby zmieni tryb USB Class, naleyprzej do menu Advanced Audio Setup (Zaawansowana konfiguracja dwiku) i wybraopcj USB Audio.Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:NormalHDMI Bypass:BypassUSB Audio Profile :TV ARC(HDMIA):1.0Nie ma potrzeby wybierania jakichkolwiek ustawie sterownika, poniewa samoczynnieuaktywnia on przesyanie danych w standardzie ASIO. Konieczne jest jedyniezainstalowanie i odpowiednie skonfigurowanie odtwarzacza plikw zgodnego zestandardem ASIO.DisableWsppraca z komputerem PCW trybie USB Audio 1.0 (ustawienie domylne) amplituner 751R wsppracuje znatywnym sterownikiem Audio 1.0 systemu operacyjnego Windows XP, Vista lub 7 (niema potrzeby instalowania adnego nowego sterownika) i obsuguje sygna audio do24 bitw/96 kHz.Z kolei w trybie USB Audio 2.0 wymagane jest zainstalowanie na komputerze sterownikaUSB Audio 2.0 firmy Cambridge Audio. Dziki temu amplituner 751R bdzie obsugiwasygnaaudiodo24 bitw/192 kHz, a w razie potrzeby take standardy ASIO i WASAPI (w trybiewycznoci).24pobrazwitrynyinternetowejPoniewa ta dziedzina rozwija si bardzo szybko, warto co jaki czas sprawdza, czy wInternecie nie pojawiy si nowe aplikacje do odtwarzania plikw multimedialnych,zgodne z opisanymi tu standardami zapewniajcymi jako dwiku bardziej zblion doprofesjonalnej.Warunkiem korzystania ze standardu ASIO jest zainstalowanie na komputerzesterownika Cambridge Audio Sound Driver i przeczenie amplitunera 751R w tryb USBAudio 2.0.Return I/OSterownik ten monaaudio.com/751RSupport.Aby zapewni przesyanie niezmodyfikowanych danych audio, naley uy aplikacji doodtwarzania obsugujcej tryb ASIO lub tryb WASAPI w trybie wycznoci (w przypadkukorzystania z komputera z systemem operacyjnym Windows Vista lub Windows 7) bdte umoliwiajcej pomijanie miksera systemowego (kernel streaming).www.cambridge-ASIO (Audio Stream Input/Output) to opracowany przez firm Steinberg Ltd. protokuywany przez sterowniki audio do systemu Windows, stanowice alternatyw dlasterownikw firmy Microsoft. Standard ASIO zapewnia przesyanie danych audio zaplikacji do odtwarzania plikw z czciowym pominiciem standardowej cieki ichtransferu w systemie Windows (m.in. miksera systemowego), co pozwala bardziejbezporednio przesya te dane z odtwarzacza do amplitunera 751R.Wymagane jest uycie zgodnej ze standardem ASIO aplikacji do odtwarzania plikwaudio. Niektre takie aplikacje wymagaj zainstalowania odpowiedniego dodatku.Przykadowym odtwarzaczem plikw audio zgodnym z opisywanym standardem jestprogram Foobar. Wicej informacji na jego temat mona znale w Internecie, podadresem http://www.foobar2000.org.
 • Page 25

  azur651R/751RAby wczy amplituner 651R/751R, naley ustawi przecznik zasilania na panelutylnym w pooeniu On (Wczony), a nastpnie nacisn przycisk Standby/On (Trybgotowoci/wczenie) na panelu przednim.Wybr rda sygnau1. Wybierz dane rdowe urzdzenie zewntrzne, naciskajc odpowiadajcy muprzycisk na panelu przednim lub pilocie.Ze wzgldu na proces kodowania matrycowego aden z tych trybw nie zawiera flag,ktre informowayby amplituner 651R/751R o typie kodowania zastosowanego w danymmateriale. Z tego powodu konieczne jest rczne wybieranie tych trybw.Nacinicie przycisku Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) w momencie, gdydo amplitunera 651R/751R podawany jest strumie danych DD/DTS, spowodujewywietlenie dodatkowych opcji, w tym trybw obrbki kocowej (jeli majzastosowanie).S to tryby, ktre umoliwiaj dodatkow obrbk po wykonaniu gwnego dekodowaniasygnau dwiku przestrzennego. Przykadowo, tryb Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro LogicII Music spowoduje dodanie dekodowania 5.1 Dolby Pro Logic do dekodowaniastereofonicznego Dolby Digital w celu zamiany 2-kanaowego dwiku stereofonicznegona dwik przestrzenny 5.1.2. W razie potrzeby nacinij przycisk Audio Input Type (Typ wejcia audio), aby wybratryb wejcia urzdzenia zewntrznego analogowy, cyfrowy lub HDMI (w zalenoci odpocze na panelu tylnym). Moliwe, e opcja ta zostaa wczeniej ustawiona w menuekranowym OSD Audio In/Out Setup (Konfiguracja wej/wyj audio).W przypadku konfiguracji gonikw 7.1 wzrasta liczba moliwoci dekodowania, coprzedstawiono w tabeli Tryby dekodowania. W trybie Dolby Pro Logic IIx lub Neo:6dostpnych jest kilka dodatkowych trybw obrbki kocowej.Strumienie danych Dolby Digital/DTS na wejciu s zawsze wskazywane nawywietlaczu panelu przedniego jako Dolby Digital (x/x).x lub DTS (x/x).x, gdzie cyfry wnawiasach okrelaj liczb aktywnych kanaw w materiale rdowym. Aktywnekanay wyjciowe s wskazywane za pomoc ikon z prawej strony wywietlacza napanelu przednim. Moliwe typy wejciowych strumieni DD/DTS to:(1/0) monofoniczny, tylko kana rodkowy;(2/0) stereofoniczny, kanay lewy/prawy;(2/0).1 stereofoniczny, kanay lewy/prawy i kana LFE (efekty niskiejczstotliwoci) dla subwoofera;(2/2) kanay stereofoniczne lewy/prawy i przestrzenne lewy/prawy;(3/0) kanay lewy, rodkowy, prawy;(3/0).1 kanay lewy, rodkowy, prawy i kana LFE dla subwoofera;Uwaga: Amplituner 651R/751R zapamituje typ wejcia, ktry zosta przypisany dokadego rdowego urzdzenia zewntrznego, i przywouje go automatycznie poponownym wybraniu tego urzdzenia.(3/2).1- 5.1: kanay lewy, prawy, rodkowy, lewy przestrzenny, prawyprzestrzenny i kana LFE dla subwoofera;Wybr danego trybu odsuchu(3/4).1- 7.1: kanay lewy, prawy, rodkowy, lewy przestrzenny, prawyprzestrzenny, tylny przestrzenny lewy, tylny przestrzenny prawy i kanaLFE dla subwoofera.Ikony zcza analogowego, cyfrowego lub HDMI na wywietlaczu wskazuj aktualniewybrany typ wejcia.Naley wybra tryb odsuchu dostosowany do wybranego urzdzenia zewntrznego lubmateriau, naciskajc przycisk Stereo Modes (Tryby dwiku stereofonicznego) lubSurround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) i przeczajc kolejne tryby tam, gdzies one dostpne.We wszystkich przypadkach po pierwszym naciniciu przycisku 651R/751R nawywietlaczu panelu przedniego zostanie wskazany biecy tryb dekodowania.Ponowne nacinicie przycisku spowoduje przejcie do kolejnego dostpnego trybu(jeli taki wystpuje). Jeli w cigu 45 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk,amplituner 651R/751R powrci do normalnej pracy bez zmiany trybu.Stereo Modes (Tryby dwiku stereofonicznego) umoliwia wybr 2-kanaowego trybustereo w przypadku materiau stereofonicznego; ponowne nacinicie umoliwia wybrtrybu stereo + subwoofer.Jest to tryb z obrbk cyfrow, ktry umoliwia regulacj tonw niskich i wysokich, atake wygenerowanie sygnau wyjciowego dla subwoofera (w razie potrzeby). Monawybra na wejciu sygna analogowy (ktry zostanie zamieniony w 24-bitowymprzetworniku analogowo-cyfrowym na sygna cyfrowy) lub natywny sygna cyfrowy.Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) mona wybra rne tryby cyfrowegodwiku przestrzennego zalenie od odpowiednio kodowanego cyfrowo materiau.Uwaga: Niektre tryby dwiku przestrzennego (na przykad Dolby i DTS HD) s dostpnetylko na pytach Blu-ray i przy uyciu zcza HDMI.Nacinicie przycisku Surround Modes (Tryby dwiku przestrzennego) spowodujewybranie w amplitunerze 651R/751R biecego wejciowego strumienia danych iwybranie pierwszego dostpnego dla niego trybu.W niektrych przypadkach (patrz tabele) ponowne nacinicie przycisku spowodujeprzeczenie na alternatywn opcj dekodowania.Tryby Dolby Pro Logic oraz Neo:6 znajduj si w rnych przewodnikach i umoliwiajdekodowanie poprawnie zakodowanych cieek dwikowych. W przypadku sygnaw,ktre nie s w ogle zakodowane, s dodatkowo dostpne tryby obrbki cyfrowej (DSP).25POLSKIZasady obsugi urzdzenia
 • Page 26

  Zasady obsugi urzdzenia (cig dalszy)Tryby dekodowania konfiguracjagonikw 5.1WejciowyformatdwikuNatywnarozdzielczokanauDostpne trybyWyjciowekanayPCM2PCMPCM + Dolby Pro Logic II MoviePCM + Dolby Pro Logic II MusicPCM + Dolby Pro Logic II GamePCM + Neo:6 CinemaPCM + Neo:6 MusicPCM + DSP MoviePCM + DSP MusicPCM + Multi channel stereo2">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 !>5.1 !>5.1 MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II MovieDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II MusicDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic II GameDolby Digital (2/0) + Neo:6 CinemaDolby Digital (2/0) + Neo:6 MusicDolby Digital (2/0) + DSP MovieDolby Digital (2/0) + DSP MusicDolby Digital (2/0) + Multi channel stereo2">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 MCSDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).15.1Dolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).15.1<DTS (2/0)2DTS (2/0)DTS (2/0) + Dolby Pro Logic II MovieDTS (2/0) + Dolby Pro Logic II MusicDTS (2/0) + Dolby Pro Logic II GameDTS (2/0) + Neo:6 CinemaDTS (2/0) + Neo:6 MusicDTS (2/0) + DSP MovieDTS (2/0) + DSP MusicDTS (2/0) + Multi channel stereo2">5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1>5.1 MCSDTS5.1DTS (3/2).15.1DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).15.1<DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).15.1<DTS 96/245.1DTS 96/245.1Wielokanaowy sygna PCM5.1 $Multi PCM (3/2).15.1Wielokanaowy sygna PCM7.1 $Multi PCM (3/4).15.1<Dolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).15.1Dolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).15.1<Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).15.1 &Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).15.1< &DTS HD High Resolution5.1 $DTS-HD HR (3/2).15.1DTS HD High Resolution7.1 $DTS-HD HR (3/4).15.1<DTS Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).15.1 &DTS Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).15.1< &Dolby Digital/DTS Height (kana grny)5.1 + H (7.1)Dolby Digital/DTS5.1<HUwaga: 5.1< H oznacza dekodowanie sygnaw zawierajcych kanay grne do formatu 5.1.26
 • Page 27

