648532
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL • 43
NL
20019374C
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele schakellader. Deze
acculader maakt deel uit van een serie professionele acculaders van CTEK
SWEDEN AB en beschikt over de nieuwste technologie voor het opladen
van accu's. De MXTS 40 is een acculader met meerdere instelbare
parameters.

•DE ACCULADER IS ALLEEN BEDOELD VOOR
HET OPLADEN VAN ACCU’S VOLGENS DE
TECHNISCHE SPECIFICATIES. GEBRUIK DE
ACCULADER NOOIT VOOR ANDERE DOEL-
EINDEN. VOLG ALTIJD DE AANBEVELINGEN
VAN DE FABRIKANT VAN DE ACCU.
•PROBEER NOOIT NIET-OPLAADBARE BATTE-
RIJEN OF ACCU'S OP TE LADEN.
•CONTROLEER DE KABELS VÓÓR ELK
GEBRUIK. LET EROP DAT DE KABELS EN DE
KNIKBEVEILIGING GEEN SCHEURTJES OF
ANDERE BESCHADIGINGEN VERTONEN.
GEBRUIK NOOIT EEN ACCULADER MET
BESCHADIGDE KABELS. EEN BESCHADIGDE
KABEL MOET WORDEN VERVANGEN
DOOR EEN ORIGINEEL ONDERDEEL GELE-
VERD DOOR CTEK.
•LAAD NOOIT EEN BESCHADIGDE ACCU
OP.
•LAAD NOOIT EEN BEVROREN ACCU OP.
•PLAATS DE ACCULADER NOOIT OP DE
ACCU TIJDENS HET OPLADEN.
•ZORG ALTIJD VOOR VOLDOENDE VENTILA-
TIE TIJDENS HET OPLADEN.
VEILIGHEID
•DEK DE ACCULADER NIET AF.
•ER KUNNEN EXPLOSIEVE GASSEN VRIJKO-
MEN UIT EEN ACCU DIE WORDT OPGELA-
DEN. VERMIJD VONKEN IN DE NABIJHEID
VAN DE ACCU.
•VROEG OF LAAT HOUDT ELKE ACCU ERMEE
OP. STORINGEN TIJDENS HET OPLADEN
WORDEN MEESTAL OPGEVANGEN DOOR
HET GEAVANCEERDE OPLAADSYSTEEM,
MAAR ZELDZAME STORINGEN IN DE
ACCU ZIJN DESONDANKS MOGELIJK.
LAAT EEN ACCU TIJDENS HET OPLADEN
DAAROM NOOIT VOOR LANGERE TIJD
ONBEHEERD ACHTER.
•ZORG DAT DE KABELS NIET IN DE WAR
RAKEN OF IN AANRAKING KOMEN
MET HETE OPPERVLAKKEN OF SCHERPE
RANDEN.
•ACCUZUUR IS EEN BIJTENDE STOF. DIRECT
GRONDIG UITSPOELEN MET OVERVLOEDIG
WATER INDIEN ACCUZUUR IN CONTACT
KOMT MET HUID OF OGEN. RAADPLEEG
ONMIDDELLIJK EEN ARTS.
•CONTROLEER ALTIJD OF DE ACCULADER IS
OVERGESCHAKELD OP STAP 7, VOORDAT
U DEZE VOOR LANGERE TIJD ONBEHEERD
EN AANGESLOTEN ACHTERLAAT. ALS DE
ACCULADER NIET BINNEN 55 UUR OVER-
SCHAKELT OP STAP 7, DUIDT DIT OP EEN
STORING. ONTKOPPEL IN DAT GEVAL DE
ACCULADER.
•ACCU'S VERBRUIKEN WATER WANNEER
ZE WORDEN GEBRUIKT OF OPGELADEN.
CONTROLEER REGELMATIG HET VLOEISTOF-
PEIL VAN ACCU'S DIE EEN VOORZIENING
HEBBEN OM WATER BIJ TE VULLEN. VUL
GEDESTILLEERD WATER BIJ ALS HET PEIL TE
LAAG IS.
  DIT APPARAAT IS NIET
BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR PERSONEN
(INCLUSIEF KINDEREN) MET BEPERKTE
FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE CAPAC-
ITEITEN OF GEBREK AAN ERVARING EN KEN-
NIS, TENZIJ ZE ONDER TOEZICHT STAAN
OF INSTRUCTIES HEBBEN GEKREGEN OVER
HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT VAN
EEN PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS
VOOR HUN VEILIGHEID. KINDEREN MOE-
TEN ONDER TOEZICHT STAAN, ZODAT
ZE NIET MET HET APPARAAT SPELEN.
 DIT APPARAAT KAN WORDEN
GEBRUIKT DOOR KINDEREN VAN ACHT
JAAR OF OUDER, DOOR PERSONEN MET
VERMINDERDE FYSIEKE, ZINTUIGLIJKE OF
GEESTELIJKE VERMOGENS EN/OF DOOR
PERSONEN ZONDER RELEVANTE KENNIS
OF ERVARING, INDIEN ZIJ ONDER TOEZICHT
STAAN OF INDIEN AAN HEN VAN TEVOREN
AANWIJZINGEN ZIJN GEGEVEN VOOR HET
VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN ZIJ
DE RISICO’S GOED BEGRIJPEN. LAAT KIN-
DEREN NOOIT MET DE ACCULADER SPELEN.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek MXTS 40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek MXTS 40

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info