Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Multi-Room systeem
Installatiehandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Multi-Room systeemInstallatiehandleiding
 • Page 2

  INHOUDInleiding.....................................................................................123Veiligheidsvoorschriften............................................................124Audio-aansluitingen...................................................................126Video-aansluitingen...................................................................127Bronaansluitingen.....................................................................128Subzones...................................................................................129Geavanceerde opties.................................................................130Een lokale bron aansluiten.....................................................130Actieve luidsprekers AS10......................................................131Een externe versterker/actieve subwoofer op het systeemaansluiten..............................................................................132Bewakingscamera's...............................................................132Grotere systemen......................................................................133Een systeemplan maken...........................................................134Opmerkingen vooraf..................................................................136Technische gegevens................................................................139Veelgestelde vragen (FAQ's)......................................................142Garantiebepalingen...................................................................143Systeemgegevens......................................................................144122 Incognito multi-room systeemInstallateurgegevens.................................................................145
 • Page 3

  Incognito multi-room systeemINLEIDINGDit 'multi-room'-systeem van Incognito is een inbouwsysteem dat audioen video* door het hele huis kan afspelen.naar de verschillende kamers kan sturen. Ook hier geldt, in de afzonderlijkekamers kunt u tegelijk naar verschillende beelden kijken.Het systeem bestaat uit KP10-bedieningspanelen met ingebouwdeversterkers die via een Cat-5/5e kabel zijn aangesloten op een centraleAH10 audio-hub.En AH10-hub kan vier hoofdzones en vier subzones bedienen (achtkamers in totaal). Elke subzone hoort bij een hoofdzone, en kan alleenhetzelfde signaal produceren als de bijbehorende hoofdzone. Subzonesworden bijvoorbeeld gebruikt voor slaapkamers met een eigen badkamer(waarbij de slaapkamer de hoofdzone is) zodat ook in de badkamerhetzelfde geluid kan worden weergegeven als in de slaapkamer, maar wlmet een eigen aan/uit-knop, volumeknop, klankregelknoppen, enz..Op de AH10-hub kan afspeelapparatuur (cd-speler, dvd-speler, enz.) vanvrijwel elke fabrikant worden aangesloten, met behulp van standaardstereo RCA/phono-audiokabels. De centrale hub stuurt de signalen van deaangesloten bronapparaten naar de andere kamers (die in dezehandleiding hoofdzones en subzones worden genoemd), zodat er in deafzonderlijke kamers op hetzelfde moment naar verschillendebronsignalen kan worden geluisterd.U kunt maximaal vier AH10's (of VH10's indien aanwezig) koppelen om eensysteem te creren met maximaal 16 hoofdzones en 16 subzones.Veel plezier!De KP10-bedieningspanelen zitten in inbouwdozen in de muur en zijn metnormale luidsprekerkabels verbonden met de (inbouw)luidsprekers. Debedieningspanelen vereisen geen lokale stroomvoorziening, ze worden viade kabel vanuit de hub gevoed.De AH10 hub en het KP10-bedieningspaneel maken gebruik van de 'ABUS'-technologie, en zijn zowel geschikt voor 'Incognito A-BUS' als'standaard A-BUS' (voor deze instelling zit er een schakelaar aan deonderkant van de AH10 en aan de achterkant van de KP10). A-BUS is eennorm die het mogelijk maakt om systemen van verschillende fabrikantenop elkaar aan te sluiten. Bij gebruik van 'Incognito A-BUS' en onze eigenbedieningspanelen, is er een aantal extra mogelijkheden zoals bronkeuzevia het bedieningspaneel zelf en het aansluiten van lokale ingangen. Als u'A-BUS'-bedieningspanelen van andere fabrikanten gebruikt, moet u hetsysteem instellen op 'standaard A-BUS', anders werkt het apparaat niet.Wilt u videosignalen door het huis distribueren, dan moet u een VH10video-switcher plaatsen die de videosignalen via RG6/CT100 coaxkabelMatthew BrambleTechnisch directeur* vereist een VH10 video-switcherIncognito is een handelsmerk van Cambridge Audio Ltd. Alle rechtenvoorbehouden.A-BUS is een geregistreerd handelsmerk van LeisureTech Electronics PtyLtd AustraliaIncognito multi-room systeem 123
 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENVoordat u kabels begint te trekken en het Incognito-systeem installeert,dient u zich ervan te overtuigen u hiermee de lokale bouwvoorschriften enwet- en regelgeving niet overtreedt. Neem bij twijfel contact op met deafdeling bouw- en woningtoezicht in uw gemeente en/of raadpleeg eendeskundige.Lees de instructies - Lees eerst alle veiligheids- en gebruiksinstructiesvoordat u het apparaat gebruikt.Bewaar de instructies - Bewaar de veiligheids- en gebruiksinstructies, voorals u er later iets in op wilt zoeken.Neem alle waarschuwingen in acht - Neem alle waarschuwingen in acht dieop het product staan en in de gebruiksaanwijzing.Volg de instructies op - Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op.Schoonmaken - Trek altijd eerst de stekkers van alle apparaten uit hetstopcontact voordat u onderdelen van het systeem begint te reinigen.Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Maak voor hetschoonmaken gebruik van een vochtige doek.Bevestigingsmiddelen - Gebruik om elk risico uit te sluiten alleen de door defabrikant aanbevolen bevestigingsmiddelen.Water en vocht - Installeer de AH10/PS10 nooit in de buurt van water of ineen vochtige omgeving - vermijd bijvoorbeeld badkuipen, wasbakken,zwembaden en spoelbakken; en vochtige ruimtes zoals een natte kelder,enz..Wand- en plafondmontage - Dit product mag alleen volgens de aanwijzingen van de fabrikant aan een wand of aan een plafond wordengemonteerd. De installateur dient rekening te houden met de geldendebouwvoorschriften, want het maken van gaten in muren en plafonds voor124 Incognito multi-room systeemde luidsprekers kan de brandwerendheid van dat plafond en die muurbenvloeden.Accessoires - Plaats de onderdelen van dit systeem nooit op een instabieleondergrond, op een wankel karretje of op een niet voldoende stevige beugelof tafel. Als het product daardoor valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken bijkinderen en volwassenen, en kan het product ernstig beschadigd raken.Plaats het apparaat alleen op een ondergrond, karretje, beugel of tafel, diedoor de fabrikant wordt aanbevolen, of die in combinatie met het product isverkocht. Plaats het product altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant,en gebruik voor het installeren altijd de door de fabrikant aanbevolenhulpmiddelen.Plaatst u het product op een verrijdbare ondergrond, beweeg de combinatievan product en karretje dan met de nodige voorzichtigheid. Abrupt stoppen,grote krachten en een ongelijkmatige ondergrond kunnen de combinatiedoen kantelen.Ventilatie - Blokkeer nooit de sleuven en openingen die in het product zitten,deze zorgen voor ventilatie zodat het product normaal kan functionerenzonder oververhit te raken. Zet het product nooit op een zachte ondergrondals daardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd raken. Plaats de AH10nooit in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of een rek, zondervoor voldoende ventilatie te zorgen volgens de instructies van de fabrikant.Neem voor alle onderdelen de aanwijzingen van de fabrikant in acht metbetrekking tot de ventilatie.Stroombronnen - Gebruik de PS10 alleen met het type stroomvoorzieningdat op het typeplaatje staat vermeld. Bent u niet zeker of uw netspanninggeschikt is voor het product, neem dan contact op met de leverancier vandit product of met uw energiebedrijf.
 • Page 5