  651R/751RPOLSKIazurTryby dekodowania konfiguracjagonikw 5.1 z gonikami grnymiWejciowyformatdwikuNatywnarozdzielczokanauDostpne trybyWyjciowekanayPCM2PCMPCM + Dolby Pro Logic IIz HeightPCM + Multi Channel Stereo2">5.1 + H>5.1 + H MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIz HeightDolby Digital (2/0) + Multi Channel Stereo )2">5.1 + H>5.1 + H MCSDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).1Dolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Dolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).1Dolby Digital EX (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS (2/0)2DTS (2/0)DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIz HeightDTS (2/0) + Multi Channel Stereo2">5.1 + H>5.1 + H MCSDTS5.1DTS (3/2).1DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).1DTS ES Matrix (3/3).1 Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).1DTS ES Discrete (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS 96/245.1DTS 96/24DTS 96/24 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Wielokanaowy sygna PCM5.1 $Multi PCM (3/2).1Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Wielokanaowy sygna PCM7.1 $Multi PCM (3/4).1Multi PCM (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<Dolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).1Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<Dolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).1Dolby Digital Plus (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).1Dolby True HD (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1 &>5.1 + H<Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).1Dolby True HD (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1< &>5.1 + H<DTS HD High Resolution5.1 $DTS-HD HR (3/2).1DTS-HD HR (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1>5.1 + H<DTS HD High Resolution7.1 $DTS-HD HR (3/4).1DTS-HD HR (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1<>5.1 + H<DTS Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).1DTS-HD MA (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1 &>5.1 + H<DTS Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).1DTS-HD MA (3/4).1 + Dolby Pro Logic IIz Height5.1< &>5.1 + H<Dolby Digital/DTS Height (kana grny)5.1 + H (7.1)Dolby Digital/DTS5.1 + HUwaga: Materia natywnie kodowany w systemie Dolby Digital/DTS Height (z kanaemgrnym) bdzie prezentowany w systemie 5.1 + H bez wczonej obrbki kocowej DolbyPro Logic IIz.27
 • Page 28

  Tryby dekodowania konfiguracjagonikw 7.1WejciowyformatdwikuNatywnarozdzielczokanauDostpne trybyWyjciowekanayPCM2Jeli sygna rdowy zostaodpowiednio zakodowany, systemDolby Pro Logic II zapewnia 5kanaowe kodowanie matrycowe,system Neo:6 6-kanaowekodowanie matrycowe, a systemDolby Pro Logic IIx 7-kanaowekodowanie matrycowePCMPCM + Dolby Pro Logic IIx MoviePCM + Dolby Pro Logic IIx MusicPCM + Dolby Pro Logic IIx GamePCM + Neo:6 CinemaPCM + Neo:6 MusicPCM + DSP MoviePCM + DSP MusicMulti channel stereo2">7.1>7.1>7.1>7.1>7.1>7.1 !>7.1 !>7.1 MCSDolby Digital (2/0)2Dolby Digital (2/0)Dolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MusicDolby Digital (2/0) + Dolby Pro Logic IIx GameDolby Digital (2/0) + Neo:6 CinemaDolby Digital (2/0) + Neo:6 MusicDolby Digital (2/0) + DSP MovieDolby Digital (2/0) + DSP MusicDolby Digital (2/0) + Multi channel stereo2">7.1>7.1>7.1>7.1>7.1>7.1 !>7.1 !>7.1 MCSDolby Digital5.1Dolby Digital (3/2).1Dolby Digital (3/2).1 + EXDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDolby Digital (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Game5.1>7.1>7.1>7.1>7.1Dolby Digital EX6.1Dolby Digital EX (3/3).1 UpmixDolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby Digital (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx Music7.1 %>7.1>7.1DTS (2/0)2DTS (2/0)DTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS (2/0) + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS (2/0) + Neo:6 CinemaDTS (2/0) + Neo:6 MusicDTS (2/0) + Multi channel stereo2">7.1>7.1>7.1 %>7.1 %>7.1 MCSDTS5.1DTS (3/2).1 UpmixDTS (3/2).1DTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx GameDTS (3/2).1 + Neo:6 CinemaDTS (3/2).1 + Neo:6 Music>7.1 #5.1>7.1 %>7.1 %>7.1>7.1 %>7.1 %DTS ES Matrix6.1DTS ES Matrix (3/3).1 UpmixDTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS ES Matrix (3/3).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 CinemaDTS ES Matrix (3/3).1 + Neo:6 Music7.1 %>7.1>7.1>7.1 %>7.1 %DTS ES Discrete6.1DTS ES Discrete (3/3).1 UpmixDTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS ES Discrete (3/3) + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 CinemaDTS ES Discrete (3/3) + Neo:6 Music7.1 %>7.1>7.1>7.1 %>7.1 %DTS 96/245.1DTS 96/24 UpmixDTS 96/24DTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieDTS 96/24 (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MusicDTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 CinemaDTS 96/24 (3/2).1 + Neo:6 Music>7.15.1>7.1>7.1>7.1>7.1Wielokanaowy sygna PCM5.1 $Multi PCM 3/2.1Multi PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx MovieMulti PCM (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music5.1>7.1>7.1Wielokanaowy sygna PCM7.1 $Multi PCM 3/4.17.128
 • Page 29

  651R/751RPOLSKIazurTryby dekodowania konfiguracjagonikw 7.1WejciowyformatdwikuNatywnarozdzielczokanauDostpne trybyWyjciowekanayDolby Digital Plus5.1 $Dolby Digital Plus (3/2).1 Upmix>7.1 #Dolby Digital Plus (3/2).15.1Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Movie >7.1Dolby Digital Plus (3/2).1 + Dolby Pro Logic IIx Music >7.1Dolby Digital Plus7.1 $Dolby Digital Plus (3/4).17.1Dolby True HD5.1 $Dolby True HD (3/2).1 UpmixDolby True HD (3/2).1Dolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx MovieDolby True HD (3/2).1* + Dolby Pro Logic IIx Music>7.1 &#5.1>7.1>7.1 &Dolby True HD7.1 $Dolby True HD (3/4).17.1 &DTS HD High Resolution5.1 $DTS-HD HR (3/2).1 RemapDTS-HD HR (3/2).1>7.1 #5.1DTS HD High Resolution7.1 $DTS-HD HR (3/4).17.1DTS HD Master Audio5.1 $DTS-HD MA (3/2).1 RemapDTS-HD MA (3/2).1>7.1 &#5.1 &DTS HD Master Audio7.1 $DTS-HD MA (3/4).17.1 &* <=96 kHzLegenda (dotyczy wszystkich tabel)5.1 < Wskazuje dekodowanie 5.1 materiau 6.1 lub 7.1 (pozorny rodkowy kana tylny).>5.1 Wskazuje sygna wyjciowy 5.1 uzyskany przez dekodowanie sygnau 2.0 zobrbk kocow do sygnau 5.1.>7.1 Wskazuje sygna wyjciowy 7.1 uzyskany przez dekodowanie sygnau 2.0 lub 5.1z obrbk kocow do sygnau 7.1.MCS Stereo wielokanaowe, wyjcie lewe i prawe przez wszystkie kanay lewe i prawe orazdodatkowo utworzony miks kanau rodkowego i subwoofera.5.1< H Oznacza dekodowanie formatw zawierajcych kanay grne do formatu 5.1.We wszystkich przypadkach nacinicie przycisku Stereo Modes (Trybydwiku stereofonicznego) powoduje przeczenie opcji, jak przedstawionoponiej:# 7.1 Upmix of 5.1 material, Left and Right Surrounds mixed to both Left and RightSurrounds and Left and Right Rear Surrounds.Tryby dwiku stereofonicznego% Materia 6.1 zmiksowany do formatu 7.1. Tylny rodkowy kana przestrzenny jestodtwarzany przez dwa tylne monofoniczne kanay przestrzenne. Z akustycznegopunktu widzenia jest to natywne odwzorowanie formatu.Stereo2Stereo + subwoofer2.1Kanay wyjcioweNatywny format stereo lub miks formatu DD/DTS 5.1/6.1/7.1 itd." Stereo lub Stereo + subwoofer. Przycisk Stereo Modes (Tryby dwikustereofonicznego) umoliwia przeczenie.! Tryby cyfrowej obrbki sygnaw (DSP) utworzone dla sygnaw bez kodowania.$ Dostpne tylko za porednictwem wej HDMI.& Format z kodowaniem bezstratnym.Nacinicie przycisku trybu spowoduje najpierw przewinicie na wywietlaczuamplitunera 651R/751R nazwy biecego trybu dekodowania. Ponownenacinicie tego przycisku podczas przewijania tekstu na wywietlaczu lub wcigu 4 sekund od jego zakoczenia spowoduje wybranie i wywietlenienastpnego dostpnego trybu.29
 • Page 30

