Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
Jouw muziek + onze passie
AM1/AM5
NEDERLANDS
Geïntegreerde versterker
Gebruikershandleiding
32
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  AM1/AM5

  Jouw muziek + onze passie

  NEDERLANDS

  Geïntegreerde versterker
  Gebruikershandleiding
  32 • Page 2

  Inhoud

  Inleiding

  Inleiding .....................................................................................................32

  Bedankt voor uw aanschaf van de Cambridge Audio Topaz AM1 of AM5
  stereoversterker. Wij zijn ervan overtuigd, dat u er vele jaren luisterplezier aan zult
  beleven. Net als alle andere producten van Cambridge Audio, zijn de AM1 en AM5
  gebaseerd op drie basisprincipes – verbluffende prestaties, gebruiksgemak en
  ongelofelijke gebruikswaarde.

  Belangrijke veiligheidsinstructies ............................................................33
  Beperkte garantie .....................................................................................34
  Aansluitingen achterpaneel .....................................................................35
  Bedieningselementen voorzijde ..............................................................35
  Aansluitingen ............................................................................................36
  Problemen verhelpen ...............................................................................37
  Technische specificaties ..........................................................................37

  Het apparaat ondersteunt een groot aantal verschillende bronnen. De Topaz AM5
  heeft een voorpaneel met aansluiting voor mp3- en pmp-invoer waarop een
  koptelefoon of een line-level-uitgang van de meeste draagbare spelers kan worden
  aangesloten.

  Als onderdeel van onze nieuwe Topaz-serie heeft dit product bovendien een
  behuizing met versterkt voorpaneel, robuust wrap-over deksel en met zorg
  ontworpen resonantie absorberende mechanische onderdelen.
  Uw versterker kan slechts zo goed zijn als het systeem waarop het is aangesloten.

  Bespaar daarom niet op de kwaliteit van uw bronapparatuur, luidsprekers of
  bekabeling. Vanzelfsprekend bevelen wij vooral bronapparatuur en luidsprekers
  uit het Cambridge Audio-assortiment aan; deze zijn speciaal ontworpen om te
  voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen als dit product. Uw verkooppunt kan u
  tevens voorzien van verbindingen van Cambridge Audio. Deze zijn van uitstekende
  kwaliteit, zodat u zeker weet dat u alles uit uw systeem haalt.
  Dank u dat u de tijd neemt om deze handleiding te lezen; wij raden u aan deze te
  bewaren voor toekomstig gebruik.

  Matthew Bramble
  Technisch directeur Cambridge Audio
  en het AM1/5-ontwikkelingsteam.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts

  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op de
  hoogte van:
  l Nieuwe producten
  l Software-upgrades
  l Nieuws, evenementen, exclusieve aanbiedingen en
  wedstrijden!

  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het
  product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte
  informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd op
  nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter gericht op
  voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties kunnen derhalve
  zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en
  auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch
  geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd met behulp van
  mechanische, elektronische of andere middelen, in welke vorm ook,
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Alle
  handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van
  de respectieve eigenaren.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2011

  32 • Page 3

  AM1
  AM5
  Belangrijke veiligheidsinstructies
  Lees voor uw eigen veiligheid de volgende belangrijke veiligheidsinstructies goed
  door vóór u dit apparaat probeert aan te sluiten op de netvoeding. Ze helpen u
  bovendien het beste uit uw apparaat te halen en de levensduur van het apparaat
  te verlengen:
  2. Bewaar deze instructies.

  3. Let goed op alle waarschuwingen.
  4. Houd u aan alle instructies.

  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.

  7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de
  instructies van de fabrikant.

  8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren,
  verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die
  warmte produceren.

