Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Verstekstans type 2001 /
Mitre Tool
S 60 flex life TOP
S 100 life
TS 60 life TOP
TS 100 life
C 60 life TOP
C 100 life
D 60 life TOP
EP 60/13 flex life
Cubu flex life
Cubu flex life XL
Cubu flex life Premium
S 66/22 flex life
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GebruiksaanwijzingVerstekstans type 2001 / Mitre ToolS 60 flex life TOPS 100 lifeTS 60 life TOPTS 100 lifeC 60 life TOPC 100 lifeD 60 life TOPEP 60/13 flex lifeCubu flex lifeCubu flex life XLCubu flex life PremiumS 66/22 flex life
 • Page 2

  BedieningshandleidingInformatie over de stansPraktische tips voor de verwerking van alle Dllken-kernplintenAlgemeenDe universele verstekstans type 1001 kan zowel voor de dunne kernplinten zoals S 60 flex lifeTOP, TS 60 life TOP, C 60 life TOP, C100 life, D 60life TOP, S 100 life en TS 100 alsook voor de dikke kernplinten Cubu flex life, Cubu flex life XL, S66/22 flex life en de design-kernplint EP 60/13 flexlife worden gebruikt.De universele verstekstans is een precisiegereedschap voor de vakman dat op vakkundigemanier verzorgd, onderhouden en gebruikt moetworden. Lees voor het eerste gebruik van de stansdeze gebruiksaanwijzing door om bedieningsfouten, foute handling en schade te vermijden. Uwveiligheid hangt van het juiste gebruik van de stansaf.Dllken Weimar stelt zich niet aansprakelijk voorschades die het gevolg zijn van onvakkundig gebruik, onjuiste verzorging en opslag en onjuiste instellingen en reparaties van de stans.Alle producten worden onderworpen aan een zorgvuldige kwaliteitscontrole. Mocht u desondanksgegronde redenen voor een reclamatie zien, dankunt u de stans samen met een stuk gestansteplint (binnen- en buitenhoek) aan uw dealer / Dllken-medewerker overdragen.VeiligheidsaanwijzingenDe Dllken-verstekstans is een precisiegereedschap en mag uitsluitend door een vakkundige persoon worden bediend.De Dllken-stans werd ontwikkeld voor de verwerking van Dllken-kernplinten. Oneigenlijk gebruikkan beschadigingen tot gevolg hebben.Let erop dat er zich bij gebruik geen vreemde voorwerpen en geen stansresten in de stans bevinden.De stans mag niet zonder ingeklemde plint worden bediend om beschadiging van het mes tevermijden.Slijp een bot mes van uw verstekstans niet zelfom dat de geometrie van de snede exact aangehouden moet worden. Stuur de complete stans viauw dealer rechtstreeks naar Dllken. Daardoor isgegarandeerd dat het geslepen resp. nieuwe mesen de stans als geheel goed afgesteld worden.Na loslaten van de hendel moet het mes altijd zelfstandig naar de bovenste positie terugbewegen,anders moet het mes geolied of de veer vervangenworden.Pak of houd nooit het mes vast bij bedieningvan de stanshendel. Grijp nooit tussen de kleminrichting en het stanslichaam. BIj het inspannen van de plint bestaat hier een groot risicoop lichamelijk letsel. Vermijd te allen tijde elkeaanraking van het mes.De stanshendel veert zelfstandig terug, houddaarom het zwenkbereik van de hendel altijdvrij van obstakels.Zorg ervoor dat de stans vanwege het risico opletsel en materile schade niet in onbevoegdehanden terechtkomt, vooral niet bij kinderen enonbevoegde personen.Instellen van de spanhendelOm de diverse soorten plinten van verschillendedikteste kunnen stansen, moet de spanner (kniehefboom) in de voor het type plint bestemde sleuf vande dubbele insteekplaat worden vergrendeld.Om de dikke kernplintCubu flex life, S 66/22 flex life of EP 60/13 flex lifete stansen, moet de spanner in de tweede insteeksleuf van de dubbele insteekpocket wordengeschoven (de buitenste, vanaf het stansmes gezien). Daarvoor moet de spanner voor de stansver worden geopend en moet de borgbout (rondezwarte knop) horizontaal worden uitgetrokken. Vervolgens moet de spannner eruit worden getild en inde tweede insteeksleuf
 • Page 3

