Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
38
EU
1. DESKRIBAPENA
1. Erresistentziak
2. Beira
3. Eusteko artekak
4. Atearen heldulekua
5. Kanpoko karkasa
6. Euskarriak
7. Tenperaturaren hautagailua
8. Grill funtzioaren hautagailua
9. Tenporizadorea
10. Argi adierazlea
11. Kablea eta larakoa
12. Erretilu itsua
13. Sareta
14. Saretari eusteko heldulekua
Segurtatu etxeko sarearen tentsioa
bat datorrela tresnarako adierazi
denarekin.
Erretilua sartzeko edo ateratzeko heldu
beti heldulekutik. Erretilua zuzenean
ukituz gero, gerta daiteke erredura
handiak izatea.
Ez busti urez labearen beira labea bero
dagoenean. Hori egitean beira apur
daiteke.
Gailua deskonektatzeko ez tiratu
kabletik, burutik baizik. Bestela, barruko
kableren bat apur zitekeen.
Labea martxan dagoela ez jarri inoiz
gas erregailu baten ondoan, ez eta
beste bero iturri baten edo haizagailu
elektriko baten ondoan ere. Horrela
kontrolatu ahal izango duzu tenperatura
egokia den ala ez.
Aparatu hau ez dago pentsatuta
gaitasun fisikoak, sentsorialak edo
mentalak urrituta dituzten pertsonek
erabiltzeko (haurrak barne), edo
esperientziarik edo ezagutzarik ez
dutenek erabiltzeko, ez bada horien
segurtasunaz arduratzen den pertsona
arduradun batek gailuaren erabilera
gainbegiratzen edo erakusten diela.
Ez busti kablea eta ez manipulatu
unitatea eskuak bustita badituzu.
Gailua erabili ondoren edo gehiago
erabili behar ez baduzu, atera kablea
entxufetik. Egin gauza bera inor ez
badago gailua zaintzen. Argindarraren
hartunearekiko konexioak gaizki
funtzionatzen badu, horrek sutea eragin
dezake.
Olioa duten eta zipriztinak bota
ditzaketen platerak prestatzen
dituzunean, esaterako oilasko errea,
gomendatzen da erretiluan aluminiozko
paperaren bi geruza jartzea, olioz
gutxiago zipriztintzeko. Jarri bat
erretiluan. Orduan olio tantak aluminio
paperen artean dagoen hutsune batera
eroriko dira.
Zaindu haurrak segurtatzeko ez direla
aparatuarekin jolasten ari. Haurrek
ezingo dute labea erabili inguruan
pertsona heldurik ez badago.
Gailua matxuratu bada edo gaizki
badabil, itzali eta ez saiatu konpontzen.
Konpondu beharra badago, jo soilik
fabrikatzaileak baimendutako Laguntza
Teknikoko Zerbitzu batera.
Labea hormatik oso hurbil badago,
horma erre edo herdoildu daiteke.
Ziurtatu gailuaren ondoan kortinarik ez
dagoela.
Ez jarri ezer labearen azpialdean,
labearen azpiko aldearen eta labeari
eusten dion gainazalaren artean alegia.
Sute arriskua dago.
Ez jarri ezer labearen gainean labea
martxan dagoen bitartean, beroarekin
deformatu edo hautsi egin daiteke eta.
Ez sartu zuzenean labean ez botilarik
ez janaren latarik, aparatua edo norbait
kaltetu daiteke eta.
3. SEGURTASUNEKO OHARRAK
ETA NEURRIAK
2. EZAUGARRI TEKNIKOAK
Produktu honek Europako
direktibak betetzen ditu Bateratasun
Elektromagnetikoari eta Behe Tentsioari
dagokionez.
Tentsioa / Maiztasuna 220-240 V ~ 50 Hz
Kontsumoa (W) 1380 1500
Neurriak (mm)
460 x 360 x 293 478 x 398 x 325
Pisua (kg) 6,9 7,9
MH-21N MH-26N
39

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor MH-26N wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor MH-26N in der Sprache / Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info