Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
39
Kontuz: Kontuz ibili labea erabiltzen
ari zarenean edo erabili ondoren,
erre zaitezke eta. Zati metalikoak eta
kristalaren leihatila oso bero egon
daitezke. Ez ukitu zati horiek atea ireki
edo ixterakoan.
Ondo dagoen Korronte Alternoko
entxufe bat erabili beharko duzu. Sartu
entxufea oso-osorik argindarraren
hartunean. Bestela, baliteke gaizki
funtzionatzea. Ez konektatu entxufe bat
baino gehiago hartune berean.
Elikatze kablea hondatuta badago,
fabrikatzaileak aldatu egin beharko du
(zure zerbitzu agenteak edo antzeko
teknikari kualifikatuak) arriskuak
saihesteko.
4. FUNTZIONAMENDUA
Labea lehen aldiz erabili baino lehen,
berotu labea hutsik dagoela.
Labea pizteko hiru hautagailuak egokitu
beharko dituzu. Hasteko, lehenengo
hautagailuari (7) eraginda nahi duzun
tenperatura aukeratuko duzu. Tenperatura
aukeratu aurretik, kontuan izan zein jaki
prestatuko duzun.
Ondoren, grill funtzioaren hautagailua
(8) egokitu beharko duzu. Hautagailua
lehenengo posiziora eramaten baduzu,
goiko grilla aukeratuko duzu, hau da, goiko
erresistentziak jarriko dira martxan. Bigarren
posiziora eramaten baduzu, berriz, beheko
erresistentziak jarriko dira martxan eta jakiak
azpitik egingo dira. Eta bukatzeko, hirugarren
posiziora eramaten baduzu, goiko zein
beheko erresistentziak jarriko dira martxan.
Bukatzeko, jakia labean zenbat denboran
eduki nahi duzun aukeratuko duzu.
Horretarako tenporizadorea erabiliko duzu
(9). Hautagailuaren inguruan 10, 20, 30…
minutuak datoz adierazita eta 2, 4, 6 …
minutuak, berriz, puntuen bidez adierazita
daude.
Labearen hiru hautagailuak aktibatuta edo
egokituta eduki ondoren, tenporizadoreak
atzera zenbatzen hasiko da (9). Denbora
gutxitzen joango da aukeratutako denbora
osoa igaro arte. Orduan, labea automatikoki
itzaliko da eta txistu bat entzungo da,
labean egoteko denbora bukatu dela
adierazteko.
Tenperatura, grill funtzioa eta iraupena
aukeratuta badituzu ere, jana labean
dagoen bitartean ere aldatu ahal izango
dituzu. Horretarako hautagailua (7), (8) edo
(9) ezkerretara jiratu baino ez duzu egin
beharko. Labea itzaltzea ere posible izango
da, horretarako azkeneko hautagailua, hau
da, tenporizadorea (9) ezkerretara guztiz
jiratu beharko duzularik.
Labeak behar bezala funtziona dezan hiru
hautagailuak egokitu behar dira. Bat edo bi
aktibatzen badituzu, labeak ez du berotuko.
Esaterako, tenporizadorea aktibatzen
baduzu, argi adierazlea piztu egingo da,
baina labea ez da berotuko.
KONTUZ: Labea zikin badago, gerta
daiteke platera egiteko denbora gehiago
behar izatea.
OHARRA: Erabiltzen den lehen aldian
kea eta erre usaina atera daiteke, baina
hori ez da izango gaizki funtzionatzen
duelako.
Jaki Lodiera Tenperatura Denbora
mota (ºC) (min.)
Sandwicha 2-3 unit 200 2-4
Txigorkia 2-4 unit 230 2-6
Hanburgesa 2-3 unit 200 3-6
Arraina 1-3 unit 200 6-11
Urdaiazpikoa 2-3 cm. 200 6-11
Saltxitxa 3-4 unit 200-230 7-11
Pastela 1-2 unit 150 18-28
Xerra 1-2 cm. 230 9-15
Oilaskoa
Oilasko erdia
180-200 28-40
Erretilua: Hanburgesak, gratinatuak,
oilasko errea, bizkotxoak eta jaki erreak
zerbitzatzeko balio dezake.
Sareta: Patata erreak … Janari lehorra
oro har.
Erretilua + Sarea: Koipe edo olio asko
duten jakietarako. Esaterako, arraina.
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor MH-26N wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor MH-26N in der Sprache / Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info