Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
Het stanssjabloon
Er is een universeel, flexibel stanssjabloon voor
alle kernplinten waarmee u op het juiste punt kunt
stansen. Het stanssjabloon is aan beide zijden
bedrukt! Gescheiden voor de dunne en de dikke
kernplinten.
Dat betekent voor u: alleen nog het stanssjabloon
achter de kernplint aanleggen tot aan de wand-
hoek, kernplint markeren, stansen en binnen en-
kele ogenblikken is elke hoek optimaal afgewerkt.
Hoe dient men exact te werk te gaan?
• U zou de plint tot minimaal 1,10 m voor de
hoek moeten bevestigen;
• het sjabloon met de voor het te verwerken
profiel gemarkeerde zijde achter de lijst glad
tegen de wand en vlak aansluitend tot aan de
hoek aanleggen.
• De markering »2« voor de buitenhoek kan bij
elk profiel direct worden overgezet.
• De markering »3« voor de binnenhoek kan al-
leen bij de dikke profielen direct worden over-
gezet.
• Voor de binnenhoek bij de dunne profielen
geldt: het profiel wordt in de hoek naar binnen
gebogen, het sjabloon wordt van de binnen-
hoek glad tegen de boog aangetrokken en de
markering »3« wordt overgezet.
Deze markeringen dienen voor het aanleggen aan
de rand van het aanslagvlak achter de spanin-
richting van de stans.
Bij de EP 60/13 flex life, Cubu flex life, Cubu
flex life XL en S 66/22 flex life is het mogelijk de
eindstukken (als buitenhoek) te stansen. De stroken
van design-kledingen voor verlijming in de C 60
flex life of de D 60 flex life kunnen eveneens (met
gebruikmaking van de witte aandrukinzetstukken)
worden gestanst. Zie daarvoor de specifieke
verwerkingsinstructies. Binnen- en buitenhoeken
kunnen ook met de stans voor andere hoeken dan
90° worden gerealiseerd. Zie daarvoor de video
voor EP 60/13 op onze website www.doellken-
weimar.de.
De bij buitenhoeken mogelijkerwijze optredende
witte uitzetting kan bij Döllken kernplinten
door wrijven met een rand (bijv. mesgreep, hamer-
vin) eenvoudig worden vereffend.
Aanwijzingen voor verzorging en on-
derhoud
De univerele verstekstans is een precisiege-
reedschap voor de vakman dat jarenlang goede
diensten verleent, wanneer het zorgvuldig onder-
houden en verzorgd wordt en vakkundig gebruikt
wordt.
Het aanlegvlak, de oplegbok, de spanner en het
drukstuk zijn noodzakelijk voor de correcte uitlij-
ning en het probleemloze houvast en daarmee
voor een exacte stansbewerking. Deze onderde-
len moeten daarom absoluut schoon worden ge-
houden.
Om verhoogde slijtage te vermijden, a.u.b. het
stansmes niet droog laten lopen, maar het regel-
matig met harsvrije olie nasmeren.
De exacte mesgeometrie is belangrijk voor een ex-
acte snede. Een bot of beschadigd mes zou daa-
rom door een geslepen of een nieuw mes vervan-
gen moeten worden. A.u.b. niet zelf proberen te
slijpen!
De spaninrichting wordt door ons voor elke stans
exact individueel ingesteld. A.u.b. de spillen tus-
sen spanner en drukstuk niet zelf instellen! Bij een
Stanssjabloon: zijde voor de markering van dikke kern-
plinten
Stanssjabloon: zijde voor de markering van dunne kern-
plinten
Gebruiksaanwijzing
NL
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Dollken-Weimar 2001 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Dollken-Weimar 2001 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,66 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info