  Gebruiksaanwijzingworden neergelaten. Tenslotte moet de borgboutweer worden losgelaten, zodat deze zich tot aande aanslag kan vergrendelen.Voor het stansen van de dunne kernplinten zoalsde S 60, S 100, TS 60, TS 100, C 60, C 100 en D60 moet de spanner in de eerste sleuf van de dubbele insteekplaat worden geschoven (de binnenstevanaf het stansmes gezien) en verder analoog tewerk worden gegaan. De insteeksleuven zijn vooreen duidelijker onderscheid gemarkeerd met deaanduiding 4,5 mm voor de dunne en 11 mm voorde dikke kernplinten. De Cubu flex life XL kan metde spanhendel XL worden gestanst (toebehoren,zwarte greep en drukstuk). Deze vervangt de standaard spanhendel en wordt in de eerste sleuf vande dubbele insteekpocket geschoven.Controleer voorafgaand aan elke stansbewerking de stand van de kniehendel!Meten van het stanspuntMet het installeren van plinten kan het beste worden begonnen bij een deurkozijn om vandaar naarde volgende hoek te gaan. Voor de hoek tekentmen een streep op de muur af en deze wordt dekkingsgelijk op de aangelegde kernplint overgedragen. Vervolgens moet de exacte afstand van dezeCubu ex lifeEP 60/13, S 66/22S 60, C 60, D 60, TS 60,S100, C 100, TS 1002. Openenstreep tot aan de hoek worden bepaald en op dekernplinten afgemeten en gemarkeerd worden, Bijbinnenhoeken levert deze maat het exacte stanspunt op. Bij buitenhoeken moet de kernplinten(11 mm bij EP 60/13, Cubu en S 66/22 flex life, 16mm bij Cubu flex life XL en anders 5 mm big dunneplinten zoals S60 of soortgelijke) bij de opgemeten maat worden opgeteld. Absoluut spanningsvrijwerken (bij de meting plustoleranties vermijden).Aanleggen in de stansHet aanslagvlak achter de spaninrichting is bijdeze stans 80 mm breed. Het stanspunt bevindtzich in het midden van het aanslagvlak en is daardoor 40 mm van elke rand verwijderd. Tel nu bij hetop de plint gemarkeerde stanspunt 40 mm op enmarkeer dit punt nogmaals op de bovenkant vande plint (dak).Leg de plint recht op de oplegbok van de stans.De als laatste aangebrachte markering moet zichdekken met de rechter verticale rand van het aanslagvlak. Dat heeft betrekking op een montage vanlinks naar rechts, maar is vanaf beide zijden mogelijk. Spanner sluiten en stansen.Aanwijzing: wanneer de plint met de rug tegende muur aanligt, dan wijst de stanshendel bijhet stansen van de binnenhoek bij de muur vandaan, bij het stansen van de buitenhoek naar dewand toe.Let er bij het inleggen dan de plint in de stans opdat de bovenste flexibele lip bij het aanslagvlakvan de stans niet naar beneden klapt.5. SluitenNL3. Optillen4. Laten zakken1. OpenenSpanhendel XL voorCubu XL en Hamburger Stil 80Spanhendel XL
 • Page 4

  Bedieningshandleiding40 mmBinnenhoek / alle kernplinten:StansmesStanshendel wijst van de muurSjabloonMarkering 3Aanlegging stansRand linksMontage altijd vanlinks!Stanspunt = binnenhoekBuitenhoek / dunne kernplinten:StansmesStanshendel wijst naar de murrSjabloonMarkering 2Aanlegging stansRand linksBuitenhoekStanspunt5 mm5 mmBuitenhoek / dikke kernplinten:StansmesStanshendel wijst naar de muurSjabloonMarkering 2Aanlegging stansRand linksBuitenhoekStanspunt11 mm11 mmAanwijzing:Bij de buitenhoek Cubuflex life XL steekt hetstanspunt 16 mm buitende hoek uit. Sjabloonstreepjes markering
 • Page 5