  Korzystanie z tuneraZwrotny kana audio (ARC)Amplituner 651R/751R obsuguje funkcj ARC (Audio Return Channel, zwrotny kanaaudio), jeli podczony telewizor rwnie j obsuguje (musi mie on wejcie HDMI 1.4oraz zaimplementowan funkcj ARC; wicej informacji mona znale w instrukcjiobsugi danego telewizora).Funkcja ARC umoliwia telewizorowi przesanie z powrotem sygnau audio przez kabelHDMI do gniazda wyjciowego HDMI A amplitunera 651R/751R.1. Nacinij przycisk Tuner FM/AM na panelu przednim lub pilocie, aby wybra trybtunera.2. Nacinij ponownie przycisk Tuner FM/AM, aby wybra w razie potrzeby dane pasmo:FM lub AM.3. Nacinij przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) na panelu przednim lub przycisk Mode(Tryb) na pilocie, aby wybra strojenie automatyczne, strojenie rczne lub trybzaprogramowanych stacji.4. Naciskaj przyciski Tuning + (Strojenie +) i Tuning (Strojenie ) lub przyciski strzaekw lewo i w prawo na pilocie, aby wybra stacj do suchania.W trybie strojenia automatycznego urzdzenie dostroi si do nastpnej najsilniejszejstacji. W trybie strojenia rcznego uytkownik moe samodzielnie zmieniaczstotliwo. W trybie zaprogramowanych stacji urzdzenie przechodzi tylko po koleiprzez zaprogramowane stacje.Dziki temu moliwe jest odtwarzanie przez amplituner 651R/751R dwiku zwbudowanego w telewizor kablowego lub satelitarnego tunera TV podczas ogldaniaobrazu.Korzystanie z funkcji ARCFunkcj ARC naley najpierw wczy w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku).Advanced Audio SetupMulti Ch.Out:Pre OutHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableDostpne s dwa tryby FM stereofoniczny i monofoniczny. Do przeczania midzy tymitrybami suy przycisk Stereo/Mono na pilocie. Po naciniciu przycisku Display(Wywietlacz) bd wywietlane nazwy stacji FM w systemie RDS (jeli jest dostpny).Zapisywanie stacji1. W opisany uprzednio sposb dostrj stacj, ktr chcesz zapisa.2. Nacinij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) lub przyciskStore (Zapisz) na pilocie.3. Przyciskami Tuning +/ (Strojenie +/) wybierz numer zaprogramowanej stacji(115). Numer stacji zostanie wywietlony na ekranie.4. Nacinij przycisk Mode/Store (Tryb/zapisz) lub przycisk Store (Zapisz) na pilocie, abyzapisa czstotliwo w pamici.System RDS (Radio Data System)System RDS to metoda transmisji dodatkowych informacji przez lokalne stacje radiowe.Jest ona dostpna tylko w pamie FM. Odbir danych RDS jest moliwy tylko wtedy, gdylokalne stacje radiowe nadaj w tym trybie, a ich sygna jest dostatecznie silny.Nacinij przycisk Info (Informacje) na pilocie, a nastpnie przewi wywietlane funkcje.S to funkcje PS, PTY, CT i RT:Return I/OObsug funkcji ARC mona rozpocz na dwa sposoby. Jeli jest ona obsugiwana przezuywany telewizor, to powinno by moliwe uruchomienie jej w menu telewizora.Z telewizora do amplitunera 651R/751R zostan przesane polecenia, ktre spowodujuruchomienie sesji ARC, a na wywietlaczu panelu przedniego automatycznie zostaniewywietlony komunikat TV-ARC.W niektrych telewizorach jest moliwe rozpoczcie sesji ARC zawsze wtedy, gdyuytkownik wybierze wbudowany tuner, i zatrzymanie ich po wybraniu innego rda.Mona take rozpocz sesj ARC, naciskajc dwukrotnie przycisk Aux/TV (Urzdzeniedodatkowe/telewizor) na amplitunerze 651R/751R (o ile opcja TV-ARC zostaa wczonaw menu ekranowym OSD amplitunera 651R/751R; opcja ta jest domylnie wczona).Pierwsze nacinicie przycisku Aux/TV powoduje wybranie rda Aux (Urzdzeniedodatkowe), a po drugim naciniciu jest wybierana funkcja ARC i na wywietlaczupanelu przedniego jest wywietlany komunikat TV-ARC. Z amplitunera 651R/751Rzostan za porednictwem zcza HDMI wysane polecenia do telewizora w celurozpoczcia sesji ARC.PS (Station Name) wywietlana bdzie nazwa biecej stacji.PTY (Program Type) wywietlany bdzie rodzaj biecego programu.CT (Clock/Time) wywietlana bdzie aktualna godzina nadawana przez stacj radiow.Uwaga: Dane CT (Clock/Time) bd nadawane przez lokaln stacj radiow co minut.Jeli dane CT nie s dostpne, na wywietlaczu pojawi si na krtko komunikat NO CT(Brak danych CT).RT (Radiotext) wywietlane bd komunikaty tekstowe, jeli s dostpne.Synchronizacja dwiku z obrazemZakoczenie sesji ARC wymaga wyczenia jej w telewizorze lub nacinicia naamplitunerze 651R/751R przycisku innego rdowego urzdzenia zewntrznego.W amplitunerze 651R/751R moliwe jest dodanie niewielkiego opnienia doodtwarzanej cieki dwikowej w celu zsynchronizowania jej z obrazem wideo, ktrymoe by wzgldem niej opniony.Regulacja obrazuTaka sytuacja wystpuje czasem, gdy obraz jest nieznacznie opniany przez odtwarzaczlub telewizor z powodu zaawansowanej obrbki wideo.Nacinicie na pilocie przycisku Lip Sync (Synchronizacja dwiku zobrazem) spowoduje wywietlenie biecej wartoci synchronizacji nawywietlaczu gwnym amplitunera 651R/751R i umoliwi jej zmian wkrokach co 10 ms (10 tysicznych czci sekundy).W przypadku tych rdowych urzdze zewntrznych, dla ktrych ustawienie Scaler(Ukad skalujcy) ma warto Process (Przetwarzanie), amplituner 651R/751Rumoliwia regulacj niektrych parametrw obrazu.Ustawienia te s zapamitywane dla kadego urzdzenia zewntrznego.Nacinicie przycisku odpowiadajcego urzdzeniu zewntrznemu, ktre ma ustawionwarto Bypass (Pomijanie), nie wywoa adnego efektu.Nacinicie przycisku odpowiadajcego urzdzeniu zewntrznemu, ktre ma ustawionwarto Process (Przetwarzanie), spowoduje wywietlenie pierwszego regulowanegoparametru w dolnej czci ekranu, jak przedstawiono na poniszym rysunku:Ustawienie wartoci zero dla synchronizacji spowoduje wyczenie funkcji synchronizacjidwiku z obrazem.Uwaga: Warto opnienia synchronizacji dwiku z obrazem jest zapisywana iprzywoywana oddzielnie dla kadego rdowego urzdzenia zewntrznego.Contrast:30+41
 • Page 31

  Mona teraz zmieni biecy parametr obrazu za pomoc pokrta regulacji gonociVolume lub przyciskw / bd te nacisn ponownie przycisk Pic.Adj. (Regulacjaobrazu), aby przej do kolejnego parametru.Ustawia mona nastpujce parametry: Brightness (Jasno), Contrast (Kontrast),Saturation (Nasycenie), Sharpness (Ostro) oraz Y/C Delay (Opnienieluminancji/chrominancji).Drug funkcj przycisku Picture Adjustment (Regulacja obrazu) na panelu przednimurzdzenia jest ustawianie rozdzielczoci wyjciowej ukadu skalujcego (t czynnomona rwnie wykona za pomoc menu ekranowego OSD opisano to wewczeniejszym rozdziale).Jeli przycisk na panelu przednim (ale nie na pilocie) zostanie nacinity i przytrzymanyprzez okoo 10 sekund, na wywietlaczu panelu przedniego amplitunera zostanieprzedstawiona aktualna rozdzielczo wyjciowa ukadu skalujcego. Przytrzymanieprzycisku przez dalsze 10 sekund spowoduje zmian rozdzielczoci wyjciowej nakolejn dostpn (i zapewni tym samym czas na ponown synchronizacj telewizora).Dalsze przytrzymywanie spowoduje kontynuacj przeczania wyjciowy sygna wideobdzie stopniowo przechodzi do kolejnych dostpnych rozdzielczoci: 480p 60 Hz,576p 50 Hz, 720p 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i 50 Hz, 1080i 60 Hz, 1080p 50 Hz oraz1080p 60 Hz (i ponownie od pocztku).Ta funkcja moe by przydatna, jeli sygna wyjciowy ukadu skalujcego zostanie przezprzypadek ustawiony na rozdzielczo, ktrej nie obsuguje uywany telewizor, czegoskutkiem bdzie zanik obrazu.Nacinicie i przytrzymanie przycisku Pic.Adj. (Regulacja obrazu) sprawia, e amplituner651R/751R automatycznie przecza kolejno wszystkie rozdzielczoci. Wystarczy wicpuci przycisk, gdy na ekranie pojawi si obraz wideo w odpowiedniej rozdzielczoci.651R/751RUwaga: Gdy tylko menu ekranowe OSD jest wczone, amplituner 651R/751R informujeo aktywnych wyjciach HDMI take na wywietlaczu panelu przedniego.Dziki temu uytkownik jest informowany o aktywnych wyjciach rwnie po znikniciumenu ekranowego OSD w wyniku wyczenia wyjcia HDMI podczonego do telewizora.Pomijanie obrbki sygnau HDMIAmplituner 651R/751R umoliwia uycie trybu pomijania obrbki sygnau HDMI, wktrym zapewnione jest kopiowanie wejciowego sygnau HDMI na wyjcie bezwewntrznego przetwarzania.Nie oznacza to, e wszystkie przysze standardy bd rwnie pomijay przetwarzanie,natomiast moe tak by, jeli bd one korzysta z nowych wspczynnikw taktowaniapikseli lub nowych gbi bitowych, ktrych procesor HDMI 1.4 amplitunera 651R/751Rnie bdzie obsugiwa.Niniejsza funkcja zostaa zaprojektowana, aby umoliwi pewien stopie zgodnoci zprzyszymi nieobsugiwanymi formatami audio/wideo i przesya je bezporednio dotelewizora/projektora.Mona j take wykorzysta w przypadku posiadania telewizora z wbudowanymigonikami, do ktrego uytkownik zechce wysa sygna rdowy w celu zdekodowaniazamiast dekodowa go w amplitunerze 651R/751R.Aby wczy pomijanie obrbki sygnau HDMI, naley z gwnego menu ekranowego OSDwybra menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), nastpnie menu AdvancedAudio (Zaawansowana konfiguracja dwiku) i zaznaczy opcj HDMI Bypass (Pomijanieobrbki sygnau HDMI).Za pomoc przyciskw w gr i w d mona teraz przecza midzy trybami pracyNormal (Normalny odbir sygnau HDMI) i Bypass (Pomijanie obrbki).Tryb podziau dwikuAdvanced Audio SetupW pewnych okolicznociach amplituner 651R/751R umoliwia ogldanie obrazu zjednego rda i jednoczesne suchanie innego rda. Mona na przykad oglda obrazna kanale sportowym i w tym samym czasie sucha komentarza z tunera radiowego.Multi Ch.Out:HDMI Bypass:BypassAby wczy tryb podziau dwiku:TV ARC(HDMIA):DisableNormal1. Wybierz w normalny sposb rdo sygnau wideo.2. Na panelu przednim (nie na pilocie) nacinij i przytrzymaj przycisk rda, ktregochcesz sucha. Po mniej wicej 4 sekundach przez wywietlacz przewinie sikomunikat Audio Split (Podzia dwiku) i rozpocznie si odtwarzanie dwiku zdanego rda. Obraz wideo nie ulegnie zmianie.Return I/OWyjcia sterujceAmplituner 651R/751R jest wyposaony w dwa wyjcia sterujce umoliwiajcewysyanie sygnaw do urzdze zewntrznych w celu sterowania prostymi funkcjamiautomatyki.12Amplituner 651R/751R umoliwia dziaanie funkcji podziau z dowolnego rda wideo,niezalenie od typu poczenia wejciowego (zespolony sygna wideo, sygna S-Video,komponentowy sygna wideo czy HDMI), ale przypisanie dwiku tylko do tych rde, wprzypadku ktrych biecym typem poczenia wejciowego audio jest poczenieanalogowe lub cyfrowe, a nie HDMI.Jeli wybrana kombinacja jest niedozwolona, przez wywietlacz przewinie si komunikatMode Unavailable (Tryb niedostpny). Sposb wywietlania obrazu i odtwarzaniadwiku nie ulegnie zmianie. Aby wyczy tryb podziau dwiku, wystarczy wybra nowerdowe urzdzenie zewntrzne. Zostanie przywrcony normalny tryb pracy.Wyjcia HDMI A i BAmplituner 651R/751R ma dwa wyjcia HDMI umoliwiajce podczenie dwchtelewizorw lub np. telewizora i projektora. Na obu wyjciach obecny jest ten sam sygna.Wyjcie HDMI A obsuguje dodatkowo zwrotny kana audio (ARC), umoliwiajcwspprac z telewizorami oferujcymi t funkcj (wicej informacji podano wewczeniejszym rozdziale).Aby przecza midzy trybami aktywnego zcza HDMI A, aktywnego zcza HDMI B orazaktywnych obu zczy (A i B), naley w menu ekranowym OSD wybra menuHDMI/Component Assign (Przypisywanie wyj HDMI/komponentowych) i zaznaczyopcj HDMI Out (Wyjcia HDMI). Za pomoc przyciskw w lewo i w prawo mona terazprzecza dostpne opcje.Mona na przykad uy wyj sterujcych do odsuwania i zasuwania zason, zwijania irozwijania ekranu projektora czy te do wczania i wyczania zewntrznychwzmacniaczy mocy.Na wyjciach wystpuje napicie 0 V w przypadku braku sygnau oraz napicie 12 V znateniem maksymalnym 100 mA w przypadku aktywnego sygnau. Do podczeniasu gniazda 3,5 mm typu mini-jack, w ktrych sygna pojawia si na bolcu, a dopiercienia przyczona jest masa.Aby wybra sposb dziaania wyj sterujcych, naley z menu gwnego wybra menuAdvanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), a nastpnie wybra opcj Trigger A lubTrigger B (Wyjcie sterujce A lub B). Dostpne s nastpujce ustawienia:Advanced Setup MenusAdvanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionReturn I/OManual Select: Yes/No (Wybr rczny Tak/Nie) Gdy ta opcja jest wczona, wyjciesterujce mona wcza i wycza odpowiednim przyciskiem Trigger na pilociezdalnego sterowania.Jeli opcja zostanie wyczona, przyciski te nie bd dziaa.HDMI/Component AssignHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4Component 1Component 2Component 3:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2: Recorder 1:BD/DVD:VIDEO 1:VIDEO 2HDMI Out:A+BReturn I/OUwaga: Gdy ta opcja jest wczona, przyciskw na pilocie zdalnego sterowania monauywa do przeczania wyj (nadpisania ich stanu), nawet jeli stan tych wyj zaleyrwnie od stanu strefy lub od wybranego rda, co opisano poniej.Follow Standby: Yes/No/Zone 2 (Zgodnie z trybem wczenia Tak/Nie/Strefa 2) Oznacza, e wyjcie sterujce bdzie przyjmowa stan odpowiadajcywczeniu/wyczeniu strefy gwnej lub strefy 2.Sources: Yes/No (rda Tak/Nie) Wyjcie sterujce moe mie stan wysoki wprzypadku wybrania jednego lub kilku okrelonych rde sygnau.Uwaga: Tryby Follow Standby i Sources wzajemnie si wykluczaj.Mona te nacisn i przytrzyma przycisk Pic.Adj. (Regulacja obrazu) przy wczonymmenu ekranowym OSD , co spowoduje przeczenie wyjcia z HDMI A na HDMI B, potemna HDMI A+B itd.31POLSKIazur
 • Page 32

