Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
Pagina 9 van 10
de PC. 2. De USB interface wordt niet door
het moederbord van de PC
ondersteund.
2. Update of vervang het moederbord
van de PC.
De weergegeven tijd
verandert continu.
De bitsnelheid van het MP3 bestand
wordt tijdens het afspelen gewijzigd.
Probeer een vaste bitsnelheid te
gebruiken voor compressie van het MP3
bestand.
De PC vertoont een
storing wanneer u de
speler aansluit en
ontkoppelt.
De speler wordt tijdens
gegevensoverdracht plotseling van
de PC ontkoppeld.
Ontkoppel de speler niet van de PC
tijdens gegevensoverdracht.
Het daadwerkelijke
geheugen komt niet
overeen met de
gespecificeerde waarde
.
Een deel van het geheugen wordt
gebruikt voor opslag van
programma’s en weergave van
karakters.
Het audio -, video -, foto
-of tekstbestand kan niet
afgespeeld worden.
Het bestandsformaat is niet
ondersteund.
Zorg ervoor dat het bestand van een
ondersteund formaat is.
Waarschuwingen
Laat het apparaat geen klappen opvangen of vanaf een hoge positie vallen.
Gebruik de speler niet in extreem hete of koude, stoffige of vochtige omgevingen. Stel het niet bloot aan direct
zonlicht.
Gebruik de speler niet in krachtige magnetische velden.
Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Mocht water of een andere vloeistof het apparaat
binnendringen, schakel het product dan onmiddellijk uit en reinig het.
Gebruik geen chemische oplossingen om het apparaat schoon te maken om corrosie te voorkomen. Reinig het
met een droog doekje.
Wij zijn niet aansprakelijk voor gegevensverlies veroorzaakt door defecten, verkeerd gebruik, reparatie van het
apparaat of vervanging van de batterij.
Probeer het product niet te demonteren, repareren of modificeren, anders vervalt de garantie.
De specificaties en beschrijving in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden
en komen mogelijk niet overeen met de daadwerkelijke speler. Wij verwijzen u naar de actuele bedieningen van
het apparaat.
Specificaties
USB Interface USB2.0 high-speed
Capaciteit 256MB ~ 16GB
Batterijtype Oplaadbare Lithium Ion Batterij
Batterij Levensduur Ca. 2 uur voor videoweergave, 8 uur voor audio afspelen
LCD Display 1,8-inch CSTN scherm
Oortelefoon Vermogen 5mW+5Mw
Videoformaat AMV
Audioformaat MP3, WMA
Fotoformaat JPEG, BMP, GIF
Opnameformaat MIC OPNAME: WAV, 32kbps/8KHz; ACT: 8kpbs/8KHz; VOR: 32kbps/8KHz of
8kpbs/8KHz
FM OPNAME: WAV, 32kbps/8KHz of 64kpbs/8KHz
Ondersteunde bitsnelheid 8-320kbps
Signaal/Ruis Verhouding 90DB
Frequentieresponsie Bereik 20Hz ~ 20KHz
Bedrijfstemperatuur 0 ~ +65
Opslagtemperatuur
-20 ~ +55
Relatieve Vochtigheid voor
Gebruik
20% ~ 90% (40 )
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Difrnce mp1850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Difrnce mp1850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info