Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
VERBINDINGEN
LUIDSPREKER AANSLUITINGEN
Splits en strip de uiteinden
van de kabels als afgebeeld.
De bij het systeem geleverde
kabels zijn meestal al ge-
stript en vertind voor gemak-
kelijke aansluiting. Wel kan
het nodig zijn de beide aders
te splitsen om ze door de
gaten in de tafel- of vloer-
stand te kunnen voeren.
Luidsprekers en elektronica
hebben overeenkomende (+)
en (-) aansluitingen. De
meeste fabrikanten van luid-
sprekers en elektronica,
inclusief JBL, gebruiken rood
om de + en zwart om de –
pool aan te geven.
De + van de kabel is boven-
dien gemarkeerd met een
strip. Het is belangrijk dat
beide luidsprekers identiek
worden aangesloten: (+) op
de luidspreker aan de (+) van
de versterker en (-) op de
luidspreker aan de (-) van de
versterker. Verkeerde “uit
fase” verbinding van de luid-
sprekers geeft een kaal
geluid met zwak laag en een
vaag stereobeeld.
Met de komst van meerka-
naals surround sound syste-
men is het met de juiste fase
aansluiten van alle luidspre-
kers extra belangrijk gewor-
den om het juiste klankbeeld
en richting van het program-
mamateriaal te behouden.
Om de bijgeleverde kabels
aan te sluiten op de satelliet
en center luidsprekers drukt
u op de rode of zwarte dop
van de aansluiting, u steekt
het blanke draadeinde in het
gaatje onder de dop en u laat
de dop weer los.
Trek dan even voorzichtig
aan de kabel om te zien of
deze goed vast zit.
Om de klemmen op de sub-
woofer te gebruiken draait u
de gekleurde wartel los tot
de opening eronder vrij komt.
Steek het blanke draadeinde
er in en draai de wartel vast
tot de verbinding stevig zit.
Het gat in het midden van de
klem is bedoeld voor ban-
aanstekkers. Conform de
Europese CE certificering zijn
deze gaten geblokkeerd met
een plastic inzetstukje. Om
banaanstekkers te kunnen
gebruiken dienen deze te
worden verwijderd. Verwij-
der deze stukjes niet wan-
neer het apparaat wordt
gebruikt in een gebied waar
de Europese CE regelgeving
van kracht is.
geschikte muurankers of
speciale gipswand schroe-
ven gebruikt te worden.
Stap 7: houd de satelliet
luidspreker
met beide
handen vast en steek het
kogelgewricht
£
weer in de
bevestigingsplaat
¢
.
Stap 8: draai de grote moer
handvast terwijl u de luid-
spreker naar wens richt. Het
kogelgewricht maakt het
mogelijk de luidspreker naar
alle richtingen te draaien.
Wanneer de geprofileerde
moer
moeilijk met de
hand vast te draaien is, steek
dan de hefboom
in één
van de gaten in de buiten-
zijde van de geprofileerde
moer
en draai de moer
vast. Draai de moer niet te
vast.
Hoewel het stereobeeld,
vooral bij muziekweergave,
wellicht kan worden verbe-
terd door de front luidspre-
kers op de luisterpositie te
richten, dienen de surround
luidsprekers primair voor het
oproepen van een diffuus
klankbeeld en dat bereikt u
het beste door ze recht van
de wand te laten afstralen.
Door ze op de luisterpositie
te richten wordt het beoogde
effect teniet gedaan en vra-
gen deze luidsprekers teveel
aandacht voor de informatie
in deze kanalen.
Stap 9: zodra de richting van
de luidsprekers is bepaald,
steekt u het metalen staafje
in één van de gaten in de
buitenzijde van de moer
en u draait de moer
stevig
aan. Bewaar het metalen
staafje
zorgvuldig voor
later gebruik, wanneer u
wellicht de richting van de
luidsprekers weer wilt wijzi-
gen.
8
Nederlands
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für JBL SC260.6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von JBL SC260.6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info