Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
5715110721/12.10_00
De’Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  De’Longhi Appliances
  via Seitz, 47
  31100 Treviso Italia

  5715110721/12.10_00 • Page 2

  Istruzioni per l’uso pag. 4

  IT

  User manual pag. 17 EN
  Mode d’emploi et d’entretien pag. 30 FR
  Betriebsanleitung Seite 43 DE
  Gebruiksaanwijzing pag. 56 NL

  ES pag. 69 Instrucciones de uso
  PT

  pag. 82 Manual de instruções

  EL ÛÂÏ. 95 √‰ËÁ›Âς χÚ‹ÛËς ÎαÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛËς
  RU ÛÂÏ. 108 àÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
  HU 121. old. Használati útmutató

  AN series
  Návod k použití str. 134
  Instrukcja obsługi str. 147
  Návod na používanie str. 160
  Bruksanvisning side. 173

  CS
  PL
  SK

  NO
  Bruksanvisning sid. 186 SE
  Brugsanvisning side. 199 DA

  FI
  HR
  SI
  BG
  RO

  sivu 212 Käyttöohjeet
  ÛÂÏ. 225 Upute za uporabu
  238. old. Navodila za uporabo
  str. 251 Ръководство за експлоатация
  str. 264 Instrucţiuni pentru utilizare • Page 3 • Page 4

  Descrizione • Description • Description • Beschreibung • Beschrijving
  • Descripción • Descrição • Περιγραφή • éÔËÒ‡ÌË • Leírás •Beskrivelse
  •Beskrivning •Beskrivelse •Kuvaus • Popis • Opis • Описание • Descriere

  2
  5
  1
  3
  6

  7

  8

  4
  10

  9

  ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES • ZUBEHÖR • ACCESSOIRES • ACCESORIOS • ACESSÓRIOS • ∞•∂™√À∞ƒ
  èêàçÄÑãÖÜçéëíà •TARTOZÉKOK • TILLEGGSUTSTYR • TILLBEHÖR • TILBEHØR • LISÄVARUSTEET
  P¤ÍDAVNÁ ZA¤ÍZENÍ •PRÍSLUŠENSTVO •AKCESORIA •DIJELOVI •PRIPOMOČKI •ПРИНАДЛЕЖНОСТИ •ACCESORII

  11

  16

  3

  13

  12

  17
  18

  14

  19

  15

  20 • Page 5

  Waarschuwingen
  • Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals aangegeven staat in deze handleiding. Deze gebruiksaanwijzingen hebben niet de bedoeling om alle mogelijke situaties
  en omstandigheden die kunnen optreden te dekken. Men dient altijd het gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te werk te gaan bij de installatie, de werking en het
  onderhoud van elk huishoudelijk apparaat.
  • Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor
  andere doeleinden gebruikt te worden.
  • Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
  • Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschriften inzake elektrische installaties.
  • Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat
  door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen
  gevaarlijk zijn.
  • Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
  • Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte
  mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid.
  Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
  • Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat uw elektrische installatie controleren door een bekwaam elektricien.
  • Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
  • Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
  • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
  • Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in
  de buurt van warmtebronnen.
  • Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol,
  enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
  • Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
  • Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
  • Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
  • Als het apparaat verplaatst wordt, moet het in verticale positie of liggend op een zijkant
  vervoerd worden. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat. Wacht na
  het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
  • Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
  • De materialen gebruikt voor de verpakking zijn recyclebaar. Men adviseert ze dus in de
  bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
  • Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelcentrum.
  • Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de
  fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige
  vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
  SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN MET HET KOELMIDDEL R140A*
  R140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet. Men adviseert om het
  koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
  MILIEU-INFORMATIE: Dit apparaat bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien
  door het Protocol van Kyoto De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend
  door vakkundig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975).
  * Controleer op het typeplaatje het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt

  56 • Page 6

  Voorbereidingen voor het gebruik
  BESCHRIJVING
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20

  Luchttoevoerrooster
  Bedieningspaneel
  Handvaten
  Wielen
  Filter
  Luchtafzuigrooster ontvochtiger
  Zitting luchtafvoerslang
  Luchtafzuigrooster condensator
  Netsnoer
  Plug voor afvoeropening

  Muurflens
  Luchtafvoerslang
  Adapter voor slang (2 stukken)
  Accessoire voor montage op de muur
  Rooster voor dwarslat
  Dekseltje voor gat in dwarslat
  Dwarslat
  Bouten
  Uitblaasmond voor venster
  Afstandsbediening

  NL

  ELEKTRISCHE AANSLUITING
  Controleer, alvorens de stekker in het stopcontact te steken, of:
  • de netspanning overeenkomt met de waarde aangeduid op het gegevensplaatje aan de achterkant
  van het apparaat;
  • het stopcontact en de voedingsleiding afgestemd zijn op de vereiste belasting;
  • de stekker in het stopcontact past. Zo niet, het stopcontact laten vervangen;
  • het stopcontact aangesloten is op een doeltreffende aardleiding. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid
  af indien deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.
  Het netsnoer mag uitsluitend vervangen worden door gespecialiseerd technisch personeel.

