456920
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
56
Waarschuwingen
Dit apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals aangegeven staat in deze hand-
leiding. Deze gebruiksaanwijzingen hebben niet de bedoeling om alle mogelijke situaties
en omstandigheden die kunnen optreden te dekken. Men dient altijd het gezond ver-
stand te gebruiken en voorzichtig te werk te gaan bij de installatie, de werking en het
onderhoud van elk huishoudelijk apparaat.
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor
andere doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorsch-
riften inzake elektrische installaties.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat
door de fabrikant erkend is. Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen
gevaarlijk zijn.
Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte
mentale, fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, ten-
zij ze aandachtig worden gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden. Laat uw elek-
trische installatie controleren door een bekwaam elektricien.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerk-
zaamheden gaat uitvoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in
de buurt van warmtebronnen.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol,
enz.) of recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Als het apparaat verplaatst wordt, moet het in verticale positie of liggend op een zijkant
vervoerd worden. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat. Wacht na
het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
De materialen gebruikt voor de verpakking zijn recyclebaar. Men adviseert ze dus in de
bakken voor gescheiden afvalverzameling te doen.
Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inza-
melcentrum.
Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de
fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige
vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN MET HET KOELMIDDEL R140A*
R140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet. Men adviseert om het
koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
MILIEU-INFORMATIE: Dit apparaat bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien
door het Protocol van Kyoto De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend
door vakkundig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975).
* Controleer op het typeplaatje het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi PAC-AN95 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von DeLonghi PAC-AN95

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Deutsch - 13 seiten

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

DeLonghi PAC-AN95 Bedienungsanleitung - Holländisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info