  Podwjny ukad wzmacniaczyJeli uywany jest zestaw gonikw w konfiguracji 5.1 lub mniejszej, amplitunerze651R/751R umoliwia uycie podwjnego ukadu wzmacniaczy (bi-amping) dlakanaw przednich lewego i prawego. Jeli zostanie wybrany tryb dekodowania 5.1,wwczas w menu Speaker Configuration (Konfiguracja gonikw) pojawi si opcja Biamp On/Off (Podwjny ukad wzmacniaczy W./Wy.).Speaker Config MenuDecode ModeFront L/RCentreSurr. L/R::::5.1LargeLargeLargeSubwooferSBL/R Assign::YesBiamp[FL R must be largewhen Sub Off]Return I/OPo wybraniu tej opcji sygnay kanau przedniego lewego i prawego bd przesyane przezamplituner 651R/751R rwnie do wyj tylnych kanaw przestrzennych lewego iprawego.W przypadku zastosowania kolumn gonikowych dajcych moliwo wykorzystaniapodwjnego okablowania/podwjnego ukadu wzmacniaczy pozwala to na uycie dwchzestaww kabli, po jednym do kadego gonika goniki niskotonowy i wysokotonowykadej kolumny gonikowej bd otrzymywa sygnay z osobnych kanaw wzmacniacza.Mona w ten sposb uzyska nieco wysz jakoci dwiku.Poniej przedstawiono schemat systemu wykorzystujcego podwjny ukad wzmacniaczy(przedstawione s tylko goniki przedni lewy i przedni prawy).Uwaga: Z wyprowadze na gonikach naley zdemontowa zworki podwjnegookablowania.Jednak po wczeniu funkcji podbicia tonw niskich i ustawieniu gonikw przednichjako Large (Duy), tony niskie kanau lewego przedniego i prawego przedniego bdwysyane do kanau subwoofera bez adnego ich filtrowania (czyli sygna kanawprzednich lewego i prawego pozostanie niezmieniony, zachowujc peen zakresczstotliwoci). Innymi sowy tony niskie w kanale subwoofera bd wzmacnianedodatkowymi tonami niskimi pochodzcymi z kanau lewego przedniego i prawegoprzedniego. Jeli goniki w kanale lewym przednim i prawym przednim bd ustawionejako Small (May), ustawienie funkcji podbicia tonw niskich nie bdzie miaoznaczenia (dziaanie systemu bdzie identyczne jak przy wyczonej funkcji podbiciatonw niskich).Funkcj podbicia tonw niskich mona wcza i wycza osobno dla trybw DD/DTS iDolby Pro Logic II/IIx/Neo:6.Funkcja podbicia tonw niskich nie wystpuje w trybie stereo + subwoofer, poniewa jeliw tym trybie goniki przednie zostan ustawione jako Large (Duy), ich sygna nigdy niebdzie filtrowany.Podbicie tonw niskich moe by przydatne w przypadku materiau Dolby Pro Logic II/IIxi Neo:6, poniewa te typy kodowania nie zawieraj kanau LFE (efektw niskiejczstotliwoci). Normalnie oznaczaoby to, e kiedy wszystkie goniki w systemiezostan ustawione jako Large (Duy), wwczas subwoofer bdzie w rzeczywistocinieaktywny (gdy nie nastpi przekierowanie tonw niskich, a materia nie zawierakanau LFE). Jeli po ustawieniu wszystkich gonikw jako Large (Duy) subwoofer maby aktywny przy tych typach kodowania, naley wczy funkcj podbicia tonw niskichdla materiau Dolby Pro Logic II/Neo:6, a nastpnie ustawi czstotliwoci graniczne ipoziomy wyjciowe w trakcie odsuchu. Kana subwoofera zostanie wtedy utworzony napodstawie sygnau kanau lewego przedniego i prawego przedniego, bez odfiltrowywaniatych kanaw. Jak w przypadku wszelkich regulacji, najlepszy sposb to eksperymentalnedobranie optymalnych nastaw do okrelonej konfiguracji.Uwaga: Ustawienia te maj zastosowanie we wszystkich przetwarzanych cyfrowo trybachstereofonicznych lub przestrzennych, natomiast nie maj znaczenia w trybiebezporedniego toru stereofonicznego sygnau analogowego (Analogue Stereo Direct)ani w trybie wejcia bezporedniego 7.1 (7.1 Direct).Kana LFE (w przypadku materiau DD/DTS) mona take ogranicza w zakresie do10 dB, w krokach co 1 dB, co jest pomocne podczas suchania w nocy lub w innychsytuacjach, w ktrych moe by konieczne tymczasowe zredukowanie poziomu efektwLFE.Naley pamita, e kana LFE jest kanaem efektw niskiej czstotliwoci zakodowanymna pycie i jego poziom rni si od sumarycznego poziomu sygnau subwoofera, ktrymoe podlega funkcji zarzdzania tonami niskimi na podstawie dziaania innychgonikw.Regulacj tonw niskich/wysokich mona take wykonywa przy uyciu pilota, bezotwierania menu ekranowego OSD. Wystarczy nacisn przycisk Bass/Treble (Tonyniskie/wysokie), a nastpnie uy przyciskw regulacji gonoci w gr/w d.NagrywanieAmplituner 651R/751R wyposaono w dwa wyjcia dla nagrywarek.Konfiguracjatonw/subwoofera/efektw LFEWyjcie Recorder 1 (Nagrywarka 1) obejmuje analogowe zcze audio, cyfrowekoncentryczne zcze audio, wyjcie zespolone (Composite) oraz wyjcie S-Video.Wybierz menu Tone/Sub/LFE (Tony/subwoofer/efekty LFE) z menu gwnego:Tone/Sub/LFE MenuDolby Digital/DTSSub Trim:Bass Aug:Dolby PLIIx/PLIIz/NEOSub Trim:Bass Aug:Stereo+Sub Trim :Bass:Treble:LFE Trim:Return0dBOff0dBOn0dB0dB0dB0dBI/OPrzenoszenie tonw niskich mona regulowa w zakresie +/- 10 dB przy czstotliwoci100 Hz (filtr pkowy). Przenoszenie tonw wysokich mona regulowa w zakresie +/10 dB przy czstotliwoci 10 kHz (filtr pkowy).We wszystkich przypadkach amplituner 651R/751R nie wykonuje konwersji midzyformatami, ale przekazuje na wyjcie sygnay wystpujce na odpowiednich wejciachwybranego rda.Amplituner 651R/751R zosta wyposaony w kilka zaawansowanych funkcji zarzdzaniatonami niskimi. Mona ustawi rne wartoci cakowitego poziomu wyjciowegosubwoofera w trybach DD/DTS, Dolby Pro Logic II/x/Neo:6 oraz stereo + subwoofer.Moe to by przydatne na przykad wtedy, gdy uytkownik preferuje wysoki poziomwyjciowy subwoofera podczas ogldania filmw, a niszy podczas suchania muzyki.Trzy poziomy wyjciowe mona regulowa w zakresie +/- 10 dB w menu ekranowym OSD.Kolejn funkcj jest moliwo zmiany sposobu dziaania funkcji zarzdzania tonaminiskimi.Wybrane rdo oznacza po prostu to rdo, ktre jest aktualnie syszane zaporednictwem wyj gwnych amplitunera 651R/751R.Jeli podczas normalnej pracy (podbicie tonw niskich wyczone) goniki przednie sustawione jako Small (May) (w menu Speaker Config Konfiguracja gonikw),wwczas tony niskie dla tych gonikw s odfiltrowywane przez filtr grnoprzepustowy,a nastpnie wysyane do kanau subwoofera (czyli tony niskie s usuwane z sygnaukanaw przednich i zostaj przesane do subwoofera). Jeli ustawienie tych gonikw toLarge (Duy), filtrowanie nie zachodzi i przeznaczone dla nich tony niskie nie swysyane do kanau subwoofera.32Wyjcie Recorder 2 (Nagrywarka 2) obejmuje analogowe zcze audio oraz cyfrowekoncentryczne wyjcia audio.
 • Page 33

