648532
8
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
50 • NL
OPLAADPROGRAMMA'S
STAP 1 DESULPHATION
Diagnose en reparatie van gesulfateerde accu's. Door een pulserende stroomsterk
-
te en spanning wordt de sulfaataanslag van de loodplaten verwijderd, zodat de
capaciteit van de accu wordt hersteld.
STAP 2 SOFT START
De acculader controleert of de accu lading kan accepteren. Deze stap verhindert
dat u een defecte accu probeert op te laden.
STAP 3 BULK
Opladen met maximale stroomsterkte tot circa 80% van de accucapaciteit.
STAP 4 ABSORPTION
Opladen met aflopende stroomsterkte tot 100% van de accucapaciteit.
STAP 5 ANALYSE
De acculader controleert of de accu lading kan vasthouden. Accu's die geen lading
vasthouden, moeten mogelijk worden vervangen.
STAP 6 RECOND
Kies het Ca/Ca-programma om de RECOND-stap aan het oplaadproces toe te
voegen. De RECOND-stap kan ook apart worden ingesteld door het BOOST-pro
-
gramma te kiezen. Tijdens deze stap wordt de spanning verhoogd om een gecon-
troleerde gasvorming in de accu te bewerkstelligen. Door de gasvorming wordt het
accuzuur gemengd en krijgt de accu nieuwe energie.
STAP 7 FLOAT
Deze stap houdt de accuspanning op maximaal niveau via een constante laads
-
panning. Deze stap kan ook apart worden ingesteld door het SUPPLY-programma
te kiezen, waarna de gewenste spanning kan worden geselecteerd. Volg de aan
-
bevelingen van de fabrikant van de accu.
STAP 8 PULSE
De accucapaciteit wordt gehandhaafd op 95–100%. De acculader controleert
de accuspanning en geeft zo nodig een puls om de accu volledig opgeladen te
houden.
       

3 4 8

NORMAL
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,4V

40A

14,4V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

AGM
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,7V

40A

14,7V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

Ca/Ca
15,8V

40A tot 12,6V

Oplopende
spanning tot
14,7V

40A

14,7V

Aflopende stroom-
sterkte
Controleert of spanning
daalt tot beneden
12V

Max. 15,8V

1,5A
13,6V

40A

12,7–14,4V

40A–2A

BOOST
Oplopende spanning tot
15,8V

1,5A
Instelbare timer, standaard
8 uur, max. 24 uur
SUPPLY
Instelbaar
13,6;14,0;
14,4;14,8V


40A

    







ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantenondersteuning: www.ctek.com.
Zie www.ctek.com voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding.
E-mail:info@ctek.com.Telefoon:+46(0)22535180.

BEPERKTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB verleent de oorspronkelijke koper van dit product
een beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.
De garantie geldt gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum voor
fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant moet het product voor
reparatie samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De
garantie vervalt indien de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig
is behandeld of is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB of
haar geautoriseerde vertegenwoordigers. De acculader is verzegeld. De
garantie vervalt als deze verzegeling wordt verwijderd of beschadigd.
CTEK SWEDEN AB geeft geen andere garantie dan deze beperkte garantie
en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of voor kosten
anders dan in het bovenstaande genoemd. Bovendien is CTEK SWEDEN AB
niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.
  
EP10156636.2pending RCD 509617 TMA 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM844303
EP1618643 USD580853 CTM372715
US7541778 USD581356 CTM3151800
EP1744432 US D571179 TMA823341
EP1483817pending RCD321216 CTM1025831
SE524203 RCD000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM830545751pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM1935061pending
SE526631 RCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 RCD 081244 CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending RCD321198 CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending RCD321197 CTM410713
EP1483818 ZL200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL200830120183.6 CTM1042686
US7629774B2 RCD001505138-0001 CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending RCD000835541-0001
US12/564360pending RCD000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125
RCD001705138-0001
USD29/378528pending
ZL201030618223.7
USRE42303
USRE42230
2012–0530
20019374C
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek MXTS 40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek MXTS 40

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Ctek MXTS 40 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info