614137
14
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
30

NEDERLANDS PORTUGUêS
Training op 80 tot 90 % van de maximale hartslag of hoger: anaerobe zone en rode zone die is voorbehouden aan
gespecialiseerde en prestatiegerichte atleten.
• Training op 70 tot 80 % van de maximale hartslag: duurtraining.
• Training op 60 tot 70 % van de maximale hartslag: conditietraining / accent op vetverbranding.
• Training op 50 tot 60 % van de maximale hartslag: onderhoud / warming-up.
 
Slagen per minuut
Leeftijd
Slagen per minuut
Leeftijd
Indien uw leeftijd niet overeenkomt met de leeftijden op het bord, dan kunt u op grond van de volgende formule uw maximale hartslag uitrekenen, die
overeenkomt met 100 %
220 leeftijd
227 leeftijd
De cardiotraining is aëroob (ontwikkeling in aanwezigheid van zuurstof) en verbetert de cardiovasculaire capaciteit.
U versterkt, om precies te zijn, uw hart en uw bloedvaten.
Door cardiotraining brengt uw lichaam zuurstof uit de lucht naar uw spieren.
Uw hart pompt deze zuurstof door uw hele lichaam, met name richting de spieren die aan het werk zijn.
Voor het bijhouden van de trainingseffecten is het noodzakelijk dat u ti-
jdens het trainen regelmatig uw pols opneemt.
Wanneer u niet over een elektronisch meetinstrument beschikt, gaat u als
volgt te werk:
Om uw pols op te nemen, plaatst u 2 vingers op een van de volgende
plaatsen:
in uw nek, onder uw oor, of aan de binnenkant van uw pols aan de kant
van de duim
Druk niet te hard:
door te hard te drukken kan de bloedstroom afnemen en het hartritme
vertragen.
Nadat u gedurende 30 seconden uw pols heeft geteld, vermenigvuldigt u
het getal maal 2, waardoor het aantal slagen per minuut krijgt.
Bijvoorbeeld:
75 getelde slagen betekent 150 slagen/minuut

CARDIOTRAINING

De warming-up gaat vooraf aan elke inspanning, en zorgt ervoor dat de
OPTIMALE LICHAMELIJKE GESTELDHEID te verkrijgen voordat de training
begint. Het is een MANIER OM PEES- EN SPIERPROBLEMEN TE VOORKO-
MEN. Dit is gebaseerd op twee aspecten: HET SPIERSTELSEL ACTIVEREN,
ALGHELE WARMING-UP.
1) Het spierstelsel wordt opgewarmd door een sessie van SPECIFIEKE OE-
FENINGEN VAN STRETCHING die u moeten VOORBEREIDEN OP DE
INSPANNING: elke spiergroep wordt aangesproken en alle gewrichten
worden belast.
2) De algemene warming-up is nuttig om het cardiovasculaire- en ademha-
lingssysteem geleidelijk op gang te brengen en zo te zorgen voor een
betere doorbloeding van de spieren, en een beter uithoudingsvermogen.
Deze fase dient lang genoeg te duren: 10 min voor een sportactiviteit op
laag niveau, 20 min voor een sportactiviteit op wedstrijdniveau. Let erop
dat de warming-up langer moet duren: wanneer u 55 jaar of ouder bent,
of wanneer u s’ochtends traint.

De training is de belangrijkste fase van de lichamelijke activiteit.
Dankzij een REGELMATIGE training kunt u uw lichamelijke conditie verbete-
ren.
• Anaërobe inspanning om het uithoudingsvermogen te verbeteren.
• Aërobe inspanning om de weerstand van hart en longen te verbeteren.

Deze fase komt overeen met het voortzetten van de activiteit bij lagere inspan-
ning en een progressieve terugkeer naar de « rusttoestand ».
DE TERUGKEER NAAR DE RUSTTOESTAND betekent het herstel van de “nor-
male” toestand van het cardiovasculaire stelsel, de bloedstroom en de spieren
(om nawerkingen te voorkomen zoals de opbouw van melkzuur, een van de
belangrijkste oorzaken van spierpijn, krampen en stijfheid).

LHet rekken moet volgen op de fase waarbij men terugkeert naar de rust-
toestand. Stretching na de inspanning:beperkt SPIERSTIJFHEID als gevolg van
MELKZUUROPHOPING “, en stimuleert de BLOEDSOMLOOP


14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos RTC 690 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info