  9. Breng de veiligheidsfunctie van de gepolariseerde of geaarde stekker niet in
  gevaar. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder
  is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en daarnaast een
  derde aardingspin. De brede pin of de aardingspin zijn aangebracht voor uw
  veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, vraag dan
  een elektricien het verouderde stopcontact te vervangen.
  10. Bescherm het netsnoer en zorg dat er niet op kan worden gelopen en dat het
  niet klem kan komen te zitten, met name bij stekkers en stekkerdozen en bij
  de plek waar het uit het apparaat komt.
  11. Gebruik uitsluitend hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn
  gespecificeerd.
  12. Gebruik het apparaat uitsluitend met karren, standaards,
  driehoeksstandaards, beugels of tafels die door de fabrikant zijn
  gespecificeerd of met het apparaat zijn meegeleverd. Wanneer u
  gebruik maakt van een kar, wees dan voorzichtig als u de
  combinatie verplaatst, om te voorkomen dat deze kantelt en letsel
  veroorzaakt.

  13. Haal het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het langere tijd niet
  gebruikt wordt.

  14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerde personen. Onderhoud is nodig
  als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld als het netsnoer of de
  stekker is beschadigd, als er vocht of voorwerpen in het apparaat zijn
  terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet
  normaal functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING

  – Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of
  elektrische schokken te beperken.
  – Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden
  blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals zonnestraling, vuur, etc.

  Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het mogelijk is de stekker uit het
  stopcontact te trekken (of de stekker van van het aangesloten apparaat uit de
  achterkant van de versterker). Wanneer de voedingsstekker wordt gebruikt voor
  het uitzetten, moet deze goed bereikbaar blijven. Gebruik alleen de met dit
  apparaat meegeleverde voedingskabel.

  Zorg dat er om het apparaat ruim voldoende ventilatieruimte is (minimaal 10 cm
  vrije ruimte rondom). Zet geen voorwerpen op het apparaat. Plaats het apparaat
  niet op tapijt of een andere zachte stof en zie erop toe dat de luchtinlaat- en
  uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd. Bedek de ventilatiesleuven niet met
  artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
  Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water en stel het niet bloot aan druppels
  of spatten van water of andere vloeistoffen. Plaats geen met vloeistof gevulde
  objecten, zoals vazen, op het apparaat.

  Een bliksemflits met pijl in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker
  voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ in de behuizing
  van het product, die mogelijk groot genoeg is om personen bloot te stellen aan het
  gevaar van een elektrische schok.

  De gelijkzijdige driehoek met uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te wijzen op
  belangrijke bedienings- of onderhoudsinstucties in de onderhoudshandleidingen
  voor dit apparaat.
  Het symbool op dit product geeft aan dat het behoort tot
  beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd).

  WEEE-symbool

  De doorgestreepte vuilnisbak is het symbool van de Europese Unie
  voor elektrische en elektronische apparaten die apart moeten worden
  ingezameld en verwerkt. Dit product bevat elektrische en
  elektronische onderdelen die moeten worden hergebruikt, gerecycled
  of teruggewonnen en niet mogen worden weggegooid bij het
  ongesorteerde huishoudelijke afval. Breng het apparaat terug of neem voor meer
  informatie contact op met de geautoriseerde leverancier bij wie u dit product hebt
  gekocht.

  CE-markering

  Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor
  laagspanning (2006/95/EG), voor elektromagnetische
  compatibiliteit (2004/108/EG) en voor ecodesign-vereisten voor
  energiegerelateerde producten (2009/125/EG) wanneer het wordt gebruikt
  en geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding. Om te blijven
  voldoen aan deze richtlijnen, dient u uitsluitend accessoires van Cambridge
  Audio bij dit product te gebruiken en dient u het onderhoud over te laten aan
  gekwalificeerd personeel.

  C-Tick-markering

  Dit product voldoet aan de eisen van de Australische Communicatie
  Autoriteit voor radiocommunicatie en elektromagnetische
  compatibiliteit.

  GOST-R-markering

  Dit product voldoet aan de Russische veiligheidsnormen voor
  elektronica.

  FCC-regels

  Opmerking: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE
  RADIO- OF TELEVISIESTORINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN NIETGEAUTORISEERDE AANPASSINGEN AAN DEZE APPARATUUR. DERGELIJKE
  AANPASSINGEN KUNNEN DE MACHTIGING VOOR DE GEBRUIKER OM DE
  APPARATUUR TE BEDIENEN, ONGELDIG MAKEN.

  Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal
  apparaat van Klasse B, zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze limieten zorgen bij installatie in een
  woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke
  interferentie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en
  kan deze uitstralen. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de
  instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke
  interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat bij een
  specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden.

  Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van
  radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te
  zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen deze interferentie te corrigeren
  door een of meer van de volgende maatregelen:
  – Richt de ontvangtantenne anders of plaats deze ergens anders.
  – Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

  – Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan de groep
  waarop de ontvanger is aangesloten.
  – Vraag de leverancier of een deskundig radio-/televisietechnicus om advies.

  33

  NEDERLANDS

  1. Lees deze instructies. • Page 4

  Beperkte garantie
  Ventilatie

  BELANGRIJK - Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Stapel geen
  apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld
  een boekenkast of kast, waar de ventilatie onvoldoende is.

  Zorg dat er geen kleine voorwerpen door ventilatiesleuven kunnen vallen. Mocht
  dit toch gebeuren, zet het apparaat dan direct uit, trek de stekker uit het
  stopcontact en vraag uw verkooppunt om advies.

  Plaatsing

  Kies de plaats waar u het apparaat gaat installeren, met zorg. Vermijd plaatsen
  waar direct zonlicht op valt of die zich in de buurt van een warmtebron bevinden.
  Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het
  apparaat. Vermijd ook plaatsen die erg stoffig of vochtig zijn of die blootstaan aan
  trillingen of extreme kou. Het apparaat kan worden gebuikt in een gematigd
  klimaat.

  Dit apparaat moet worden geïnstalleerd op een stevige en vlakke ondergrond.
  Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld een boekenkast of
  kast. Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond of plank. Het apparaat
  kan vallen en ernstig letsel toebrengen aan een kind of volwassene, en het
  product ernstig beschadigen. Zet geen andere apparatuur op het apparaat.
  Vanwege het magnetisch strooiveld van het apparaat mogen geen draaitafels of
  kleurentelevisies in de buurt worden geplaatst, in verband met mogelijke
  interferentie.

  Elektronische audiocomponenten hebben een inloopperiode van ongeveer een
  week (indien dagelijks enkele uren gebruikt). Zoveel tijd hebben de nieuwe
  componenten nodig om te stabiliseren; de geluidskwaliteit wordt in deze periode
  beter.

  Voedingsbronnen

  Gebruik het apparaat alleen met een voedingsspanning die op het label is
  aangegeven. Als u niet zeker bent van de voedingsspanning bij u thuis, neem dan
  contact op met uw verkooppunt of uw energieleverancier.

  Met de schakelaar op het voorpaneel kunt u het apparaat uitschakelen. Wij
  adviseren u de stekker uit het stopcontact te nemen als u het apparaat langere tijd
  niet gebruikt.

  Overbelasting

  Overbelast stopcontacten of verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot brand of
  elektrische schokken. Overbelaste stopcontacten of verlengsnoeren, gerafelde
  voedingskabels, beschadigde of gebarsten kabelisolatie en beschadigde stekkers
  zijn gevaarlijk. Ze kunnen leiden tot elektrische schokken of brand.
  Sluit alle voedingskabels goed aan. Om gezoem en ruis te voorkomen, is het beter
  om de verbindingskabels niet samen te bundelen met het netsnoer of de
  luidsprekersnoeren.

  Schoonmaken

  Maak de behuizing van het apparaat schoon met een droge, niet pluizende doek.
  Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonia of
  schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen spuitbus op of in de buurt van het
  apparaat.

  Batterijen verwijderen

  Verwijder lege batterijen in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften
  voor afvalverwerking.

  Luidsprekers

  Controleer voordat u iets op luidsprekers gaat aansluiten of alle voeding is
  uitgeschakeld en gebruik alleen passend aansluitmateriaal.

  Onderhoud

  Deze apparaten mogen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer nooit
  het apparaat te repareren, te demonteren of aan te passen als er een probleem
  optreedt. U kunt een ernstige elektrische schok krijgen als u deze waarschuwing
  in de wind slaat. Neem in geval van een probleem of storing contact op met uw
  verkooppunt.

