614141
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
28
De cardiotraining is aëroob (ontwikkeling in aanwezigheid van zuurstof) en verbetert de cardiovasculaire capaciteit. U verbetert, om precies te zijn,
de conditie van de hart-/bloedvaten. Tijdens een cardiotraining vervoert uw lichaam de zuurstof van de ingeademende lucht naar de spieren.
Het hart pompt deze zuurstof door het hele lichaam, en in het bijzonder naar de spieren die aan het werk zijn.
DE CARDIOTRAINING
Om de training te controleren is het noodzakelijk dat u regelmatig uw pols
opneemt.
Indien u geen elektronisch meetinstrument hebt, ga dan als volgt te werk.
Om uw pols te nemen, plaatst u 2 vingers ter hoogte van:
- de hals, of onder het oor, of aan de binnenkant van het polsgewricht
aan de kant van de duim.
Niet te hard drukken: teveel druk is niet goed voor de bloedsomloop en
kan het hartritme vertragen. Nadat u de hartslag gedurende 30 seconden
heeft geteld, vermenigvuldigt u het getal met 2 om het aantal hartslagen
per minuut te berekenen.
Bijvoorbeeld: 75 hartslagen geteld betekent 150 hartslagen/minuut.
CONTROLEER DE HARTSLAG
A - Opwarmingsfase: progressieve inspanning.
De warming-up gaat vooraf aan elke inspanning, en zorgt ervoor dat de
OPTIMALE LICHAMELIJKE GESTELDHEID te verkrijgen voordat de training
begint. Het is een MANIER OM PEES- EN SPIERPROBLEMEN TE VOORKOMEN.
Dit is gebaseerd op twee aspecten: HET SPIERSTELSEL ACTIVEREN, ALGHELE
WARMING-UP.
1) Het spierstelsel wordt opgewarmd door een sessie van SPECIFIEKE
OEFENINGEN VAN STRETCHING die u moeten VOORBEREIDEN OP DE
INSPANNING: elke spiergroep wordt aangesproken en alle gewrichten
worden belast.
2) De algemene warming-up is nuttig om het cardiovasculaire- en ademhalings-
systeem geleidelijk op gang te brengen en zo te zorgen voor een betere door-
bloeding van de spieren, en een beter uithoudingsvermogen. Deze fase dient
lang genoeg te duren: 10 min voor een sportactiviteit op laag niveau, 20 min
voor een sportactiviteit op wedstrijdniveau. Let erop dat de warming-up langer
moet duren: wanneer u 55 jaar of ouder bent, of wanneer u s'ochtends traint.
B - Training
De training is de belangrijkste fase van de lichamelijke activiteit. Dankzij
een REGELMATIGE training kunt u uw lichamelijke conditie verbeteren.
• Anaërobe inspanning om het uithoudingsvermogen te verbeteren.
• Aërobe inspanning om de weerstand van hart en longen te verbeteren.
C - Terug naar de rusttoestand
Deze fase komt overeen met het voortzetten van de activiteit bij lagere in-
spanning en een progressieve terugkeer naar de « rusttoestand ».
DE TERUGKEER NAAR DE RUSTTOESTAND betekent het herstel van de
“normale” toestand van het cardiovasculaire stelsel, de bloedstroom en de
spieren (om nawerkingen te voorkomen zoals de opbouw van melkzuur,
een van de belangrijkste oorzaken van spierpijn, krampen en stijfheid).
D - Rekken
Het rekken moet volgen op de fase waarbij men terugkeert naar de rusttoestand.
Stretching na de inspanning: beperkt SPIERSTIJFHEID als gevolg van
MELKZUUROPHOPING “, en stimuleert de BLOEDSOMLOOP.
DE FASES TIJDENS EEN LICHAMELIJKE INSPANNING
CARDIOTRAINING
DECATHLON biedt garantie voor de onderdelen van dit product en de fabricage, in normale gebruiksomstandigheden, en dit gedurende 5 jaar voor de
structuur, en 2 jaar voor de slijtgevoelige onderdelen en de fabricage, te tellen vanaf de aankoopdatum. De datum op de kassabon geldt als bewijs.
De verplichting van DECATHLON uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot de vervanging of de reparatie van het product, naar goeddunken
van DECATHLON.
Alle producten waarop de garantie van toepassing is moeten naar een van de erkende DECATHLON -centra worden gebracht, port betaald, met een
correct aankoopbewijs.
Deze garantie geldt niet in geval van:
• Schade die wordt veroorzaakt tijdens het vervoer.
• Onjuist gebruik of abnormaal gebruik.
• Reparaties die zijn uitgevoerd door technici die niet offi cieel erkend zijn door DECATHLON.
• Gebruik voor commerciële doeleinden.
• Deze handelsgarantie vormt geen uitsluitsel voor de wettelijk geldende garantie van het betreffende land / de betreffende provincie.
DOMYOS, 4 BOULEVARD DE MONS - BP299 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France
GARANTIE
Leeftijd
Training tussen 80 tot 90% en meer
van de maximale hartfrequentie:
Anaërobe en rode zone voorbehouden
aan goed getrainde en ervaren atleten.
Training tussen 70 tot 80% van de maximale
hartfrequentie: Uithoudingstraining
Training tussen 60 en 70% van de
maximale hartfrequentie:
Fitness/ voornamelijk verbranding van
vetten.
Training tussen 50 en 60% van de maxi-
male hartfrequentie: Training/Warming-
up.
OPGELET, WAARSCHUWING
AAN DE GEBRUIKER
U dient op een GECONTROLEERDE wijze aan
uw conditie te werken.
RAADPLEEG een ARTS voordat u begint aan
lichamelijke inspanningen, vooral indien: u de
afgelopen jaren niet aan sport hebt gedaan, u
ouder dan 35 jaar bent, u niet zeker bent van uw
gezondheid of een medische behandeling volgt.
RAADPLEEG EEN ARTS
VOORDAT U BEGINT AAN LICHAMELIJKE
INSPANNINGEN
Trainingszone
Hartslagen per minuut
NEDERLANDS
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos AV 570 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info