Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
om de stekker mee uit het stopcontact te trek-
ken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende apparaatonder-
delen. Beschadigde of in elkaar gewikkelde snoeren
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Wanneer u met elektrisch gereedschap in de
openlucht werkt, dient u alleen verlengsnoeren te
gebruiken die ook geschikt zijn voor gebruik bui-
tenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis verkleint het risico op een elektri-
sche schok.
f) Wanneer het gebruik van elektrisch gereedschap
in een vochtige omgeving niet kan worden ver-
meden, dient u van een aardlekschakelaar
gebruik te maken.
Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het
risico op een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees attent! Let erop wat u doet en ga verstandig
aan het werk met elektrisch gereedschap.
Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen.
Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van
het elektrische gereedschap kan leiden tot ernstige
verwondingen.
b) Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting
en altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrus-
ting zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoe-
nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhan-
kelijk van het type en gebruik van het elektrische
gereedschap, verkleint het risico op verwondingen.
c) Voorkom een onopzettelijke ingebruikname.
Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u het op de stroomvoor-
ziening en/of de accu aansluit, het oppakt of
draagt. Wanneer u uw vingers tijdens het dragen van
het elektrische gereedschap op de schakelaar houdt
of het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening
aansluit, kan dat leiden tot ongevallen.
d) Verwijder instelgereedschappen of stelsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend appa-
raatonderdeel bevinden, kunnen verwondingen veroor-
zaken.
e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Let
erop dat u altijd veilig en stevig staat, en zorg
ervoor dat u altijd uw evenwicht behoudt.
Daardoor hebt u het elektrische gereedschap in
onverwachte situaties beter onder controle.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haar, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende onder-
delen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kan door
bewegende onderdelen worden gegrepen.
g) Wanneer stofafzuig- en -opvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
overtuigen dat deze aangesloten zijn en correct
worden gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan
risico’s door stof verkleinen.
4) Gebruik en behandeling van elektrisch
gereedschap
a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektri-
sche gereedschap.
Met het juiste elektrische gereedschap werkt u beter
en veiliger binnen het vermelde vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
niet meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of verwij-
der de accu voordat u het apparaat instelt, acces-
soires wisselt of het apparaat weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel verhindert dat het elektrische
gereedschap onopzettelijk start.
d) Berg ongebruikte elektrische gereedschappen
buiten reikwijdte van kinderen op. Laat het appa-
raat niet gebruiken door personen die hiermee
niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet
hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer ze
door onervaren personen worden gebruikt.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvul-
dig. Controleer of bewegende onderdelen onbe-
rispelijk functioneren en niet blijven haken, of
onderdelen gebroken zijn of zodanig zijn bescha-
digd dat de functie van het elektrische gereed-
schap wordt belemmerd. Laat beschadigde
onderdelen repareren alvorens het apparaat te
gebruiken. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f) Houd uw snijgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met
scherpe snijranden blijven minder snel haken en zijn
gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, acces-
soires, gebruiksgereedschappen enz. overeen-
komstig deze instructies. Houd daarbij rekening
met de werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereed-
schappen
voor andere dan de voorziene toepassingen
kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5) Service
Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en geschoold personeel en
alleen met originele onderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het
elektrische gereedschap behouden blijft.
Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snij-
mes. Probeer gesnoeid materiaal niet te verwijde-
ren of vast te pakken wanneer het mes beweegt.
Verwijder vastgeklemd gesnoeid materiaal alleen
wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van
de heggenschaar kan ernstige verwondingen veroorza-
ken.
Draag de heggenschaar aan de handgreep
wanneer het mes stilstaat. Breng altijd de mes-
bescherming aan wanneer u de heggenschaar
transporteert of opbergt.
23
NL
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info