  34

  Cambridge Audio garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en
  arbeid (onder voorbehoud van de volgende voorwaarden). Cambridge Audio zal dit
  product of defecte onderdelen van dit product herstellen of vervangen (naar
  goeddunken van Cambridge Audio). Garantieperioden kunnen van land tot land
  verschillen. Neem bij twijfel contact op met uw verkooppunt en zorg dat u het
  aankoopbewijs goed bewaart.

  Neem, als u gebruik wilt maken van de garantie, contact op met het officiële
  verkooppunt van Cambridge Audio waar u dit product hebt gekocht. Indien uw
  verkooppunt niet is toegerust om de reparatie van uw Cambridge Audio-product uit
  te voeren, kan het product door uw verkooppunt worden teruggestuurd naar
  Cambridge Audio of naar een officiële onderhoudsmonteur van Cambridge Audio.
  U dient dit product te retourneren in de oorspronkelijke verpakking of in een
  andere verpakking die dezelfde bescherming biedt.
  Om gebruik te kunnen maken van de garantie, dient u een aankoopbewijs in de
  vorm van een verkoopbon of een gekwiteerde factuur te overleggen, als bewijs dat
  het product binnen de garantieperiode valt.

  Deze garantie is ongeldig indien (a) het in de fabriek aangebrachte serienummer
  is gewijzigd of verwijderd of (b) indien dit product niet is gekocht bij een officieel
  verkooppunt van Cambridge Audio. U kunt contact opnemen met Cambridge Audio
  of met de distributeur van Cambridge Audio in uw land om te bevestigen dat uw
  product een ongewijzigd serienummer bevat en/of dat u het product hebt gekocht
  bij een officieel verkooppunt van Cambridge Audio.

  Deze garantie dekt geen cosmetische beschadigingen of beschadigingen die het
  gevolg zijn van overmacht, een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik,
  onachtzaamheid, commercieel gebruik of aanpassing van het product of van een
  onderdeel van het product. Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van
  onjuist gebruik, onjuist onderhoud of onjuiste installatie of van pogingen tot
  reparatie door anderen dan Cambridge Audio, een verkooppunt van Cambridge
  Audio of een onderhoudsmonteur die gemachtigd is om garantiewerkzaamheden
  voor Cambridge Audio uit te voeren. Indien ongeoorloofde reparaties worden
  uitgevoerd, vervalt deze garantie. Deze garantie dekt geen producten die ‘in de
  huidige staat’ of ‘inclusief alle gebreken’ zijn verkocht.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN DIE ONDER DEZE GARANTIE VALLEN, ZIJN DE
  EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT. CAMBRIDGE AUDIO
  AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE BIJKOMENDE
  SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOOR SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF
  IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN
  TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT ZIJ
  ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR
  NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE GARANTIE VAN
  GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  Omdat sommige landen en sommige staten van de Verenigde Staten de uitsluiting
  of beperking van incidentele schade of vervolgschade of impliciete garanties niet
  toestaan, is het mogelijk dat de hierboven genoemde uitsluitingen niet voor u
  gelden. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook
  andere wettelijke rechten, die van staat tot staat en van land tot land kunnen
  verschillen.
  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt. • Page 5

  AM1
  AM5
  Aansluitingen achterpaneel

  4

  1

  1

  Audio-ingangen

  2

  Rec Out

  2

  3

  Zorg ervoor dat geen loshangende kabels kortsluiting kunnen veroorzaken.
  Controleer of de luidsprekeraansluitingen stevig vastzitten, zodat een goede
  elektrische verbinding gewaarborgd is. Als deze loszitten kan dat de
  geluidskwaliteit negatief beïnvloeden.

  Deze ingangen kunnen worden aangesloten op elk ‘line-level’-bronapparaat, zoals
  de audiouitgangen van een dvd-speler, een satelliet- of kabelontvanger, etc.

  4

  Sluit deze aansluitingen aan op een tapedeck of op de analoge
  opnameaansluiting van een MiniDisc of cd-recorder.

