Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
40
KONTUZ: Kontuz izan puddinga edo bero
dauden beste likido batzuk ateratzerakoan.
EUSTEKO ARTEKAK (3)
Erretilua lau posiziotan (MH-26N) / hiru
posiziotan (MH-21N) jarri ahal izango da,
prestatu nahi diren janen arabera. Esaterako,
makarroiak gratinatu nahi badituzu, goitik
behetik baino gehiago eginda, erabili goiko
arteka. Oilaskoa erretzeko, erabili behekoa.
6. APARATU ELEKTRIKO ETA
ELEKTRONIKOEN HONDAKINEN
KUDEAKETA EGOKIRAKO
INFORMAZIOA
Behin aparatuaren erabilera
bizitza bukatuta ez da
etxeko hondakin orokorrekin
nahastuko.
Kostu gehigarrik gabe,
herri administrazio edo
zerbitzu hau ematen duten
banatzaileen jasotze zentro espezifikoetan
utz daitezke.
Etxetresna Elektrikoaren hondakinak
banatuta ezabatzeak ingurumenarentzako
eta osasunarentzako ondorio negatibo
posibleak ekiditea esanahi du. Honek
hondakinek tratamendua jasotzeko
aukera eta osagaien birziklatzea ekar
dezake, energia eta baliabide kontsumoen
murrizketa garrantzitsuak lortuta. Jasotze
selektiboan laguntzeko betebeharra
azpimarratzeko, produktuak arrastoa dauka
edukiontzi tradizionaletan produktu hauek
ezabatuz gero eragin dezakeen kalteaz
ohartzeko.
Informazio gehiago jaso nahi izanez
gero herri agintaritzarekin edo produktua
eskuratutako saltokiarekin harremanetan jar
zaitezke.
5. GARBITZEA
Gailua garbitzen hasi aurretik, atera
entxufea eta utzi hozten.
Garbitu erretilua barrutik eta kanpotik,
bai eta sareta eta heldulekua ere,
garbigarri neutro batez bustitako
kotoizko zapi batekin (edo esponja
batekin).
Urez pasatu. Ez erabili zurda gogorreko
eskuilarik, labearen barruko azala,
erretiluaren babesa, sareta edo
heldulekua markatuta gelditu daitezke
eta.
Pasatu zapi busti bat gailuaren
kanpoaldetik.
Ez sartu aparatua uretan, ez ipini
txorrotaren azpian.
Ez erabili garbigarri toxikorik edo
urratzailerik, esaterako gasolina,
leuntzeko hautsa edo disolbatzailea.
OHARRA
Elikatze kablea hondatuta badago,
fabrikatzaileak aldatu egin beharko du (zure
zerbitzu agenteak edo antzeko teknikari
kualifikatuak) arriskuak saihesteko.
SEGURTASUNEKO OHARRAK
Ikur honek esan nahi du
aparatua ezin dela etxeko
hondakinen edukiontzira
bota.
Kontuz: Eskura ditugun
gainazalak asko berotu
daitezke, gailua martxan
dagoenean.
41

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor MH-26N wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor MH-26N in der Sprache / Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info