  Hierna treft u alle nodige aanwijzingen aan om uw airconditioner op de beste manier te laten
  werken.
  Het apparaat mag pas aangezet worden nadat gecontroleerd is of niets de afzuiging en de toevoer van lucht belemmert.

  KLIMAATREGELING ZONDER INSTALLATIE

  Verticaal schuifraam

  Enkele eenvoudige handelingen en uw airconditioner zorgt voor een aangename
  omgeving:
  • Schroef een adapter 13 op een uiteinde

  • Breng het rooster voor de dwarslat 15 op
  de dwarslat 17 aan en bevestig het met
  de 4 bijgeleverde bouten 18 (fig. B).

  van de luchtafvoerslang 12 .
  • Breng de andere adapter 13 aan in de zitting van de luchtafvoerslang 7 aan de
  achterkant van het apparaat. (zie fig. A).
  • Schroef het uiteinde van de slang zonder
  adapter in de adapter die eerder op het
  apparaat is aangebracht (zie fig. A).

  B

  • Open het raam.

  A

  • Breng de dwarslat 17 in de vensteropening aan, door hem over de breedte van het
  venster uit te trekken (fig. C).
  • Zodra de dwarslat is uitgetrokken, kan hij
  vastgeschroefd
  worden
  met
  de
  resterende bijgevoegde twee bouten.
  • Laat het venster zakken (fig. D).

  57 • Page 7

  Voorbereidingen voor het gebruik
  • Open het venster of de vensterdeur op

  C

  D

  een kier en plaats de uitblaasmond 19
  en plaats de uitblaasmond G

  • Plaats de airconditioner in de buurt van
  het venster. Steek de samengestelde
  luchtafvoerslang 12 in het rooster in de
  dwarslat 17 (fig. E). Controleer of de
  luchtafvoerslang niet verstopt is.
  • Wanneer het apparaat niet gebruikt
  wordt, kan het gat in de dwarslat afgesloten worden met het hiervoor bestemde
  dekseltje

  16 .

  Beperk zoveel mogelijk de lengte en
  krommingen van de luchtslangen, zodat
  eventuele knikken voorkomen worden.

  E
  Venster met dubbele vleugel
  • Breng de uitblaasmond 19 aan op de
  eerder gemonteerde luchtafvoerslang
  12 zoals getoond in (fig. F).

  2

  1

  F

  58

  G • Page 8

  Voorbereidingen voor het gebruik
  KLIMAATREGELING MET INSTALLATIE
  Indien gewenst, kan uw airconditioner ook op
  semi-permanente wijze geïnstalleerd worden
  (Fig. H).

  • Breng de bijgeleverde flens 11 in het gat
  aan.
  • Breng de adapter 13

  aan in de zitting

  van de luchtafvoerslang

  7

  aan de

  achterkant van het apparaat. (zie fig. A).
  • Schroef het accessoire voor montage op
  de muur 14 op de luchtafvoerslang

  12

  of verwijder indien nodig de adapter 13
  van de luchtafvoerslang 12 door hem los
  te schroeven en op de plaats hiervan het
  accessoire voor montage op de muur 14
  (fig. L) te schroeven.
  30 cm
  30 cm

  1

  H
  In dit geval moet u:
  • Een gat (ø 134 mm) maken in een buitenmuur of vensterruit. Neem de hoogte en
  afmetingen van het gat, aangeduid in
  figuur I, in acht.

  2
  L
  • Breng het uiteinde van de slang 12 aan
  de flens 11

  vast, zoals aangegeven in fig.

  M.

  134

  MAX100 cm

  MIN 35 cm

  in de vensterruit

  I

  in de houten
  sponning
  van het venster

  in de muur: wij
  adviseren om het
  gat in de muur te
  isoleren
  met
  geschikt isolatiemateriaal.