  IncognitoMulti-RoomIncognitomulti-roomsysteemAardaansluitingen - De PS10 wordt in sommige landen verkocht met eengeaarde netstekker. Deze stekker past slechts op n manier in hetstopcontact. Dit is een beveiliging. Als u de stekker niet goed in hetstopcontact kunt krijgen, draai hem dan om en probeer het nog een keer.Als de stekker dan nog steeds niet past, neem dan contact op met eenelektromonteur om het verouderde stopcontact te laten vervangen.Probeer, voor u eigen veiligheid, nooit om het apparaat zonderaardaansluiting aan te sluiten.Wees voorzichtig met netsnoeren - Leg netsnoeren zodanig dat er niet opwordt gelopen, en dat ze niet bekneld kunnen raken onder voorwerpen dieerop of ertegen worden geplaatst, wees met name voorzichtig met destekkers en de stopcontacten, en met de plaats waar het snoer uit hetapparaat komt.er brand ontstaan of kunt u een elektrische schok krijgen. Mors nooitvloeistof over het apparaat.Reparaties - Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. Als u het apparaatopenmaakt, kunt u zichzelf blootstellen aan gevaarlijke spanningen en aanandere risico's. Laat alle over aan een erkende reparateur.Defecten die reparatie vereisen - Alle onderdelen van dit systeem diereparatie vereisen mogen alleen door een erkende Incognito-reparateurworden gerepareerd.Hitte - Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,(straal)kachels en andere apparaten (waaronder versterkers) die warmteproduceren.Stekker met ingebouwde zekering - In sommige landen worden deproducten geleverd met stekkers met een ingebouwde beveiliging tegenoverbelasting (zekering). Dit is een beveiliging. Laat de reparateur eendergelijke stekker alleen vervangen door een exemplaar met hetzelfde typeingebouwde zekering als de originele stekker.Onweer - Trek voor aanvang van een onweer of als u het apparaatgedurende langere tijd niet gebruikt, de stekker van dit apparaat uit hetstopcontact. Op deze manier voorkomt u beschadigingen als gevolg vanonweer en stroomstoten in hoogspanningsleidingen.Overbelasting - U mag stopcontacten, verlengsnoeren en andereelektrische aansluitpunten nooit overbelasten, om het ontstaan van branden elektrische schokken te voorkomen.Binnendringende vloeistoffen en voorwerpen - Duw nooit voorwerpen in deopeningen van dit apparaat, om te voorkomen dat u in contact komt metgevaarlijke spanningen of kortsluiting veroorzaakt. Doet u dit toch, dan kanIncognito multi-room systeem 125
 • Page 6

  AUDIO-AANSLUITINGENPS10-voeding aansluiten op AH10SS10SS10Elke AH10 met maximaal vier hoofdzones aangesloten (en geen subzones)vereist slechts n PS10.Subzones vereisen een eigen PS10-voeding.Cable del altavocesCable del altavocesElke AH10 (met zowel hoofd- als subzones aangesloten) vereist twee PS10voedingen.AH10 naar KP10Sluit elke KP10 met n CAT5e-kabel aan op de AH10 en gebruik daarvooreen RJ45-stekker die conform EIA/TIA 568A is bedraad (zie hieronder), ende acht kleurgecodeerde aansluitingen van het bedieningspaneel.KP10Cat5De CAT5-kabel tussen de AH10 en de KP10 magniet langer zijn dan 30 meter.Cat5Sluit de subzones op dezelfde manier aan als dehoofdzones maar dan op de subzone-aansluitingen(zie de tekening op pagina 129).KP10 naar SS10 of naar andereluidsprekersPS10En AH10 op twee hoofdzones aansluiten126 Incognito multi-room systeemSluit de KP10 op de luidsprekers aan met behulpvan twee lengtes hoogwaardige luidsprekerkabel.12345678groen/witgroenoranje/witblauwblauw/witoranjebruin/witbruin
 • Page 7

