807621
56
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
- Du kan bestille reservebriller fra din lokale forhandler.
Feilsøking
Kontakt din nærmeste VDL Hapro-forhandler hvis det oppstår problemer med enheten som du
ikke klarer å løse med informasjonen nedenfor.
Problem Løsning
Apparatet fungerer ikke. Det kan hende støpslet ikke er ordentlig satt inn i veggkontakten. Sett
inn støpslet ordentlig i veggkontakten.
Det kan være et problem med strømmen. Kontroller om
strømforsyningen fungerer ved å koble til en annen enhet.
Lysrørene kan fremdeles være for varme til at de kan fortsette. La dem
avkjøles i 3 minutter først.
Beskyttelsen mot overoppheting kan ha slått av apparatet automatisk
på grunn av overoppheting. Fjern årsaken til overoppheting (f.eks. et
håndkle som blokkerer én eller ere ventiler). La apparatet avkjøles en
stund, og slå det på igjen.
Kontroller at lysrørenheten er i riktig posisjon. Se avsnittet “Før bruk”.
Oversiden av kontrollpanelet
blir varmt når apparatet er i
bruk.
Lampene varmer opp oversiden av kontrollpanelet. Det er normalt.
Sikringen til kretsen som
apparatet er tilkoblet kutter
strømmen når jeg slår på eller
bruker apparatet.
Sikringen eller kretsen som solariet er tilkoblet må være en 16A
standardsikring eller en automatisk sikring. Det kan også hende du
har koblet for mange enheter til samme krets.
Resultatene blir ikke så gode
som jeg forventet.
Det kan hende du bruker en skjøteledning som er for lang og/eller
ikke har riktig spenning. Ta kontakt med forhandleren. Et generelt råd
er å ikke bruke skjøteledning.
Du kan ha fulgt et solingsprogram som ikke passer din hudtype. Se
tabellen i kapittel “Soling og helse”, avsnitt “Solingsøkter: hvor ofte og
hvor lenge?”.
Avstanden mellom lysrørene og aten du ligger på kan være større
enn angitt. Se avsnittet “Før bruk”.
Bruningseekten vil avta når lampene har vært brukt lenge. Dette blir
bare merkbart etter ere år. Du kan velge en noe lengre solingstid
eller skifte ut lampene for å løse dette problemet. Symbolet
vises på displayet etter 750 timer for å varsle om at det anbefales å
bytte ut lampene.
Resultatet avhenger av hudtypen og solingsprogrammet du bruker.
Den første eekten blir først synlig etter noen få økter.
Det kommer ikke nok duft fra
apparatet.
Les den siste delen i avsnittet “Naturlige dufter” i kapitlet “Bruke
apparatet”.
En E-kode vises på displayet
og/eller apparatet piper.
Slutt å bruke apparatet, og ta ut kontakten. Vent to sekunder, og sett i
støpslet igjen. Kontakt forhandleren eller et VDL Hapro-servicesenter
dersom problemet vedvarer.
NORSKE58
56

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hapro HP 8580 Innergize wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info