Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
84
SI
prevleko. Prav tako vas prosimo, da ne
zlagate ali shranjujete mokrega izdelka. Če
je voziček moker, ga posušite z raztegnjeno
strehico. Nikoli ga ne shranjujte v vlažnem
okolju, saj se lahko pojavi plesen. Opomba!
Prosimo, da prevleko pred prvo uporabo
operete in sicer ločeno. Ne sušite je v
sušilniku in ne izpostavljajte je direktni
sončni svetlobi! Prevleke ne likajte!
GARANCIJA
Naslednja garancija velja le v državi, v
kateri je bil izdelek prvotno kupljen (prodan
kupcu). Garancija zajema vse proizvodne
napake in pomanjkljivosti na materialu,
ki so se pojavile ali nastale v času od
datuma nakupa ali v obdobju dveh (2) let
od datuma nakupa pri prodajalcu, kjer
je bil izdelek prvotno kupljen (garancija
proizvajalca). V primeru, da se pojavijo
proizvodne napake ali napake na
materialu, bomo - po naši lastni presoji
- ali brezplačno popravili izdelek ali pa
ga nadomestili z novim. Za uveljavitev
garancije je potrebno izdelek vrniti ali
poslati trgovcu, pri katerem je bil prvotno
kupljen in predložiti originalno dokazilo
o nakupu (blagajniški listek ali račun), ki
vsebuje datum nakupa, lokacijo prodajalca
in oznako tipa izdelka. Garancija ne velja v
primerih, če je bil izdelek vrnjen ali poslan
proizvajalcu ali katerikoli drugi osebi in
ne prodajalcu, ki je kupcu prvotno prodal
ta izdelek. Prosimo, da takoj po nakupu
preverite, če je izdelek popoln, brez
tovarniških napak ali napak na materialu
oziroma, če ste izdelek kupili preko spleta
ali naročili po elektronski pošti, takoj po
prejemu. V primeru poškodb, izdelka ne
smete uporabljati, ampak ga morate takoj
vrniti prodajalcu, pri katerem je bil prvotno
kupljen. V primeru garancije morate izdelek
vrniti v čistem in kompletnem stanju.
Preden se obrnete na prodajalca, skrbno
preberite navodila za uporabo. Garancija
ne pokriva poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe, vplivov okolja (voda,
ogenj, prometne nesreče itd.) ali običajne
obrabe.
Garancija velja le v primeru, če je bil
izdelek uporabljen v skladu z navodili, če
je vse in vsakršne spremembe in servise
opravila in odpravila pooblaščena oseba
in če so bili uporabljeni originalni deli in
dodatki. Ta garancija ne izključuje, omejuje
ali kako drugače vpliva na zakonske
pravice potrošnika, vključno s terjatvami
za odškodninsko odgovornost in zahtevki
glede kršitev pogodbe, sklenjene med
kupcem in prodajalcem ali proizvajalcem
izdelka.
POMEMBNE INFORMACIJE
STIK
CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-999
82

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info