  Incognito multi-room systeemVIDEO-AANSLUITINGENBij gebruik van een VH10 video-switcherVerbind de VH10 met de AH10 via een CAT5e-patchkabel (meegeleverd bijde VH10), gebruik hiervoor de uitbreidingsaansluitingen van beideapparaten. Op die manier kunt u via de afstandsbediening van het systeemof via de KP10 de apparatuur in- en uitschakelen en bedienen.SS10SS10SUBZONECat5De hoofdmonitors voor de videoweergave worden op de 'hoofdzone'aansluitingen van de VH10 aangesloten met behulp van kwalitatiefhoogwaardige RG6/CT100 coaxkabels die met RCA/audiostekkers op deVH10 worden aangesloten. De VH10 vereist geen externe voeding, omdatde AH10 stroom levert.Sluit de subzone-videomonitors op dezelfde manier aan, maar dan op devier subzone-aansluitingen van de VH10.PS10CoaxkabelCoaxkabelHOOFDZONECoaxkabelAansluitingen op de AH10 en de VH10 met twee hoofdzones en nsubzoneIncognito multi-room systeem 127
 • Page 8

  BRONAANSLUITINGENAudiobronaansluitingenDetailweergave van audio-aansluitingvan tuner op AH10U kunt in totaal zes audiobronnen aansluiten op de AH10. Sluit hiertoe delijnuitgangen van de bronapparaten aan op n van de zes ingangen van deAH10 met behulp van RCA/audiokabels met aan weerszijden tulpstekkers.AudioOutputControl BusAM 300LRVideobronaansluitingenFM 75InInOutOutAudioOutputControl BusStereo RCA/Phono-kabelsAansluitingen AH10 (zijde 1)Sluit hiertoe de composiet-videouitgang van de bronapparaten aan op nvan de zes ingangen van de VH10 met behulp van kwalitatief hoogwaardige75 ohm videokabels met aan weerszijden RCA/tulpstekkers.Audio Inputs from SourcesSource 6Source 5Source 4Source 3Source 2Source 1LLRRBij gebruik van een VH10 kan elk van de zes bronnen ook een videosignaalleveren.Afstandsbediening van de bronapparaten via de KP10Source 1Source 2Source 3Source 4Source 5Source 6Audio Inputs from SourcesOm de bronapparaten op afstand te kunnen bedienen, zijn er zes infrarooduitgangen (IR) beschikbaar. Sluit de kabel van een IR-signaalgever aan opde betreffende IR-uitgang (die bij de betreffend apparaatingang hoort) enplak het andere uiteinde op het IR-ontvangstoog van het bronapparaat (zieonderstaande tekening).Detailweergave van video-aansluitingvan DVD-speler op VH10Video OutFrontSurroundCentreLCompositeVideoCoaxialS-VideoOpticalCr/PrScart Out (Composite / RGB)ComponentCb/PbYIR1075-Ohm RCA/Phono-videokabelAansluitingen VH10 (zijde 1)Video Inputs From Sources455162123463Video Inputs From SourcesAH10128 Incognito multi-room systeemBronapparaat,eencdSourceequipmentbijv.eg CDplayerspeler
 • Page 9

  Incognito multi-room systeemSUBZONESSubzone-aansluitingenEn AH10-hub kan vier hoofdzones en vier subzones bedienen (achtkamers in totaal). Elke subzone hoort bij een hoofdzone, en kan alleenhetzelfde signaal produceren als de bijbehorende hoofdzone (subzoneuitgang A2 geeft altijd hetzelfde bronsignaal weer als A1, B2 hetzelfde alsB1, enz.).SS10SS10LuidsprekerkabelLuidsprekerkabelKP10HOOFDZONEbijv. slaapkamerSUBZONEbijv. eigenbadkamerKP10Subzones worden bijvoorbeeld gebruikt voor slaapkamers met een eigenbadkamer (waarbij de slaapkamer de hoofdzone is) zodat ook in debadkamer hetzelfde geluid kan worden weergegeven als in de slaapkamer,maar wl met een eigen aan/uit-knop, volumeknop, klankregelknoppen,enz..Voor elke hoofdzone is er een subzone beschikbaar.Cat5Cat5TVTVstereo/RCA-audiokabelsAH10VH10PS10PS10cd-spelerdvd-spelerIncognito multi-room systeem 129
 • Page 10

  GEAVANCEERDE OPTIESEen lokale bron aansluitenSS10SS10LuidsprekerkabelLuidsprekerkabelKP10De LM10 'Local Input Module' (LIM) is een als optie in de muur te monterenmodule die de gebruiker in staat stelt een extra lokale bron toe te voegenaan de bronnen die worden gedistribueerd door de AH10. De lokale bronkan alleen in de kamer worden gehoord waar deze is aangesloten en in decorresponderende subzone (indien aangesloten) en wordt niet gedistribueerd naar andere kamers. Indien men dit wenst kan in elke kamer eenLM10 worden gemonteerd. De LM10 zorgt voor een verbinding tussen deaudio-hub en een versterkte bedieningsmodule KP10 door middel vanCAT5/5e-bedrading.Iedere hoofdzone kan twee LM10's ondersteunen, waardoor u de optiehebt om te luisteren naar n of twee lokale bronnen (b.v. Playstation, MP3speler). U kunt alle lokale bronnen bedienen met de Incognito-afstandsbediening en/of het bedieningspaneel.Cat5Cat5LM10Alle details over het installeren, aansluiten, bedienen en de specialegebruiksfuncties, staan in de handleiding die bij de LM10 wordt geleverd.Let op: De AH10 en KP10's moeten op 'Incognito A-BUS' staan, anderswerkt de LM10 niet.Cat5stereo/RCAaudiokabelsPS10plak IR10 op het IR-oogop voorkant bronapparaatAudioOutputControl BusAM 300LRInOut130 Incognito multi-room systeemAM 300LRAudioOutputFM 75InOutControl BusFM 75
 • Page 11

