603241
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
177
8. Zoals bij alle apparaten is ook bij dit
apparaat steeds controle nodig als het door
kinderen gebruikt wordt.
WAARSCHUWING: HET APPARAAT
DIENT GEAARD TE WORDEN.
9. Het stopcontact voor aansluiting van het
apparaat moet bereikbaar zijn.
10. De oven heeft een 1,3 kVA ingangs-
vermogen. Wij bevelen u aan voor plaatsing
van de oven een installateur of erkend
vakman te consulteren.
ATTENTIE: De oven heeft een eigen
bescherming, 250V, 10A zekering.
BELANGRIJK
De kleuren van de draden van de aansluitkabel
hebben de volgende betekenis :
Groen-geel: aardleiding
Blauw: nulleiding
Bruin: fasedraad
Als de kleuren van de aansluitkabel mogelijk niet
overeenkomen met de kleurentekens van het
stopcontact, neem dan het volgende in acht:
- Sluit de groen-gele draad aan op het contact,
aangeduid met de letter E of op het aarde
symbool.
- Sluit de blauwe draad aan op het contact,
aangeduid met de letter N of op de zwarte
kleur.
- Sluit de bruine draad aan op het contact met
de letter L of op de rode draad.
Belangrijke aanwijzingen voor
de veiligheid
Raak nooit de verwarmingselementen of
keukenapparatuur aan. Deze kunnen in
werking sterk verhitten. De binnenzijden en
de verwarmingselementen raken sterk
verhit, hetgeen verbrandingsgevaar
inhoudt. Houdt kinderen uit de buurt van de
werkende apparaten.
Microgolven en hoge spanningsbron.
Deksel niet verwijderen.
WAARSCHUWING: Bij combi-ovens,
mogen kinderen vanwege de hoge
temperaturen het apparaat slechts
gebruiken onder toezicht van een
volwassene (voor apparaten met een grill).
WAARSCHUWING: Als de deur en de
dichting van de deur beschadigd zijn mag
het apparaat niet worden gebruikt en moet
het gerepareerd worden door een vakman.
WAARSCHUWING: Elke reparatie of
service, niet uitgevoerd door een erkend
installateur en waarbij het deksel voor
bescherming tegen straling verwijderd moet
worden, is riskant en gevaarlijk.
WAARSCHUWING: Vloeistoffen andere
voedselsoorten niet opwarmen in een
luchtdichte doos, deze kan exploderen.
WAARSCHUWING: Het apparaat is niet
bestemd voor gebruik door kinderen en
personen met verminderde lichamelijke en
psychische vermogens en personen met een
te kort aan ervaring en kennis, behalve als die
persoon onder toezicht staat van iemand, die
verantwoordlijk is voor zijn veiligheid.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Verwijder niet de pootjes van de oven en
houdt de ventilatieopeningen vrij.
Gebruik alleen keukengerei, geschikt voor
een magnetron.
Als u voedsel verhit in plastic of papier,
controleer dan het verhittingsproces
vanwege het gevaar, dat de verpakking
vlam kan vatten. Als u rook bemerkt, doe
het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. Laat het apparaat dicht,
om eventueel vuur te smoren.
Als u in de oven vloeistoffen verhit, kunnen
deze gaan koken of overkoken, voorzichtig-
heid is hierbij geboden.
Teneinde verbranding te voorkomen
moeten babyflesjes voor gebruik goed
geschud worden en de temperatuur van de
inhoud dient zorgvuldig gecontroleerd te
worden.
Verwarm in de magnetron geen eieren in de
dop of zelf hardgekookte eieren, aangezien
deze kunnen exploderen, zelfs nog als de
oven alweer uit is.
Wees niet ruw bij de reiniging van de deur,
de dichting en de binnenkant van de oven.
Gebruik geen schuurmiddelen, breng wat
schoonmaakmiddel aan met een zachte lap
of sponsje.
Reinig de oven regelmatig en verwijder
eventuele voedselresten.
Als u de oven niet regelmatig reinigt en
onderhoudt kan dat een negatieve invloed
hebben op de levensduur van het apparaat
en tegelijkertijd wordt het risico bij gebruik
vergroot.
Als de aansluitkabel beschadigd is, dient
deze, ter vermijding van gevaar, vervangen
te worden door de fabrikant, een erkende
installateur of een ander deskundig
persoon.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje BM6250ORAX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info