  GebruiksaanwijzingHet stanssjabloonEr is een universeel, flexibel stanssjabloon vooralle kernplinten waarmee u op het juiste punt kuntstansen. Het stanssjabloon is aan beide zijdenbedrukt! Gescheiden voor de dunne en de dikkekernplinten.Hoe dient men exact te werk te gaan? U zou de plint tot minimaal 1,10 m voor dehoek moeten bevestigen; het sjabloon met de voor het te verwerkenprofiel gemarkeerde zijde achter de lijst gladtegen de wand en vlak aansluitend tot aan dehoek aanleggen. De markering 2 voor de buitenhoek kan bijelk profiel direct worden overgezet. De markering 3 voor de binnenhoek kan alleen bij de dikke profielen direct worden overgezet. Voor de binnenhoek bij de dunne profielengeldt: het profiel wordt in de hoek naar binnengebogen, het sjabloon wordt van de binnenhoek glad tegen de boog aangetrokken en demarkering 3 wordt overgezet.Deze markeringen dienen voor het aanleggen aande rand van het aanslagvlak achter de spaninrichting van de stans.Bij de EP 60/13 flex life, Cubu flex life, Cubuflex life XL en S 66/22 flex life is het mogelijk deeindstukken (als buitenhoek) te stansen. De strokenvan design-kledingen voor verlijming in de C 60flex life of de D 60 flex life kunnen eveneens (metgebruikmaking van de witte aandrukinzetstukken)worden gestanst. Zie daarvoor de specifiekeverwerkingsinstructies. Binnen- en buitenhoekenkunnen ook met de stans voor andere hoeken dan90 worden gerealiseerd. Zie daarvoor de videovoor EP 60/13 op onze website www.doellkenweimar.de.De bij buitenhoeken mogelijkerwijze optredendewitte uitzetting kan bij Dllken kernplintendoor wrijven met een rand (bijv. mesgreep, hamervin) eenvoudig worden vereffend.Stanssjabloon: zijde voor de markering van dikke kernplintenStanssjabloon: zijde voor de markering van dunne kernplintenAanwijzingen voor verzorging en onderhoudDe univerele verstekstans is een precisiegereedschap voor de vakman dat jarenlang goedediensten verleent, wanneer het zorgvuldig onderhouden en verzorgd wordt en vakkundig gebruiktwordt.Het aanlegvlak, de oplegbok, de spanner en hetdrukstuk zijn noodzakelijk voor de correcte uitlijning en het probleemloze houvast en daarmeevoor een exacte stansbewerking. Deze onderdelen moeten daarom absoluut schoon worden gehouden.Om verhoogde slijtage te vermijden, a.u.b. hetstansmes niet droog laten lopen, maar het regelmatig met harsvrije olie nasmeren.De exacte mesgeometrie is belangrijk voor een exacte snede. Een bot of beschadigd mes zou daarom door een geslepen of een nieuw mes vervangen moeten worden. A.u.b. niet zelf proberen teslijpen!De spaninrichting wordt door ons voor elke stansexact individueel ingesteld. A.u.b. de spillen tussen spanner en drukstuk niet zelf instellen! Bij eenNLDat betekent voor u: alleen nog het stanssjabloonachter de kernplint aanleggen tot aan de wandhoek, kernplint markeren, stansen en binnen enkele ogenblikken is elke hoek optimaal afgewerkt.
 • Page 6

  Bedieningshandleidingondeskundige verstelling van de stans stellen wijons niet aansprakelijk voor beschadigde profielenof componenten!Bescherm de stans tegen beschadigingen vanwelke aard dan ook, alleen zo kan op lange termijneen hoge stanskwaliteit worden gegarandeerd.Houd bij niet-gebruik de spaninrichting gesloten.Bij liggend vervoer of opslag van de stans zou deborgbout (ronde zwarte knop) naar boven moetenliggen, wanneer de stans niet in een stanskofferwordt verplaatst.40 mmOnderdelenlijst1151279913Bij een onzuivere, niet exact onder de juiste hoekuitgevoerde snede of een bot mes, a.u.b. de complete stands via uw dealer opsturen naar Dllken.Voor de reiniging van uw stans adviseren wij hetgebruik van een licht met olie bevochtigde doek(harsvrije olie).Bij verontreinigingen door de plakstroken van deTS 60/TS 100 zou u voor de reiniging roestoplosser of kruipolie/fijne olie moeten gebruiken.Bij verontreinigingen met verf voorzichtig te werkgaan met oplosmiddelen en erop letten dat de gelakte delen van de stans niet van de lak ontdaanworden - aansluitend olin.136842141410 10AanduidingArtikelnr..1Universele stans type 2001(voor alle lijsten incl. S 40/22en S 66/22, EP 60/13)510543123Basisplaat voor stansDubbele insteekplaat analoog voor de stans type 2001Verticale spanner voor universele stans type 2001510689051068925+67Greep met veer voor stansVervangend mes voor stans510689451068968Mesgeleidingsblok vor stans510688591011Vervangende veer voor stansMessjabloon voor stansStans-aandrukinzetstukkenvoor designvloerenStanskoffer (leeg)Strokensnijder voor 5 cmstroken designvloer5106897ook verkrijkbar voor 4 cmstroken vor Kberit-Trapprofiel 845Spanhendel XL5112626412131451068935105434511246451091905111423
 • Page 7

  Dllken-Weimar GmbHGewerbegebiet U.N.O Stangenallee 3 99428 Nohra DuitslandTel.: +49 (0)3643 4170-711 Fax: -330info@doellken-weimar.de www.doellken-weimar.deMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dollken-Weimar 2001 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dollken-Weimar 2001 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info