  Ponownie, we wszystkich przypadkach amplituner 651R/751R nie wykonuje konwersjimidzy formatami, sygnay wystpujce na odpowiednich wejciach wybranego rda.Jednak w przypadku zcza Recorder 2 na wyjciu moe pojawi si sygna inny ni ten,ktry jest aktualnie syszany za porednictwem wyj gwnych amplitunera 651R/751R.Moliwe jest wic suchanie sygnau z jednego rda i nagrywanie sygnau z innegorda. rdo dla wyj Recorder 2 mona wybra za pomoc menu Record 2/Zone 2Output Select (Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2) wybieranego z menuekranowego OSD w poniszy sposb.Wybr wyjcia dla nagrywarki 2/strefy2651R/751RCenter Width (Szeroko rodka) umoliwia stopniow regulacj szerokoci obrazukanau rodkowego, poczwszy od generowania tego kanau tylko przez gonik centralny(ustawienie 0), przez rozproszenie go midzy kanaem rodkowym a gonikami lewym iprawym, a do generowania go wycznie przez goniki lewy i prawy (pozorny kanarodkowy, ustawienie 7). Ustawienie to jest pomocne podczas optymalizacjiprzedniego/rodkowego/prawego pola dwikowego w celu uzyskania optymalnejintegracji 3 gonikw. Najlepsze efekty mona uzyska metod eksperymentaln.Dimension (Wymiar) moliwo stopniowego przesuwania pola dwikowego z przodupomieszczenia do jego tyu w celu dostosowania dwiku do preferencji suchacza,ustawienia gonikw i rozmiarw pomieszczenia. Ustawienie 0 oznacza przesuniciepola dwikowego maksymalnie do przodu, a ustawienie 6 maksymalnie do tyu.Wszystkie trzy powysze ustawienia s zalene od preferencji osobistych ustawienia naleydobiera eksperymentalnie w trakcie korzystania z dekodowania Dolby Pro Logic II lub IIx.Advanced Dolby/DTS SetupW gwnym menu ekranowym OSD wybierz menu Rec.2/Zone 2 Output Select (Wybrwyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2).Rec.2/Zone2 Output SelectRecorder 2:Dolby Pro Logic IIx/IIzPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:OffBD/DVDDTS HD Spkr Remap :Zone 2:1OffReturn I/ORegulacja zakresu dynamikiReturn I/OWybierz pozycj Recorder 2 (Nagrywarka 2) i uyj przyciskw < oraz >, aby przeczakolejne dostpne rda sygnau. Wybrane rdo sygnau bdzie wysyane do wyjRecorder 2 (Nagrywarka 2).Konfiguracja menu OSD/wersjaoprogramowaniaTa funkcja moe by uyteczna na przykad podczas ogldania filmw w nocy. Dostpnes trzy ustawienia:Auto (Automatyczna) kompresja jest zawsze stosowana w przypadku cieekdwikowych w systemach Dolby Digital i Dolby Digital Plus. Uycie i natenie kompresjicieki dwikowej Dolby True HD zale od samej cieki dwikowej.Off (Wyczona) brak kompresji (odtwarzanie z normalnym, penym zakresemdynamiki).On (Wczona) kompresja jest zawsze stosowana w przypadku wszystkich cieekdwikowych w systemie Dolby (odtwarzanie z ograniczonym zakresem dynamiki).OSD Setup/SW Version MenuOSD Language:To ustawienie umoliwia kontrolowanie zakresu dynamiki cieek dwikowych filmwkodowanych w systemie Dolby Digital przez kompresj dwiku w celu ograniczeniarnic midzy gonymi i cichymi momentami filmu.EnglishZmiana nazw rde sygnauFirmware: 1.08/1.12/1.04Istnieje moliwo zmiany domylnych nazw rde sygnau wywietlanych na paneluprzednim.(MCU/HDMI/DSP)Z menu gwnego OSD wybierz menu Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), anastpnie wybierz menu Input Name Assign (Przypisywanie nazw wejciom).Return I/OAdvanced Setup MenusMenu ekranowe OSD moe by wywietlane w rnych jzykach. Aby zmieni jzyk menuekranowego OSD, z gwnego menu wybierz menu Advanced Setup (Konfiguracjazaawansowana), a nastpnie wybierz menu OSD Setup/SW Version (Konfiguracja menuOSD/wersja oprogramowania). Wybierz opcj OSD Language (Jzyk menu OSD) i uyjprzyciskw strzaek w lewo i w prawo, aby wybra jzyk spord dostpnych: English(Angielski), Dutch (Niderlandzki), French (Francuski), German (Niemiecki), Spanish(Hiszpaski), Italian (Woski), Norwegian (Norweski), Swedish (Szwedzki) i Danish(Duski). Aby zamkn menu i zapisa wybrane opcje, nacinij ponownie przycisk (I/O).Advanced AudioInput Name AssignAdvanced Dolby/DTSAdvanced AudysseyTrigger ATrigger BOSD Setup/SW VersionW tym menu wywietlana jest rwnie bieca wersja oprogramowania zainstalowana wurzdzeniu.Jeli z jakiego powodu uytkownik zechce skontaktowa si z obsug klienta, majcproblem lub pytanie w zwizku z urzdzeniem, podanie oznaczenia wersjioprogramowania z pewnoci uatwi rozwizanie problemu.Zaawansowane regulacje Dolby/DTSTrzy pierwsze ustawienia maj wpyw na obrbk Dolby Pro Logic II lub IIx (bd obrbkkocow) tylko w trybie Music (Muzyka). Tryby Movie (Film) i Game (Gry), jeli sdostpne, s wstpnie zaprogramowane w ramach swoich specyfikacji w celudostosowania do danego kodowania lub zapewnienia okrelonego efektu. Poniszeustawienia nie maj wpywu na te ani na pozostae tryby.Advanced Dolby/DTS SetupDolby Pro Logic IIx/IIzReturn I/OAby edytowa nazw rda, wybierz nazw w menu ekranowym OSD i nacinij przyciskEnter, a nastpnie uyj przyciskw regulacji gonoci w gr i w d na pilocie w celuzmiany poszczeglnych znakw w nazwie.Input Name Assign MenuBD/DVDVideo1Video2Video3REC1AUXCDREC2Exp.:[:[:[:[:[:[:[:[:[BD/DVDVideo 1Video 2Video 3Recorder 1AuxCDRecorder 2Expansion]]]]]]]]]Save/Return I/OPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:AutoDTS HD Spkr Remap :1Nacinicie przycisku Enter na pilocie spowoduje przejcie do kolejnego znaku, ale doprzesuwania kursora w lewo bd w prawo mona rwnie uy przyciskw < oraz >.Po zakoczeniu nacinij przycisk (I/O), aby zapisa biec nazw rda sygnau.Return I/OPanorama mode (Tryb panoramiczny) tryb Dolby Pro Logic II/IIx, w ktrym przedniobraz dwiku stereofonicznego jest rozszerzany na goniki dwiku przestrzennego wcelu wzmocnienia efektu otaczania dwikiem. Dostpne opcje tego trybu to On(Wczony) i Off (Wyczony).33POLSKIazur
 • Page 34

  Korzystanie z amplitunera 651R/751Rze wzmacniaczem sygnau zdalnegosterowaniaIstnieje moliwo zamontowania amplitunera 651R/751R w odpowiedniej, dobrzewentylowanej szafce w takim przypadku do zdalnego sterowania urzdzeniem monauy wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania.Dla strefy gwnej istnieje zarwno wejcie IR Emitter In (wejcie nadajnika podczerwieniodpowiedniego do wyj wzmacniaczy sygnau zdalnego o modulowanym poziomie TTL),jak i wejcie IR Receiver In (wejcie odbiornika podczerwieni odpowiedniego do wyjwzmacniaczy sygnau zdalnego bez modulowanego poziomu TTL).Korzystanie z wbudowanych we wzmacniaczu wyjkanaw przestrzennych tylnych w strefie 2Jeli uywanych jest tylko 5 (lub mniej) wyj gwnych w strefie gwnej, tylne kanayprzestrzenne lewy i prawy wzmacniacza mona przypisa do strefy 2.W menu ekranowym OSD wybierz menu Speaker Setup (Ustawienia gonikw).azur 651R Main MenuSpeaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupQuit I/ONastpnie wybierz menu Speaker Configuration (Konfiguracja gonikw).Speaker Setup MenuSpeakerSpeakerSpeakerSpeakerConfigurationLevel CalibrationDistanceCrossoverAudyssey AutosetupAudyssey Autosetup & 2EQPrzecznik przedniego odbiornika podczerwieni znajdujcy si na panelu tylnymumoliwia w razie potrzeby wyczenie tego odbiornika.Wejcie i wyjcie magistrali sterujcej (Control Bus In/Out) umoliwiaj take zdalnesterowanie funkcjami amplitunera 651R/751R za pomoc innych produktw firmyCambridge Audio oferujcych sterowanie aplikacjami, na przykad odtwarzaczasieciowego StreamMagic 6.Szczegowe informacje na ten temat mona uzyska u sprzedawcy.Amplitunery 651R i 751R wyposaono w zestawy wyj Zone 2 (Strefa 2), ktre zaporednictwem rnych pocze analogowych maj niezaleny dostp do rdestereofonicznego audio/wideo podczonych do urzdzenia.wejTeraz zaznacz pozycj Decode Mode (Tryb dekodowania) i wybierz opcj 5.1.Speaker Config MenuKonfiguracja i uytkowanie strefy 2Dla strefy 2 nie mona bezporednio wybraS/PDIF/koncentrycznych, Toslink/optycznych lub HDMI).Return I/Ocyfrowych(wejJednak mona uy kadego rda, doprowadzajc analogowe poczenie audio lubwideo do amplitunera 651R/751R rwnolegle z poczeniami cyfrowymi, dziki czemuuycie danego rda bdzie moliwe rwnie w strefie 2.Do rde, ktre mona bezporednio wybra w strefie 2, nale BD/DVD (OdtwarzaczBD/DVD), Video 1 (Wideo 1), Video 2 (Wideo 2), Rec 1 (Nagrywarka 1), Aux (Urzdzeniedodatkowe), CD (Odtwarzacz CD), Rec 2 (Nagrywarka 2), Vid 3/Mp3 (Wideo 3/MP3),wejcie Expansion (Modu dodatkowy) oraz wbudowany tuner.Dostpna jest rwnie opcja Follow Main (Zgodnie ze stref gwn). Umoliwia onawysyanie do strefy 2 zmiksowanego sygnau 2-kanaowego (lewy+rodkowy,prawy+rodkowy) ze rda wybranego aktualnie w strefie gwnej.Decode ModeFront L/RCenterSurr. L/R::::5.1LargeLargeLargeSubwooferSBL/R Assign::YesZone 2[FL R must be Largewhen Sub Off]Return I/OPowinna zosta wywietlona pozycja SBL/R Assign (Przypisanie tylnych kanawprzestrzennych).Jeli tylne kanay przestrzenne nie s uywane w gwnym pomieszczeniu (w konfiguracjigonikw 7.1), funkcja ta umoliwia przypisanie tych kanaw do kanaw przednich wcelu uycia podwjnego ukadu wzmacniaczy (informacje na temat podwjnego ukaduwzmacniaczy podano w dalszej czci niniejszej instrukcji), przypisanie ich do strefy 2,bd te ich ustawienie ich jako nieuywanych (opcja None Brak).Funkcja ta jest przydatna, gdy uytkownik chce posucha rda sygnau podczonegodo zczy cyfrowych lub przestrzennych w strefie 2, ktrego nie mona wybrabezporednio w strefie 2.Wybierz opcj Zone 2 (Strefa 2) i zamknij menu ekranowe OSD.Mona wybra ledzenie tego samego lub innego rda sygnau w gwnympomieszczeniu. Stref 2 mona rwnie wcza i wycza (przecza w tryb gotowoci)w zalenoci od tego, czy gwne wyjcie w pomieszczeniu gwnym jest wczone czywyczone (w trybie gotowoci).Uwaga: Naley uwaa, aby druciki czy woski kabla nie zwary zczy gonika ze soblub z panelem tylnym.Wyjcie audio mona zrealizowa za pomoc przestrzennych kanaw tylnych lewego iprawego, jeli nie s one uywane w pomieszczeniu gwnym (jeli pomieszczenie gwneskonfigurowano w systemie 5.1 lub mniejszym), bd te uywajc wyjprzedwzmacniacza strefy 2 i zewntrznego wzmacniacza mocy. Wyjcie wideo strefy 2mona zrealizowa przy uyciu zcza zespolonego (CVBS), zcza S-Video lubkomponentowego zcza wideo (YUV/YCbCr/YPbPr).Uwaga: Amplituner 651R/751R nie umoliwia transkodowania sygnaw midzyanalogowymi sygnaami wideo dla strefy 2. Wszystkie trzy typy s przeczanerwnolegle.Dlatego w celu uywania strefy 2 zazwyczaj lepiej zdecydowa si na jeden typanalogowego poczenia wideo z amplitunerem 651R/751R. Mona jednak podczykilka wyj wideo strefy 2 do telewizora strefy 2 i w telewizorze wcza odpowiedni typwejcia dla tego rda.34Podcz odpowiedni par gonikw (o impedancji 48 omw) w strefie 2 do wyjprzestrzennych tylnych lewego i prawego, jak pokazano poniej.Opcjonalnie w strefie 2 mona rwnie uywa subwoofera. Wystarczy poczy wyjcieZone 2 Sub (Subwoofer strefy 2) a subwooferem w strefie 2 wystarczajco dugimkablem typu cinch (RCA-RCA).Strefa 2Opcjonalnysubwoofer
 • Page 35

