614141
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
26
De roeier heeft zeer weinig onderhoud nodig.
- Maak de roeier schoon met een natte spons met een beetje zeep, en droog het apparaat na met een droge doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog goed aangedraaid zijn.
- De weerstand hangt af van de snelheid: hoe sneller u aan de roeibeugels trekt, hoe hoger de weerstand.
- Laat elk defect onderdeel onmiddellijk vervangen, en gebruik het apparaat niet voordat het gerepareerd is.
ONDERHOUD
U koos een fi tnesstoestel van het merk DOMYOS. Graag willen wij u voor dat vertrouwen danken.
We creëerden het merk DOMYOS om sporters te helpen in vorm te blijven.
Dit product werd gecreëerd door sportieve mensen voor sportieve mensen.
Al uw opmerkingen en suggesties over DOMYOS-producten zijn steeds welkom.
U kunt daarvoor steeds terecht bij het team van uw winkel of de ontwerpdienst van de DOMYOS-producten.
U kan ons ook terugvinden op www.DOMYOS.com
We wensen u alvast een goede training toe en hopen dat dit DOMYOS-product voor u voortaan synoniem is aan sportplezier.
De roeier is het meest complete apparaat voor een cardiotraining. Het apparaat heeft niet alleen een gunstige werking
op uw cardiovasculaire systeem en uw ademhaling, het zorgt er bovendien voor dat u een groot aantal spieren gebruikt.
• Principe van cardiotraining •
Met cardiotraining verbetert u uw uithoudingsvermogen. Het heeft een
positieve invloed op uw lichamelijke conditie. U verbrandt calorieën,
waardoor u uw vetmassa vermindert.
• Principe van spierversteviging •
De roeier verstevigt de spieren van de billen, de rug en de armen.
U gebruikt ook uw buikspieren en uw armen tijdens de oefening.
PRESENTATIE
1. Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het
product te gebruiken. Gebruik dit product alleen op de wijze
zoals beschreven is in deze handleiding. Bewaar deze hand-
leiding gedurende de levensduur van het product.
2. Het is de taak van de eigenaar zich ervan te overtuigen dat
alle gebruikers van het product goed op de hoogte zijn van alle
gebruiksaanwijzingen.
3. Domyos is niet verantwoordelijk voor verwondingen van personen
of beschadigingen van goederen die ontstaan door onoordeelkundig
gebruik van dit product door de koper of door andere personen.
4. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik het product niet voor commerciële, verhuur- of institu-
tionele doeleinden.
5. Gebruik dit product binnen, beschut tegen vochtigheid en
stofdeeltjes, op een plat en stevig oppervlak en in een ruimte
die groot genoeg is. Overtuig u ervan dat er genoeg bewegings-
ruimte rondom het apparaat is waardoor het apparaat veilig te
gebruiken is. Om de vloer te beschermen, leg een tapijt op de
vloer onder het product.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen
voor een goed onderhoud van het toestel. Ga na de montage
van het product en voor elk gebruik na of de elementen die het
toestel verstevigen goed vastzitten en niet te hard vastgeschroefd
zijn. Ga de staat na van de stukken die het meest blootgesteld
zijn aan slijtage.
7. In geval van beschadiging van uw product, laat elk versleten
of kapot stuk vervangen door de Dienst Na Verkoop van de
dichtstbijzijnde DECATHLON-winkel en gebruik het product niet
meer vooraleer het volledig hersteld is.
8. Het product niet opstellen op een vochtige plaats (rand van een
zwembad, badkamer, …).
9. Draag sportschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het
oefenen. Draag GEEN ruimzittende of loshangende kleding;
dit zou vast kunnen komen te zitten in het toestel. Doe al uw
sieraden af.
10. Maak uw haar vast zodat het u niet hindert als u traint.
11. Als u pijn voelt of u wordt duizelig tijdens het doen van een
oefening, stop dan onmiddellijk om uit te rusten en raadpleeg
uw dokter.
12. Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het toestel.
13. Voordat u begint aan dit oefenprogramma, is het nood zakelijk
een arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat u geen
medische risico's loopt; dit geldt met name wanneer u al
verschillende jaren niet meer aan sport hebt gedaan.
14. Ga zelf niet knutselen aan uw product.
15. Maximumgewicht van de gebruiker: 110 kg – 242 pond.
16. Aan het eind van de beweging niet achterover leunen. Uw rug
niet buigen.
17. Het is normaal dat de zuigers tijdens de oefening erg warm
worden.
Bij intensief gebruik kunnen er enkele druppeltjes (oliedruppeltjes)
van de zuigers afkomen. Het is dan ook aan te raden om iets onder
de roeier te leggen ter bescherming van de vloer.
WAARSCHUWINGEN
Waarschuwing: Om het risico op ernstige verwondingen tot het uiterste te beperken, leest hieronder belangrijke
waarschuwingen voor het gebruik van dit product.
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos AV 570 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info