  Incognito multi-room systeemGEAVANCEERDE OPTIESActieve luidsprekers AS10luidsprekerkabel.AS10-AAS10-PU kunt de actieve luidsprekers AS10 gebruiken als u geen bedieningspaneel in de wand wilt monteren. In n van de actieve luidsprekersAS10 zit een infraroodontvanger (IR) en een versterker ingebouwd, die netzoals de KP10 geen externe voeding vereisen.1. Sluit de RJ45-stekker van een enkelvoudige CAT5e-kabel aan op deAH10/VH10, en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de 8gekleurde aansluitklemmen van de AS10-A.De RJ45 hub-aansluiting moet zijn bedraad volgens de EIA/TIA568Anorm zoals die op pagina 6 is afgebeeld.LR10Cat5De CAT5-kabel tussen de AH10 en de AS10-A mag niet langer zijn dan30 m.2. Sluit vervolgens de AS10-A op de AS10-P aan met een stuk luidsprekerkabel, of met een CAT5e-kabel (waarvan u alle acht de aders aansluitop de gekleurde aansluitklemmen).U hoeft slechts n van deze twee verbindingen tussen de actieve en depassieve luidspreker aan te sluiten.AH10Alle details over het installeren, aansluiten, bedienen en de specialegebruiksfuncties, staan in de handleiding die bij de AS10-luidsprekerswordt geleverd.PS10Incognito multi-room systeem 131
 • Page 12

  GEAVANCEERDE OPTIESEen externe versterker/actieve subwoofer op het systeemaansluitenSS10Als er extra versterking nodig is, of als u een actieve subwoofer wiltgebruiken, gebruik dan de voorversterker-lijnuitgang op de achterkant vande KP10.Gebruik een kwalitatief hoogwaardige audiokabel om een externeversterker aan te sluiten op de voorversterker-schroefaansluitingen van deKP10.Actieve subwoofer ofexterne versterkerDubbeleafgeschermdekabelMet de faderbalansfunctie van de KP10 kunt u de verhouding regelentussen het signaalniveau van de luidsprekers die op de KP10 zijn aangesloten en dat van de externe versterker/actieve subwoofer.Bewakingscamera'sUitgang met tweeRCA/audio-aansluitingenIR10U kunt ook een bewakingssysteem aansluiten op het Incognito Multi-Roomsysteem.Sluit de monitor-uitgang of het videosignaal van het bewakingssysteem aanop de 'CCTV IN'-aansluiting op de bovenkant van de VH10 om de live bewakingsbeelden in alle aangesloten zones te kunnen bekijken.BewakingssysteemAls er ook geluid beschikbaar is, kunt u de audio-uitgang van het bewakingssysteem aansluiten op de EXT/CCTV-ingangen van de AH10.VideoAudio (indienbeschikbaar)132 Incognito multi-room systeemCat5Wilt u het bewakingssysteem op afstand bedienen, sluit dan een IR-10infrarood-signaalgever aan op de 'ALL COMMANDS'-uitgang van de AH10 enplak de zender op het IR-oog van het bewakingssysteem. Op die manierkunt u het bewakingssysteem vanuit elke kamer in huis bedienen.
 • Page 13

  Incognito multi-room systeemGROTERE SYSTEMENApparaten koppelenVoor grotere installaties met meer dan vier hoofdzones en vier subzones,kunnen er twee of meer AH10's onderling worden 'gekoppeld'. Koppel deapparaten met een CAT5e-patchkabel via de 'Hub Link' in- en uitgangenrechtsboven op de AH10.CAT5e-patchkabelGebruik de Incognito CK10 audiokoppelingen (zie tekening) om de audiobronnen van de eerste AH10 te delen. Deze dubbele audiostekkersverbinden eenvoudigweg de 'doorlus'-uitgangen van de eerste AH10 met de'audio'-ingangen van de tweede, waardoor beide hubs dezelfdebronsignalen in de aangesloten zones kunnen weergeven.U kunt op deze manier tot maximaal vier AH10's aan elkaar koppelen, ommaximaal 16 hoofdzones en 16 subzones van geluid te kunnen voorzien.VH10's koppelenCK10koppelingenCK10koppelingenWilt u video kunnen weergeven in meer dan vier hoofdzones en viersubzones, dan kunt u twee of meer VH10's aan elkaar koppelen. Sluit elkeVH10 met een CAT5e-patchkabel aan op een bijbehorende AH10 tenbehoeve van de stroomvoorziening en de schakelcommando's.Gebruik de Incognito CK10-koppelingen (zie tekening) om de videoingangen van de ene VH10 door te verbinden naar de andere. Dezedubbele audiostekkers verbinden eenvoudigweg de 'doorlus'-uitgangen vande eerste VH10 met de 'video-ingangen van de tweede, waardoor beidehubs dezelfde bronsignalen in de aangesloten zones kunnen weergeven.CAT5e-patchkabelOp deze manier kunt u maximaal vier VH10's aan elkaar en aan de bijbehorende vier AH10's koppelen, om in maximaal 16 hoofdzones en 16subzones video te kunnen weergeven.Aansluitingen tussen de AH10 en de VH10 voor maximaal acht hoofdzonesen acht subzonesIncognito multi-room systeem 133
 • Page 14