  Beperk zo veel mogelijk de lengte en
  krommingen van de luchtslangen, zodat
  eventuele knikken voorkomen worden.

  M
  Wanneer de slang 12 niet in het gat is ingebracht, kan het gat afgesloten worden met de
  dop van de flens 11 .
  OPMERKING
  Wanneer u kiest voor een semi-permanente
  installatie, adviseren wij om een deur op een
  kier te zetten (1 cm is al voldoende) om een
  correcte luchtverversing te verzekeren.

  59

  NL • Page 9

  Bedieningspaneel
  HET BEDIENINGSPANEEL

  G

  H

  I

  L

  D

  A
  B

  E

  °C
  °F

  F

  C

  S

  R Q

  P

  O

  N M

  HET BEDIENINGSPANEEL
  A Toets ON/OFF (aan/uit)
  B Keuzetoets functies MODE
  Koeling, ontvochtiging, ventilatie
  C Toets voor verlaging temperatuur/ geprogrammeerde werkingstijd
  D Timertoets
  E Keuzetoets ventilatiesnelheid (MAX/MED/MIN)
  F Toets voor verhoging temperatuur/geprogrammeerde werkingstijd
  G Symbool koeling
  H Symbool ontvochtiging
  I Symbool ventilatie
  L Symbool alarm
  M Indicator ventilatorsnelheid
  N Indicator schaal geselecteerde temperatuur
  O Indicator timeruren
  P Ingestelde temperatuurwaarden, de kamertemperatuur en de geprogrammeerde
  werkings-/uitschakeltijd
  Q Symbool timer
  R Symbool omgevingstemperatuur
  S Symbool ingestelde temperatuur


  60

  Schakel de airconditioner nooit uit door de stekker uit het stopcontact te halen, maar druk
  op de toets
  en wacht enkele minuten alvorens de stekker te verwijderen: alleen op die
  manier kan het apparaat de controles uitvoeren die de werkingstoestand verifiëren. • Page 10

  Werking
  INSCHAKELING VAN HET APPARAAT
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Op de display verschijnen twee streepjes om aan te geven dat
  het apparaat in stand-by is.
  Druk vervolgens op de toets
  (A).
  Bij de eerste inschakeling begint het apparaat te koelen, de
  display geeft de omgevingstemperatuur aan en de ventilatiesnelheid is minimaal.
  Bij de volgende inschakeling, wordt de airconditioner geactiveerd met de laatste functie die vóór uitschakeling ingesteld
  was. Druk op de toets MODE (B) tot het controlelampje van de
  gewenste functie oplicht, ofwel:

  NL

  Symbool koeling (G)
  Symbool ontvochtiging (H)
  Symbool ventilatie (I)

  BEDRIJFSWIJZE KOELING
  Ideaal bij warm en drukkend weer, om de ruimte af te koelen en
  te ontvochtigen.
  Om deze bedrijfswijze correct in te stellen:
  • Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het symbool van de
  koeling verschijnt.
  • Kies de te bereiken temperatuur door op de toets
  (F) of
  de toets
  (C) te drukken totdat de gewenste waarde verschijnt.
  Tijdens de selectie knippert de temperatuurwaarde.
  Tien seconden na selectie zal de display weer de omgevingstemperatuur weergeven.
  • Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door op de toets
  te drukken.
  Er zijn 3 snelheden beschikbaar:

  °C

  °C

  Maximumsnelheid: om zo snel mogelijk de gewenste
  temperatuur te bereiken
  Gemiddelde snelheid: wanneer u een laag geluidsniveau wenst, met sowieso een goed comfortniveau
  Minimumsnelheid: wanneer u zo weinig mogelijk geluid
  wenst

  De meest geschikte temperatuur voor vertrekken in de zomerperiode varieert tussen 24 en 27°C. Het wordt in elk geval afgeraden om een veel lagere temperatuur dan de buitentemperatuur
  in te stellen.

  61 • Page 11

  Werking
  BEDRIJFSWIJZE ONTVOCHTIGING
  Ideaal om de vochtigheid in de omgeving te verlagen (tussenseizoen, vochtige vertrekken, regenperiode, enz.). Voor dit type
  gebruik moet het apparaat zich in dezelfde configuratie als voor
  de koelfunctie bevinden, namelijk met de luchtafvoerslang op
  het apparaat aangebracht, zodat de afvoer van de lucht naar
  buiten kan plaatsvinden.
  Om deze bedrijfswijze correct in te stellen:
  • Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het symbool van de
  ontvochtiging verschijnt.

