807621
54
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Merk: Displayet viser den angitte tider og begynner nedtellingen. Pipelyden stanser.
- TI løpet av det siste minuttet kan du angi en ny tid. Trykk på knappen / for å velge den
ønskede tiden og trykk deretter på )-knappen.
Merk: Ved å angi en ny tid, kan du unngå en 3-minutters ventetid mens lysrørene avkjøles etter
at de er slått av. Denne 3-minutters ventetiden gjelder ikke for de infrarøde lampene.
- I løpet av det siste minuttet av en solings- eller avslapningsøkt kan du trykke på SNOOZE-
knappen for å nyte varmen fra de infrarøde lampene i 9 minutter til. Du kan trykke på
SNOOZE-knappen så ofte du vil. (g. 18)
Naturlige dufter
Du kan nyte favorittduften din under solings- eller avslapningsøkten. Du kan velge mellom tre ulike dufter.
Merk: Duftkornene er utviklet spesielt for bruk med dette apparatet. Bruk ikke andre duftkorn.
Fylle duftinnsatsen
1 Trekk dekslet av innsatsen mens du trykker på de små trykkpunktene. (g. 12)
2 Åpne duftposen ved den lille åpningen øverst.
3 Fyll innsatsen med innholdet fra en hel pose med duftkorn.
4 Sett tilbake dekslet på innsatsen (klikk).
Sette inn eller ta ut innsatsen
1 Plasser innsatsen i holderen. Den passer bare én vei, og låses på plass med et klikk. (g. 13)
2 Plasser tommelen og pekengeren på sidene av innsatsen for å ta den ut. Trykk på
skiven for å ta ut innsatsen fra holderen. (g. 14)
Stille inn duftnivået
1 Vri på innsatsen for å stille inn duftnivået. (g. 15)
Drei innsatsen i retning mot det store blomstersymbolet for å øke duftnivået. Drei i motsatt
retning for å redusere nivået.
2 Når du oppbevarer apparatet, eller du ikke vil ha på duften, drei innsatsen bort fra det
store blomstersymbolet så langt det går. (g. 16)
Hullene er ikke lenger synlige.
3 Skift ut kornene når innsatsen ikke lenger slipper ut duft. Ekstrapakker med 3 poser
med duftkorn er tilgjengelig under typenummer HB080.
Husk at duftnivået avhenger av ere faktorer, så som følgende:
- Tilvenning kan føre til at du ikke kjenner duften så godt, eller ikke i det hele tatt. Det er normalt.
- Du vil ikke merke duften like godt når du ligger på magen som når du ligger på ryggen.
- Luftstrømmer i rommet der du bruker apparatet kan også påvirke duftnivået.
- Formen din kan også innvirke på hvor godt du kjenner duften.
Oppbevaring
1 La apparatet avkjøles i 15 minutter før du slår det sammen i transportstilling og setter
det bort.
2 Plasser beskyttelsesbrillene i oppbevaringsrommet mellom de to lampene. (g. 17)
3 Pass på at ledningen ikke hekter seg fast mellom noen deler av apparatet mens du slår
sammen apparatet i transportstilling.
NORSKE56
54

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hapro HP 8580 Innergize wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info