  W takiej konfiguracji mona sterowa stref 2 z pomieszczenia gwnego, uywajcdostarczonego pilota gwnego lub pilota strefy 2 (wicej informacji podano w nastpnejczci).Aby ze strefy 2 zdalnie sterowa t stref oraz rdami w niej si znajdujcymi, naleyuy dodatkowego ukadu wzmacniacza sygnau zdalnego sterowania (nie jest ondostarczany z zestawem). W tym celu naley wybra ukad z wyjciem typunadajnikowego (modulowanym) umoliwiajcym podczenie do wejcia IR Emitter Instrefy 2 (dodatkowych informacji moe udzieli sprzedawca).Odtwarzacz CD651R/751RJeli zdalny wzmacniacz mocy uyty w strefie 2 obsuguje wejcia sterujceumoliwiajce jego wczanie i wyczanie, mona uy do tego celu jednego z wyjsterujcych amplitunera 651R/751R. W tym celu podcz odpowiednio dugi kabelmonofoniczny z wtyczkami typu mini-jack 3,5 mm do wyjcia Trigger A lub Trigger B(Wyjcie sterujce A lub B), jak pokazano na rysunku.Strefa 2Strefa 2Odbiornik podczerwieniOdbiornik satelitarnyWzmacniaczsygnauzdalnegosterowaniaPilotW tej konfiguracji system ze wzmacniaczem sygnau zdalnego sterowania odbierapolecenia w strefie 2 i przekazuje je do amplitunera 651R/751R za porednictwemwejcia nadajnika IR Emitter In strefy 2. Mona wic ze strefy 2 sterowa t stref zapomoc pilota gwnego lub pilota strefy 2. Dodatkowo, jeli podczy si wyjcianadajnikw podczerwieni (znajdujce si zazwyczaj nad samymi odbiornikami) wrdowych urzdzeniach zewntrznych do zczy wyjciowych IR Emitter Out strefy 2 wamplitunerze 651R/751R, wwczas polecenia z pilotw zdalnego sterowania w strefie 2mona bdzie przekazywa z powrotem do tych urzdze.W strefie 2 mog by uywane piloty urzdze zewntrznych oraz piloty gwne i pilotystrefy 2, a take piloty z funkcj uczenia, ktre zapewniaj dostp do wszystkich funkcjiwszystkich elementw systemu.Korzystanie z zewntrznego stereofonicznegowzmacniacza mocy w strefie 2Do wyj strefy 2 amplitunera 651R/751R naley rwnie stale dostpne wyjcieprzedwzmacniacza. Mona go uy do podczenia oddzielnego wzmacniacza mocypracujcego w strefie 2, na przykad w sytuacji, gdy tylne kanay przestrzennewzmacniacza s uywane w strefie gwnej.Aby sprawi, by wyjcie sterujce odzwierciedlao stan wczenia/wyczenia strefy 2,wybierz w menu OSD opcj Advanced Setup (Konfiguracja zaawansowana), po czymwybierz wyjcie sterujce Trigger A (lub Trigger B).Nastpnie zaznacz pozycj Follow Standby (Zgodnie z trybem gotowoci) i ustaw w niejopcj Zone 2 (Strefa 2). Wyjcie sterujce bdzie od tej chwili aktywne (stan wysoki), gdystrefa 2 bdzie wczona i nieaktywne, gdy bdzie ona wyczona.Uwaga: W menu Trigger (Wyjcia sterujce) mona te wybra opcj Manual Select(Wybr rczny) wwczas stan wyjcia sterujcego bdzie si zmienia po kadymnaciniciu przycisku Trigger A (lub B) na gwnym pilocie zdalnego sterowania. Abywyczy t funkcj i ustawi wyjcie sterujce jako zgodne jedynie ze stanemwczenia/wyczenia strefy 2, naley ustawi opcj Manual Select (Wybr rczny) nawarto No (Nie). Wicej informacji na ten temat mona znale w rozdziale dotyczcymmenu wyj sterujcych).Sterowanie stref 2 z gwnego pomieszczeniaSterowanie urzdzeniami w strefie 2W gwnym pomieszczeniu mona uywa gwnego pilota zdalnego sterowania lubprzyciskw znajdujcych si na panelu przednim urzdzenia. W obu przypadkach efektbdzie taki sam.Strefa 2OpcjonalnysubwooferNajpierw nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2) na panelu przednim lub pilocie zdalnegosterowania, a nastpnie w cigu 5 sekund nacinij inny przycisk wybranej funkcji, ktrama zosta wykonana w strefie 2.Jeli polecenie nie zostanie odebrane w cigu 5 sekund, urzdzenie powrci donormalnego trybu dziaania.Aby wczy stref 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie w cigu 5 sekundprzycisk Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie).21LUBOpcjonalnie w strefie 2 mona rwnie uywa subwoofera, co przedstawiono narysunku. Wystarczy w tym celu poczy wyjcie Zone 2 Sub (Subwoofer strefy 2) zsubwooferem w strefie 2 za pomoc odpowiednio dugiego kabla typu cinch (RCA-RCA).21Na wyjcie przedwzmacniacza strefy 2 nie maj wpywu zmiany przypisania tylnychkanaw przestrzennych jest ono zawsze dostpne.Jeli w strefie 2 jest stosowany wzmacniacz mocy, mona uy tylnych kanawprzestrzennych wzmacniacza do konfiguracji 7.1 (ustawi w tym celu 7.1 jako trybdekodowania), jako kanaw grnych (ustawi w tym celu 5.1+H jako trybdekodowania), bd te na potrzeby podczenia kanaw przednich przez podwjnyukad wzmacniaczy (ustawi 5.1 jako tryb dekodowania oraz Bi-amp jako opcjprzypisania tylnych kanaw przestrzennych). Mona te pozostawi te kanayniepodczone (ustawi 5.1 jako tryb dekodowania oraz None jako opcj przypisaniatylnych kanaw przestrzennych).Po naciniciu przycisku Zone 2 (Strefa 2), na wywietlaczu zostanie pocztkowowywietlony komunikat Zone 2: Off (Strefa 2: Wyczona), a po naciniciu przyciskuStandby/On napis na wywietlaczu zmieni si na Zone 2: BD/DVD (Strefa 2:Odtwarzacz BD/DVD) lub na nazw innego ostatnio uywanego rda w strefie 2.Aby wyczy stref 2, wystarczy nacisn przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnieponownie przycisk Standby/On.35POLSKIazur
 • Page 36