  EEN SYSTEEMPLAN MAKENPlaats de bedieningspanelen bij voorkeur: 138 cm boven de vloerbedekking (tot het middenDe plaats van de AH10 iskritiek. Zie hiernaast vooruitleg.van het paneel) of op de hoogte van de bestaandeschakelaars, enz.. op 25-35 cm afstand van deurkozijnen en hoeken Nooit in direct, vol zonlicht want dat hindert deontvangst van de afstandsbedieningMaak vooraf een goede planning als u een 'multi-room' systeem vanIncognito wilt gaan inbouwen. Lees altijd eerst de hele handleidingvoordat u begint.AH10 A-BUS audio-hubPlaats de AH10 in de buurt van de bronapparatuur. Dat levert meestal nvan de volgende twee situaties op:1. Plaats de AH10 en de bronapparatuur bij elkaar op een niet in het oogspringende plaats met voldoende ventilatie (zoals in een trapkast ofbergkast ), of ...2. Als u dezelfde bronapparatuur wilt gebruiken voor het Incognito-systeemals voor uw bestaande hifi-installatie of thuisbioscoop, dan kunt u debronapparaten beter eerst doorlussen via de AH10 naar uw audio- ofsurround-versterker, op die manier kunnen ze ook via het Incognitosysteem in de rest van het huis worden weergegeven.Houd in alle kamers bij het plaatsenvan de luidsprekers rekening met deplaats van het meubilair, voor eenoptimaal stereobeeld op de luisterpositie.Monteer de luidsprekers in eenslaapkamer boven het bed, of daar vlakbij,voor een optimaal stereobeeld.In dit laatste geval moet u de uitgangen van uw bestaande apparaten eerstop de AH10 aansluiten en vervolgens de doorlusuitgangen van de AH10gebruiken om ze op uw bestaande versterker/receiver aan te sluiten.Gebruik hiervoor kwalitatief hoogwaardige audiokabels met aan weerszijden RCA/audiostekkers.Op dezelfde manier kunt u uw videoapparatuur op de VH10 aansluiten envervolgens via de zes doorlusuitgangen van de VH10 op de AV-receiver vanuw thuisbioscoop. Gebruik hiervoor videokabels met RCA/tulpstekkers aanweerszijden.In deze opstelling is het handig om de AH10 achter uw bestaande systeemte plaatsen.134 Incognito multi-room systeemDe AH10 is een compact apparaat dat zowel horizontaal als verticaal magworden geplaatst of opgehangen, bijvoorbeeld aan een muur, en dat door
 • Page 15

  Incognito multi-room systeemeen aparte netvoeding (de Incognito PS10) van stroom wordt voorzien.Sluit de AH10 en de bronapparatuur bij voorkeur aan op hetzelfdestopcontact of op dezelfde groep.VH10 video-hubDe VH10 video-hub zorgt samen met de AH10 voor de verdeling van devideosignalen naar alle aangesloten zones, via RG6/CT100 coaxkabels. Ukunt maximaal zes videoingangen en een bewakingscamera aansluiten enin het hele huis bekijken, waarbij de bijbehorende audiosignalen via nvan de zes ingangen van de AH10 worden meegestuurd.Net als de AH10 kunt u ook de VH10 horizontaal of verticaal plaatsen,waarbij de stroomvoorziening via de CAT5e-patchkabel loopt zodat de VH10geen eigen netvoeding of stopcontact vereist.Let er bij het plaatsen van de AH10 en de VH10 op dat u over voldoenderuimte beschikt en over voldoende stopcontacten voor de bronapparatenen de AH10, en bedenk hoe u de bestaande apparatuur wilt aansluiten.Als er extra versterking nodig is, of als u een actieve subwoofer wiltgebruiken (voor meer basvermogen), gebruik dan de voorversterker-lijnuitgang op de achterkant.AS10/SS10 luidsprekersHoud bij het plannen van de montageplaats in het plafond voor de SS10luidsprekers rekening met de beste weergavelocatie, voor zover er op dieplaats geen bestaande en geplande lichtarmaturen of balken in de wegzitten.We raden u aan om de gehele installatie vooraf te plannen voordat u begint,bij voorkeur met de bouwtekeningen van uw huis erbij.Bewakingscamera aansluitenU kunt een bewakingscamera aansluiten op het multi-room systeem.Raadpleeg het hoofdstuk 'Geavanceerde opties' in deze handleiding voormeer details. Houd er a.u.b. rekening mee dat u in dat geval extra kabelsnodig zult hebben.KP10 A-BUS bedieningspaneelHet KP10 A-BUS bedieningspaneel levert eenvoudige en intutieve bedieningsfuncties.Met zijn stijlvolle afwerking in diverse uitvoeringen past de KP10 op vrijwelelke muur, voor elk interieur is er wel een passende versie. Met de KP10bedient u de bronapparatuur en regelt u het volume, de klank en anderefuncties.Elke KP10 kan een hoofdzone of een subzone bedienen, met als enigeverschil dat in een subzone altijd hetzelfde signaal wordt weergegeven alsin de hoofdzone.Incognito multi-room systeem 135
 • Page 16

