Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/86
Nächste Seite
25
PAREN
WAARSCHUWING!!
Dit product werd tijdens de productie al gepaard en dus hoeft de gebruiker normaal gesproken de units NIET
TE PAREN. Voer de onderstaande procedure alleen uit om de Ouder unit en de Baby unit met elkaar te paren
als dit ABSOLUUT NOODZAKELIJK IS:
1. Schakel de Ouder unit en de Baby unit IN.
2. Druk op de CODEKNOP (11) op de achterkant van de Baby unit, De LED kleurt oranje en begint
te knipperen. Druk vervolgens 3 seconden lang op de CODEKNOP in de rechterhoek onderaan in
batterijhouder van de Ouder unit. De LED van de Ouder unit kleurt oranje en begint te knipperen. De twee
units zullen nu automatisch gepaard worden. De LEDs kleuren groen als de paarprocedure voltooid is.
STORINGEN OPSPOREN
Storing Mogelijke Oorzaak – wat te doen/controle
Geen ontvangst of verzending
met de Ouder unit
De unit is niet ingeschakeld.
De AC/DC adapter is niet aangesloten.
De oplaadbasis is niet correct geïnstalleerd.
De batterij is bijna op. Laad de batterij op met de AC/DC adapter of
plaats hem op de oplaadbasis.
De Baby unit verzendt niet.
Geen ontvangst of verzending
met de Baby unit
De unit is niet ingeschakeld.
De AC/DC adapter is niet aangesloten.
Het volume staat helemaal laag. Draai aan de volumeknop.
Het Nachtlampje gaat niet
branden.
De schakelaar van het Nachtlampje staat niet goed.
Zet de schakelaar van het Nachtlampje op ON of AUTO.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product ALLEEN
worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is.
Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als
zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Garantie:
Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit
product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.
Algemeen:
Wijziging van ontwerp en specicaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.
Alle logo’s, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en
elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort
producten zijn er speciale inzamelingspunten.
GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
LET OP:
25

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic HC-BM11 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Konig Electronic HC-BM11 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info