614137
13
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
29
NEDERLANDS
Voor een optimale training dient u zich aan onderstaande aanbevelingen te houden:
• Begin altijd gedurende enkele minuten met een warming-up op een laag tempo en een lichte weerstand.
• Wilt u de aerobe intensiteit van de oefening opvoeren, stel het apparaat dan met behulp van het afstelwieltje in op een lichtere weerstand.
• Wilt u intensiteit voor spierversteviging tijdens de oefening opvoeren, stel het apparaat dan met behulp van het afstelwieltje in op een zwaardere weerstand.
Maak regelmatige bewegingen, zonder plotselinge schokken of rukken. Houd uw rug steeds recht. Tijdens de beweging de rug niet hol of bol maken. Trek aan
het trekhandvat, en zet tegelijkertijd met uw voeten af. Beëindig de training altijd met een oefening van enkele minuten op een rustig tempo, voordat u volledig
stopt.
GEBRUIK
De beweging van de RTC 690 kan in 3 fases worden onderverdeeld: de aanval, de beweging door het water en de eindpositie. Deze beweging wordt
vloeiend en ritmisch uitgevoerd, zonder plotselinge bewegingen.
Terug: ga terug naar de beginpositie door tegelijkertijd de benen te buigen, de armen naar voren te strekken en uit te ademen. De gebruiker bevindt zich weer
in de aanvalspositie en herhaalt de beweging zonder te stoppen.

  bij de
beginpositie zijn de benen
gebogen, de handen hou-
den de trekstang vast. De
armen zijn uitgestrekt en
de schouders zijn onts-
pannen.
 
  
de gebruiker strekt zijn
benen uit. Halverwege
deze beweging trekt
hij aan het handvat en
ademt hij in.
 
De ellebogen zijn naar
achteren gebracht, door het inademen is de
borstkas uitgezet. De benen zijn gestrekt,
maar de knieën zijn niet helemaal op slot
gezet. De rug dient recht te blijven (90° ten
opzichte van het roeiapparaat). Buig niet
naar achteren.
U dient op een GECONTROLEERDE wijze aan uw conditie te werken. Raadpleeg uw arts voor u met een oefenprogramma begint.
Dat is vooral belangrijk wanneer u ouder dan 35 jaar bent, vroeger gezondheidsproblemen heeft gehad, of indien u al jaren niet aan sport heeft
gedaan. Lees alle instructies voor gebruik.
WAARSCHUWING
DOMYOS biedt op het frame van het product 5 jaar garantie bij normaal
gebruik, en 2 jaar op de slijtagegevoelige onderdelen (zitting, voetsteu-
nen, afstelwieltje…) en de bediening, geteld vanaf de datum van aan-
koop. Hierbij geldt de datum op de kassabon. Deze garantie geldt alleen
voor de eerste koper.
De verplichting van
DOMYOS
uit hoofde van deze garantie beperkt zich tot
de vervanging of de reparatie van het product, naar goeddunken van.
De apparaten waarop de garantie van toepassing is dienen te worden
verstuurd naar een van de bevoegde DOMYOS-centra (1 DOMYOS-win-
kel), port betaald en voorzien van het aankoopbewijs.
De garantie geldt niet in de volgende situaties:
• bij schade veroorzaakt tijdens het transport.
• bij onjuist gebruik of abnormaal gebruik.
indien reparaties zijn uitgevoerd door technici die niet ofcieel erkend
zijn door DOMYOS.
• indien het product is gebruikt voor handelsdoeleinden.
Deze handelsgarantie vormt geen uitsluitsel voor de wettelijk geldende
garantie van het betreffende land / de betreffende provincie
OXYLANE, 4 BOULEVARD DE MONS
BP299 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – France
GARANTIE
RECYCLING : Het symbool ‘doorkruiste
vuilnisbak’ betekent dat dit product en
de batterijen erin niet weggegooid
mogen worden met het huisafval. Ze
maken deel uit van een specifiek sor-
teerproces. Werp de batterijen evenals
uw elektronisch product aan het einde
van de levensduur in een daarvoor bes-
temde container teneinde deze te recyclen. Deze re-
cycling van uw elektronisch afval zal het milieu en
uw gezondheid beschermen.
Raadpleeg afbeelding n°9, pag. 9.
1. Zet het roeiapparaat in een horizontale positie.
2. Open het dekseltje van het batterijenvakje 2xAA 1,5V
(LR6).
3. Plaats de batterijen en let daarbij op de plus-/minpolen.
4. Plaats het dekseltje terug.
Opmerking: Wanneer u de batterijen verwijdert, wordt het
apparaat gereset.
5. Wanneer het handvat per ongeluk wordt losgelaten, dan
kan het voorkomen dat de console
stopt. Om het apparaat weer op te
starten, controleert u of de batterijen
correct geplaatst zijn in het batteri-
jenvakje.

Opmerking : De computer beschikt over een automatische ON/OFF-functie. De teller wordt automatisch ingeschakeld
bij het starten van de training/ De teller stopt automatisch wanneer er gedurende 4 sec. geen activiteit wordt waarge-
nomen.



Batterij vrijgesteld van
milieutaks. Inleveren bij
een Bebat-inzamelpunt.
Pile exonérée d’écotaxe.
A retourner à un point
de collecte Bebat.
B
E
B
A
T
B
SCAN De gegevens worden tegelijkertijd
weergegeven.
Alle 6 Sekunden
RPM Trainingssnelheid (tempo per minuut) 0-999
COUNT Aantal ronden van de huidige oefening 0-9999
TIME Trainingstijd van de oefening 00:00-99:59
CAL Verbruikte calorieën gedurende de
oefening
0.1-999.9 Kcal
MODE Hiermee gaat u naar een andere functie
RESET Houd 2 seconden vast: alle tellers
worden op nul teruggezet.
SET Instelling functies (tijd, afstand,
calorieën)
ENTER Hiermee bevestigt u de instellingen.
Druk terwijl de pijl bij de gewenste
functie staat op ENTER om naar deze
functie te gaan, en druk op SET om de
functie in te stellen. Bevestig vervolgens
met ENTER
ENTER Bevestig de instellingen
1,5 V
1,5 V
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Domyos RTC 690 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info