  3

  AC-voedingskabel

  Pas nadat u alles hebt aangesloten, steekt u de stekker van de AC-voedingskabel
  in het stopcontact en zet u de versterker aan.

  Luidsprekeraansluitingen

  Sluit de kabels van de linkerluidspreker aan op Links positief en negatief en die
  van de rechterluidspreker op Rechts positief en negatief. In alle gevallen is de rode
  ingang de positieve en de zwarte de negatieve aansluiting.

  Bedieningselementen voorzijde
  Volume

  AM1
  Integrated Amplifier

  Balance

  BD / DVD

  CD
  Tuner / DAB

  On / Off
  MP3 / Aux

  1

  3

  4

  5

  Volume

  NEDERLANDS

  AM5
  Integrated Amplifier

  Bass

  Treble

  Balance

  BD / DVD

  CD
  Tuner / DAB

  On / Off
  MP3 / Aux

  1

  2

  1

  Aan/Uit

  2

  Bass en Treble (lage en hoge tonen) (alleen AM5)

  Hiermee zet u het apparaat aan en uit.
  Deze knoppen zijn voor de fijnregeling van de toonbalans. In de middelste stand
  hebben deze knoppen geen effect. Ze passen alleen het geluid aan dat door de
  luidsprekers komt en hebben geen invloed op de signalen die via de Rec Outaansluitingen worden doorgegeven. Wanneer de muziekopname van mindere
  kwaliteit is of wanneer de geluidskwaliteit door andere factoren wordt beïnvloed,
  kan het nodig zijn dit met de toonregeling te compenseren.

  3

  Volume

  Knop om het volume harder of zachter te zetten. Deze knop bedient het volume
  van de luidsprekeruitvoer, maar heeft geen invloed op de signalen die via de Rec
  Out-aansluitingen worden doorgegeven. Wij raden aan de volumeknop vóór het
  inschakelen van de versterker geheel naar links te draaien.

  3

  4

  5

  4

  Balans (Balance)

  5

  Bronkeuzeschakelaar
  (bd/dvd, cd, tuner/DAB, mp3/aux)

  MP3 In

  6

  Met deze knop kunt u de relatieve uitvoerniveaus van de linker- en rechterkanalen
  bijstellen. In de middelste stand is de uitvoer van elk kanaal gelijk. Deze knop
  regelt alleen het geluid dat door de luidsprekers komt en heeft geen invloed op de
  signalen die via de Rec Out-aansluitingen worden doorgegeven.

  Hiermee kunt de invoerbron kiezen waarnaar u wilt luisteren. Het geselecteerde
  signaal wordt ook naar de Rec Out-aansluitingen geleid, zodat u het kunt
  opnemen. Wijzig de invoerbron niet tijdens het opnemen.

  6

  Mp3-invoer (alleen AM5)

  Op deze aansluiting op het frontpaneel kunt u met een 3,5mm-stereostekker een
  draagbaar audioapparaat, bijv. een mp3-speler, aansluiten. Wanneer het
  audioapparaat eenmaal is aangesloten, wordt dit als invoerbron gekozen als de
  keuzeschakelaar op ‘mp3/aux’ staat.
  Opmerking: Als u de mp3/aux-aansluiting aan de achterzijde wilt gebruiken, moet
  u eerst de plug aan de voorzijde van de versterker verwijderen.

  35 • Page 6

  Aansluitingen
  Luidsprekers

  Controleer de impedantie van uw luidsprekers. U kunt luidsprekers met een
  impedantie tussen 4 en 8 Ohm gebruiken.

  De rode luidsprekeraansluitingen zijn positief (+) en de zwarte negatief (-). Let op
  de juiste polariteit van elke luidsprekerstekker, anders kan het geluid zwak en
  ‘zweverig’ worden, met weinig lage tonen.

  Gebruik van gestripte kabels

  Verwijder bij het voorbereiden van de luidsprekerkabels voor de aansluiting
  voorzichtig ca. 10 mm of minder van de kabelisolatie. Meer dan 10 mm kan
  kortsluiting veroorzaken. Draai de draden strak in elkaar, zodat geen losse eindjes
  overblijven. Draai de schroefaansluiting van de luidspreker los, steek het uiteinde
  van de kabel in de aansluiting, draai de schroefknop weer vast en zet de kabel vast
  met klemmen.

