648532
7
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
NL • 49
NL
OPLAADPROGRAMMA'S
Kies een programma door op de modusknop (MODE) te drukken.
Stel de parameters in volgens de stappen 69 onder het kopje "OPLADEN".
Druk op START/STOP om het geselecteerde programma te starten.
De volgende oplaadprogramma's zijn beschikbaar:
Programma
Accucapaciteit
(Ah)
Toelichting Temp. bereik
NORMAL
20–1200Ah

"Normaal" programma voor natte accu's en gel- en MF-accu's.

(–4ºF tot +122ºF)
AGM
20–1200Ah

Programma voor de meeste AGM-accu's. Sommige AGM-accu's hebben
een lagere spanning nodig (normaal programma). Zie de handleiding bij de
accu.

(–4ºF tot +122ºF)
Ca/Ca
20–1200Ah

Programma voor Ca/Ca-accu's. Gebruik dit speciale programma voor
maximaal opladen met minimaal vloeistofverlies. Inclusief RECOND-stap.
Gebruik deze herstelfunctie jaarlijks en na elke diepe ontlading voor een
maximale levensduur en capaciteit van de accu.

(–4ºF tot +122ºF)
BOOST
20–1200Ah

Programma om gestratificeerde accu's te herstellen.

(–4ºF tot +122ºF)
SUPPLY
20–1200Ah

Gebruik de accu als voedingsbron of voor float-onderhoudsladen wanneer
een accucapaciteit van 100% vereist is. Het SUPPLY-programma activeert
Stap 7 voor onbepaalde tijd en zonder spanningsbeperking.

(–4ºF tot +122ºF)
WAARSCHUWING!
Gevaar van kortsluiting op de accukabels. Sluit de kabels
eerst aan op de acculader en pas daarna op de accu
WAARSCHUWING!
Risico van elektrische schok bij aanraking van de positieve en nega-
tieve polen tijdens het opladen
•Bijgebruikvaneenstroomsterktebovendeaanbevolenwaardewordtde
accu mogelijk niet volledig opgeladen.
•Bijgebruikvaneenlagerestroomsterktedandeaanbevolenwaardeduurt
het opladen langer.
•Degenoemdestroomsterkteszijndemaximaalaanbevolenstroomsterktes
voor het opladen van accu's. Als er stroomverbruikende apparatuur paral
-
lel is aangesloten, kan de huidige instelling met de desbetreffende waarde
worden verhoogd.
•Sommigeaccufabrikantenadviserenafwijkendewaarden.Raadpleegbij
twijfel de fabrikant. In het algemeen luidt de aanbeveling dat gel-accu's
in het lagere stroomsterktebereik moeten worden opgeladen, Power
AGM-accu's in het hogere bereik en de meeste andere accutypen in het
middenbereik.
Modelnummer 1069
Nominale spanning 220–240VAC,50–60Hz,3,0A
Laadspanning 14,4V / 14,7V / 15,8V en
28,8V/29,4V/31,6V
Startspanning 2,0V
Uitgang Instelbaar, max 40A/12V of 20A/24V
Lekstroom* Minder dan 1Ah per maand
Rimp el** Minder dan 4% van werkelijke gelijkstroom
Omgevingstempera
-
tuur
–20°C tot +50°C
(–4°F tot +122°F)
Type acculader Volautomatische 8-staps schakellader
Soorten accu's Alle soorten 12V/24V-loodzuuraccu's (nat,
gel, MF, Ca/Ca, AGM). Informeer bij de
acculeverancier naar de juiste oplaadwijze
voor uw accu
Accucapaciteit 12V: 20–1200Ah, 24V: 10–600Ah
Afmetingen 254 x 160 x 76 mm (L x B x H)
Isolatieklasse IP20
Gewicht 1,3kgzonderkabels
Garantie 2 jaar
*) Lekstroom is de stroom die uit de accu "lekt" wanneer de acculader niet op het
elektriciteitsnet is aangesloten. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Bij een
hoge stroomrimpel raakt de accu verhit en wordt de levensduur van de positieve
elektrode bekort. Een hoge rimpel kan bovendien schadelijk zijn voor andere apparaten
die op de accu zijn aangesloten. CTEK-acculaders produceren spanning van zeer hoge
kwaliteit met een lage rimpel.
SPECIFICATIES
12V 24V
Stroomsterkte Capaciteit min. Capaciteit max. Stroomsterkte Capaciteit min. Capaciteit max.
10A 20Ah 300Ah
  
20A 40Ah 600Ah
  
30A 60Ah 900Ah
  
40A 80Ah 1200Ah
  
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek MXTS 40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek MXTS 40

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info