603241
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
178
Meerdelige stopcontacten,
verbindingsdozen, verloopstekkers en
verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Overbelasting kan brand
veroorzaken.
Sluit om gevaar te voorkomen, het apparaat
niet aan op een tijdschakelaar of een
systeem voor afstandbediening.
Veiligheidsvoorschriften voor
algemeen gebruik
Hier worden een aantal regels en veiligheids-
voorschriften genoemd die, zoals bij het gebruik
van alle apparaten nageleefd dienen te worden,
teneinde een veilige en een zo efficiënt mogelijke
werking van de oven te bewerkstelligen:
1. Tijdens de werking van de oven zijn de
glasplaat, de hendel van de rol, de
koppeling, de gleuf in de rol altijd op hun
plaats.
2. Gebruik de oven alleen voor voedsel-
bereiding en niet voor andere doeleinden,
zoals het drogen van kleding, papier of
andere voorwerpen of voor sterilisatie.
3. Doe de oven nooit aan als hij leeg is, hij
kan dan beschadigen.
4. Bewaar in de oven geen zaken zoals
papier, kookboeken enz.
5. Kook geen eten met een schil of vlies, zoals
eierdooiers, aardappelen, kippenlevertjes
enz, zonder dit membraan eerst enige
malen door te prikken.
6. Doe geen voorwerpen in de openingen aan
de buitenkant van de oven.
7. Verwijder nooit delen van de oven, zoals de
poten, de grendel, schroeven enz.
8. Kook niet rechtstreeks op de glasplaat. Doe
het eten voor het koken eerst in een
geschikte doos of soortelijke container.
BELANGRIJK: Keukengerei wat u niet mag
gebruiken in de magnetron:
- Gebruik geen metalen pan of met
metalen handvaten.
- Gebruik geen pan met een metalen
rand.
- Gebruik geen met papier overtrokken
metalen sluiters voor plastic zakken.
- Gebruik geen pan van Melamine,
aangezien dit een materiaal bevat, dat
microgolfenergie absorbeert, hetgeen
het koken vertraagt, de pan kan ook
barsten of vlam vatten.
- Gebruik geen pannen zonder een
speciale coating voor gebruik in een
magnetron. Gebruik ook geen gesloten
kopjes met een oor.
- Gebruik voor het opwarmen van
voedsel en drank geen glazen pot met
smalle opening, zoals een flesje,
aangezien het glas kan breken tijdens
verhitting.
- Gebruik geen gewone termometers
voor vlees en gebak. Gebruik alleen
termometers, bestemd voor gebruik in
magnetrons.
9. Gebruik de accessoires van de magnetron
overeenkomstig de voorschriften van de
fabrikant.
10. Probeer in de magnetron geen eten te
frituren.
11. Bedenk, dat in een magnetron alleen de
vloeistof heet wordt en niet datgene, waar
deze zich in bevindt. Daarom is het
mogelijk, dat als u het deksel verwijdert, er
hete stoom of druppeltjes uit de bak komen,
terwijl deze zelf niet heet aanvoelt.
12. Controleer voor gebruik altijd de
temperatuur van het voedsel, vooral dat
voor kinderen. Wij adviseren nooit eten
direct uit de oven te nuttigen, maar altijd
enige minuten te wachten en zo mogelijk te
roeren, zodat de temperatuur zich
gelijkmatig verdeeld.
13. Eten, dat een mengsel van water en vet
bevat, zoals soepen, dienen nog 30 tot 60
seconden in de magnetron te blijven, om
het mengsel te laten rusten en het ontstaan
van belletjes te voorkomen als u erin wilt
roeren of een soepblokje wilt toevoegen.
14. Bedenk, dat sommige gerechten, zoals
bijvoorbeeld kerstpudding, jams en gehakt
zeer snel heet kunnen worden. Gebruik
voor het verhitten van gerechten met veel
vet en suiker geen plastic bakken.
15. De accessoires die u gebruikt voor de
voedselbereiding kunnen sterk worden
verhit, aangezien het eten warmte afgeeft.
Dit geldt vooral als de schaal of bak en de
handgrepen afgedekt zijn met een deksel of
met plastic. Bij het vastpakken kan men
ovenwanten nodig hebben.
16. Teneinde brand in de oven te voorkomen:
a) Mag het eten niet te lang koken, als er
zich in de oven accessoires bevinden
van papier, plastic of ander brandbaar
materiaal.
b) Verwijder, voordat u een zakje in de
oven doet eerst de metalen sluitstrip.
c) Als het voorwerp in de oven vlam vat,
laat de oven dicht, doe de stekker uit
het stopcontact of draai de zekering
los.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje BM6250ORAX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info