  Strefa 2 (cig dalszy)Aby wybra tuner w strefie 2 (Zone 2), nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnieprzycisk Tuner.Zmiana pooenia gonikw DTS-HDAby przeczy pasmo tunera z AM na FM lub odwrotnie, ponownie nacinij przyciskTuner.Poniewa nie istnieje oficjalne ustawienie gonikw w systemie 7.1, moe okaza si,e oryginalna cieka dwikowa w formacie 7.1 zostaa wyprodukowana przy innymustawieniu gonikw ni to uywane w domu. Firma DTS rozwizaa ten problem wsystemach DTS-HD Master Audio i High Resolution Audio, dodajc flagi strumienia danychinformujce amplituner, ktre z 7 wzorcowych ustawie gonikw w systemie 7.1 zostaozastosowane. Dziki zastosowaniu specjalnych algorytmw DTS Speaker Remapamplituner 651R/751R moe elektronicznie zmieni pooenie gonikw (tzn.ukierunkowa propagacj dwiku), aby podczas odtwarzania dostosowa si dooryginalnie zakodowanego ukadu i uzyska jak najwysz jako dwiku.Aby wybra inne rda sygnau w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), anastpnie przycisk wybranego rda.Aby wybra to samo rdo sygnau, co w pomieszczeniu gwnym, nacinij przyciskFollow Main (Zgodnie ze stref gwn).Aby zmieni gono w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie przyciskgonoci w gr lub w d (lub uyj pokrta regulacji gonoci).Aby wyciszy dwik w strefie 2, nacinij przycisk Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie przyciskMute (Wyciszenie).W pomieszczeniu gwnym do sterowania stref 2 mona rwnie uywa pilota zdalnegosterowania strefy 2.W tym przypadku wszystkie polecenia zdalne bd automatycznie dotyczy strefy 2.Wystarczy skierowa pilot zdalnego sterowania na amplituner i uy przyciskuStandby/On lub przyciskw rda sygnau, aby za kadym razem sterowa stref 2.Uwaga: Pilot zdalnego sterowania strefy 2 ma kilka funkcji specjalnych.Uycie przyciskw |< lub >| w przypadku tunera spowoduje automatyczne przeczenietunera w tryb Preset (tryb zaprogramowanych stacji, w przeciwiestwie do trybu rcznegoi automatycznego).Uwaga: Tuner bdzie przechodzi wycznie midzy stacjami, ktre zostayzaprogramowane.Pilot zdalnego sterowania strefy 2 oferuje funkcj Follow Main (Zgodnie ze strefgwn). Funkcja ta wymusza wybr w strefie 2 tego samego rda sygnau, co w strefiegwnej. Moe to by przydatne, jako e w strefie 2 mona teraz odbiera dowolny typsygnau audio, rwnie sygna cyfrowy lub HDMI, ktry jest dekodowany dla strefygwnej. Wyjcia Zone 2 (Strefa 2) s tworzone z kanaw lewego+rodkowego iprawego+rodkowego, aby umoliwi w strefie 2 odsuch dialogw w kanale rodkowym.Drugim celem tej techniki jest zmiana przeznaczenia niektrych kanaw dostpnych wsystemie 7.1 i przydzielenie im nowych funkcji, na przykad wprowadzenie elementuwysokoci w polu dwikowym.Na zamieszczonych poniej rysunkach przedstawiono 7 moliwych schematwkodowania.Kt na rysunku oznacza kt midzy nominaln lini 0 stopni, wyznaczan przez kanarodkowy, a lini wyznaczan przez kady z gonikw, zarwno z lewej, jak i z prawejstrony.Konfiguracje 1 i 5 s wariantami normalnych konfiguracji 7.1, a konfiguracja 6 moerozszerzy panoram kanaw przednich.Konfiguracje 2, 3, 4 i 7 s mniej konwencjonalne i zmieniaj przeznaczenie niektrych zdostpnych kanaw 7.1 w celu wprowadzenia na rne sposoby elementu wysokoci wpolu dwikowym. Konfiguracja 4 jest konfiguracj oczekiwan przez amplituner651R/751R w przypadku wybrania ustawienia gonikw w ukadzie 5.1 + Height (5.1 +kana grny). Wicej informacji na temat tej nowej techniki mona znale na stronieWWW firmy DTS.Konfiguracja 1 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny boczny lewy,przestrzenny boczny prawy, przestrzenny tylny lewy, przestrzenny tylny prawyMona rwnie sterowa stref 2 za pomoc menu ekranowego OSD.Z gwnego menu ekranowego OSD wybierz menu Rec.2/Zone 2 Output Select (Wybrwyjcia dla nagrywarki 2/strefy 2), a nastpnie wybierz opcj Zone 2 (Strefa 2).rodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEazur 651R Main MenuSpeaker SetupHDMI/Component AssignVideo Input SelectScaler AssignVideo Processing SettingsAudio Input SelectTone/Sub/LFE Config.Rec.2/Zone2 Output SelectAdvanced SetupPrzestrzenny bocznylewy (90)Przestrzenny bocznyprawy (90)Przestrzenny tylny lewy(150)Przestrzenny tylny prawy(150)Quit I/OUyj przyciskw < i > na pilocie, aby przecza midzy poszczeglnymi dostpnymirdowymi urzdzeniami zewntrznymi, opcj Follow Main (Zgodnie ze stref gwn)lub opcj Off (Wycz).Sterowanie stref 2 ze strefy 2Jak wspomniano wczeniej, do tego celu bdzie potrzebny wzmacniacz sygnau zdalnegosterowania.Jego uycie umoliwia odbieranie polece w strefie 2 i przekazywanie ich z powrotem nawejcie IR Emitter In strefy 2 znajdujce si na panelu tylnym urzdzenia.Konfiguracja 2 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy boczny grny, prawy boczny grnyrodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEBoczny grny lewy (90)Boczny grny prawy(90)Dziki wzmacniaczowi sygnau mona w strefie 2 uywa obu pilotw zdalnegosterowania: pilota gwnego i pilota strefy 2. W przypadku obu pilotw zdalnegosterowania wszystkie polecenia bd dotyczy strefy 2.Na przykad w przypadku uycia w ten sposb pilota gwnego w strefie 2 nie trzebanaciska przycisku Zone 2 (Strefa 2), a nastpnie wybiera waciwego polecenia.Wystarczy wybra rdo, wyciszy dwik itd., a urzdzenie automatycznie wykonadan funkcj w strefie 2.Przestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 3 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, przestrzenny rodkowy, rodkowy grnyrodkowy grnyLewy (30)rodkowyPrawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)Przestrzennyrodkowy36Przestrzenny prawy(110)
 • Page 37

  Konfiguracja 4 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy grny, prawy grny651R/751RW przypadku odtwarzania przyjmuje si, e w pomieszczeniu znajduj si gonikiustawione w przyblieniu zgodnie z jednym z poniszych ukadw.W przypadku ukadw 5.1 sytuacja jest prosta; amplituner 651R/751R wykonujeautomatycznie kad wymagan zmian pooenia gonikw DTS, odwzorowujcdowoln z 7 moliwoci na dan konfiguracj.rodkowyLewy grnyPrawy grnyLewy (30)Prawy (30)LFEKonwencjonalny ukad 5.1rodkowyLewy (30)Prawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 5 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, przestrzenny tylny lewy, przestrzenny tylny prawyPrzestrzenny tylny lewy(150)Przestrzenny tylny prawy(150)rodkowyLewy (30)Prawy (30)LFE5.1 + kana grnyrodkowyLewy grnyPrzestrzenny lewy (110)Prawy grnyLewy (30)Przestrzenny prawy(110)Przestrzenny tylny lewy(150)Przestrzenny tylny prawy(150)Prawy (30)LFEPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 6 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, lewy poszerzony, prawy poszerzonyKonfiguracja 47.1Konfiguracja 1rodkowyLewy (30)lub konfiguracja 5Prawy (30)LFELewy poszerzony (60)Prawy poszerzony (60)Przestrzenny lewy (110)Przestrzenny prawy(110)Konfiguracja 7 kanay 7.1: lewy, rodkowy, prawy, LFE, przestrzenny lewy, przestrzennyprawy, rodkowy grny, przestrzenny rodkowyrodkowy grnyLewy (30)rodkowyPrawy (30)W przypadku ukadu 5.1 + Height (5.1 + kana grny) amplituner 651R/751R rwnieautomatycznie wykonuje zmian pooenia gonikw DTS, odwzorowujc przychodzcesygnay na konfiguracj 4.W ukadzie 7.1 wystpuj dwie alternatywne konfiguracje gonikw. Odpowiadaj oneprzedstawionym powyej konfiguracjom 1 i 5.W tym przypadku w amplitunerze 651R/751R naley okreli, ktra konfiguracja jestnajbardziej zbliona do rzeczywistego ustawienia gonikw, wybierajc menu DTS-HDSpeaker (Goniki DTS-HD), a nastpnie opcj 1 lub 5.W przypadku wybrania opcji 5.1 + Height (5.1 + kana grny), opcja DTS HD Spkr Remap(Zmiana pooenia gonikw DTS-HD) zostanie na stae i zgodnie z oczekiwaniamiustawiona na konfiguracj 4.LFEWarto zauway, e gdy konfiguracja gonikw odbierana z sygnau wejciowego ifizyczna konfiguracja gonikw s zgodne, amplituner 651R/751R nie wykonujeadnego dodatkowego odwzorowywania.Advanced Dolby/DTS SetupPrzestrzenny lewy (110)Przestrzenny rodkowyPrzestrzenny prawy(110)Dolby Pro Logic IIx/IIzPanoramaCenter WidthDimension:::Off03Dolby DRC:AutoDTS HD Spkr Remap :1Return I/O37POLSKIazur
 • Page 38

