Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
4. ONDERHOUD
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer het product
onopzettelijk start.
v Koppel het apparaat los van het stroomnet en
schuif de beschermende kap over het blad voor-
dat u onderhoud uitvoert.
Heggenschaar reinigen:
GEVAAR! Risico van elektrische schok!
Verwondingsgevaar en risico op beschadi-
ging van het product.
v Maak het product niet schoon met water of met
een waterstraal (in het bijzonder niet onder hoge
druk).
1. Maak het product schoon met een vochtige doek.
2. Reinig de luchtstroomsleuven met een zachte borstel
(gebruik geen schroevendraaier).
3. Smeer het blad met een olie met lage viscositeit
(bijv. GARDENA -onderhoudsolie art. 2366). Vermijd
contact met de kunststof onderdelen.
5. OPBERGEN
Buitenbedrijfstelling:
Het product moet voor kinderen ontoegankelijk worden
bewaard.
1. Ontkoppel het product van het stroomnetwerk.
2. Reinig het product (zie 4. ONDERHOUD) en
schuif de beschermende kap over het blad.
3. Sla het product op in een vorstvrije plaats vóór
de eerste vorst periode.
Afvoeren:
(conform RL2012/19/EU)
Het product mag niet met het normale huishoudelij-
ke afval worden afgevoerd. Het moet volgens de
geldende lokale milieuvoorschriften worden afgevoerd.
BELANGRIJK!
Voor het product via uw plaatselijke recyclinginstantie af.
6. STORINGEN VERHELPEN
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer het product
onopzettelijk start.
v Koppel het apparaat los van het stroomnet
en schuif de beschermende kap over het blad
voordat u problemen oplost.
3. Houd de hoofdhendel
0
met de andere hand vast en
druk op de startknop
q
.
Het product wordt gestart.
Stoppen:
1. Laat de twee startknoppen
9
/
q
los.
2. Schuif de beschermende kap over het blad.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Apparaat start niet Verlengkabel is losgekoppeld of
beschadigd.
v De verlengkabel aansluiten of deze
indien nodig vervangen.
Mes is geblokkeerd.
v Verwijder het obstakel.
Apparaat kan niet
gestopt worden
Startknop is geblokkeerd.
v Loskoppelen van het stroomnet
en de startknop losmaken.
Heg is niet netjes gesnoeid Blad is bot of beschadigd.
v Blad laten vervangen door
GARDENA-service.
AANWIJZING: Wend u zich bij andere storingen tot uw GARDENA servicecenter. Reparaties
mogen alleen door de GARDENA servicecenters en door speciaalzaken worden uitgevoerd, die
door GARDENA zijn goedgekeurd.
26
NL
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info