  OPMERKINGEN VOORAFLees a.u.b. deze opmerkingen voordat u begint het systeem teinstalleren.tapijt of op een zachte ondergrond want dan kan het apparaat niet genoegventileren.AH10 A-BUS audio-hubPlaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die elektrische storingenkunnen produceren, zoals dimmers, enz.; deze kunnen het apparaatstoren.A-BUS is een norm om de A-BUS 'multi-room' producten van verschillendefabrikanten met elkaar te laten samenwerken. U kunt de AH10omschakelen van 'Incognito A-BUS' naar 'standaard A-BUS' en terug.Gebruik de 'Incognito A-BUS'-stand alleen als u de extra functies van deIncognito KP10-bedieningspanelen wilt gebruiken. Als u 'A-BUS'-bedieningspanelen van andere fabrikanten gebruikt, moet u het systeem instellenop 'standaard A-BUS', anders werkt het systeem niet. De schakelaar zit opde achterkant van de AH10 (zie hieronder).Non situarlo in prossimit di un qualsiasi apparecchio che produca unrumore elettrico eccessivo, quale un attenuatore di luminosit, etc. (datoche ci potrebbe provocare interferenze al dispositivo).De zones aansluitenInstalleer een CAT5e-kabel tussen de AH10 en alle bedieningspanelen.AUDIO INPUTS FROM SOURCESMonteer voor elke KP10 een inbouwdoos met enkelvoudige leidingbuis inde muur.BELANGRIJK!Cambridge AudioEnhanced A-BUSCambridge AudioEnhanced A-BUSStandard A-BUSMode SwitchSee User Guide for detailsStandard A-BUSMode SwitchSee User Guide for detailsInstalleer twee normale luidsprekerkabels tussen de KP10 en deluidsprekers. Wilt u videosignalen distribueren, installeer dan een kwalitatief hoogwaardige CT100/RG6 coaxkabel met RCA/tulpstekkers tussende VH10 en het beeldscherm, of sluit deze aan op een aansluitdoos in demuur.AUDIO LOOP OUTPUT - CONNECT SOURCES OTHER ENDPlaats dit apparaat op een hard oppervlak, zet hem niet op een tapijt of opeen zachte ondergrond want dan kan het apparaat niet genoeg ventileren.Plaats het apparaat niet in de buurt van apparaten die elektrische storingenkunnen produceren, zoals dimmers, enz. (deze kunnen het apparaatstoren). Plaats het apparaat op maximaal 3 meter van een stopcontact.VH10 video-hubPlaats dit apparaat in de buurt van de AH10 (op maximaal vijf meterafstand). Plaats dit apparaat op een hard oppervlak, zet hem niet op een136 Incognito multi-room systeemTips voor het trekken van kabelsPlaats CAT5e-kabel zo veel mogelijk in leidingkokers, al dan niet van metaalen al dan niet flexibel. Als er geen buizen of kokers aanwezig zijn of kunnenworden geplaatst, laat kabels dan op minimaal 25 mm van de rand door debalken of steunconstructies lopen. Is de balk of de steunconstructie vanmetaal, gebruik dan een bus of een doorvoer om de kabel te beschermen.Voorkom knikken en klemmen bij het plaatsen van de kabels. Trek kabelbinders nooit harder aan dan strikt noodzakelijk is om de kabel op zijnplaats te houden.Controleer altijd de kleurcodering van de CAT5e-kabelaansluitingen omvergissingen te voorkomen.
 • Page 17

  Incognito multi-room systeemKP10 CU-versieKP10 EU-versieKP10 A-BUS bedieningspaneelMonteer de KP10 EU-versie in een standaard, enkelvoudige UK (vierkante)47 mm diepe inbouwdoos (monteer de rvs/zilverkleurige KP10 EU in een50-60 mm diepe inbouwdoos).Monteer de KP10 CU-versie in een standaard, enkelvoudige US J-doos.Sluit de CAT5-kabel die van de AH10 komt aan op de 8 gekleurde aansluitklemmen op de achterkant van de KP10.Sluit de luidsprekerkabels aan op de schroefaansluitingen op de achterkantvan de KP10.Plaats de KP10 op 138 cm boven de vloerbedekking (tot het midden vanhet paneel) of op de hoogte van de bestaande schakelaars, enz..CAT5-kabelCAT5-kabelNeem 25-35 cm afstand in acht tot deurkozijnen en hoeken.Plaats hem nooit in direct, vol zonlicht want dat hindert de ontvangst van deafstandsbediening.De volledige installatie-instructies voor de KP10 worden met het bedieningspaneel meegeleverd.LuidsprekerkabelLuidsprekerkabelIncognito multi-room systeem 137
 • Page 18

  AS10/SS10 plafondinbouwluidsprekersNormaal gesproken zullen AS10/SS10-plafondinbouwluidsprekers wordengeplaatst die optimaal op de audiokarakteristieken van het Incognitosysteem zijn afgestemd. Maar u kunt ook andere luidsprekers aansluiten.Controleer voordat u begint tezagen met een L-vormig stukdraad of de ruimte achter hetluidspreker-montagegat vrij is vanobstakelsNeem bij plaatsing van inbouwluidsprekers alle van toepassing zijndebouwvoorschriften in acht.Als u de luidsprekers in een muur of plafond laat verzinken, zorg dan dat ervoldoende vrije ruimte achter het oppervlak is. AS10/SS10-luidsprekersvereisen minimaal 80 mm vrije ruimte achter het oppervlak.Houd bij plaatsing in een muur of plafond rekening met de plaats van desteunbalken en dragende balken, enz..Voordat u nu de gaten begint te zagen voor de luidsprekers, kunt ucontroleren of er niets in de weg zit door een stevige draad in een L-vorm tebuigen (zie de tekening), en een klein gaatje te boren zodat u met de Lvormige draad achter de plafondplaat kunt voelen. Als u met de draad voeltdat er iets in de weg zit, kunt u een andere plaats kiezen voor dieluidspreker.AS10/SS10montagegat met een diametervan 207 mm138 Incognito multi-room systeemLet bij het plaatsen van de luidsprekers ook op de plaatsing van hetmeubilair, voor een optimaal stereobeeld op de luisterpositie.Alle details over het installeren, aansluiten, bedienen en de specialegebruiksfuncties, staan in de handleiding die bij de luidsprekers wordtgeleverd.
 • Page 19