  Automatyczne wyczanie urzdzeniaRozwizywanie problemwAmplituner 651R/751R oferuje funkcj automatycznego wyczania i domylnie wyczasi, jeli przez 30 minut nie zostanie wykryte odtwarzanie sygnau audio.Sycha buczenie lub brzczenieFunkcj t mona wczy lub wyczy w menu Advanced Audio Setup (Zaawansowanakonfiguracja dwiku), wybierajc pozycj Auto Power Down (Automatyczne wyczanieurzdzenia) i naciskajc przyciski < lub > na pilocie zdalnego sterowania w celu zmianyustawienia.Wejcia analogowe nie s dobrze podczone.Urzdzenie znajduje si zbyt blisko przewodw zasilajcych lub rde wiata.Nie sycha dwiku z jednego kanauOdczone zcza gonikw.Gonik ustawiony jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Advanced Audio SetupDwik jest wyczany podczas suchania muzyki lub cakowity brak dwiku przywczonym zasilaniuMulti Ch.Out:Pre OutHDMI Bypass:NormalTV ARC(HDMIA):EnableUrzdzenie nie jest dostatecznie wentylowane i moe si przegrzewa.Auto Power Down:EnableDwik jest pozbawiony tonw niskich lub przesunity w fazieImpedancja gonikw jest nisza ni przewidywana dla amplitunera 651R/751R.Zostaa odwrcona polaryzacja (+/) jednego lub wicej gonikw.Return I/OKorzystanie z instalacjiniestandardowejDostpne jest wejcie nadajnika podczerwieni (IR EmitterRS232CIn),ktreumoliwiaamplitunerowiodbieraniemodulowanych polece zdalnego sterowania drogelektryczn. Wejcie odbiornika podczerwieni (IR ReceiverIn) i zcze magistrali sterujcej (Control Bus) umoliwiajnatomiast odbieranie polece niemodulowanych. Dostpny jest te port RS232, ktry umoliwia sterowanie amplitunerem 651R/751R przez systemyniestandardowe (C.I.).Dodatkowo amplituner obsuguje bezporednie kody w podczerwieni oraz sterujce, atake kody przeczajce do niektrych funkcji, co upraszcza programowanie systemwniestandardowych. Dostarczony w zestawie pilot oferuje specjalne bezporedniepolecenia wczania/wyczania i wyciszania, ktre umoliwiaj uczenie systemwniestandardowych.1.Nacinij i przytrzymaj przycisk Standby/On (Tryb gotowoci/wczenie) na pilocie. Pilotwygeneruje najpierw polecenie trybu gotowoci (przeczenia). W dalszym ciguprzytrzymuj nacinity przycisk. Po 12 sekundach zostanie wygenerowane poleceniewczenia (On) amplitunera AV. Jeli przycisk bdzie nadal nacinity, po kolejnych12 sekundach zostanie wygenerowane polecenie wyczenia (Off) amplitunera AV.Powtrz procedur dla przyciskw Mute (Wyciszenie) oraz Stereo/Mono, aby wysapolecenia wczenia/wyczenia tych funkcji. Przycisk Tuner AM/FM take udostpniaunikatowe polecenia umoliwiajce zmian pasma FM/AM.Pena tabela kodw podczerwieni i opis protokou RS-232 tego produktu s dostpne nastronie Cambridge Audio pod adresem www.cambridge-audio.com.Podczas suchania radia w trybie stereofonicznym syszalne jest specyficzne syczenie,ktrego nie sycha w trybie monofonicznymNiezbyt gony szum, ktry moe by syszany, jest skutkiem metody modulacji uywanejdo nadawania stereofonicznych transmisji radiowych w pamie FM, innej ni wprzypadku transmisji monofonicznych.Na poziom tego szumu ma rwnie wpyw jako anteny.Nadmierny szum zarwno w przypadku stereofonicznych, jak i monofonicznych audycji radiowychNiepoprawne umiejscowienie lub ukierunkowanie anteny.Stacja nadawcza jest zbyt daleko.Nie sycha dwiku z gonikw tylnychUrzdzenie zewntrzne odtwarza sygna dwikowy, ktry nie jest dwikiemprzestrzennym.Goniki s ustawione jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Wybrano tryb stereofoniczny.Nie sycha dwiku z gonika centralnegoGonik centralny jest ustawiony jako None (Brak) w menu konfiguracji OSD.Wybrano tryb stereofoniczny.Nie sycha dwiku z subwooferaSubwoofer zosta ustawiony jako Off (Wyczony) w menu konfiguracji OSD lub przyuyciu pilota.Wybrano tryb DTS Neo:6 lub DD Dolby Pro Logic II/IIx (w ktrych nie wystpuje kana LFE)przy ustawieniu wartoci Large (Duy) dla wszystkich gonikw i wyczeniu podbiciatonw niskich.Pilot zdalnego sterowania nie dziaaRozadowane baterie.Zerowanie i zachowywanie pamiciustawieAmplituner 651R/751R ma funkcj zapamitywania zaprogramowanych stacji i innychustawie. W przypadku awarii zasilania lub odczenia przewodu zasilania z gniazdkasieciowego zaprogramowane stacje bd zachowane w pamici.Pilot znajduje si zbyt daleko od odbiornika lub jest poza zasigiem roboczym.Po podczeniu wejcia cyfrowego lub HDMI nie sycha dwiku z gonikwWybrano analogowy typ wejcia audio (sprawd na wywietlaczu). Nacinij przycisk AudioInput Type (Typ wejcia audio), aby przeczy si na wejcie cyfrowe lub HDMI.Po podczeniu wejcia analogowego nie sycha dwiku z gonikwJeli zaistnieje potrzeba wyzerowania wszystkich ustawie i przywrcenia ich wartocidomylnych (moe tak si sta rwnie po mao prawdopodobnym zawieszeniu siurzdzenia w wyniku wyadowa elektrostatycznych itd.), wcz urzdzenie (nie moe byw trybie gotowoci), a nastpnie nacinij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednoczenieprzyciski BD/DVD i Analog Stereo Direct na panelu przednim.Wybrano cyfrowy typ wejcia audio. Nacinij przycisk Audio Input Type (Typ wejciaaudio), aby przeczy si na wejcie analogowe (sprawd na wywietlaczu).Na wywietlaczu panelu przedniego zostanie na krtko wywietlony komunikat RESETi wszystkie ustawienia zostan usunite.Nie sycha dwiku z adnego gonikaTyp wejcia audio mona take zmieni w menu OSD Input/Output Setup (Ustawieniawej/wyj).Amplituner pracuje w trybie Pre-out (Wyjcie przedwzmacniacza).Po otwarciu menu OSD naley wybra menu Input/Output Setup (Ustawieniawej/wyj), a nastpnie zmieni ustawienie Preamp out (Wyjcie przedwzmacniacza) zNormal (Normalnie) na Pre Out (Wyjcie przedwzmacniacza). Spowoduje towyczenie wzmacniaczy wewntrznych, gdy uywany jest zewntrzny wzmacniacz zdekoderem. Aby przywrci dwik, naley z powrotem zmieni ustawienie na Normal(Normalnie).Nie sycha dwiku z gonikw przednich, ale sycha go z gonikw tylnychAmplituner pracuje w trybie Ext 2Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2 kanay).Po otwarciu menu OSD naley wybra menu Input/Output Setup (Ustawieniawej/wyj), a nastpnie zmieni ustawienie Preamp out (Wyjcie przedwzmacniacza) zNormal (Normalnie) na Ext. 2 Ch (Wzmacniacz zewntrzny, 2 kanay). Spowoduje towyczenie wzmacniaczy wewntrznych kanaw przednich, gdy do wysterowania tychkanaw jest uywany wzmacniacz zewntrzny. Aby przywrci dwik, naley z powrotemzmieni ustawienie na Normal (Normalnie).38
 • Page 39

  azur651R/751RDane oglneDwikMoc wyjciowa651RWszystkie kanay: 175 W RMS na kana,6 omw (wysterowane 2 kanay)KonstrukcjaCirrus Logic CS43122, 24-bity/192 kHzprzetwornik cyfrowo-analogowy kanau przedniegolewego i prawegoCirrus Logic CS52526, 24-bity/192 kHzkodek kanaw dwiku przestrzennego+ 24-bitowy 2-kanaowy przetwornikanalogowo-cyfrowyWszystkie kanay: 140 W RMS na kana,8 omw (wysterowane 2 kanay)Wszystkie kanay: 100 W RMS na kana,8 omw (wysterowane wszystkie 7 kanaw)Dwa 32-bitowe procesory DSP TI Aureus DA788751RWszystkie kanay: 200 W RMS na kana,6 omw (wysterowane 2 kanay)Ukad skalujcy wideo Anchor Bay ABT2010Tylko model 751R:Wszystkie kanay: 170 W RMS na kana,8 omw (wysterowane 2 kanay)USB Audio 1.0:1624 bitw, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,96 kHzWszystkie kanay: 120 W RMS na kana,8 omw (wysterowane wszystkie 7 kanaw)Znieksztacenia harmoniczne< 0,006% przy 1 kHzPrzesuch< -80 dBPasmo przenoszenia10 Hz 20 kHz przy 1 dBStosunek sygna/szum> 90 dB, A waonyImpedancja wejcia audioCzuo47 kiloomw / 175 mV lub wicejImpedancja wejcia cyfrowego75 omw (kabel koncentryczny/S/P DIF)Regulacja tonw Tony niskie Tony wysokieTuner Pasmo FM Pasmo AMDodatkowy 40-bitowy procesor DSP AD SP-21261 zalgorytmem ATFTM wykonujcy upsampling do24 bitw/192 kHzUSB Audio 2.0:1624 bitw, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz,96 kHz, 192 kHzWejcia audio8 analogowych wej liniowych, tuner (FM/AM),modu rozszerze, wejcia analogowe 7.1, 5cyfrowych wej koncentrycznych, 5 cyfrowychwej optycznychWejcia wideo4 wejcia zespolonego sygnau wideo, 4 wejciasygnau S-Video,3 komponentowe wejcia wideo10 dB przy 100 Hz10 dB przy 10 kHzWejcia HDMI651R: 4 wejcia HDMI (1.4a)751R: 5 wej HDMI (1.4a) + 1 wejcie HDMI(1.3c) na panelu przednim.87,5108 MHz5221629 kHzGwne wyjcia audio7 wyj gonikowych po wzmacniaczuWyjcia przedwzmacniacza 7.2Gwne wyjcia wideo2 x HDMI (1.4a), ARC przez gniazdo HDMI APoziomy sygnau wideo/impedancja Zespolony sygna wideo (CVBS) 1 Vp-p / 75 omwWyjcia do nagrywania dwiku2 analogowe wyjcia liniowe, 2 cyfrowe wyjciakoncentryczne, 2 cyfrowe wyjcia optyczne Sygna S-Video (S-VHS)Y 1 Vp-p / 75 omwC 0,286 Vp-p / 75 omwWyjcia do nagrywania wideo1 wyjcie zespolonego sygnau wideo, 1 wyjciesygnau S-Video Komponentowy sygna wideoY 1 Vp-p / 75 omwCb/Cr 0,75 Vp-p / 75 omwPb/Pr 0,75 Vp-p / 75 omwPoczenia tuneraFM: antena z kablem koncentrycznym 75 omwAM: antena ptlowa 300 omwInne zcza1 wyjcie suchawek 6,35 mm (1 )(zalecana impedancja 32600 omw)3 wyjcia nadajnikw podczerwieni1 wejcie odbiornika podczerwieni(niemodulowane)1 wejcie nadajnika podczerwieni (modulowane)1 wejcie/wyjcie magistrali sterujcej1 port RS-232C1 gniazdo zasilania sieciowego typu IECWyjcia sterujce (A i B)nieaktywne: 0 V, aktywne 12 V przy nateniumaksymalnym prdu 100 mABolec sygna, piercie masaWideoHDMIHDMI 1.4a *EIA/CEA 861DHDCP 1.1* Oprcz gniazda HDMI umieszczonego na panelu przednim amplitunera 751R, ktrepracuje w standardzie 1.3c.Obsugiwane s wszystkie tryby dwiku, z wyjtkiem odbioru natywnego strumieniaDSD (Direct Stream Digital).Obsuga telewizji 3D/technologii deep-colour pass-through.Strefa 2Wyjcie przedwzmacniacza 2.11 wyjcie zespolone, 1 wyjcie S-Video, 1komponentowe wyjcie wideo1 wejcie nadajnika podczerwieniObsuga zwrotnego kanau audio ARC na wyjciu HDMI A.Brak obsugi CEC i HEC.Opcjonalnie:Zcza tylnych kanaw przestrzennych monaprzypisa do strefy 2Pobr mocy w trybie gotowoci< 0,5 WMaksymalny pobr mocy651R: 1400 W751R: 1700 WWymiary wys. szer. g.150 430 420 mmMasa17,4 kg39POLSKIDane techniczne
 • Page 40

  Cambridge Audio to marka rmy Audio Partnership Plc.Ocjalna siedziba: Gallery Court, Hankey Place,Londyn, SE1 4BB, Wielka BrytaniaRejestracja w Anglii pod numerem 2953313. 2012 Cambridge Audio LtdAP31780/1www.cambridge-audio.comMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Azur 751R wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Azur 751R in der Sprache / Sprachen: Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 16,65 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Azur 751R

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Holländisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Französisch - 40 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Italienisch - 42 seiten

Cambridge Audio Azur 751R Bedienungsanleitung - Spanisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info