  °C

  Opmerking: Bij ontvochtiging en een omgevingstemperatuur
  van meer dan 25°C, kan de ventilatiesnelheid geregeld worden,
  terwijl bij temperaturen lager dan 25°C de ventilatiesnelheid niet
  geregeld kan worden, welke automatisch door het apparaat op
  het "minimum" wordt ingesteld.

  BEDRIJFSWIJZE VENTILATIE
  Voor deze bedrijfswijze hoeft niet de luchtafvoerslang op het
  apparaat te worden aangebracht.
  Om deze bedrijfswijze correct in te stellen:
  • Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het symbool van de
  ventilatie
  verschijnt.
  • Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door op de toets
  te drukken.
  Er zijn 3 snelheden beschikbaar:

  °C

  °C

  Maximumsnelheid: om het maximale ventilatievermogen te verkrijgen.
  Gemiddelde snelheid: als u het geluidsniveau laag wilt
  houden, met sowieso een goed ventilatievermogen
  Minimumsnelheid: wanneer u zo weinig mogelijk geluid
  wenst.

  Opmerking: Om de meeteenheid van de temperatuur te veranderen, drukt u gelijktijdig gedurende 3 seconden op de toetsen
  en
  .

  °C

  °C

  °F

  62 • Page 12

  Programmering van de timer
  PROGRAMMERING VAN DE TIMER
  Met de timer kan de uitgestelde in- of uitschakeling van het
  apparaat ingesteld worden; op die manier wordt energie
  bespaard en worden de werkingsperiodes geoptimaliseerd.
  Programmeren van de uitgestelde inschakeling
  • Steek de stekker in het stopcontact: het apparaat zal zich in
  STAND-BY plaatsen.
  • Druk op de timertoets (D): het timersymbool (Q) licht op.
  • Stel met de toetsen
  (F) of
  (C) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat in werking treedt. Deze toetsen
  verhogen of verlagen met een uur per keer.

  NL

  Het is mogelijk de uitgestelde inschakeling te programmeren
  binnen de volgende 24 uren.
  Vijf seconden na instelling van de timer neemt de lichtsterkte
  van de display af en wordt de instelling opgenomen.
  Opmerking: na programmering kunnen de bedrijfswijze en de
  ventilatorsnelheid gewijzigd worden.
  Druk, om de programmering van de timer te wissen, opnieuw op
  de toets timer (D).
  Bij bediening van de toets ON/OFF (A) wordt de programmering
  van de timer geannuleerd en de airconditioner schakelt onmiddellijk met de geselecteerde bedrijfswijze in.

  Programmeren van de uitgestelde uitschakeling
  • Voor alle bedrijfswijzen “koeling/ventilatie/ontvochtiging" kan
  de uitgestelde uitschakeling geprogrammeerd worden.
  • Druk op de timertoets (D): het timersymbool (Q) licht op.
  • Stel met de toetsen
  (F) of
  (C) het aantal uren in waarna u wilt dat het apparaat ophoudt te werken.
  Deze toetsen verhogen of verlagen met een uur per keer.
  Het is mogelijk de uitgestelde uitschakeling te programmeren
  binnen de volgende 24 uren.

  °C

  Vijf seconden na instelling van de timer, geeft de display de
  bedrijfswijze aan en het timersymbool blijft branden.
  Op het vastgestelde uur gaat de airconditioner uit en gaat in
  stand-by staan.
  Druk, om de programmering van de timer te wissen, opnieuw op
  de toets timer (D) en het timersymbool dooft.
  Opmerking: na programmering kunnen de bedrijfswijze en de
  ventilatorsnelheid gewijzigd worden.

  63 • Page 13

  Werking met afstandsbediening
  MODELLEN MET AFSTANDSBEDIENING
  • Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de airconditioner. De maximumafstand tussen afstandsbediening en
  apparaat bedraagt 5 meter (zonder
  obstakels tussen afstandsbediening en
  ontvanger).
  • De afstandsbediening moet met uiterste
  zorg en voorzichtigheid behandeld worden: laat hem niet vallen, stel hem niet
  aan rechtstreeks zonlicht bloot en leg hem
  niet in de buurt van warmtebronnen.