  Opmerking: Voor alle aansluitingen wordt standaard luidsprekerkabel gebruikt.

  In onderstaande afbeelding ziet u de basisaansluiting van uw versterker op een
  cd-speler en een luidsprekerpaar.

  Rechter
  luidspreker

  Linker
  luidspreker

  Zwart

  Topaz AM1/AM5

  Cd-speler

  36

  Rood

  Zwart

  Rood

  Rood

  Zwart

  Zwart

  Rood • Page 7

  AM1
  AM5
  Technische specificaties

  Problemen verhelpen

  AM1

  Het toestel krijgt geen stroom

  THD (ongewogen)

  Frequentierespons (-3dB)
  S/N-verhouding (ref. 1W)
  Invoerimpedantie

  Dempingsfactor
  vermogensversterker

  20 watts (8 O)

  <0,02% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen
  <0,15% 20Hz – 20kHz, 80% van nominaal
  vermogen
  <0,1% 20Hz – 20kHz @ 10W

  32k ohm

  Er is geen geluid

  >82dB (ongewogen)
  >100

  Gewicht

  5,1 kg (11.2lbs)

  Uitgangsspanning
  THD (ongewogen)

  Frequentierespons (-3dB)
  S/N-verhouding (ref. 1W)
  Invoerimpedantie

  Dempingsfactor
  vermogensversterker

  80 x 430 x 340 mm
  (3.1 x 16.9 x 13.4”)

  25 watts (8 O)

  <0,015% @ 1kHz, 80% van nominaal vermogen
  <0,5% 20Hz - 20kHz, 80% van nominaal
  vermogen
  <0,1% 20Hz – 20kHz @ 10W
  10Hz - 30kHz

  >82dB (ongewogen)
  32k ohm
  >100

  180W

  Afmetingen

  80 x 430 x 340 mm
  (3.1 x 16.9 x 13.4”)

  Gewicht

  Controleer of de juiste ingang is geselecteerd.

  Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten.

  Het geluid is vervormd

  Controleer de luidsprekeraansluitingen.

  Er komt een zoemend geluid uit de luidspreker
  Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

  Max. stroomverbruik

  Bass-/Treble-bediening

  Controleer (indien aanwezig) de zekering van de stekker en de adapter.

  Controleer aan de voorzijde van het toestel of de stroom is ingeschakeld (Aan/Uitknop op Aan).

  150W

  AM5

  Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit (en of de schakelaar op de
  stekker - indien aanwezig - in de juiste stand staat).

  10Hz - 30kHz

  Max. stroomverbruik
  Afmetingen

  Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.

  Ik hoor ongewenste achtergrondgeluiden en storingen

  Zet het toestel op enige afstand van elektrische apparaten die mogelijk storingen
  veroorzaken.
  Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten.

  Mocht u met de bovenstaande aanwijzingen het probleem niet kunnen verhelpen,
  raadpleeg dan op onze website het deel FAQ (veelgestelde vragen):
  www.cambridge-audio.com/sts/faqs

  Neem voor service, binnen en buiten de garantieperiode, contact op met uw
  verkooppunt.

  Shelving, max. boost/cut
  +/- 5,5dB @ 20Hz and 20kHz

  5,1 kg (11.2lbs)

  NEDERLANDS

  Uitgangsspanning

  37 • Page 8

  Cambridge Audio is een merk van Audio Partnership Plc
  Hoofdkantoor: Gallery Court, Hankey Place,
  London, SE1 4BB, Verenigd Koninkrijk
  Geregistreerd in Engeland onder nr. 2953313

  © 2011 Cambridge Audio Ltd

  AP30239/1

  www.cambridge-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Topaz AM5 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Topaz AM5 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,81 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio Topaz AM5

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Deutsch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Spanisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Polnisch - 8 seiten

Cambridge Audio Topaz AM5 Bedienungsanleitung - Schwedisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info