  Incognito multi-room systeemTECHNISCHE GEGEVENSCambridge Audio brengt constant verbeteringen in haar producten aan.Derhalve kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaandekennisgeving worden gewijzigd.AH10VH10Aantal broningangen: 6Aantal broningangen: 6Aantal doorlusuitgangen: 6Aantal doorlusuitgangen: 6Aantal externe ingangen/doorlusuitgangen/camera: 1Broningangseisen: 75 ohm, composiet-videoAantal zones per hub: 4 hoofdzones + 4 subzonesVideobandbreedte: 10 MHzMaximumaantal systeemzones (4 gekoppelde AH10's): 16 hoofd + 16 subMaximale kabellengte naar zone: 50 mFrequentiebereik: 20 Hz - 20 kHzAanbevolen type kabel voor zone-aansluiting: RG6/CT100 75 ohmcoaxSchakeluitgang: 12 V bij 100 mAStroomvoorziening:24 VDC (via meegeleverde PS10)Let op: tweede PS10 vereist voor subzonevoedingAfmetingen (B x D x H): 165 x 172 x 48Stroomvoorziening: stroomvoorziening via AH10Afmetingen (B x D x H): 165 x 74 x 44 mmGewicht (netto): 0,6 kgGewicht (netto): 1,14 kgIncognito multi-room systeem 139
 • Page 20

  TECHNISCHE GEGEVENSVersione KP10 EUVersione KP10 CUAS10Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz (+/- 2 dB)Vervorming (THD): < 0,25% bij 5 W, 1 kHzSignaal/ruisverhouding: > 80 dBFrequentiebereik: 20 Hz-20 kHzRegelbereik volume: -80 dB in 32 stappenRegelbereik bas: +/- 16 dB in stappen van 2 dBIngangsimpedantie (lokale ingang): 33 kOhmRegelbereik volume: 0 tot -78 dB in 31 stappenRegelbereik hoge tonen: +/- 16 dB in stappen van 2 dBVoorversterkeruitgang: variabel signaalniveau, volgt de volumeinstellingRegelbereik balans: +/- 40 dB in 9 stappen naar weerszijdenIR-doorgifte: voor 34-40 kHz en 54-58 kHz modulatiefrequentiesIR-doorgifte: 34-40 kHz en 54-58 kHz modulatieLuidsprekerimpedantie: 4 ohmStroomvoorziening: stroomvoorziening vanuit AH10 via Cat5-kabelStroomvoorziening: +24 VDC bij max. 1 A via hubGewicht (AS10-A): 1,4 kgGewicht (AS10-P): 1,1 kgAfmetingen: 240 x 75 mm140 Incognito multi-room systeem
 • Page 21

  Incognito multi-room systeemTECHNISCHE GEGEVENSSS10LR10Batterijen: 4x AAA/LR03 alkalinebatterijenAfmetingen (B x H x D): (circa) 65 x 25 x 190 mmGewicht: 200 g (inclusief batterijen)Frequentiebereik: 58 Hz - 20kHz +/- 3 dBGevoeligheid: 90 dB SPL bij 1 watt op 1 meterNominale impedantie: 4 OhmVermogensbereik: 15-80 wattType behuizing: Inbouw, met het plafond als oneindig klankbordLuidsprekers: 1 x 1,3 cm tweeter, 1 x 16,5 cm wooferCrossover-frequentie: 4,5 kHzVereiste inbouwdiepte (min): 75 mmPS10Ingang: 100-240 VAC 50/60 HzUitgang: 24 VDC bij 2,5 ARendement: 80%, net/belastingregeling: 5%Keurmerken: UL, CE, T Mark, TUV, FCC-klasse B, EN 55022B,EN 5008-1: 1997, EN 61000-4-2/3/4/5/6, niveau 2, EN 61000-4-11Uitsparing: 207 mmAanbevolen resonantievolume: 22 literGewicht: 1,5 kgCK10Lengte: koppeling - 39 mmIncognito multi-room systeem 141
 • Page 22

  VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ'S)1. Welke apparaten kan ik aansluiten?6. Wat is een goede plaats voor het bedieningspaneel?Het Incognito-systeem is geschikt voor alle hifi- en videoapparaten met eeninfrarood (IR) afstandsbediening die op 34-40 kHz of 54-58 kHz werkt(bijna allemaal).Installeer een bedieningspaneel nooit in de volle zon of in de buurt van eenplasmascherm. En let op dat u het paneel niet monteert in de buurt vanelektrische storingsbronnen, zoals mechanische dimmers. Zie hethoofdstuk 'systeemplan maken' op pagina 137.2. Wat is het verschil tussen een hoofdzone en een subzone?Een subzone kan alleen naar dezelfde audiobron luisteren als in dehoofdzone wordt weergegeven. De subzone beschikt over een eigenaan/uit-knop en heeft eigen regelaars voor volume en klank.3. Hoeveel kamers kan een systeem bedienen?Op elke AH10 kunt u vier hoofdzones en vier subzones aansluiten. U kuntvier AH10's aan elkaar koppelen voor om maximaal 16 hoofdzones en 16subzones te creren. Als er een groter systeem nodig is, kunt u twee of meeraparte systemen gebruiken. Op die manier kunt u onbeperkt blijvenuitbreiden.4. Kan ik alleen maar Incognito-luidsprekers gebruiken?Nee, maar het is wel aan te bevelen omdat Incognito-luidsprekers optimaalzijn afgestemd en exact de juiste impedantie hebben voor de versterkers inde bedieningspanelen.5. Hoeveel afstandsbedieningen mag het systeem hebben?Er is geen beperking aan het aantal afstandsbedieningen. Als u dat wilt,kunt u alle kamers een eigen afstandsbediening geven.142 Incognito multi-room systeem7. Zit er een maximum aan de lengte van de kabel tussen de AH10 en eenKP10?Ja, de maximale kabellengte bedraagt 30 meter.
 • Page 23