  MAX 5 metri

  BESCHRIJVING VAN DE
  AFSTANDSBEDIENING
  17) Drukknop “ON/OFF”
  18) Drukknop “MODE”
  19) Drukknop verhoging/verlaging temperatuur/geprogrammeerde werking
  20) Drukknop “TIMER”
  21) Keuzeknop
  ventilatiesnelheid
  (MAX/MED/MIN)
  22) Drukknop voor omschakeling °F/°C

  Vervanging van de batterijen
  • Verwijder het dekseltje aan de achterkant
  van de afstandsbediening;
  • Vervang de lege batterijen door twee
  batterijen LR03 “AAA” 1,5V en breng ze in
  de juiste stand in (zie aanwijzingen in batterijvak);
  • Breng het dekseltje weer aan.

  17
  19
  18
  21

  20
  22

  Zowel bij de vervanging als bij de afdanking
  van de afstandsbediening, moeten de batterijen volgens de geldende wetgeving
  verwijderd en afgedankt worden, omdat zij
  schadelijk zijn voor het milieu. Meng geen
  alkaline-, standaard (zink-koolstof) of
  oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
  Gooi de batterijen niet in het vuur omdat ze
  kunnen ontploffen of gevaarlijke vloeistoffen kunnen afgeven.
  INSCHAKELING VAN HET APPARAAT
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Druk op de knop ON/OFF (17) van de afstandsbediening (bij inschakeling start de airconditioner
  met de laatste functie die vóór uitschakeling ingesteld was).
  Druk op de knop MODE (18) om de gewenste functie te selecteren:
  KOELING (COOLING)
  ONTVOCHTIGING (DEHUMIDIFYING)
  ALLEEN VENTILATIE (FAN ONLY)
  Op het bedieningspaneel gaat het controlelampje van de geselecteerde functie branden.
  Zie voor de instellingen voor koeling/ontvochtiging/alleen ventilatie, programmering van de
  timer hetgeen vermeld in de paragrafen op pag. 61-62.

  64 • Page 14

  Tips
  Er moeten enkele voorschriften opgevolgd
  worden om het maximale rendement uit uw
  airconditioner te halen.
  • sluit ramen en deuren van de ruimte waarvan u het klimaat wilt regelen. Dit geldt
  niet voor een installatie met een gat in de
  muur. In een dergelijk geval is het raadzaam een deur of vensterraam op een
  kier te laten, om de juiste luchtverversing
  te garanderen.

  • Gebruik het apparaat niet in ruimten met
  een hoge vochtigheidsgraad (vb.
  washok).
  • Gebruik het apparaat niet buiten.

  NL

  sluit ramen en deuren

  • Scherm het vertrek af van rechtstreeks
  zonlicht, door de gordijnen dicht te doen
  en/of de rolluiken gedeeltelijk te laten
  zakken. Op die manier is het apparaat bijzonder zuinig.
  • Zet geen voorwerpen op de airconditioner;
  • Dek de luchtinlaat 6 en –uitlaat 1 niet
  af.

  • Zorg ervoor dat er zich in het vertrek geen
  warmtebronnen bevinden.

  laat rolluiken zakken of doe de gordijnen dicht  Controleer of de airconditioner op een
  “vlakke” vloer staat.

  niet
  afdekken

  65 • Page 15

  Reiniging
  Voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, dient u het
  apparaat uit te schakelen met de toets
  ON/OFF (A) en bij de modellen met afstandsbediening drukt u op de knop ON/OFF 17 ,
  haal vervolgens altijd de stekker uit het stopcontact.
  REINIGING VAN BUITENKANT
  Wij adviseren om het apparaat te reinigen
  met een vochtige doek en af te drogen met
  een droge doek. Om veiligheidsredenen
  mag de airconditioner niet met water worden gewassen.
  Voorzorgsmaatregelen
  Gebruik nooit benzine, alcohol of oplosmiddelen voor de reiniging. Spuit nooit insectenwerende vloeistoffen of gelijkaardige producten.
  REINIGING VAN DE LUCHTFILTERS
  Om een goede efficiency van uw airconditioner te behouden adviseren wij om het stoffilter wekelijks te reinigen in de periode waarin het apparaat gebruikt wordt.
  Het filter is ter hoogte van het afzuigrooster
  gesitueerd en het rooster zelf vormt de zitting

