Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
de ogen komt, moet u bovendien een arts raad-
plegen. Weglekkende accuvloeistof kan leiden tot
huidirritaties of brandwonden.
6) Service
a) Laat uw elektrische gereedschap alleen repare-
ren door gekwalificeerd en geschoold personeel
en alleen met originele onderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische
gereedschap behouden blijft.
Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het
snijmes. Probeer gesnoeid materiaal niet te ver-
wijderen of vast te pakken wanneer het mes
beweegt. Verwijder vastgeklemd gesnoeid mate-
riaal alleen wanneer het apparaat is uitgescha-
keld. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik
van de heggenschaar kan ernstige verwondingen ver-
oorzaken.
Draag de heggenschaar aan de handgreep
wanneer het mes stilstaat. Breng altijd de mes-
bescherming aan wanneer u de heggenschaar
transporteert of opbergt.
Een zorgvuldige omgang met het apparaat verkleint het
risico op verwondingen door het mes.
Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan
de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat het
snijmes in contact kan komen met verborgen
elektriciteitskabels of het eigen netsnoer. Contact
van het snijmes met een snoer dat onder spanning
staat, kan metalen apparaatonderdelen onder spanning
zetten en dat kan leiden tot een elektrische schok.
Houd het snoer uit de buurt van het snijgedeelte.
Tijdens het werken kan het snoer in de struiken of
de heg verborgen zijn en per ongeluk worden door-
gesneden.
Extra veiligheidsaanwijzingen
Veilige omgang met accu’s
GEVAAR! Brandgevaar!
De op te laden accu moet zich tijdens het opladen
op een niet-brandbaar, hittebestendig en niet-
geleidend oppervlak bevinden.
Houd bijtende, brandbare en licht ontvlambare voor-
werpen uit de buurt van de acculader en de accu.
Dek de acculader en de accu niet af tijdens het
opladen.
Onderbreek de stroomtoevoer naar de acculader direct bij
rookvorming of brand.
Gebruik voor het opladen van de accu alleen de originele
GARDENA acculader. Het gebruik van andere acculaders
kan leiden tot onherstelbare schades aan de accu’s en
zelfs brand veroorzaken.
Bij brand: blus de vlammen met zuurstofreducerende
blusmaterialen.
GEVAAR! Explosiegevaar!
Bescherm de accu’s tegen hitte en vuur. Leg accu’s
niet op radiatoren en stel deze niet gedurende lan-
gere tijd bloot aan direct zonlicht.
Gebruik ze niet in explosieve atmosferen, bijv. in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of
stofophopingen. Bij het gebruik van accu’s kan
vonkvorming ontstaan, waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
Controleer de wisselaccu vóór elk gebruik. Onderwerp
de accu aan een visuele controle vóór elk gebruik. Een
accu die niet goed werkt, moet volgens de voorschriften
worden afgevoerd. Stuur deze niet per post op. Meer
informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke afvalverwer-
kingsbedrijf.
Gebruik de accu niet als stroombron voor andere pro-
ducten. Dan bestaat verwondingsgevaar. Gebruik de
accu uitsluitend voor daarvoor bestemde GARDENA
producten.
Laad de accu uitsluitend op bij omgevingstemperaturen
tussen 0 °C en 40 °C. Laat de accu na langer gebruik
afkoelen.
Controleer de oplaadkabel regelmatig op tekenen van
beschadiging en veroudering (poreusheid). Gebruik de
kabel uitsluitend in onberispelijke toestand.
Bewaar de accu in geen geval bij temperaturen boven
45°C of in direct zonlicht. De accu dient idealiter te
worden bewaard bij temperaturen lager dan 25 °C, om
zelfontlading laag te houden.
Stel de accu niet bloot aan regen of vocht. Wanneer
water in een accu binnendringt, wordt het risico op een
elektrische schok hoger.
Houd de accu schoon, vooral de ventilatiegleuf.
Wanneer de accu langere tijd niet wordt gebruikt (in de
winter), dient u de accu volledig op te laden om diepont-
lading te voorkomen.
Bewaar de accu niet in een product, om misbruik en
ongevallen te voorkomen.
Bewaar de accu niet in ruimtes waarin elektrostatische
ontlading ontstaat.
Elektrische veiligheid
GEVAAR! Hartstilstand!
Dit product genereert tijdens de werking een elek-
tromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde
omstandigheden invloed hebben op de werkwijze
van actieve of passieve medische implantaten. Om
het gevaar van situaties die kunnen leiden tot ernsti-
ge of dodelijke verwondingen uit te sluiten, dienen
personen met een medisch implantaat hun arts en
de fabrikant van het implantaat te raadplegen alvo-
rens dit product te gebruiken.
Gebruik het product met de accu alleen tussen
10 tot 40 °C.
Inspecteer het terrein waar het product moet worden
gebruikt zorgvuldig, en verwijder alle snoeren en vreemde
voorwerpen.
Bij een onopzettelijke start (bijv. door een vastgelaste
schakelaar), moet de accu direct uit het product worden
gehaald en het product door de GARDENA servicedienst
worden gerepareerd.
Haal de accu uit het product wanneer het abnormaal
begint te trillen. Sterke trillingen kunnen verwondingen
veroorzaken.
NL
27
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info