  Incognito multi-room systeemLIMITI DI GARANZIACambridge Audio garantisce che questo prodotto sia privo di difetti relativamente al materiale e alla lavorazione (soggetti ai termini sotto indicati).Cambridge Audio riparer o sostituir (a discrezione di Cambridge Audio)questo prodotto o ogni parte difettosa presente in questo prodotto. I periodidi garanzia variano da paese a paese. In caso di dubbi, contattare il rivenditore ed assicurarsi di conservare la prova d'acquisto.inadeguati o a tentativi di riparazione da parte di personale che non siaCambridge Audio o del rivenditore Cambridge Audio, o di un centro diassistenza autorizzato agli interventi in garanzia Cambridge Audio.Eventuali riparazioni non autorizzate annulleranno questa garanzia. Lagaranzia non copre i prodotti venduti "NELLE CONDIZIONI IN CUI SITROVANO" o "CON OGNI DIFETTO".Per ottenere l'assistenza in garanzia, contattare il rivenditore autorizzatoCambridge Audio da cui stato acquistato questo prodotto. Se il rivenditorenon in grado di effettuare la riparazione del prodotto Cambridge Audio, possibile restituire il prodotto tramite il rivenditore a Cambridge Audio o adun centro autorizzato all'assistenza tecnica Cambridge Audio. Sarnecessario spedire il prodotto nel suo imballaggio originale o in un imballaggio che consenta una protezione di pari grado.LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE FORNITI SECONDO QUANTOPREVISTO DA QUESTA GARANZIA SONO DIRITTO ESCLUSIVO DELL'ACQUIRENTE. CAMBRIDGE AUDIO NON SAR RESPONSABILE DI ALCUNDANNO INCIDENTALE O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUALSIASIGARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA DI QUESTO PRODOTTO. SALVO NEI CASIDIVERSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, QUESTA GARANZIA ESCLUSIVAED IN VECE DI OGNI ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA,MA NON LIMITATAMENTE A, LA GARANZIA DI COMMERCIABILIT EDIDONEIT PER UN PARTICOLARE SCOPO.Per ottenere l'assistenza in garanzia, necessario conservare la provad'acquisto sotto forma di scontrino di vendita o di fattura, a dimostrazioneche questo prodotto nel periodo di garanzia.Tale garanzia non valida se (a) il numero di serie applicato in fabbrica stato rimosso dal prodotto o se (b) questo prodotto non stato acquistatopresso un rivenditore autorizzato Cambridge Audio. possibile contattareCambridge Audio o il distributore Cambridge Audio locale per confermareche il numero di serie non stato manomesso e/o che si acquistato ilprodotto presso un rivenditore autorizzato Cambridge Audio.Poich alcuni paesi e Stati americani non consentono l'esclusione o lalimitazione di danni diretti o indiretti o le garanzie implicite le suddetteesclusioni non potrebbero applicarsi al caso specifico. Questa garanziaconferisce specifici diritti legali, ed possibile godere di altri diritti, chevariano da Stato a Stato o da paese a paese.Questa garanzia non copre danni estetici o danni dovuti a casi di forzamaggiore, incidenti, uso improprio, uso eccessivo, omissione, uso commerciale o manomissione di qualsiasi parte del prodotto. Questa garanzia noncopre danni dovuti a funzionamento, manutenzione o installazioneIncognito multi-room systeem 143
 • Page 24

  SYSTEEMGEGEVENSZone-/kamergegevensSubzones/-kamerHub 1 - A1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - A2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - B1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - B2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - C1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - C2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - D1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 1 - D2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - A1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - A2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - B1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - B2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - C1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - C2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - D1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 2 - D2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - A1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - A2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - B1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - B2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - C1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - C2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - D1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 3 - D2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - A1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - A2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - B1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - B2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - C1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - C2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - C1 hoofdzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hub 4 - D2 subzone-bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Incognito multi-room systeem
 • Page 25

  Incognito multi-room systeemINSTALLATEURGEGEVENSNaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Serienummers AH10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................................................................................................................................................Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................................................Gegevens van bronapparaten........................................................................................................................................................................Bron (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bron (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Contactpersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bron (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................Bron (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bron (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................Bron (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incognito multi-room systeem 145
 • Page 26

  Incognito multi-roomwww.cambridge-audio.comPart No. AP18274/2Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Incognito AH10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Incognito AH10 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Incognito AH10

Cambridge Audio Incognito AH10 Bedienungsanleitung - Deutsch - 26 seiten

Cambridge Audio Incognito AH10 Bedienungsanleitung - Englisch - 26 seiten

Cambridge Audio Incognito AH10 Bedienungsanleitung - Dänisch - 26 seiten

Cambridge Audio Incognito AH10 Bedienungsanleitung - Italienisch - 26 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info