807621
55
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
4 Fjern apparatet fra sengen eller sofaen, og påse at det er nok plass rundt apparatet til å
slå det sammen.
5 Trykk på de to utløserknappene i fordypningene på kontrollpanelet, og skyv
kontrollpanelet ned på stativet som mulig. (g. 18)
6 Drei lysrørenheten i pilens retning. (g. 19)
Du hører et klikk når lysrørenheten låses i vertikal posisjon
7 Dra stativet litt tilbake. Trykk deretter på skyveknappen. Senk stativet sakte til
lysrørenheten hviler på gulvet mellom bena. (g. 20)
8 Vikle sammen ledningen, og fest den med ledningsholderen. (g. 21)
Du kan oppbevare apparatet i et skap eller under en seng.
Utskiftning
Lysrør
Lysrørene og startinnretningene skal skiftes ut av et servicesenter som er autorisert av VDL
Hapro. Kun autoriserte servicesentre har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for
å utføre dette arbeidet, samt originaldeler til apparatet.
Lyset fra lysrørene blir svakere med tiden (dvs. etter noen år med normal bruk). Når dette skjer,
vil du merke at apparatets bruningseekt blir dårligere.
- Etter 750 brukstimer, vil lysrørenes bruningseekt ha blitt redusert så mye at det anbefales
å skifte ut lysrørene.
- Apparatet har en teller som registrerer hvor mange timer lysrørene har vært i bruk. Etter
750 timer i drift, vises på displayet for å varsle om at solingslampene bør byttes ut.
Antall timer vises i ti sekunder.
Merk: Du kan selvfølgelig velge å utsette utskiftningen en stund ved å angi en lengre solingstid.
Vise lysrørenes brukstid
1 Still tiden til 00 og trykk på repetisjonsknappen ( ) for å vise antallet brukstimer på
displayet. Maksimalt antall som kan vises er 999. Når denne verdien er nådd, begynner
telleren å telle fra 000 igjen. Het aantal uren blijft 10 seconden zichtbaar.
Tilbakestilling av driftstimer
Følg disse trinnene for å erne symbolet fra displayet:
1 Få et VDL Hapro-autorisert servicesenter til å skifte ut solingslampene.
2 Kontroller at displayet viser 00.
3 Trykk på knappene i følgende rekkefølge:
Start/stopp-knappen ( ), pauseknappen ( ), pauseknappen ( ), gjentaknappen ( ),
pauseknappen ( )
Symbolet forsvinner fra displayet.
Andre deler
Den infrarøde lampen (1100 W) og UV-ltrene skal skiftes ut av et servicesenter som er
autorisert av VDL Hapro. Kun autoriserte servicesentre har den nødvendige kunnskapen og
kompetansen til å utføre dette arbeidet, samt originaldeler til apparatet.
- Skift ut de infrarøde lampene når de slutter å fungere.
- UV-ltrene beskytter mot uønsket eksponering for UV-lys. Det er derfor viktig å skifte ut et
skadet eller ødelagt lter med én gang.
57NORSKE
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hapro HP 8580 Innergize wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info