614137
12
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
28
NEDERLANDS
U koos een fitnesstoestel van het merk DOMYOS. Graag willen wij u voor dat vertrouwen danken.
Het merk DOMYOS is speciaal ontwikkeld voor alle sporters die in vorm willen blijven. Een product dat is gecreëerd dóór sporters vóór
sporters. Al uw opmerkingen en suggesties over DOMYOS-producten zijn steeds welkom.
U kunt daarvoor steeds terecht bij het team van uw winkel of de ontwerpdienst van de DOMYOS-producten.
U kunt ons ook een e-mailbericht sturen op het volgende adres: domyos@decathlon.com.
We wensen u alvast een goede training toe en hopen dat dit DOMYOS-product voor u voortaan synoniem is aan sportplezier.
Het roeiapparaat heeft weinig onderhoud nodig.
- Maak het product schoon met een spons met wat water en zeep, droogmaken met een droge doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven nog stevig zijn aangedraaid.
- Beschadigde of versleten onderdelen direct vervangen. Het onderdeel pas weer gebruiken nadat het is gerepareerd.
Het roeiapparaat is het meest complete cardio-trainingstoestel. Het toestel heeft niet alleen een gunstige invloed op uw cardiovasculaire
systeem en uw ademhalingsorganen, het zorgt er eveneens voor dat u veel verschillende spiergroepen gebruikt.

door cardiotraining verbetert u uw uithoudingsvermogen, en uw fysieke ges-
teldheid wordt hierdoor positief beïnvloed. Doordat u calorieën verbrandt,
zorgt u ervoor dat de vetmassa in uw lichaam afneemt.

Met het roeiapparaat verstevigt u de bil-, rug en armspieren. Ook de buik-
en schouderspieren worden tijdens de training gebruikt.
OVERZICHT
1. Lees alle aanwijzingen van deze handleiding alvorens het pro-
duct te gebruiken. Gebruik dit product alleen op de wijze zoals
beschreven is in deze handleiding. Bewaar deze handleiding
gedurende de levensduur van het product..
2. De eigenaar dient ervoor te zorgen dat alle gebruikers van het
apparaat op de hoogte worden gebracht van de gebruiksinstruc-
ties voor dit apparaat..
3. Domyos is niet verantwoordelijk voor verwondingen van personen
of beschadigingen van goederen die ontstaan door onoordeelk-
undig gebruik van dit product door de koper of door andere
personen.
4. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijkgebruik. Gebruik
het product niet voor commerciële, verhuur- of institutionele doe-
leinden.
5. Gebruik dit product binnen, beschut tegen vochtigheid en
stofdeeltjes, op een plat en stevig oppervlak en in een ruimte die
groot genoeg is. Overtuig u ervan dat er genoeg bewegingsrui-
mte rondom het apparaat is waardoor het apparaat veilig te
gebruiken is. Om de vloer te beschermen, legt u een tapijt op de
vloer onder het product.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen
voor een goed onderhoud van het toestel. Controleer na de
montage van het apparaat en voor elk gebruik of alle onderdelen
nog goed zijn vastgeschroefd, en controleer of er geen delen
uitsteken. Controleer de onderdelen die het meest onderhevig zijn
aan slijtage.
7. Wanneer het product beschadigd raakt, dient u het beschadigde
of versleten deel onmiddellijk te laten vervangen door de After
Sales afdeling van uw DECATHLON-winkel. Gebruik het appa-
raat niet meer totdat het volledig is gerepareerd.
8. Het product niet opstellen op een vochtige plaats (rand van een
zwembad, badkamer, …).
9. Draag sportschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het
oefenen. DRAAG GEEN te ruime of slobberende kleding. De
kleding zou klem kunnen komen te zitten in het apparaat. Doe
alle sieraden af.
10. Maak uw haar vast zodat het u niet hindert als u traint.
11. Wanneer u tijdens de training duizelig wordt, stop dan onmid-
dellijk, rust uit, en raadpleeg een arts.
12. Houd kinderen en huisdieren altijd uit de buurt van het toestel.
13. Raadpleeg een arts voordat u met een trainingsprogramma
start, zodat u zeker weet dat er geen belemmerende medische
factoren zijn om te starten; dit geldt met name wanneer u een
aantal jaren niet aan sport heeft gedaan.
14. Pruts niet aan uw product.
15. Elke montage-/demontagehandeling dient te geschieden door
een technicus van de winkel waar u het apparaat heeft
gekocht.
16. Maximumgewicht van de gebruiker: 110 kg – 242,5 pond.
BEVEILIGING
ONDERHOUD


12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos RTC 690 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info