614141
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/3
Nächste Seite
27
NEDERLANDS
De beweging van de Aviron bestaat uit drie delen: de aanval, het glijden door het water, het einde van de beweging. De beweging wordt vloeiend
en rythmisch uitgevoerd, zonder te stoppen.
Terug: u gaat terug naar de uitgangspositie terwijl u uitademt, uw benen naar u toetrekt en tegelijkertijd met uw armen duwt. De gebruiker van het
apparaat bevindt zich nu weer in de startpositie en herhaalt de beweging zonder te stoppen.
RECYCLAGE : Het symbool « doorkruiste
vuilnisbak » betekent dat dit product en de
batterijen erin niet mogen weggegooid
worden met het huisafval. Ze maken deel
uit van een specifi ek sorteerproces. Breng
de batterijen en uw elektronisch product
op het einde van hun levensduur naar de
voorgeschreven verzamelplaats, teneinde ze te recyclen. Deze recycling
van uw elektronisch afval zal het milieu en uw gezondheid beschermen.
- Om een groter aërobe effect te bereiken tijdens de training, stelt u de zuigers af in een relatief lichte stand, en roeit u gedurende 30 minuten in een hoog
tempo. Dit type training kunt u 3 maal per week uitvoeren.
- Om de spieren te verstevigen, stelt u de zuigers af in een relatief zware stand, en roeit u in series met daartussen rustpauzes. Deze training kunt u om
de twee dagen doen.
- Begin altijd gedurende enkele minuten met een warming-up in een laag tempo en een lichte weerstand.
GEBRUIK
BEWEGING VAN DE ROEIER
De aanval: In de
startpositie zijn de benen
gebogen, de handen op
de beugels, de armen
uitgestrekt en naar voren,
en de schouders ontspan-
nen.
Glijden door het
water:
de gebruiker
van het apparaat zet
kracht op zijn benen;
halverwege de beweging
naar achteren trekt hij
met zijn armen en begint
hij met inademen.
Het einde van de beweging:
tijdens
het inademen worden de ellebogen naar
achteren gebracht, en de borstkas zet zich
uit. De benen zijn gestrekt, maar de knieën
zijn niet helemaal doorgestrekt. De rug dient
goed recht te blijven (90° ten opzichte van
de roeier). Buig vooral niet naar achteren.
1. De console uit de drager halen, het batterijdeksel dat zich achter het
product bevindt wegnemen, twee batterijen plaatsen van het type AA
of UM-3 op de plaats die daarvoor is voorzien achter het scherm.
2. Overtuig u ervan dat de batterijen correct zijn geplaatst, en dat ze
goed contact maken met de veren.
3. Het batterijdeksel en de console terug op hun plaats brengen. Zorg
ervoor dat alles weer goed vast zit.
4. Indien de weergave volledig of gedeeltelijk onleesbaar is, de batterijen
eruit te halen, 15 seconden wachten en ze er opnieuw in te stoppen.
5. Indien u de batterijen verwijdert, wordt het geheugen van de console gewist.
MULTI-FUNCTIONELE CONSOLE
BATTERIJEN IN DE CONSOLE PLAATSENFUNCTIES
CAL: schatting calorieverbruik (Cal).
PULSE: Hartritme (Bp/min).
STRIDES/MIN: Aantal herhalingen
per minuut.
CNT: Aantal herhalingen.
TIME: Duur van de oefening (minuten).
SCAN: Opeenvolging weergave
gegevens.
Knop MODE/RESET: van de ene
functie naar de andere gaan, tegen
de wijzers van de klok in. Houdt u de
knop enige tijd vast (6-7 s), dan reset
u de teller.
Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d’écotaxe.
A retourner à un point
de collecte Bebat.
B
E
B
A
T
B
Zender
1. Stukken en onderdelen
RIEM MET HARTSLAGMETER
Elastische riem Lithiumbatterij CR2032 van 3V Afdichting Batterijdeksel
2. Plaatsen van de batterij
Breng de bijgeleverde batterij CR2032 in zoals hieronder afgebeeld.
• Breng eerst de batterij in, met de + pool naar boven gericht.
• Plaats de afdichting en vervolgens het deksel met de beide
kleine puntjes op één lijn. Maak vast met een muntstuk.
Belangrijk!
Controleer of het deksel goed vast zit (ong. draai) om te vermijden
dat er zweet of water binnendringt.
3. Gebruik van de riem
Bevochtig vooraleer de zender op uw borst te plaatsen beide elektroden
met water of een waterachtige gel om te zorgen voor een effi ciënt signaal.
Breng de riem met hartslagmeter aan onder de borst
of de borstspieren, vlak boven het borstbeen,
met het batterijvak naar binnen gericht.
Stel de riem zo in dat de zender te allen tijde contact met de huid bewaart.
Maak niet te strak vast, om ademhalingsmoeilijkheden te vermijden.
Indien de hartslagriem losgekomen of verkeerd geplaatst is, loopt u het
risico van een verkeerde of onregelmatige lezing.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos AV 570 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info