  N

  66

  van het filter.
  Voor het reinigen van het filter moet het
  verwijderd worden zoals getoond in figuur N.
  Gebruik een stofzuiger om het op het filter
  afgezette stof te verwijderen. Als het filter bijzonder vuil is, kan het in water ondergedompeld worden en meerdere malen gespoeld
  worden. De temperatuur van het water mag
  niet meer dan 40° C bedragen.
  Na het wassen, laat u het filter drogen.
  Om het filter terug te plaatsen, plaatst u weer
  in zijn zitting.
  CONTROLES BIJ BEGIN SEIZOEN
  Controleer of het netsnoer en het stopcontact niet beschadigd zijn en controleer of de
  aardleiding doeltreffend is.
  Neem de installatievoorschriften zorgvuldig in
  acht.
  CONTROLES AAN EINDE SEIZOEN
  Verwijder de dop om het interne circuit volledig te legen. Laat het restwater volledig
  weglopen in een teiltje (figuur O). Plaats na
  het legen de dop weer in zijn zitting.
  Reinig het filter en laat het goed drogen alvorens het weer aan te brengen.

  O • Page 16

  Wanneer iets niet werkt
  PROBLEEM

  OORZAAK

  OPLOSSINGEN

  De airconditioner
  gaat niet aan

  er ontbreekt stroom
  de stekker zit niet in het stopcontact
  De veiligheidsvoorziening is in werking getreden.

  wacht
  steek de stekker in het stopcontact
  Neem contact op met het servicecentrum

  De airconditioner
  werkt, maar voor
  korte duur
  de luchtafvoerslang is geknikt
  de luchtinlaat en de luchtuitlaat zijn verstopt


  de luchtafvoerslang is van het apparaat
  losgeraakt  plaats de afvoerslang correct
  controleer of er obstakels zijn
  die de afvoer van lucht naar
  buiten belemmeren
  verwijder de knikken
  het raam staat open
  in de ruimte bevindt zich een warmtebron
  (brander, lamp, enz.)
  de afvoerslang is uit zijn zitting losgekomen
  verstopt luchtfilter
  het vermogen van de airconditioner is niet
  aangepast aan de condities of afmetingen
  van de ruimte
  sluit het raam
  neem de warmtebron weg
  steek de slang in zijn zitting
  reinig of vervang het filter

  Vreemde geur in de •
  ruimte

  het luchtfilter is verstopt  reinig of vervang het filter

  De airconditioner werkt •
  niet gedurende 3
  minuten na een
  nieuwe start

  De veiligheidsvoorziening van het apparaat
  is in werking getreden  wacht tot 3 minuten verstreken
  zijn

  Het controlelampje
  alarm (ALARM) L
  gaat branden

  Het bakje in het apparaat is vol  Leeg het bakje (zie de paragraaf “Controles aan einde seizoen” op pag. 66).

  De airconditioner
  werkt maar koelt
  niet het vertrek  NL

  ZELFDIAGNOSE
  Het apparaat is voorzien van een zelfdiagnosesysteem dat enkele storingen in de werking detecteert. De foutmeldingen verschijnen op de display van het apparaat.
  OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…

  “Low Temperature”
  (lage temperatuur)
  DIT BETEKENT:
  de kamertemperatuur is te laag

  OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…

  “High Temperature”
  (hoge temperatuur)
  DIT BETEKENT:
  de kamertemperatuur is te
  hoog

  OP DE DISPLAY VERSCHIJNT…

  “Probe Failure”
  (defecte sonde)
  DIT BETEKENT:
  wendt u zich tot het dichtstbijzijnde servicecentrum

  67 • Page 17

  Garantie/technische kenmerken
  GARANTIE EN TECHNISCHE ASSISTENTIE

  TECHNISCHE GEGEVENS

  De voorwaarden voor garantie en technische assistentie zijn vermeld in de documentatie/certificaat die bij uw apparaat is geleverd.

  Netspanning
  Max. stroomverbruik
  bij koeling
  Koelmiddel
  Koelvermogen

  zie gegevensplaatje
  GRENSCONDITIES
  WERKING
  Kamertemperatuur bij koeling 21 ÷ 35°C

  Het vervoer, het laden, de reiniging, het opvangen en de verwerking van het koelmiddel mogen
  uitsluitend worden uitgevoerd door een technisch servicecentrum dat door de fabrikant erkend
  is. De verwerking van het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerd
  personeel dat door de fabrikant erkend is.
  Belangrijke informatie voor de correcte verwerking van het product in overeenstemming met DE EUROPESE
  RICHTLIJN 2002/96/EC
  Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden
  verwerkt.Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat
  voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking
  ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een
  aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden
  verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

  68


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi PAC-AN95 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi PAC-AN95 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Holländisch - 13 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info